Procedūra : 2015/3016(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-1402/2015

Pateikti tekstai :

RC-B8-1402/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2015 - 9.2
CRE 17/12/2015 - 9.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0463

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 432kWORD 95k
16.12.2015
PE574.472v01-00}
PE574.473v01-00}
PE574.474v01-00}
PE574.475v01-00}
PE574.476v01-00}
PE574.477v01-00}
PE574.478v01-00} RC1
 
B8-1402/2015}
B8-1403/2015}
B8-1404/2015}
B8-1405/2015}
B8-1406/2015}
B8-1407/2015}
B8-1408/2015} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

EFDD (B8-1402/2015)

ECR (B8-1403/2015)

Verts/ALE (B8-1404/2015)

ALDE (B8-1405/2015)

PPE (B8-1406/2015)

GUE/NGL (B8-1407/2015)

S&D (B8-1408/2015)


dėl Ibrahimo Halawos, kuriam gresia mirties bausmė (2015/3016(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić PPE frakcijos vardu
Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu
Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu
Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu
Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu
Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, David Borrelli EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Ibrahimo Halawos, kuriam gresia mirties bausmė (2015/3016(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Egipto, ypač į 2015 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte(1) ir 2015 m. spalio 8 d. rezoliuciją dėl mirties bausmės(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugpjūčio mėn. ir 2014 m. vasario mėn. ES Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Egipto,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. ES ir Egipto asociacijos susitarimą, įsigaliojusį 2004 m. ir papildytą 2007 m. ES ir Egipto veiksmų planu,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 25 d. Europos kaimynystės politikos pažangos ataskaitą dėl Egipto,

–  atsižvelgdamas į naujus Europos išorės veiksmų tarnybos pareiškimus dėl Egipto, įskaitant 2015 m. birželio 16 d. pareiškimą dėl teismo nuosprendžių Egipte ir 2015 m. vasario 4 d. pareiškimą dėl nuosprendžių aktyvistams Egipte,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 10 d. Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ES vardu ir Europos Tarybos generalinio sekretoriaus Thorbjørn Jagland bendrą deklaraciją dėl Europos ir pasaulinės kovos su mirties bausme dienos,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl mirties bausmės ir ES kovos su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu ir baudimu trečiosiose šalyse politikos gaires,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, kurias yra pasirašęs Egiptas, atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijas, visų pirma į 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl mirties bausmės taikymo moratoriumo (69/186),

–  atsižvelgdamas į Egipto Arabų Respublikos Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 24 d. Egipto įstatymą Nr. 107 dėl teisės į viešus susibūrimus, procesijas ir taikias demonstracijas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio mėn. Prezidento įsaką (įstatymas Nr. 140), kuriuo leidžiama užsienio piliečius, kaltinamus kriminaliniais nusikaltimais, grąžinti į jų buveinės šalį,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisijos priimtus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisės į teisinę pagalbą Afrikoje principus ir gaires, atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Airijos pilietis Ibrahim Halawa jau daugiau kaip dvejus metus yra laikomas sulaikytas apkaltinus jį dalyvavimu neteisėtame proteste 2013 m. rugpjūčio 16–17 d. šeimos atostogų Kaire metu, kai tariamai dėl protestuotojų veiksmų žuvo žmonių ir padaryta nusikalstama žala; kadangi per šiuos protestus 97 žmonės žuvo, daugiausia dėl to, kad saugumo pajėgos panaudojo pernelyg didelę jėgą; kadangi suėmimo metu Ibrahimui Halawai buvo 17 metų ir todėl pagal Egipto ir tarptautinę teisę jis laikomas nepilnamečiu;

B.  kadangi Ibrahim Halawa buvo suimtas kartu su trimis jo seserimis po to, kai kilus smurtui per demonstraciją jie mėgino pasislėpti Al-Fateho mečetėje; kadangi vėliau valdžios institucijos jo tris seseris paleido;

C.  kadangi prokurorui nepavyko įrodyti, kad Ibrahim Halawa dalyvavo per protestus įvykdant bent vieną smurto aktą; kadangi prokuroras rėmėsi vien tik policijos liudijimais ir ataskaitomis ir žvalgybos tarnybų tyrimų duomenimis; kadangi jo teismą Egipto teismas ne kartą atidėjo ir nukėlė, paskutinį kartą – 2015 m. gruodžio 15 d.; kadangi metus po jo suėmimo jam nebuvo pateikti kaltinimai; kadangi Ibrahim Halawa kartu su 493 asmenimis, kurių dauguma yra suaugusieji, laukia kolektyvinio teismo, kuris turi įvykti 2015 m. gruodžio 19 d., nėra jokios garantijos, kad bus užtikrinti būtiniausi laisvo ir nešališko teismo standartai, ir jam, jei jis bus nuteistas, gali būti skirta mirties bausmė; kadangi 2015 m. gegužės mėn. Egiptas įvykdė mirties bausmę šešiems asmenims, iš kurių vienas buvo tokio pat amžiaus, kokio šiuo metu yra Ibrahim Halawa;

D.  kadangi nuo 2013 m. per kolektyvinius įtariamų Musulmonų brolijos narių ir įtariamų pašalinto prezidento M. Morsi rėmėjų teismus buvo paskelbta daugybė mirties nuosprendžių; kadangi šios procedūros pažeidžia Egipto įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę;

E.  kadangi Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 10 straipsnyje skelbiama, kad kiekvienas turi visiškai lygią teisę, kad, nustatant jo teises ir pareigas ir jam pareiškus baudžiamąjį kaltinimą, jo bylą teisingai ir viešai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas,

F.  kadangi Ibrahim Halawa yra sulaikytas dėl to, kad taikiai naudojosi savo teisėmis į žodžio ir susirinkimų laisvę, ir organizacijos „Amnesty International“ laikomas sąžinės kaliniu; kadangi žodžio ir susirinkimų laisvės yra būtini bet kokios demokratinės ir pliuralistinės visuomenės ramsčiai; kadangi Egipto Konstitucijos 73 straipsnyje nustatyta, kad piliečiai turi teisę rengti viešus susibūrimus, maršus, demonstracijas ir bet kokios formos taikius protestus;

G.  kadangi pranešta, kad nuo 2013 m. birželio mėn. įvykusio karinio perversmo Egipte sulaikyta daugybė protestuotojų ir sąžinės kalinių; kadangi asociacijų, susirinkimų ir žodžio laisvės vis dar yra tos sritys, kurios nuo 2013 m. liepos mėn. kelia didelį susirūpinimą;

H.  kadangi Ibrahim Halawa kalinamas itin griežtomis sąlygomis: įtariama, kad jis sulaikant ir kalinant buvo kankinamas ir su juo ir kitaip žiauriai, nežmoniškai ar žeminamai elgtasi, be to, jam nebuvo teikiama medicinos ir teisinė pagalba; kadangi, pasak Ibrahimo Halawos šeimos narių ir teisinių atstovų, jis, protestuodamas prieš ilgą sulaikymą, nuo 2015 m. spalio 21 d. yra paskelbęs bado streiką, dėl kurio jo sveikatai kyla rimta grėsmė;

I.  kadangi Egipto Kairo Šiaurės prokuratūra ir teismas nepripažino Ibrahimo Halawos nepilnamečiu jo sulaikymo metu ir taip pažeidė Egipto valdžios institucijų įsipareigojimų pagal Vaiko teisių konvenciją, kurią yra pasirašęs Egiptas;

J.  kadangi bet koks nuosprendis, kuriuo asmenims, kurie nusikaltimo metu buvo jaunesni nei 18 metų amžiaus, skiriama mirties bausmė, ir mirties bausmės vykdymas prieštarauja Egipto tarptautiniams įsipareigojimams;

K.  kadangi Airijos užsienio reikalų ir prekybos ministras Charles Flanagan išreiškė nusivylimą dėl to, kad Ibrahimo Halawos byla Egipte yra nuolat vilkinama; kadangi Airijos konsulato pareigūnai iki šiol yra dalyvavę visuose nagrinėjimuose ir 48 kartus aplankė Ibrahimą Halawą ir kadangi iš to matyti, kiek ši byla yra svarbi Airijos vyriausybei:

L.  kadangi Egiptas yra paleidęs užsienio piliečių pagal 2014 m. lapkričio mėn., išleistą Prezidento įsaką, kuriuo leidžiama užsienio piliečius, kaltinamus kriminaliniais nusikaltimais, deportuoti į jų buveinės šalį,

M.  kadangi iki šiol Egiptas neįgyvendino Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisijos 2015 m. kovo mėn. pareikalautų taikyti laikinųjų priemonių dėl Ibrahimo Halawos ir kitų nepilnamečių, susijusių su šia byla, neliečiamumo užtikrinimo nedelsiant paleidžiant juos už užstatą;

N.  kadangi ES ir jos valstybės narės siekia plėtoti glaudžius santykius su Egiptu ir jo gyventojais, nes ši šalis yra svarbi kaimynė ir partnerė daugybėje sričių; kadangi Egiptas – daugiausia (daugiau kaip 80 mln.) gyventojų turinti arabų šalis, atliekanti pagrindinį vaidmenį pietinėje Viduržemio jūros pakrantėje; kadangi dėl padėties kaimyninėse šalyse padarinių jis susiduria su didelėmis saugumo problemomis; kadangi politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai Egipte daro didelę įtaką visam regionui ir ne tik jam;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl nepriimtino žmogaus teisių pažeidimo savavališkai suėmus Airijos pilietį Ibrahimą Halawą ir ragina Egipto valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai perduoti jį Airijos valdžios institucijoms vadovaujantis pagal Egipto įstatymą Nr. 140 2014 m. lapkričio mėn. paskelbtu Prezidento įsaku;

2.  reiškia didelį susirūpinimą dėl Ibrahimo Halawos būklės, kuri blogėja dėl bado streiko, ir dėl galimų prastų jo sąlygų kalėjime; ragina Egipto valdžios institucijas pirmumo tvarka užtikrinti, kad būtų palaikoma gera Ibrahimo Halawos sveikata ir gerovė tol, kol jis laikomas kalėjime; reikalauja nuodugniai ir nepriklausomai ištirti visus įtarimus dėl Ibrahimo Halawos kankinimo ir blogo elgesio su juo;

3.  prašo Egipto valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 10 straipsnio, kuriame teigiama, kad su visais asmenimis, kuriems atimta laisvė, turi būti elgiamasi humaniškai ir gerbiant žmogaus prigimtinį orumą;

4.  primena Egipto valdžios institucijoms, kad Egiptas privalo vykdyti neginčijamus tarptautinius įsipareigojimus pagal Vaiko teisių konvenciją, kurie taikomi Ibrahimui Halawai; reikalauja, kad Egipto valdžios institucijos besąlygiškai panaikintų mirties bausmės grėsmę, jei Ibrahimas Halawa būtų nuteistas, nes jis buvo suimtas dar nesulaukęs pilnametystės;

5.  pakartoja, kad ES visiškai nepritaria mirties bausmės taikymui bet kokiomis aplinkybėmis, ir ragina Egipte taikyti visišką mirties bausmės moratoriumą; ragina Egiptą ratifikuoti 1996 m. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto Antrąjį fakultatyvinį protokolą mirties bausmei panaikinti;

6.  yra itin susirūpinęs dėl to, kad Egipto valdžios institucijos neužtikrina Ibrahimui Halawai ir kartu su juo teisiamiems 493 asmenims teisės į nešališką teismą, ypač dėl to, kad neužtikrinama galimybė persvarstyti ar ginčyti jų ilgai trunkančio sulaikymo ir jiems pateiktų kaltinimų, ne kartą atsakyta susitikti su advokatais, pernelyg ilgai trunka ikiteisminis sulaikymas ir tokiu būdu pažeidžiami Egipto vidaus ir tarptautiniai įsipareigojimai;

7.  tebėra įsitikinęs tuo, kad Ibrahimo Halawos advokatams bus itin sunku jį ginti atskirai, jei byla bus nagrinėjama kolektyviniame visų teisiamųjų, sulaikytų dėl 2013 m. rugpjūčio mėn. protestų, teisme;

8.  griežtai smerkia kolektyvinio teismo praktiką teisminiame procese ir ragina Egipto valdžios institucijas laikytis tarptautinės teisės ir užtikrinti aukščiausius tarptautinius standartus, susijusius su teise į nešališką teismą ir tinkamą teisinį procesą; ragina Egipto valdžios institucijas paleisti asmenis, kurie buvo sulaikyti dėl to, kad naudojosi Egipto Konstitucijoje ir kitose tarptautinėse konvencijose, kurias yra pasirašęs Egiptas, įtvirtinta teise į žodžio, susirinkimų ir asociacijų laisvę; išreiškia didelį susirūpinimą dėl smarkiai pablogėjusios žiniasklaidos aplinkos; smerkia Egipto ir užsienio žurnalistų teismus ir nuosprendžius, priimtus jiems nedalyvaujant;

9.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą per ES delegaciją Kaire ir valstybes nares, ypač Airiją, stebėti visus Ibrahimo Halawos ir kartu su juo teisiamų asmenų teismo posėdžius; tikisi, kad EIVT iškels šį klausimą aukščiausiu dialogo su Egiptu lygmeniu ir reguliariai teiks Parlamentui teismo stebėsenos ataskaitas; ragina Airijos valdžios institucijas ir ES delegaciją toliau teikti Ibrahimui Halawai ir jo giminaičiams visapusišką teisinę, konsulinę ir kitokią pagalbą ir reguliariai lankyti jį kalėjime; ragina Egipto valdžios institucijas, atsižvelgiant į tai, kad Ibrahimas Halawa turi ES pilietybę, toliau sudaryti sąlygas Airijos vyriausybei užtikrinti konsulinę apsaugą;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurui, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Egipto Arabų Respublikos prezidentui bei jo laikinajai vyriausybei.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0012.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0348.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika