Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-1409/2015Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-1409/2015

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju na Maldivima

16.12.2015 - (2015/3017(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
EFDD (B8‑1409/2015)
Verts/ALE (B8‑1410/2015)
ALDE (B8‑1411/2015)
ECR (B8‑1414/2015)
PPE (B8‑1417/2015)
GUE/NGL (B8‑1419/2015)
S&D (B8‑1421/2015)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić u ime Kluba zastupnika PPE-a
Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Miroslav Poche u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto u ime Kluba zastupnika ECR-a
Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a


Postupak : 2015/3017(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-1409/2015
Podneseni tekstovi :
RC-B8-1409/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju na Maldivima

(2015/3017(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Maldivima, posebno one od 16. rujna 2004.[1] i 30. travnja 2015.[2],

−  uzimajući u obzir završno izvješće misije EU-a za promatranje parlamentarnih izbora u Republici Maldivima od 22. ožujka 2014.,

−  uzimajući u obzir zajedničku lokalnu izjavu o prijetnjama za civilno društvo i ljudska prava na Maldivima koju je 30. rujna 2014. u Colombu dalo izaslanstvo EU-a zajedno s veleposlanstvima država članica EU-a, Norveške i Švicarske, akreditiranima u Maldivima,

−  uzimajući u obzir izjavu predsjednika svojeg izaslanstva za odnose s državama južne Azije od 12. ožujka 2015. o uhićenju bivšeg predsjednika Muhameda Našida na Maldivima te pismo predsjednika svojeg Odbora za vanjske poslove upućeno ministru vanjskih poslova Republike Maldiva 10. travnja 2015.,

−  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 14. ožujka 2015. o osuđujućoj presudi bivšem predsjedniku Muhamedu Našidu,

−  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 5. studenog 2015. o odluci predsjednika Maldiva o proglašenju izvanrednog stanja,

−  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, čija su država stranka i Maldivi,

−  uzimajući u obzir izjavu visokog povjerenika UN-a za ljudska prava Zeida Raada Al Huseina od 18. ožujka 2015. o suđenju bivšem predsjedniku Muhamedu Našidu,

−  uzimajući u obzir Mišljenje br. 33/2015 (Maldivi) Radne skupine UN-a za samovoljno pritvaranje od 4. rujna 2015.,

−  uzimajući u obzir dokumentaciju povezanu s najnovijim univerzalnim periodičkim pregledom pri Vijeću UN-a za ljudska prava u vezi s Maldivima od 6. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da su predsjednički izbori 2013., na kojima je Abdula Jamin Abdul Gajum došao na vlast, bili obilježeni nepravilnostima;

B.  budući da je Muhamed Našid, prvi demokratski izabran predsjednik Maldiva, 13. ožujka 2015. osuđen na 13 godina zatvora na temelju politički motiviranih optužbi i budući da je to osudila Radna skupina UN-a za samovoljno pritvaranje; budući da je njegovo suđenje bilo obilježeno nepravilnostima; budući da su uhićeni i pritvoreni i drugi bivši dužnosnici, uključujući bivšeg potpredsjednika Ahmeda Adiba i bivše ministre obrane Muhameda Nazima i Tolata Ibrahima;

C.  budući da postoji zabrinutost zbog vrlo politiziranog maldivskog pravosuđa, koje već godinama zloupotrebljava svoje ovlasti i pogoduje aktualnoj vladajućoj stranci nauštrb oporbenih političara;

D.  budući da je vlada Maldiva 4. studenog 2015. proglasila izvanredno stanje te je šest dana kasnije opozvala tu odluku, a to je izvanredno stanje, kako se čini, služilo sprečavanju masovnih protuvladinih prosvjeda, i budući da je šira zajednica osudila vladu zbog uskraćivanja osnovnih građanskih prava i davanja vojsci i policiji ovlasti za samovoljnu pretragu i uhićenja;

E.  budući da je 27. i 28. studenog 2015. policija na Maldivima rastjerala prosvjednike oporbe, upotrijebivši suzavac i nadražujući sprej te uhitivši više od dvanaest prosvjednika koji su tražili oslobađanje bivšeg predsjednika i drugih pritvorenih političkih vođa;

F.  budući da je 4. rujna 2015. napadnut Mahfuz Said, odvjetnik koji se bavi ljudskim pravima i koji je član pravnog tima bivšeg predsjednika Muhameda Našida;

G.  budući da je u travnju 2014. ukinut moratorij na smrtnu kaznu na Maldivima (uključujući odgođeno izvršenje kazni izrečenih maloljetnicima), koji je uveden 1953.;

H.  budući da je parlament donio zakonodavstvo prema kojem se pozivanje na restriktivne mjere i druge povezane sankcije protiv vlade Maldiva i njezinih članova smatra kaznenim djelom izdaje;

I.  budući da je Odbor Međuparlamentarne unije za ljudska prava parlamentarnih zastupnika proglasio Maldive jednom od najgorih zemalja na svijetu u pogledu napada na oporbene parlamentarne zastupnike, s obzirom na rutinska zastrašivanja, uhićenja i pritvaranja oporbenih političara; budući da su sloboda izražavanja (uključujući slobodu medija), sloboda udruživanja i demokratski pluralizam sve ugroženiji, uz stotine uhićenih i optuženih protuvladinih prosvjednika;

J.  budući da postoji zabrinutost i zbog sve raširenijeg militantnog islamističkog radikalizma te zbog broja radikaliziranih mladih muškaraca i žena koji su se navodno pridružili ISIS-u; budući da se procjenjuje da su Maldivi zemlja s najvećim brojem regrutiranih pripadnika ISIS-a po glavi stanovnika;

K.  budući da Ahmed Rilvan, novinar i kritičar vlade koji je „nestao” u kolovozu 2014., još uvijek nije pronađen te se sada strahuje da je mrtav;

L.  budući da bande i radikalne islamističke skupine, navodno u suradnji s policijom, često napadaju institucije, organizacije i pojedince koji kritiziraju vladine mjere ili su optuženi za promicanje ateizma, i budući da se time stvara ozračje zastrašivanja;

M.  budući da su sve češća zlostavljanja, prijetnje i napadi na organizacije civilnog društva i borce za ljudska prava, uključujući bivše Povjerenstvo Maldiva za ljudska prava, koje je Vrhovni sud kritizirao zbog podnošenja izvješća za univerzalni periodički pregled Vijeća UN-a za ljudska prava;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog postupnog pogoršanja demokratskih standarda i sve većih autoritarnih tendencija na Maldivima, zbog čega se stvara ozračje straha i političke napetosti koje bi moglo ugroziti sav napredak koji je posljednjih godina ostvaren u uspostavljanju ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u toj zemlji;

2.  osuđuje represiju političkih protivnika; poziva vladu Maldiva da hitno i bezuvjetno pusti na slobodu bivšeg predsjednika Muhameda Našida, bivšeg potpredsjednika Ahmeda Adiba te bivše ministre obrane Tolata Ibrahima i Muhameda Nazima, zajedno sa šeikom Imranom Abdulom i drugim političkim zatvorenicima, te da ih oslobodi od svih optužbi; zabrinut je također zbog sve lošijeg zdravstvenog stanja bivšeg predsjednika;

3.  ponovno izražava veliko nezadovoljstvo zbog ozbiljnih nepravilnosti na suđenju bivšem predsjedniku Muhamedu Našidu;

4.  poziva vladu Maldiva da zajamči potpunu nepristranost pravosuđa i da poštuje propisani zakonski postupak i pravo na pošteno, nepristrano i neovisno suđenje; ističe potrebu za depolitizacijom pravosuđa i sigurnosnih službi u zemlji;

5.  u tom kontekstu izražava veliku zabrinutost zbog razrješenja dužnosti državnog tužitelja i podsjeća vladu da je ured državnog tužitelja neovisno ustavno tijelo u skladu s Ustavom Maldiva te da se državnom tužitelju mora omogućiti izvršenje njegova legitimnog ustavnog mandata bez samovoljnog političkog uplitanja ili zastrašivanja od strane drugih grana vlasti;

6.  duboko je zabrinut zbog kontinuiranog slabljenja ljudskih prava, što uključuje i potez izvršne vlasti na Maldivima kojim je zloupotrijebila izvanredno stanje, te zbog opasnosti od daljnjeg pogoršanja; podsjeća Republiku Maldive na njezine međunarodne obveze u pogledu poštovanja ljudskih prava, uključujući prava djece i temeljne slobode;

7.  poziva sve političke stranke na uspostavu istinskog dijaloga o budućnosti te nestabilne otočne države;

8.  poziva vladu Maldiva da poštuje i u potpunosti podrži pravo na prosvjed i pravo na slobodu izražavanja, udruživanja i okupljanja te da ne pokušava ograničiti ta prava; također poziva vladu Maldiva da prekine praksu nekažnjavanja osoba koje uzimaju pravdu u svoje ruke i koriste se nasiljem nad pojedincima koji promiču vjersku toleranciju, mirnim prosvjednicima, kritički nastrojenim medijima i civilnim društvom; poziva Maldive da u potpunosti poštuju svoje međunarodne obveze;

9.  poziva vladu Maldiva da zaštiti prava zagovornika demokracije, umjerenih muslimana, pristaša sekularizma i onih koji se protive širenju vahabitsko-salafističke ideologije na Maldivima te da im zajamči pravo na sudjelovanje u svim sferama javnog života na Maldivima;

10.  podsjeća da je sloboda medija temelj djelotvorne demokracije; poziva vladu i tijela vlasti Maldiva da zajamče primjerenu zaštitu novinarima i borcima za ljudska prava koji se zbog svojeg legitimnog rada suočavaju s prijetnjama i napadima te da, u tom kontekstu, omogući propisnu istragu nestanka Ahmeda Rilvana, napada na Mahfuza Saida te napada i prijetnji upućenih novinarima, pripadnicima civilnog društva i neovisnim institucijama;

11.  poziva da se hitno ponovno proglasi moratorij na smrtnu kaznu u cilju njezina ukidanja i da se kazneni zakon revidira kako bi se ukinula primjena tjelesnog kažnjavanja;

12.  poziva Komisiju i države članice da turistima koji planiraju posjet Maldivima izdaju temeljita upozorenja o stanju ljudskih prava u toj zemlji; također poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje da pomno prati stanje ljudskih prava i političku situaciju na Maldivima;

13.  poziva EU i države članice da s obzirom na kontinuirano nazadovanje demokracije i pogoršanje stanja ljudskih prava na Maldivima uvedu restriktivne mjere u obliku ciljanih sankcija i da zamrznu inozemnu imovinu određenih članova vlade Maldiva i njihovih glavnih pristaša u maldivskoj poslovnoj zajednici te da za njih uvedu zabranu putovanja;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, državama članicama te vladi i parlamentu Maldiva.