Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-1362/2015Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-1362/2015

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva kohta

16.12.2015 - (2015/2979(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B8‑1362/2015)
ALDE (B8‑1363/2015)
GUE/NGL (B8‑1364/2015)
PPE (B8‑1396/2015)
Verts/ALE (B8‑1397/2015)
EFDD (B8‑1398/2015)
S&D (B8‑1401/2015)

Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel
Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel
Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel
Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel
Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel


Menetlus : 2015/2979(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-1362/2015
Esitatud tekstid :
RC-B8-1362/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva kohta

(2015/2979(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Daytoni rahukokkulepet, selle üldraamistikku ja kahtteist lisa,

–  võttes arvesse oma 7. juuli 2005. aasta resolutsiooni[1], 15. jaanuari 2009. aasta resolutsiooni[2] ja 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni[3] Srebrenica kohta,

–  võttes arvesse Veneetsia komisjoni 11. märtsi 2005. aasta arvamust Bosnia ja Hertsegoviina põhiseadusliku reformi kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Daytoni rahukokkulepe allkirjastati 14. detsembril 1995. aastal Pariisis ja see lõpetas veriseima sõja, mis on Euroopas pärast Teist maailmasõda aset leidnud;

B.  arvestades, et kokkulepe lõpetas sõja, kuid sellega ei õnnestunud luua toimivat ja jätkusuutlikku riiki, ning arvestades, et riigi institutsiooniline ülesehitus on liiga keeruline ja ei ole osutunud tulemuslikuks;

1.  tuletab meelde Daytoni rahukokkuleppe allkirjastamise olulisust, mälestab kõiki Bosnia ja Hertsegoviina sõjas traagiliselt hukkunuid ja avaldab siirast kaastunnet hukkunute peredele;

2.  märgib kahetsusega, et 20 aastat pärast sõja lõppu ning rahukokkuleppe peamiseid aspekte ja riigi tulevast ülesehitust kirjeldava üldraamistiku koostamist ei ole üksteisele järgnevatel valitsustel õnnestunud ehitada üles täielikult toimivat ja jätkusuutlikku riiki;

3.  väljendab heameelt pagulaste ja riigisiseste põgenike tagasipöördumise ning ülesehitustööde ja vara tagastamise alal saavutatud tulemuste üle kooskõlas Daytoni kokkuleppe VII lisa sätetega; toonitab, et nimetatud lisa ja sellega seotud strateegiat on vaja rakendada täies ulatuses, et tagada riigisiseste põgenike, pagulaste ja teiste sõja tõttu kannatanute kestlik tagasipöördumine ning nende olukorra lahendamiseks õiglased, terviklikud ja püsivad lahendused; rõhutab, et vaja on teha edusamme tagasipöördunute sotsiaal-majandusliku integratsiooni parandamisel; nõuab jõupingutuste paremat kooskõlastamist kõigil tasanditel ning rohkema tähelepanu pööramist kõige haavatavamatele põgenikele, sealhulgas romadele ja vägivalla ohvriks langenud naistele; rõhutab, et need inimesed, kellel ei ole olnud võimalik naasta oma päritolupiirkondadesse, on vaja integreerida koha peal; märgib kahetsusega, et Rahvusvahelise Punase Risti Komitee andmetel on ikka veel kadunud umbes 7000 inimest, kelle saatus on teadmata;

4.  tunnustab positiivseid muutusi, mis on Bosnias ja Hertsegoviinas toimunud viimase 20 aasta jooksul, mil sõjast väljuvast ja sellest räsitud riigist on saanud Euroopa Liidu liikmeks pürgiv riik;

5.  kinnitab, et EL toetab kindlalt Bosnia ja Hertsegoviina ning kõigi Lääne-Balkani riikide väljavaateid saada ELi liikmeks ning ühinemisprotsessi jätkamist; on kindlalt seisukohal, et piirkondlik koostöö ja Euroopa integratsiooniprotsess on parimad moodused leppimise edendamiseks ning vihkamisest ja lahkhelidest ülesaamiseks;

6.  kutsub ametivõime üles kasutama Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva stiimulina vajalike reformide tegemiseks – pidades eelkõige silmas Bosnia ja Hertsegoviina eelseisvat ELi liikmeks saamise taotlust; tuletab meelde, et prioriteediks tuleb seada kodanike sotsiaal-majanduslike vajaduste täitmine ning ELiga seotud küsimuste tulemusliku koordineerimismehhanismi loomine; kordab, et samal ajal on väga tähtis jätkata ka poliitilisi reforme ja poliitilise süsteemi demokratiseerimist, mis aitab liikuda kõigi kolme põhirahvuse ja riigi kõigi kodanike tõelise võrdsuse ja demokraatliku esindatuse suunas; rõhutab, et kõigil Bosnia ja Hertsegoviina kodanikel peab olema võrdne võimalus saada valitud kõigile poliitilise otsustusprotsessi tasanditele;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, Bosnia ja Hertsegoviina ning selle osade valitsusele ja parlamendile ning Lääne-Balkani riikide valitsustele ja parlamentidele.