Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-1362/2015Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-1362/2015

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä

16.12.2015 - (2015/2979(RSP))

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B8‑1362/2015)
ALDE (B8‑1363/2015)
GUE/NGL (B8‑1364/2015)
PPE (B8‑1396/2015)
Verts/ALE (B8‑1397/2015)
EFDD (B8‑1398/2015)
S&D (B8‑1401/2015)

Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta
Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta
Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta
Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta
Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta


Menettely : 2015/2979(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-1362/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-1362/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä

(2015/2979(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Daytonin rauhansopimuksen eli Bosnia ja Hertsegovinan rauhaa koskevan yleisen puitesopimuksen ja sen kaksitoista liitettä,

–  ottaa huomioon Srebrenicasta 7. heinäkuuta 2005[1], 15. tammikuuta 2009[2] ja 9. heinäkuuta 2015[3] antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2005 annetun Venetsian komission lausunnon Bosnia ja Hertsegovinan perustuslakiuudistuksesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Daytonin rauhansopimus allekirjoitettiin 14. joulukuuta 1995 Pariisissa ja se teki lopun Euroopan verisimmästä sodasta sitten toisen maailmansodan;

B.  toteaa, että sopimuksella lopetettiin sota mutta sen avulla ei onnistuttu luomaan itsenäisesti ja asianmukaisesti toimivaa valtiota, ja katsoo, että maan institutionaalinen rakenne on liian monimutkainen ja osoittautunut tehottomaksi;

1.  muistuttaa Daytonin rauhansopimuksen allekirjoittamisen merkityksestä ja muistaa kaikkia Bosnia ja Hertsegovinan sodan traagisia uhreja sekä ilmaisee vilpittömän osanottonsa sodassa kuolleiden perheille;

2.  pitää valitettavana, että toinen toistaan seuranneet hallitukset eivät ole onnistuneet rakentamaan täysin asianmukaisesti ja itsenäisesti toimivaa valtiota, vaikka sodan päättymisestä ja rauhanratkaisun pääkohdat sekä maan tulevan muodon sisältävän yleisen puitesopimuksen laatimisesta on kulunut 20 vuotta;

3.  pitää ilahduttavana Daytonin rauhansopimuksen liitteen 7 määräysten mukaisesti toteutettua pakolaisten ja maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden paluuta sekä jälleenrakentamista ja omaisuuden palauttamista; korostaa, että liite 7 ja siihen liittyvä strategia on pantava täysin täytäntöön, jotta varmistetaan maan sisäisesti siirtymään joutuneiden, pakolaisten ja muiden sodasta kärsineiden kestävä paluu ja oikeudenmukaisten, kattavien ja pysyvien ratkaisujen tarjoaminen heille; korostaa, että jo palanneiden ihmisten sosioekonomisen integroitumisen parantamisessa on edistyttävä; kehottaa koordinoimaan toimia paremmin kaikilla tasoilla ja kiinnittämään kaikkein haavoittuvimpiin siirtymään joutuneisiin ihmisiin, kuten romaneihin ja väkivallan kohteeksi joutuneisiin naisiin, enemmän huomiota; korostaa, että on kotoutettava paikallisesti ne, jotka eivät ole voineet palata alkuperäalueilleen; pitää valitettavana, että Punaisen Ristin kansainvälisen komitean mukaan kateissa on edelleen noin 7 000 henkilöä, joiden kohtalosta ei ole tietoa;

4.  on tietoinen, että Bosnia ja Hertsegovina on muuttunut myönteisesti 20 viime vuoden aikana ja kehittynyt sodan repimästä, sodasta toipuvasta maasta valtioksi, joka haluaa liittyä EU:n jäseneksi;

5.  muistuttaa, että EU on sitoutunut Bosnia ja Hertsegovinan sekä kaikkien Länsi-Balkanin maiden lähentymiseen EU:hun ja liittymisprosessin edistämiseen; katsoo, että alueellinen yhteistyö ja Euroopan yhdentymisprosessi ovat parhaat tavat edistää sovintoa ja voittaa viha sekä poistaa jakolinjat;

6.  kehottaa viranomaisia käyttämään Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivää kannustimena kohti tarvittavia uudistuksia – ottaen erityisesti huomioon Bosnia ja Hertsegovinan tulevan EU-jäsenyyshakemuksen; muistuttaa, että ensisijaisena tavoitteena on oltava kansalaisten sosioekonomisiin tarpeisiin vastaaminen sekä tehokkaan EU‑asioiden koordinointimekanismin perustaminen; muistuttaa, että on myös ratkaisevan tärkeää jatkaa samanaikaisesti poliittisia uudistuksia ja poliittisen järjestelmän demokratisoimista, joiden avulla voidaan varmistaa kaikkien kolmen kansakunnan ja maan kaikkien kansalaisten todellinen tasa-arvo ja demokraattinen edustus; korostaa, että kaikilla Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi poliittiseen päätöksentekoon sen kaikilla tasoilla;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Bosnia ja Hertsegovinan ja sen entiteettien hallituksille ja parlamenteille sekä Länsi-Balkanin maiden hallituksille ja parlamenteille.