Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-1362/2015Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-1362/2015

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om 20-årsdagen för Daytonavtalet

16.12.2015 - (2015/2979(RSP))

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ECR (B8-1362/2015)
ALDE (B8-1363/2015)
GUE/NGL (B8-1364/2015)
PPE (B8-1396/2015)
Verts/ALE (B8-1397/2015)
EFDD (B8-1398/2015)
S&D (B8-1401/2015)

Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen
Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen
Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen
Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen
Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen


Förfarande : 2015/2979(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-1362/2015
Ingivna texter :
RC-B8-1362/2015
Debatter :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om 20-årsdagen för Daytonavtalet

(2015/2979(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Daytonavtalet, dess allmänna ramavtal och de tolv bilagorna till detta,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 7 juli 2005[1], 15 januari 2009[2] och 9 juli 2015[3] om Srebrenica,

–  med beaktande av Venedigkommissionens yttrande av den 11 mars 2005 om den konstitutionella reformen i Bosnien och Hercegovina,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Daytonavtalet undertecknades den 14 december 1995 i Paris och innebar ett slut på det blodigaste kriget i Europa sedan andra världskriget.

B.  Avtalet stoppade kriget men medförde inte någon fungerande och livskraftig stat, utan den institutionella struktur som det skapade i landet är alltför komplex och har visat sig ineffektiv.

1.  Europaparlamentet påminner om betydelsen av Daytonavtalets undertecknande, minns alla tragiska dödsoffer i kriget i Bosnien och Hercegovina och uttrycker sina uppriktiga kondoleanser till familjerna till dem som miste livet i kriget.

2.  Europaparlamentet beklagar att landet nu, 20 år efter krigets slut och upprättandet av ett allmänt ramavtal om grunddragen i fredsuppgörelsen och landets framtida utformning, befinner sig i en situation där flera regeringar efter varandra misslyckats med att bygga upp en helt fungerande och livskraftig stat.

3.  Europaparlamentet välkomnar de resultat som uppnåtts när det gäller återvändandet av extern- och internflyktingar, återuppbyggnad och återlämnande av egendom, i enlighet med bestämmelserna i bilaga VII till Daytonavtalet. Parlamentet kräver att bilagan och den tillhörande strategin genomförs fullt ut, för att man ska kunna garantera internflyktingar, externflyktingar och andra personer som är drabbade av kriget ett hållbart återvändande samt rättvisa, övergripande och varaktiga lösningar. Parlamentet understryker att man måste göra framsteg med att förbättra den socioekonomiska integrationen för dem som har återvänt och efterlyser bättre samordning av åtgärder på alla nivåer och mer uppmärksamhet åt de mest utsatta fördrivna personerna, bland annat romer och kvinnor som utsatts för våld. Parlamentet framhåller behovet av lokal integration för dem som inte har kunnat återvända till sina ursprungsområden. Parlamentet beklagar att det enligt Internationella rödakorskommittén fortfarande saknas runt 7 000 personer vars öde förblir okänt.

4.  Europaparlamentet lovordar den positiva omvandlingen i Bosnien och Hercegovina, som för 20 år sedan var ett krigshärjat land på väg ut ur ett krig och idag har ambitioner att bli medlem i EU.

5.  Europaparlamentet bekräftar EU:s engagemang för det europeiska perspektivet och den vidare anslutningsprocessen i Bosnien och Hercegovina och alla länder på västra Balkan. Parlamentet anser att regionalt samarbete och den europeiska integrationsprocessen är det bästa sättet att främja försoning och övervinna hat och splittring.

6.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att utnyttja 20-årsdagen för Daytonavtalet som ett tillfälle att komma vidare med de nödvändiga reformerna – särskilt mot bakgrund av Bosnien och Hercegovinas kommande ansökan om EU-medlemskap. Parlamentet påminner om att tillgodoseendet av invånarnas socioekonomiska behov och upprättande av en effektiv samordningsstruktur för EU-frågor måste prioriteras. Det är också av central betydelse att parallellt fortsätta med politiska reformer och demokratisering av det politiska systemet, i riktning mot verklig jämlikhet och demokratisk representation för alla landets tre nationer och alla dess invånare. Parlamentet betonar att alla medborgare i Bosnien och Hercegovina måste ha lika möjlighet att väljas till alla nivåer av politiskt beslutsfattande.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, regeringarna i medlemsstaterna och regeringen och parlamentet i Bosnien och Hercegovina och dess entiteter samt till regeringarna och parlamenten i länderna på västra Balkan.