Eljárás : 2015/3017(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-1409/2015

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-1409/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 17/12/2015 - 9.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0464

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 158kWORD 92k
16.12.2015
PE574.479v01-00}
PE574.480v01-00}
PE574.481v01-00}
PE574.484v01-00}
PE574.487v01-00}
PE574.489v01-00}
PE574.491v01-00} RC1
 
B8-1409/2015}
B8-1410/2015}
B8-1411/2015}
B8-1414/2015}
B8-1417/2015}
B8-1419/2015}
B8-1421/2015} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

EFDD (B8-1409/2015)

Verts/ALE (B8-1410/2015)

ALDE (B8-1411/2015)

ECR (B8-1414/2015)

PPE (B8-1417/2015)

GUE/NGL (B8-1419/2015)

S&D (B8-1421/2015)


a maldív-szigeteki helyzetről (2015/3017(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić a PPE képviselőcsoport nevében
Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Miroslav Poche az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto az ECR képviselőcsoport nevében
Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis az ALDE képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a maldív-szigeteki helyzetről (2015/3017(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Maldív-szigetekről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2004. szeptember 16-i(1) és a 2015. április 30-i(2) állásfoglalására,

−  tekintettel az uniós választási megfigyelő missziónak a Maldív Köztársaság 2014. március 22-i parlamenti választásairól szóló zárójelentésére,

−  tekintettel a Maldív-szigeteken akkreditált EU-képviselet által az uniós tagállamok, Norvégia és Svájc colombói nagykövetségével egyetértésben 2014. szeptember 30-án kiadott közös helyi nyilatkozatra a civil társadalmat és az emberi jogokat veszélyeztető fenyegetésekről a Maldív-szigeteken,

−  tekintettel a dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségének elnöke által 2015. március 12-én tett nyilatkozatra a Mohamed Nasíd volt maldív-szigeteki elnök letartóztatásáról, valamint Külügyi Bizottsága elnökének 2015. április 10-i, a Maldív Köztársaság külügyminiszteréhez címzett levelére,

−  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szóvivőjének Mohamed Nasíd volt elnök elítéléséről szóló 2015. március 14-i nyilatkozatára,

−  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) szóvivője a szükségállapotnak a maldív-szigeteki elnök általi kihirdetéséről szóló 2015. november 5-i nyilatkozatára,

−  tekintettel az 1966-os Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (PPJE), amelynek a Maldív-szigetek részes fele,

−  tekintettel Zeid Raad el-Husszein, az ENSZ emberi jogi főbiztosának Mohamed Nasíd volt elnök peréről tett 2015. március 18-i nyilatkozatára,

−  tekintettel az ENSZ önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportjának 33/2015. számú (Maldív-szigetek), 2015. szeptember 4-i véleményére,

−  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2015. május 6-i, a Maldív-szigetekre vonatkozó legutóbbi időszakos egyetemes emberi jogi helyzetértékelésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel az Abdulla Yameen Abdul Gayoomot hatalomra juttató 2013. évi elnökválasztási folyamatot szabálytalanságok jellemezték;

B.  mivel 2015. március 13-án Mohamed Nasídet, a Maldív-szigetek első demokratikusan választott elnökét politikai indíttatású vádak alapján 13 év börtönre ítélték, és mivel ezt az ENSZ önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportja elítélte; mivel perét szabálytalanságok jellemezték; mivel más volt tisztségviselőket – többek között Ahmed Adíb volt alelnököt, illetve Mohamed Nazim és Tholhath Ibrahim volt védelmi minisztereket – is letartóztattak és bebörtönöztek;

C.  mivel aggodalmakat fejeztek ki az erős politikai befolyásoltságú maldív igazságszolgáltatással kapcsolatban, amely éveken keresztül visszaélt hatalmával és az aktuális kormánypárt érdekei szerint járt el, az ellenzéki politikusok ellen;

D.  mivel 2015. november 4-én a Maldív-szigetek kormánya szükségállapotot hirdetett ki, amelyet hat nap múlva visszavont, és amely láthatólag a tömeges kormányellenes tüntetések megelőzésének eszköze volt, és mivel a kormányt széles körben elítélték a polgárok alapvető jogainak felfüggesztése, illetve amiatt, hogy felhatalmazta a katonaságot és a rendőrséget, hogy önkényesen végezzenek házkutatást és letartóztatásokat;

E.  mivel 2015. november 27-én és 28-án a Maldív-szigeteken a rendőrség könnygáz és paprikaspray segítségével szétoszlatta az ellenzéki tüntetőket, és letartóztatott egy tucatnál több tüntetőt, akik a volt elnök és más bebörtönzött politikai vezetők szabadon bocsátását követelték;

F.  mivel Mahfúz Szaíd emberi jogi ügyvédet, Mohamed Nasíd volt elnök jogi csapatának tagját 2015. szeptember 4-én megtámadták;

G.  mivel a Maldív-szigeteken a halálbüntetésre hirdetett moratóriumot (beleértve a kiskorúakra kiszabott késleltetett büntetéseket), amelyet 1953-ban vezettek be, 2014 áprilisában visszavonták;

H.  mivel a parlament olyan jogszabályt fogadott el, amely szerint a hazaárulás bűncselekményét követi el az, aki a Maldív-szigetek kormánya és annak tagjai elleni korlátozó intézkedésekre és egyéb kapcsolódó szankciókra szólít fel;

I.  mivel az Interparlamentáris Unió parlamenti képviselők emberi jogaival foglalkozó bizottsága szerint a Maldív-szigetek a legrosszabb országok között van az ellenzéki képviselők elleni támadásokat tekintve, ahol az ellenzéki politikusokat rutinszerűen megfélemlítik, letartóztatják és bebörtönzik; mivel a szólásszabadságot (beleértve a sajtószabadságot), az egyesülési szabadságot és a demokratikus pluralizmust egyre nagyobb veszély fenyegeti, és ez kormányellenes tüntetők százainak letartóztatásában és megvádolásában nyilvánul meg;

J.  mivel aggodalmat okoz, hogy a Maldív-szigeteken fokozódik az iszlám militantizmus, és hogy feltehetően számos radikalizálódott fiatal férfi és nő csatlakozott az ISIS-hez; mivel a becslések szerint bármely ország közül a Maldív-szigetek rendelkezik az egy főre jutó legtöbb ISIS-újonccal;

K.  mivel a 2014 augusztusában „eltűnt” kormányt kritizáló újságíró, Ahmed Rilwan, azóta sem került elő és jelenleg félő, hogy meghalt;

L.  mivel a – feltehetően a rendőrséggel összejátszó – bandák és radikális iszlám csoportok gyakran indítanak támadást a kormány fellépéseit kritizáló vagy az ateizmus előmozdításával vádolt intézmények, szervezetek és egyének ellen, és ez megfélemlítő légkört teremt;

M.  mivel a civil társadalmi szervezetek és az emberi jogi jogvédők növekvő számban szembesülnek zaklatásokkal, fenyegetésekkel és támadásokkal, beleértve a volt maldív emberi jogi bizottságot, amelyet a legfelsőbb bíróság kritikával illetett, amiért az jelentést készített az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának rendszeres egyetemes emberi jogi helyzetértékeléséhez;

1.  komoly aggodalmát fejezi ki a demokratikus normák fokozatos gyengülése és a tekintélyelvű rendszer felé mutató növekvő tendenciák miatt a Maldív-szigeteken, amelyek félelmet és politikai feszültséget keltenek, és veszélybe sodorhatják az elmúlt években az országban az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megteremtése terén elért eredményeket;

2.  sajnálatát fejezi ki a politikai ellenfelek üldöztetése miatt; felhívja a Maldív-szigetek kormányát, hogy azonnal és feltétel nélkül bocsássa szabadon Mohamed Nasíd volt elnököt, Ahmed Adíb volt alelnököt, Tholhath Ibrahim és Mohamed Nazim volt védelmi minisztereket, Imran Abdulla sejkkel és más politikai foglyokkal együtt, és mentse fel őket minden vád alól; aggodalmát fejezi ki továbbá a volt elnök romló egészsége állapota miatt;

3.  ismételten mélységesen elítéli Mohamed Nasíd volt elnök perének súlyos szabálytalanságait;

4.  felhívja a maldív kormányt, hogy garantálja az igazságszolgáltatás teljes pártatlanságát, és tartsa tiszteletben a jogszerű eljárást, illetve a tisztességes, pártatlan és független tárgyaláshoz való jogot; hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az ország igazságszolgáltatásának és biztonsági szolgálatának politikamentességét;

5.  mélységes aggodalmát fejezi ki ebben az összefüggésben a legfőbb ügyész menesztésével kapcsolatban, és emlékezteti a kormányt, hogy a legfőbb ügyész hivatala a maldív alkotmány szerint független alkotmányos szerv, és hogy a legfőbb ügyész számára lehetővé kell tenni, hogy más kormányzati ágak általi önkényes politikai beavatkozás vagy megfélemlítés nélkül teljesítse jogszerű alkotmányos megbízatását;

6.  súlyos aggodalmát fejezi ki a maldív-szigeteki emberi jogi helyzet folyamatos romlása miatt, és hogy a Maldív-szigeteken a végrehajtó hatalmi ág visszaél a szükségállapottal, illetve amiatt, hogy fennáll a további romlás veszélye; emlékezteti a Maldív Köztársaságot az emberi jogok – többek között a gyermekek jogai és az alapvető szabadságjogok – tekintetében vállalt kötelezettségvállalásaira;

7.  kéri, hogy alakítsanak ki valódi párbeszédet valamennyi politikai párt között e törékeny szigetállam jövőjéről;

8.  felhívja a Maldív-szigetek kormányát, hogy tartsa tiszteletben és teljes mértékben támogassa a tiltakozáshoz való jogot, a szólásszabadságot, az egyesülési és gyülekezési jogot, és hogy ne kísérelje meg e jogok korlátozását; felhívja továbbá a Maldív-szigetek kormányát, hogy vessen véget azon polgárőrök büntetlenségének, akik a vallási toleranciát népszerűsítők, a békés tüntetők, a kritikus média és a civil társadalom ellen erőszakkal léptek fel; felszólítja a Maldív-szigeteket, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben nemzetközi kötelezettségeit;

9.  felhívja a maldív kormányt, hogy védelmezze azok jogait, akik a demokrácia mellett állnak ki, a mérsékelt muszlimok és a szekularizmus támogatói, akik ellenzik a vahhabita befolyás terjedését a Maldív-szigeteken, valamint biztosítsák az arra való jogukat, hogy a maldív-szigeteki közélet minden területén részt vegyenek;

10.  emlékeztet rá, hogy a média szabadsága a működő demokráciák egyik talpköve; felhívja a maldív kormányt és hatóságokat, hogy biztosítsa azon újságírók és emberi jogi jogvédők védelmét, akik jogszerű munkájuk miatt fenyegetéseket kapnak, továbbá hogy ebben az összefüggésben tegyék lehetővé Ahmed Rilwan eltűnésének, a Mahfúz Szaíd elleni támadásnak, továbbá az újságírók, a civil társadalom tagjai és független intézmények ellen irányuló támadások és fenyegetések alapos vizsgálatát;

11.  kéri, hogy annak eltörlése céljával sürgősen hirdessenek ismét moratóriumot a halálbüntetésre, és a testi fenyítés alkalmazásának megszüntetése céljával vizsgálják felül a büntető törvénykönyvet;

12.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy adjanak átfogó figyelmeztetéseket az emberi jogok maldív-szigeteki helyzetéről az országba készülő turisták részére; felhívja továbbá az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy szorosan kísérje figyelemmel a maldív-szigeteki emberi jogi és politikai helyzetet;

13.  felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy a demokrácia és az emberi jogok Maldív-szigeteken tovább romló helyzete fényében célzott szankciók formájában vezessen be korlátozó intézkedéseket, fagyassza be egyes maldív kormánytagok és a maldív üzleti közösségbeli fő támogatóik külföldi számláit és rendeljen el utazási tilalmat velük szemben;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a tagállamoknak és a Maldív-szigetek kormányának és parlamentjének.

(1)

Elfogadott szövegek, P6_TA(2004)0017.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0180.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat