Postup : 2015/3017(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-1409/2015

Předložené texty :

RC-B8-1409/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.3

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0464

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 160kWORD 90k
16.12.2015
PE574.479v01-00}
PE574.480v01-00}
PE574.481v01-00}
PE574.484v01-00}
PE574.487v01-00}
PE574.489v01-00}
PE574.491v01-00} RC1
 
B8-1409/2015}
B8-1410/2015}
B8-1411/2015}
B8-1414/2015}
B8-1417/2015}
B8-1419/2015}
B8-1421/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

EFDD (B8‑1409/2015)

Verts/ALE (B8‑1410/2015)

ALDE (B8‑1411/2015)

ECR (B8‑1414/2015)

PPE (B8‑1417/2015)

GUE/NGL (B8‑1419/2015)

S&D (B8‑1421/2015)


o situaci na Maledivách (2015/3017(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Miroslav Poche za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto za skupinu ECR
Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Maledivách (2015/3017(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Maledivách, zejména na usnesení ze dne 16. září 2004(1) a ze dne 30. dubna 2015(2),

−  s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise EU ze dne 22. března 2014 o parlamentních volbách v Maledivské republice,

−  s ohledem na společné místní prohlášení ze dne 30. září 2014 o hrozbách pro občanskou společnost a lidská práva na Maledivách, které vydala delegace EU a velvyslanectví členských států EU, Norska a Švýcarska v Kolombu s pověřením pro Maledivy,

−  s ohledem na prohlášení předsedy delegace EP pro vztahy se zeměmi jižní Asie ze dne 12. března 2015 k zatčení bývalého prezidenta Muhammada Našída na Maledivách a na dopis předsedy Výboru pro zahraniční věci ministrovi zahraničních věcí Maledivské republiky ze dne 10. dubna 2015,

−  s ohledem na prohlášení tiskového mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 14. března 2015 k odsouzení bývalého prezidenta Muhammada Našída,

−  s ohledem na prohlášení tiskového mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 5. listopadu 2015 k rozhodnutí prezidenta Malediv vyhlásit výjimečný stav,

−  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), mezi jehož smluvní strany patří i Maledivy,

−  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zajda Raada al-Husajna ze dne 18. března 2015 o procesu s bývalým prezidentem Muhammadem Našídem,

−  s ohledem na stanovisko pracovní skupiny OSN pro svévolné zadržování č. 33/2015 (Maledivy) ze dne 4. září 2015,

−  s ohledem na dokumentaci k poslednímu všeobecnému pravidelnému přezkumu v Radě OSN pro lidská práva týkající se Malediv ze dne 6. května 2015,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že prezidentské volby v roce 2013, které vynesly k moci Abdulláha Yameena Abdula Gajúma, byly poznamenány nesrovnalostmi;

B.  vzhledem k tomu, že dne 13. března 2015 byl první demokraticky zvolený prezident Malediv Muhammad Našíd odsouzen ke třinácti letům odnětí svobody na základě politicky motivovaných obvinění a že tento rozsudek odsoudila pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování; vzhledem k tomu, že soudní proces s ním byl poznamenán nesrovnalostmi; vzhledem k tomu, že byli zatčeni a uvězněni i další bývalí vysocí představitelé, mj. bývalý viceprezident Ahmed Adeeb a bývalí ministři obrany Muhammad Nazim a Tholhath Ibrahím;

C.  vzhledem k tomu, že se se znepokojením hovořilo o značně zpolitizované maledivské soudní moci, která po léta zneužívala své pravomoci a rozhodovala ve prospěch strany, která je právě u moci, a proti opozičním politikům;

D.  vzhledem k tomu, že dne 4. listopadu 2015 vyhlásila vláda Malediv výjimečný stav a po šesti dnech jej zrušila, přičemž podle všeho sáhla k tomuto prostředku, aby zabránila masovým protivládním protestům, a že si vláda vysloužila z mnoha stran odsouzení za to, že pozastavila možnost uplatňovat základní občanská práva a dala armádě a policii pravomoc svévolně provádět domovní prohlídky a zatýkání;

E.  vzhledem k tomu, že ve dnech 27. a 28. listopadu 2015 rozprášila policie na Maledivách s použitím slzného plynu a pepřových sprejů protestující přívržence a zadržela téměř dvě desítky demonstrantů požadujících propuštění bývalého prezidenta a dalších uvězněných politických vůdců;

F.  vzhledem k tomu, že Mahfúz Saíd, právník zabývající se porušováním lidských práv a člen týmu právníků bývalého prezidenta Muhammada Našída, se stal dne 4. září 2015 terčem útoku;

G.  vzhledem k tomu, že moratorium na trest smrti na Maledivách (jehož součástí byl odklad výkonu rozsudků nad mladistvými), které bylo vyhlášeno v roce 1953, bylo v dubnu 2014 zrušeno;

H.  vzhledem k tomu, že parlament přijal právní předpisy, podle nichž může být souzen za vlastizradu každý, kdo bude požadovat restriktivní opatření proti vládě Malediv a jejím členům a další související sankce;

I.  vzhledem k tomu, že podle zjištění výboru Meziparlamentní unie pro lidská práva poslanců jsou Maledivy jednou ze zemí s nejhorší situací na světě, pokud jde o útoky na opoziční poslance parlamentu, protože jsou tamní opoziční politici běžně zastrašováni, zatýkáni a vězněni; vzhledem k tomu, že svoboda projevu (včetně svobody sdělovacích prostředků), svoboda sdružování a demokratický pluralismus jsou stále více v ohrožení, neboť došlo k zatčení a obvinění stovek účastníků protivládních protestů;

J.  vzhledem k tomu, že panuje také znepokojení nad rostoucí militantností radikálních islamistů a nad množstvím zradikalizovaných mladých mužů a žen, kteří údajně vstoupili do řad ISIS; vzhledem k tomu, že Maledivy mají podle odhadů v přepočtu na hlavu ze všech zemí nejvíce lidí, kteří vstoupili do řad ISIS;

K.  vzhledem k tomu, že novinář kritizující vládu Ahmed Rilwan, který „zmizel“ v srpnu 2014, se stále pohřešuje a nyní jsou obavy, že je mrtev;

L.  vzhledem k tomu, že gangy a skupiny radikálních islamistů – údajně ve spolupráci s policií – často útočí na instituce, organizace a jednotlivce kritizující činnost vlády nebo nařčené z propagace bezvěrectví, a že se tak vytváří atmosféra zastrašování;

M.  vzhledem k tomu, že organizace občanské společnosti a obhájci lidských práv čelí ve stále větší míře pronásledování, ohrožování a útokům, a to i bývalá Maledivská komise pro lidská práva, kterou nejvyšší soud kritizoval za to, že předložila Radě OSN pro lidská práva zprávu pro všeobecný pravidelný přezkum;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, jak se na Maledivách postupně zhoršují demokratické standardy a narůstají autoritářské tendence, které vytvářejí atmosféru strachu a politického napětí, a mohlo by být ohroženo vše, čeho se podařilo v posledních letech dosáhnout ve snaze zavést v zemi lidská práva, demokracii a právní stát;

2.  vyslovuje politování nad zákroky proti politickým oponentům; vyzývá vládu Malediv, aby byli okamžitě a bezpodmínečně propuštěni bývalý prezident Muhammad Našíd, bývalý viceprezident Ahmed Adeeb a bývalí ministři obrany Tholhath Ibrahím a Muhammad Nazim, společně se Šejkem Imránem Abdulláhem a dalšími politickými vězni, a aby byli zproštěni všech obvinění; je také znepokojen zhoršujícím se zdravotním stavem bývalého prezidenta;

3.  opakuje, že je hrubě nespokojen s tím, jak závažné nedostatky vykazoval soudní proces s bývalým prezidentem Muhammadem Našídem;

4.  vyzývá maledivskou vládu, aby zaručila naprostou nestrannost soudů a respektovala pravidla řádného soudního procesu a právo na spravedlivé, nestranné a nezávislé soudní řízení; zdůrazňuje, že je třeba odpolitizovat justici a bezpečnostní služby v zemi;

5.  vyjadřuje v této souvislosti značné znepokojení nad propuštěním nejvyššího státního zástupce a připomíná vládě, že úřad nejvyššího státního zástupce je podle ústavy Malediv nezávislým ústavním orgánem a že nejvyšší státní zástupce musí mít možnost vykonávat svůj legitimní ústavní mandát bez svévolných politických zásahů nebo zastrašování ze strany jiných vládních složek;

6.  je hluboce znepokojen tím, že se neustále snižuje úcta k lidským právům, což se projevilo mj. zneužitím výjimečného stavu výkonnou mocí na Maledivách, a tím, že hrozí, že se tato situace bude dále zhoršovat; připomíná Maledivské republice její mezinárodní závazky, pokud jde o dodržování lidských práv, včetně práv dětí a základních svobod;

7.  vyzývá k tomu, aby všechny politické strany začaly vést skutečný dialog o budoucnosti tohoto křehkého ostrovního státu;

8.  vyzývá vládu Malediv, aby respektovala a plně podporovala právo protestovat a právo na svobodu projevu, sdružování a shromažďování, a aby se nesnažila tato práva omezovat; vyzývá také vládu Malediv, aby ukončila beztrestnost samozvaných „strážců zákona“, kteří používali násilí proti lidem zasazujícím se o náboženskou toleranci, proti poklidným demonstrantům, kritickým sdělovacím prostředkům a občanské společnosti; vyzývá Maledivy, aby plně dodržovaly své mezinárodní závazky;

9.  vyzývá maledivskou vládu, aby zabezpečila práva prodemokratických aktivistů, umírněných muslimů, zastánců sekularismu a všech, kteří jsou proti prosazování ideologie salafistů wahhábistické školy na Maledivách, a aby jim zajistila právo angažovat se ve všech oblastech veřejného života na Maledivách;

10.  připomíná, že svoboda sdělovacích prostředků je základním pilířem fungující demokracie; vyzývá maledivskou vládu a orgány, aby zajistily odpovídající ochranu novinářům a obhájcům lidských práv, kteří čelí hrozbám a útokům kvůli tomu, že dělají svou práci, a aby v této souvislosti umožnily řádné vyšetřování zmizení Ahmeda Rilwana, útoku na Mahfúze Saída a útoků a hrozeb, jejichž terčem se stali novináři, příslušníci občanské společnosti a nezávislé instituce;

11.  vyzývá se vší naléhavostí k obnovení moratoria na trest smrti s perspektivou jeho zrušení a k novelizaci trestního zákoníku s cílem ukončit používání tělesných trestů;

12.  vyzývá Komisi a členské státy, aby pro turisty, kteří plánují tuto zemi navštívit, vydaly podrobná varování s poukazem na situaci v oblasti lidských práv na Maledivách; vyzývá také Evropskou službu pro vnější činnost, aby bedlivě sledovala stav dodržování lidských práv a politickou situaci na Maledivách;

13.  vyzývá EU a její členské státy, aby v současné situaci pokračujícího úpadku demokracie a zhoršování situace v oblasti lidských práv na Maledivách zavedly omezující opatření v podobě cílených sankcí s cílem zmrazit aktiva některých členů maledivské vlády a jejich předních zastánců z řad maledivské obchodní komunity uložená v zahraničí a zakázaly jim vstup do EU;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, členským státům a vládě a parlamentu Malediv.

(1)

Přijaté texty, P6_TA(2004)0017.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0180.

Právní upozornění - Ochrana soukromí