Postupak : 2015/2979(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-1362/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-1362/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0471

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 147kWORD 82k
16.12.2015
PE573.407v01-00}
PE574.432v01-00}
PE574.433v01-00}
PE574.466v01-00}
PE574.467v01-00}
PE574.468v01-00}
PE574.471v01-00} RC1
 
B8-1362/2015}
B8-1363/2015}
B8-1364/2015}
B8-1396/2015}
B8-1397/2015}
B8-1398/2015}
B8-1401/201} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ECR (B8‑1362/2015)

ALDE (B8‑1363/2015)

GUE/NGL (B8‑1364/2015)

PPE (B8‑1396/2015)

Verts/ALE (B8‑1397/2015)

EFDD (B8‑1398/2015)

S&D (B8‑1401/201)


o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma (2015/2979(RSP))


Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Anna Maria Corazza Bildt u ime Kluba zastupnika PPE-a
Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba u ime Kluba zastupnika ECR-a
Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bronis Ropė u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma (2015/2979(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Daytonski mirovni sporazum, njegov opći okvir i dvanaest aneksa,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 7. srpnja 2005.(1), 15. siječnja 2009.(2) i 9. srpnja 2015.(3) o Srebrenici,

–  uzimajući u obzir mišljenje Venecijanske komisije od 11. ožujka 2005. o ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je Daytonski mirovni sporazum potpisan 14. prosinca 1995. u Parizu, čime se okončao najkrvaviji rat u Europi od Drugog svjetskog rata;

B.  budući da je Sporazumom prekinut rat, ali se nije uspjela izgraditi funkcionalna i samoodrživa država te budući da je institucionalni ustroj zemlje pretjerano složen te se pokazao neučinkovitim;

1.  podsjeća na važnost potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, prisjeća se svih tragičnih žrtava rata u Bosni i Hercegovini i izražava iskrenu sućut obiteljima onih koji su izgubili živote;

2.  sa žaljenjem primjećuje da, 20 godina nakon završetka rata i uspostave Općeg okvirnog sporazuma u kojemu se navode glavni aspekti mirovnog dogovora i budući oblik zemlje, uzastopne vlade nisu uspjele u izgradnji potpuno funkcionalne i samoodržive države;

3.  pozdravlja rezultate ostvarene u području povratka izbjeglica i interno raseljenih osoba te obnove i povrata imovine, u skladu s odredbama Aneksa VII Daytonskog sporazuma; inzistira na potrebi za provođenjem Aneksa i strategije povezane s njime kako bi se osigurao održivi povratak te pronašla pravedna, sveobuhvatna i trajna rješenja za interno raseljene osobe, izbjeglice i ostale osobe pogođene ratom; ističe da je potrebno postići napredak u socioekonomskoj integraciji povratnika; poziva na veće usklađivanje napora na svim razinama i na pridavanje veće pozornosti najranjivijim skupinama raseljenih osoba, uključujući Rome i žene žrtve nasilja; naglašava potrebu za lokalnom integracijom osoba koje se nisu mogle vratiti na područja iz kojih potječu; sa žaljenjem napominje da se prema Međunarodnom odboru Crvenoga križa 7000 osoba i dalje vodi kao nestalo te da je njihova sudbina još uvijek nepoznata;

4.  potvrđuje pozitivne promjene koje su se u posljednjih 20 godina dogodile u Bosni i Hercegovini, koja je od zemlje koja je prošla ratna razaranja postala država koja teži članstvu u Europskoj uniji;

5.  ponavlja predanost EU-a europskoj perspektivi i daljnjem procesu pristupanja EU-u Bosne i Hercegovine i svih država zapadnog Balkana; smatra da su regionalna suradnja i proces europske integracije najbolji načini za promicanje pomirenja te prevladavanje mržnje i podjela;

6.  poziva vlasti da iskoriste 20. godišnjicu Daytonskog mirovnog sporazuma kao poticaj da nastave s potrebnim reformama, posebno s obzirom na predstojeći zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u EU-u; podsjeća da rješavanje socioekonomskih potreba građana mora biti prioritet, kao i uspostava učinkovitih mehanizama koordinacije u pitanjima EU-a; ponavlja da je također ključno usporedno nastaviti s političkim reformama i demokratizacijom političkog sustava, što će biti korak u smjeru jamčenja istinske jednakosti i demokratske zastupljenosti svih triju konstitutivnih naroda i svih građana u zemlji; naglašava da svi građani Bosne i Hercegovine moraju imati jednaku mogućnost da budu izabrani na svim političkim razinama na kojima se donose odluke;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama država članica, vladi i parlamentu Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta, te vladama i parlamentima država zapadnog Balkana.

 

(1)

SL C 157 E, 6.7.2006., str. 468.

(2)

SL C 46 E, 24.2.2010., str. 111.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0276.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti