Διαδικασία : 2015/2979(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-1362/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1362/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0471

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 156kWORD 82k
16.12.2015
PE573.407v01-00}
PE574.432v01-00}
PE574.433v01-00}
PE574.466v01-00}
PE574.467v01-00}
PE574.468v01-00}
PE574.471v01-00} RC1
 
B8-1362/2015}
B8-1363/2015}
B8-1364/2015}
B8-1396/2015}
B8-1397/2015}
B8-1398/2015}
B8-1401/2015} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8-1362/2015)

ALDE (B8-1363/2015)

GUE/NGL (B8-1364/2015)

PPE (B8-1396/2015)

Verts/ALE (B8-1397/2015)

EFDD (B8-1398/2015)

S&D (B8-1401/2015)


σχετικά με την 20ή επέτειο της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον (2015/2979(RSP))


Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Anna Maria Corazza Bildt εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bronis Ropė εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 20ή επέτειο της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον (2015/2979(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ειρηνευτική Συμφωνία του Ντέιτον, το γενικό της πλαίσιο και τα δώδεκα παραρτήματά της,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 7ης Ιουλίου 2005(1), της 15ης Ιανουαρίου 2009(2) και της 9ης Ιουλίου 2015(3) σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας της 11ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τη συνταγματική κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειρηνευτική Συμφωνία του Ντέιτον υπογράφηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1995 στο Παρίσι και σήμανε τον τερματισμό των πιο αιματηρών συγκρούσεων στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία έθεσε τέλος στον πόλεμο, αλλά απέτυχε να δημιουργήσει ένα λειτουργικό και αυτοσυντηρούμενο κράτος, και ότι η θεσμική συγκρότηση της χώρας είναι υπερβολικά περίπλοκη και έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική·

1.  υπενθυμίζει τη σημασία της υπογραφής της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον, θυμάται όλα τα τραγικά θύματα του πολέμου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους·

2.  παρατηρεί με λύπη ότι, 20 χρόνια μετά το τέλος των συγκρούσεων και τη θέσπιση μιας Γενικής Συμφωνίας Πλαισίου σχετικά με τις κύριες πτυχές του ειρηνευτικού διακανονισμού και τη μελλοντική μορφή της χώρας, οι διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να οικοδομήσουν ένα πλήρως λειτουργικό και αυτοσυντηρούμενο κράτος·

3.  χαιρετίζει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά την επιστροφή των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων, την ανοικοδόμηση και την επιστροφή ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος VII της Συμφωνίας του Ντέιτον· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό την υποχρέωση να τεθεί σε εφαρμογή το παράρτημα VII και η συναφής στρατηγική προκειμένου να εξασφαλιστεί μόνιμη επάνοδος και επίσης δίκαιες, ολοκληρωμένες και βιώσιμες λύσεις για τους εσωτερικά εκτοπισμένους, τους πρόσφυγες και άλλα πρόσωπα που έχουν πληγεί από συγκρούσεις· τονίζει την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος στη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης όσων έχουν επιστρέψει· ζητεί καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα και να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους πιο ευάλωτους εκτοπισμένους, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας· υπογραμμίζει την ανάγκη για τοπική ενσωμάτωση όσων δεν έχουν μπορέσει να επιστρέψουν στις περιοχές προέλευσής τους· επισημαίνει με λύπη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, υπάρχουν ακόμη περίπου 7 000 αγνοούμενοι, των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη·

4  αναγνωρίζει τον θετικό μετασχηματισμό που έχει υποστεί η Βοσνία-Ερζεγοβίνη τα τελευταία 20 χρόνια, από μια χώρα κατεστραμμένη από τον πόλεμο που μόλις έβγαινε από τη σύρραξη σε ένα κράτος που φιλοδοξεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

5.  επαναλαμβάνει την προσήλωση της ΕΕ στην ευρωπαϊκή προοπτική και στην περαιτέρω ενταξιακή διαδικασία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων· πιστεύει ότι η περιφερειακή συνεργασία και η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση της συμφιλίωσης και την υπέρβαση του μίσους και των διαιρέσεων·

6.  καλεί τις αρχές να αξιοποιήσουν την 20ή επέτειο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον ως κίνητρο για να προωθήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις — ιδίως ενόψει της επικείμενης αίτησης προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών των πολιτών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, καθώς και η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού συντονισμού σε θέματα ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι έχει επίσης καίρια σημασία να συνεχιστούν παράλληλα πολιτικές μεταρρυθμίσεις και ο εκδημοκρατισμός του πολιτικού συστήματος, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί η πραγματική ισότητα και η δημοκρατική αντιπροσώπευση και των τριών συνιστώντων λαών και όλων των πολιτών της χώρας· υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να εκλεγούν σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής λήψης αποφάσεων·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, καθώς και στις επιμέρους οντότητες της χώρας, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

 

(1)

ΕΕ C 157 E, 6.7.2006, σ. 468.

(2)

ΕΕ C 46 E , 24.2.2010, σ. 111.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0276.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου