Postupak : 2015/3016(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-1402/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-1402/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2015 - 9.2
CRE 17/12/2015 - 9.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0463

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 361kWORD 94k
16.12.2015
PE574.472v01-00}
PE574.473v01-00}
PE574.474v01-00}
PE574.475v01-00}
PE574.476v01-00}
PE574.477v01-00}
PE574.478v01-00} RC1
 
B8-1402/2015}
B8-1403/2015}
B8-1404/2015}
B8-1405/2015}
B8-1406/2015}
B8-1407/2015}
B8-1408/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

EFDD (B8‑1402/2015)

ECR (B8‑1403/2015)

Verts/ALE (B8‑1404/2015)

ALDE (B8‑1405/2015)

PPE (B8‑1406/2015)

GUE/NGL (B8‑1407/2015)

S&D (B8‑1408/2015)


o Ibrahimu Halawi, kojemu prijeti smrtna kazna (2015/3016(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić u ime Kluba zastupnika PPE-a
Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a
Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto u ime Kluba zastupnika ECR-a
Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero, Margrete Auken u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, David Borrelli u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Ibrahimu Halawi, kojemu prijeti smrtna kazna (2015/3016(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Egiptu, posebno onu od 15. siječnja 2015. o situaciji u Egiptu(1) i onu od 8. listopada 2015. o smrtnoj kazni(2),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća EU-a za vanjske poslove o Egiptu iz kolovoza 2013. i veljače 2014.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između EU-a i Egipta iz 2001. koji je stupio na snagu 2004. i koji je dopunjen Akcijskim planom EU-a i Egipta iz 2007. godine,

–  uzimajući u obzir izvješće od 25. ožujka 2015. u okviru europske politike susjedstva o napretku Egipta u 2014. godini,

–  uzimajući u obzir nedavne izjave Europske službe za vanjsko djelovanje o Egiptu, uključujući one od 16. lipnja 2015. o sudskim presudama u Egiptu i od 4. veljače 2015. o osuđivanju aktivista u Egiptu,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu o Europskom i Svjetskom danu borbe protiv smrtne kazne koju su 10. listopada 2015. dali Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini, u ime Unije, i glavni tajnik Vijeća Europe Thorbjørn Jagland,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a o smrtnoj kazni i Smjernice za politiku EU-a prema trećim zemljama u vezi s mučenjem i drugim oblicima okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966., Konvenciju UN-a o pravima djeteta i Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, čija je država stranka i Egipat; uzimajući u obzir rezolucije Opće skupštine UN-a, a osobito Rezoluciju od 18. prosinca 2014. o moratoriju na izvršenje smrtne kazne (69/186),

–  uzimajući u obzir Ustav Arapske Republike Egipta,

–  uzimajući u obzir egipatski Zakon br. 107 od 24. studenog 2013. o pravu na javna okupljanja, procesije i mirne prosvjede,

–  uzimajući u obzir predsjednički dekret iz studenog 2014. (Zakon 140) kojim se omogućuje vraćanje stranih državljana koji su optuženi za kazneno djelo u njihovu matičnu zemlju,

–  uzimajući u obzir Načela i smjernice o pravu na pravično suđenje i pravnu pomoć u Africi koje je sastavilo Afričko povjerenstvo za ljudska prava i prava naroda; uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je irski državljanin Ibrahim Halawa već više od dvije godine pritvoren na temelju optužbe da je, dok je bio na obiteljskom putovanju u Kairu, sudjelovao u nezakonitim prosvjedima 16. i 17. kolovoza 2013. na kojima su prosvjednici navodno prouzročili smrtne slučajeve i kažnjivu štetu; budući da je 97 osoba umrlo tijekom tih prosvjeda, a većina njih zbog prekomjerne upotrebe sile sigurnosnih snaga; budući da je u trenutku uhićenja Ibrahim Halawa imao 17 godina te je po egipatskom i međunarodnom pravu još uvijek bio maloljetnik;

B.  budući da je Ibrahim Halawa uhićen zajedno sa svojim trima sestrama nakon što su potražili utočište u džamiji Al-Fateh kada je tijekom prosvjeda izbilo nasilje; budući da su vlasti kasnije pustile na slobodu njegove tri sestre;

C.  budući da tužitelj nije uspio podnijeti dokaze da je Ibrahim Halawa sudjelovao u bilo kakvom nasilnom činu tijekom prosvjeda; budući da se tužitelj u potpunosti oslanjao na policijske svjedoke i izvješća te istrage obavještajnih službi; budući da je egipatski sud u više navrata odgodio i prekinuo suđenje, a zadnji put 15. prosinca 2015. godine; budući da nije podignuta optužnica čitavih godinu dana nakon njegova uhićenja; budući da Ibrahim Halawa, zajedno s 493 osobe od kojih su većina odrasli, čeka masovno suđenje koje će se održati 19. prosinca 2015., bez ikakvog jamstva da će se primjenjivati minimalni standardi za slobodno i pravično suđenje, te bi mu u slučaju osude mogla biti izrečena smrtna kazna; budući da je u svibnju 2015. Egipat pogubio šest osoba, od kojih je jedna bila iste dobi kao trenutno Ibrahim Halawa;

D.  budući da je od 2013. izrečen velik broj smrtnih kazni na masovnim suđenjima protiv navodnih članova Muslimanskog bratstva i navodnih pristaša svrgnutog predsjednika Morsija; budući da se tim postupcima krše egipatske obveze u okviru međunarodnog prava;

E.  budući da se u članku 10. Opće deklaracije o ljudskim pravima navodi da svatko ima jednako pravo na pravično i javno saslušanje od strane neovisnog i nepristranog suda pri utvrđivanja njegovih prava i obveza i bilo koje kaznene optužbe protiv njega;

F.  budući da je Ibrahim Halawa pritvoren zbog mirnog ostvarenja svojeg prava na slobodu izražavanja i slobodu okupljanja te ga Amnesty International smatra zatvorenikom savjesti; budući da su sloboda izražavanja i sloboda okupljanja neophodni stupovi svakog demokratskog i pluralističkog društva; budući da se člankom 73. Egipatskog ustava utvrđuje da građani imaju pravo organizirati javna okupljanja, marševe, demonstracije i sve druge oblike mirnog prosvjeda;

G.  budući da je od vojnog preuzimanja vlasti u lipnju 2013. u Egiptu navodno pritvoren velik broj prosvjednika i zatvorenika savjesti; budući da su sloboda udruživanja, sloboda okupljanja i sloboda izražavanja pitanja koja od srpnja 2013. izazivaju veliku zabrinutost;

H.  budući da je Ibrahim Halawa suočen s izrazito teškim zatvorskim uvjetima, što uključuje navodno mučenje i druge oblike okrutnog, neljudskog i ponižavajućeg postupanja pri uhićenju i u pritvoru te mu je uskraćena liječnička i pravna pomoć; budući da, prema njegovoj obitelji i pravnim zastupnicima, Ibrahim Halawa od 21. listopada 2015. štrajka glađu u znak prosvjeda protiv dugog pritvora, čime ozbiljno ugrožava svoje zdravlje;

I.  budući da egipatska služba za progon u području sjevernog Kaira i sud nisu priznali Ibrahima Halawu kao maloljetnika prilikom njegova uhićenja, čime su prekršene obveze koje egipatske vlasti moraju poštovati u okviru Konvencije o pravima djeteta čiji je Egipat potpisnik;

J.  budući da je izricanje smrtne kazne osobama koje su u trenutku kad su počinile kazneno djelo bile mlađe od 18 godina protivno egipatskim međunarodnim obvezama;

K.  budući da je irski ministar za vanjske poslove i trgovinu Charles Flanagan izrazio razočaranje zbog stalnog odgađanja suđenja Ibrahimu Halawi u Egiptu; budući da su predstavnici irskog konzulata prisustvovali svim dosadašnjim saslušanjima te su u 48 navrata službeno posjetili Ibrahima Halawu i budući da to ističe važnost koju irska vlada pridaje ovom slučaju;

L.  budući da je Egipat oslobodio strane državljane predsjedničkim dekretom iz studenog 2014. kojim se omogućava deportacija stranaca optuženih za kazneno djelo u njihovu matičnu zemlju;

M.  budući da Egipat još uvijek nije proveo privremene mjere koje je u ožujku 2015. zatražilo Afričko povjerenstvo za ljudska prava i prava naroda kako bi se zajamčio integritet Ibrahima Halawe i drugih maloljetnika koji su uključeni u taj slučaj tako da ih se odmah oslobodi uz jamčevinu;

N.  budući da EU i njegove države članice nastoje u širokom nizu područja razviti užu suradnju s Egiptom i njegovim narodom, kao važnim susjedom i partnerom; budući da je Egipat najmnogoljudnija arapska zemlja s više od 80 milijuna stanovnika te je ključna zemlja na južnom Sredozemlju; budući da je ta zemlja suočena s ozbiljnim sigurnosnim problemima zbog utjecaja situacije u susjednim zemljama; budući da politički, gospodarski i društveni razvoj događaja u Egiptu ima važne posljedice za cijelu regiju, ali i šire;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog neprihvatljivog kršenja osnovnih ljudskih prava do kojeg je došlo samovoljnim pritvaranjem irskog državljanina Ibrahima Halawe te poziva egipatske vlasti da ga odmah i bezuvjetno predaju irskim vlastima u skladu s predsjedničkim dekretom donesenim u studenom 2014. u okviru egipatskog Zakona 140;

2.  izražava duboku zabrinutost zbog sve lošijeg stanja Ibrahima Halawe prouzročenog štrajkom glađu i navodnim lošim uvjetima u zatvoru; poziva egipatske vlasti da kao prioritet zajamče dobro zdravstveno stanje i dobrobit Ibrahima Halawe dok je u zatvoru; zahtijeva temeljitu i neovisnu istragu o svim optužbama za mučenje i zlostavljanje Ibrahima Halawe;

3.  traži od egipatskih vlasti da zajamče poštovanje članka 10. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u kojem se navodi da se „sa svima koji su lišeni slobode mora postupati čovječno i s poštivanjem prirodnog dostojanstva ljudske osobe”;

4.  podsjeća egipatske vlasti da Egipat ima neosporne međunarodne obveze u okviru Konvencije o pravima djeteta koje su primjenjive na slučaj Ibrahima Halawe; traži da egipatske vlasti jasno isključe mogućnost smrtne kazne u slučaju osude Ibrahima Halawe, s obzirom na to da je uhićen kad je bio maloljetan;

5.  ponavlja da se EU potpuno protivi primjeni smrtne kazne u svim okolnostima te poziva na potpuni moratorij na izricanje smrtne kazne u Egiptu; potiče Egipat da ratificira Drugi fakultativni protokol Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima iz 1996. u cilju ukidanja smrtne kazne;

6.  izrazito je zabrinut zbog toga što egipatske vlasti ne omogućuju pravično suđenje za Ibrahima Halawu i ostalih 493 optuženika, a posebno zbog nedostatka prilike za preispitivanje ili osporavanje njihova dugotrajnog pritvora i optužbi protiv njih, opetovanog uskraćivanja pristupa odvjetnicima i prekomjernog razdoblja pritvora prije suđenja, čime se krše domaće i međunarodne obveze Egipta;

7.  i dalje je uvjeren da će odvjetnici Ibrahima Halawe jako teško moći pripremiti pojedinačnu obranu u slučaju da se njegov slučaj sasluša u okviru masovnog suđenja svih optuženika uhićenih u vezi s prosvjedima iz kolovoza 2013. godine;

8.  čvrsto osuđuje upotrebu masovnog suđenja u sudskom postupku i poziva egipatske vlasti da poštuju međunarodno pravo i zajamče najviše međunarodne standarde povezane s pravom na pravično suđenje i pravičan postupak; poziva egipatske vlasti da oslobode sve koji su pritvoreni zbog mirnog ostvarenja prava na slobodu izražavanja, slobodu okupljanja i slobodu udruživanja kao što je utvrđeno Egipatskim ustavom i drugim međunarodnim konvencijama čija je država stranka i Egipat; izražava duboku zabrinutost zbog ozbiljnog pogoršanja medijskog okruženja; osuđuje sudske postupke i presude protiv egipatskih i stranih novinara u odsutnosti;

9.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje, preko izaslanstva EU-a u Kairu, i države članice, osobito Irsku, da prate sva saslušanja na suđenju Ibrahimu Halawi i njegovim suoptuženicima; očekuje od Europske službe za vanjsko djelovanje da o tom slučaju raspravi s Egiptom na najvišoj razini dijaloga i da o praćenju suđenja redovito izvješćuje Parlament; poziva irske vlasti i izaslanstvo EU-a da nastave pružati punu pravnu i konzularnu pomoć te druge oblike pomoći Ibrahimu Halawi i njegovoj obitelji te da ga redovito posjećuju u zatvoru; poziva egipatske vlasti da, s obzirom na europsko državljanstvo Ibrahima Halawe, nastave omogućavati konzularni pristup irskim vlastima;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Europske komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Uredu visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava, parlamentima i vladama država članica te predsjedniku Arapske Republike Egipta i njegovoj privremenoj vladi.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0012.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0348.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti