Menettely : 2015/3017(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-1409/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1409/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2015 - 9.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0464

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 80k
16.12.2015
PE574.479v01-00}
PE574.480v01-00}
PE574.481v01-00}
PE574.484v01-00}
PE574.487v01-00}
PE574.489v01-00}
PE574.491v01-00} RC1
 
B8-1409/2015}
B8-1410/2015}
B8-1411/2015}
B8-1414/2015}
B8-1417/2015}
B8-1419/2015}
B8-1421/2015} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

EFDD (B8‑1409/2015)

Verts/ALE (B8‑1410/2015)

ALDE (B8‑1411/2015)

ECR (B8‑1414/2015)

PPE (B8‑1417/2015)

GUE/NGL (B8‑1419/2015)

S&D (B8‑1421/2015)


Malediivien tilanteesta (2015/3017(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta
Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Miroslav Poche S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta
Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Malediivien tilanteesta (2015/3017(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Malediiveista ja etenkin 16. syyskuuta 2014(1) ja 30. huhtikuuta 2015(2) antamansa päätöslauselmat,

−  ottaa huomioon Malediivien tasavallan parlamenttivaaleja seuranneen EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan 22. maaliskuuta 2014 antaman loppuraportin,

−  ottaa huomioon 30. syyskuuta 2014 annetun yhteisen paikallisen lausunnon kansalaisyhteiskuntaan ja ihmisoikeuksiin Malediiveilla kohdistuvista uhkista, jonka antoi EU:n valtuuskunta EU:n jäsenvaltioiden, Norjan ja Sveitsin Colombossa sijaitsevien Malediiveille akkreditoitujen suurlähetystöjen suostumuksella,

−  ottaa huomioon parlamentin suhteista Etelä-Aasian maihin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajan 12. maaliskuuta 2015 antaman julkilausuman entisen presidentin Mohamed Nasheedin pidätyksestä Malediiveilla ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan 10. huhtikuuta 2015 lähettämän kirjeen Malediivien tasavallan ulkoministerille,

−  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 14. maaliskuuta 2015 antaman julkilausuman entisen presidentin Mohamed Nasheedin vankeustuomiosta,

−  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan antaman julkilausuman Malediivien presidentin 5. marraskuuta 2014 julistamasta hätätilasta,

−  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Malediivit on,

−  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin 18. maaliskuuta 2015 antaman julkilausuman entisen presidentin Mohamed Nasheedin oikeudenkäynnistä,

−  ottaa huomioon YK:n mielivaltaista vangitsemista käsittelevän työryhmän 4. syyskuuta 2015 antaman lausunnon N:o 33/2015 (Malediivit),

−  ottaa huomioon 6. toukokuuta 2015 päivättyyn YK:n ihmisoikeusneuvoston viimeisimpään Malediiveja koskevaan yleiseen määräaikaisarviointiin liittyvän asiakirja-aineiston,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Abdulla Yameen Abdul Gayoomin valtaan nostaneet vuoden 2013 presidentinvaalit olivat täynnä väärinkäytöksiä;

B.  toteaa, että Malediivien ensimmäinen demokraattisilla vaaleilla valittu presidentti Mohamed Nasheed tuomittiin 13. maaliskuuta 2015 yhteensä 13 vuoden vankeuteen poliittisista syistä ja että YK:n mielivaltaista vangitsemista käsittelevä työryhmä tuomitsi tämän; toteaa, että hänen oikeudenkäyntinsä oli täynnä väärinkäytöksiä; toteaa, että muita aiempia korkeita virkamiehiä, kuten entinen varapresidentti Agned Adeeb ja entiset puolustusministerit Mohamed Nazim ja Tholhath Ibrahim, on pidätetty ja vangittu;

C.  toteaa, että Malediivien politisoituneesta oikeuslaitoksesta on kannettu huolta, sillä vuosien varrella se on käyttänyt väärin valtaansa ja toiminut nykyisen hallitsevan puolueen tahdon mukaisesti ja oppositiopolitiikkoja vastaan;

D.  toteaa, että 4. marraskuuta 2015 Malediivien hallitus julisti hätätilan, joka kumottiin kuusi päivää myöhemmin ja joka vaikutti olevan keino estää laajamittaisia hallituksen vastaisia mielenosoituksia; toteaa myös, että hallitusta arvosteltiin laajalti kansalaisten perusoikeuksien keskeyttämisestä ja summittaisen etsintä- ja pidätysluvan antamisesta sotilaille ja poliisille;

E.  toteaa, että Malediivien poliisi hajotti opposition mielenosoituksen kyynelkaasulla ja pippurisumutteella sekä pidätti yli 12 mielenosoittajaa, jotka vaativat entisen presidentin ja muiden vangittujen poliittisten johtajien vapauttamista;

F.  ottaa huomioon, että entisen presidentin Mohamed Nasheedin oikeusavustajiin kuuluva ihmisoikeusjuristi Mahfooz Saeed pahoinpideltiin 4. syyskuuta 2015;

G.  ottaa huomioon, että kuolemanrangaistuksen soveltamista (ja alaikäisten viivytettyjä rangaistuksia) koskeva kielto, joka oli ollut voimassa Malediiveilla vuodesta 1953 lähtien, kumottiin huhtikuussa 2014;

H.  toteaa, että parlamentti on hyväksynyt lainsäädännön, jonka mukaan Malediivien hallitusta ja sen jäseniä koskevien rajoitusten tai muiden rangaistusten vaatiminen on maanpetos;

I.  toteaa, että Malediivit on Parlamenttien välisen unionin parlamentaarikkojen ihmisoikeuksia käsittelevän komitean mukaan yksi maailman pahimmista maista opposition kansanedustajiin kohdistuvien hyökkäysten suhteen, sillä oppositiopoliitikot joutuvat jatkuvasti uhkailun, pidätysten ja vangitsemisten kohteeksi; toteaa, että ilmaisunvapaus (tiedotusvälineiden vapaus mukaan luettuna), yhdistymisvapaus ja demokraattinen monimuotoisuus ovat yhä enemmän uhattuina, sillä satoja hallituksen vastaisia mielenosoittajia on pidätetty ja asetettu syytteeseen;

J.  toteaa, että huolta kannetaan myös nousussa olevasta radikaalista islamismista ja väitteiden mukaan ISIS:iin (Da’esh) liittyneistä monista radikalisoituneista nuorista miehistä ja naisista; toteaa, että Malediiveilla lasketaan olevan väkilukuun suhteutettuna eniten ISIS:n (Da’esh) riveihin värväytyneitä henkeä kohti;

K.  toteaa, että hallitusta arvostellut toimittaja Ahmed Rilwan, joka ”katosi” elokuussa 2014, on edelleen kateissa ja hänen pelätään nyt kuolleen;

L.  toteaa, että jengit ja radikaalit islamistiryhmät, joiden väitetään tekevän yhteistyötä poliisin kanssa, hyökkäävät usein sellaisia instituutioita, järjestöjä ja yksityishenkilöitä vastaan, jotka arvostelevat hallituksen toimia tai joita syytetään ateismin edistämisestä; toteaa, että tämä aiheuttaa pelottelun ilmapiirin;

M.  toteaa, että kansalaisjärjestöjä ja ihmisoikeusaktivisteja häiritään, uhataan ja niitä vastaan hyökätään yhä useammin; toteaa, että esimerkiksi Malediivien ihmisoikeuskomissio joutui maan korkeimman oikeuden kritiikin kohteeksi laadittuaan raportin YK:n ihmisoikeusneuvoston yleiseen määräaikaisarviointiin;

1.  ilmaisee vakavan huolensa demokraattisten normien asteittaisesta heikkenemisestä ja Malediiveilla lisääntyneestä autoritaarisesta kehityksestä, sillä nämä luovat pelon ja poliittisen jännitteen ilmapiirin, joka saattaa vaarantaa viime vuosien edistysaskeleet maan ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen vakiinnuttamisessa;

2.  pitää valitettavana, että poliittisia vastustajia on nujerrettu; kehottaa Malediivien hallitusta välittömästi ja ehdoitta vapauttamaan entisen presidentin Mohamed Nasheedin, entisen varapresidentin Ahmed Adeebin ja entiset puolustusministerit Tholhath Ibrahimin ja Mohamed Nazimin sekä sheikki Imran Abdullan ja muut poliittiset vangit sekä vapauttamaan heidät kaikista syytteistä; on myös huolestunut entisen presidentin heikkenevästä terveydentilasta;

3.  toistaa suuren pettymyksensä entisen presidentin Mohamed Nasheedin oikeudenkäynnissä esiintyneisiin vakaviin väärinkäytöksiin;

4.  kehottaa Malediivien hallitusta takaamaan oikeuslaitoksen täyden puolueettomuuden ja noudattamaan asianmukaista oikeusjärjestystä ja oikeutta oikeudenmukaiseen, puolueettomaan ja riippumattomaan oikeudenkäyntiin; korostaa, että maan oikeuslaitoksen ja turvallisuuspalvelun politisoituneisuus on lopetettava;

5.  ilmaisee tässä yhteydessä voimakkaan huolenaiheensa valtakunnansyyttäjän erottamisesta ja muistuttaa hallitusta, että valtakunnansyyttäjän toimisto on riippumaton perustuslaillinen elin ja että valtakunnansyyttäjän on voitava hoitaa perustuslaissa määriteltyjä tehtäviään ilman poliittista mielivaltaa tai muiden hallintoelinten painostusta;

6.  on erittäin huolestunut ihmisoikeuksien rapautumisesta sekä vallanpitäjien väärin perustein julistamasta hätätilasta sekä tilanteen pahenemisesta entisestään; muistuttaa Malediivien tasavaltaa kansainvälisistä sitoumuksistaan ihmisoikeuksien, lasten oikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen suhteen;

7.  kehottaa käynnistämään todellisen vuoropuhelun tämän hauraan saarivaltion tulevaisuudesta kaikkien poliittisten puolueiden kesken;

8.  kehottaa Malediivien hallitusta noudattamaan ja tukemaan täysimääräisesti mielenosoitusoikeutta sekä ilmaisunvapautta, kokoontumisvapautta ja järjestäytymisvapautta eikä rajoittamaan näitä oikeuksia; kehottaa samoin Malediivien hallitusta luopumaan syyttämättä jättämisestä niitä vapaaehtoisjoukkoja vastaan, jotka ovat käyttäneet väkivaltaa uskonnollista suvaitsevaisuutta edistäviä henkilöitä, rauhanomaisesti mieltään osoittavia henkilöitä, kriittisiä tiedotusvälineitä ja kansalaisyhteiskuntaa puolustavia henkilöitä vastaan; kehottaa Malediiveja noudattamaan täysimääräisesti sen kansainvälisiä velvoitteita;

9.  kehottaa Malediivien hallitusta turvaamaan demokratiaa kannattavien aktivistien, maltillisten muslimien ja maallistumista kannattavien henkilöiden ja wahhabisti–salafisti ‑ideologiaa Malediiveilla vastustavien henkilöiden oikeudet ja varmistamaan, että heillä on oikeus osallistua kaikkeen julkiseen toimintaan Malediiveilla;

10.  muistuttaa, että tiedotusvälineiden vapaus on toimivan demokratian kulmakivi; kehottaa Malediivien hallitusta ja viranomaisia varmistamaan, että toimittajia ja ihmisoikeusaktivisteja suojellaan uhkauksilta ja hyökkäyksiltä legitiimin työnsä puitteissa, ja mahdollistamaan tässä yhteydessä, että Ahmed Rilwanin katoamista, Mahfooz Saeedin pahoinpitelyä ja toimittajia, kansalaisjärjestöjen jäseniä ja riippumattomia elimiä vastaan tehtyjä hyökkäyksiä ja uhkauksia tutkitaan asianmukaisesti;

11.  kehottaa palauttamaan kiireellisesti kuolemanrangaistusta koskevan kiellon ja poistamaan kuolemanrangaistuksen myöhemmin, sekä muuttamaan rikoslakia siten, että ruumiillisen rangaistuksen käyttäminen lopetetaan;

12.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita esittämään perinpohjaisia varoituksia Malediivien ihmisoikeustilanteesta turisteille, jotka ovat aikeissa matkustaa maahan; kehottaa lisäksi Euroopan ulkosuhdehallintoa tarkkailemaan tiiviisti Malediivien ilmisoikeustilannetta ja poliittista tilannetta;

13.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita toimimaan Malediivien demokratian heikkenemisen ja ihmisoikeustilanteen taantumisen vuoksi ja ottamaan käyttöön rajoittavia toimia kohdennettujen pakotteiden muodossa, jotta Malediivien hallituksen tiettyjen jäsenten ja heidän johtavien liike-elämän tukijoidensa varat jäädytetään ja heidän matkustamistaan rajoitetaan;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioille sekä Malediivien hallitukselle ja parlamentille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2004)0017.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0180.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö