Procedūra : 2015/3017(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-1409/2015

Iesniegtie teksti :

RC-B8-1409/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2015 - 9.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0464

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 183kWORD 90k
16.12.2015
PE574.479v01-00}
PE574.480v01-00}
PE574.481v01-00}
PE574.484v01-00}
PE574.487v01-00}
PE574.489v01-00}
PE574.491v01-00} RC1
 
B8-1409/2015}
B8-1410/2015}
B8-1411/2015}
B8-1414/2015}
B8-1417/2015}
B8-1419/2015}
B8-1421/2015} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

EFDD (B8‑1409/2015)

Verts/ALE (B8‑1410/2015)

ALDE (B8‑1411/2015)

ECR (B8‑1414/2015)

PPE (B8‑1417/2015)

GUE/NGL (B8‑1419/2015)

S&D (B8‑1421/2015)


par stāvokli Maldīvijā (2015/3017(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić PPE grupas vārdā
Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Miroslav Poche S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā
Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Maldīvijā (2015/3017(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Maldīviju, jo sevišķi 2004. gada 16. septembra rezolūciju(1) un 2015. gada 30. aprīļa rezolūciju(2),

−  ņemot vērā ES vēlēšanu novērošanas misijas 2014. gada 22. marta galīgo ziņojumu par parlamenta vēlēšanām Maldīvijas Republikā,

−  ņemot vērā 2014. gada 30. septembra Kopīgo vietējo paziņojumu par draudiem pilsoniskajai sabiedrībai un cilvēktiesībām Maldīvijā, ko ES delegācija, vienojoties ar ES dalībvalstu vēstniecībām un Norvēģijas un Šveices vēstniecībām Kolombo, akreditēja Maldīvijai,

−  ņemot vērā delegācijas attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm priekšsēdētāja 2015. gada 12. marta paziņojumu par bijušā prezidenta Mohamed Nasheed apcietināšanu Maldīvijā un tā Ārlietu komitejas priekšsēdētāja 2015. gada 10. aprīļa vēstuli Maldīvijas Republikas Ārlietu ministram,

−  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos runaspersonas 2015. gada 14. marta paziņojumu par bijušā prezidenta Mohamed Nasheed notiesāšanu,

−  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos runaspersonas 2015. gada 5. novembra paziņojumu par Maldīvijas prezidenta paziņojumu par ārkārtas situāciju valstī,

−  ņemot vērā 1966. gadā pieņemto Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), kuram ir pievienojusies arī Maldīvija,

−  ņemot vērā ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos Zeid Ra’ad Al Hussein 2015. gada 18. marta paziņojumu par bijušā prezidenta Mohamed Nasheed notiesāšanu,

−  ņemot vērā ANO Darba grupa patvaļīgas aizturēšanas jautājumos 2015. gada 4. septembra Atzinumu Nr. 33/2015,

−  ņemot vērā dokumentāciju saistībā ar Vispārējo periodisko pārskatu (UPR) par Maldīviju, kas iesniegta 2015. gada 6. maija ANO Cilvēktiesību padomes sēdē,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā saistībā ar 2013. gada valsts prezidenta vēlēšanu procesu, kura rezultātā pie varas nāca Abdulla Yameen Abdul Gayoom pie varas, tika konstatēti pārkāpumi;

B.  tā kā 2015. gada 13. martā pirmais demokrātiski ievēlētais Maldīvijas prezidents Mohamed Nasheed par politiski motivētām apsūdzībām tika notiesāts uz 13 gadiem cietumā un tā kā to nosodīja ANO Darba grupa patvaļīgas aizturēšanas jautājumos; tā kā viņa tiesas procesā tika pieļauti pārkāpumi; tā kā citas bijušās amatpersonas, tostarp bijušais viceprezidents Ahmed Adeeb un bijušie aizsardzības ministri Mohamed Nazim un Tholhath Ibrahim, arī tika arestēti un ieslodzīti;

C.  tā kā ir radušās bažas par to, ka Maldīvijas tiesa ir ļoti politizēta, ka tā gadu gaitā ir ļaunprātīgi izmantojusi savas pilnvaras un ir rīkojusies par labu pašreizējai valdošajai partijai un pret opozīcijas politiķiem;

D.  tā kā 2015. gada 4. novembrī Maldīvijas valdība izsludināja ārkārtas stāvokli valstī, ko atsauca sešas dienas vēlāk un kas tika izmantots kā līdzeklis, lai nepieļautu masu protestus pret valdību, un tā kā valdība tika plaši nosodīta par pilsoņu pamattiesību neievērošanu un par pilnvaru piešķiršanu militārajām un policijas vienībām veikt personu patvaļīgu meklēšanu un apcietināšanu;

E.  tā kā 2015. gada 27. un 28. novembrī policija Maldīvijā, izmantojot asaru un piparu gāzi, izkliedēja opozīcijas demonstrantus, kuri pieprasīja bijušā prezidenta un citu apcietināto politisko līderu atbrīvošanu, un arestēja vairāk nekā duci no viņiem;

F.  tā kā cilvēktiesību advokātam un vienam no bijušā prezidenta Mahfooz Saeed juristiem Mohamed Nasheed uzbruka 2015. gada 4. septembrī;

G.  tā kā nāvessoda moratorijs (tostarp attiecībā uz novēlotu soda izpildi nepilngadīgām personām) Maldīvijā, kas tika ieviests 1953. gadā, tika atcelts 2014. gada aprīlī;

H.  tā kā valsts parlaments ir pieņēmis tiesību aktus, ar kuriem par nodevīgu nodarījumu padara aicinājumus noteikt ierobežojošus pasākumus un citus saistītus sodus Maldīvijas valdībai un tās locekļiem;

I.  tā kā Parlamentu savienības komiteja parlamentāriešu cilvēktiesību jautājumos Maldīvija ir atzinusi par vienu no bīstamākajām valstīm pasaulē, kurā notiek uzbrukumi pret opozīcijas deputātiem un opozīcijas politiķi regulāri tiek iebiedēti, apcietināti un ieslodzīti; tā kā vārda brīvība (tostarp plašsaziņas līdzekļu brīvība), biedrošanās brīvība un demokrātiskais plurālisms valstī ir arvien vairāk apdraudēti, turklāt simtiem valdības pretinieku tiek arestēti un sodīti;

J.  tā kā pastāv arī bažas par radikālo islāmistu agresivitātes palielināšanos un par to radikāli noskaņoto jauno vīriešu un sieviešu skaitu, kuri atbilstoši apgalvojumiem ir pievienojušies ISIS; tā kā atbilstoši aplēsēm Maldīvija ir valsts, no kuras tiek vervēti visvairāk ISIS karavīru, ja rēķina uz vienu iedzīvotāju;

K.  tā kā valdību kritizējošais žurnālists Ahmed Rilwan, kas „pazuda”, kas 2014. gada augustā, joprojām nav atrasts un tagad varētu būt miris;

L.  tā kā bandas un radikālo islāmistu grupas, iespējams, sadarbībā ar policiju, bieži uzbrūk iestādēm, organizācijām un personām, kuras kritiski vērtē valdības rīcību vai tiek apsūdzētas ateisma veicināšanā, un tā kā tas rada iebiedēšanas gaisotni;

M.  tā kā pieaug uzmākšanās gadījumi pilsoniskās sabiedrības organizācijām un cilvēktiesību aizstāvjiem, viņiem tiek izteikti draudi un pret viņiem ir vērsti uzbrukumi, tostarp pret bijušo Maldīvijas Cilvēktiesību komisiju (HRCM), ko Augstākā tiesa kritizēja par ziņojuma iesniegšanu ANO Cilvēktiesību padomes Vispārējam periodiskajam pārskatam,

1.  pauž dziļas bažas par to, ka Maldīvijā pakāpeniski pasliktinās demokrātijas standarti un pastiprinās autoritārisma tendences, kuras rada baiļu un politiskas spriedzes gaisotni, kas varētu apdraudēt iepriekšējo gadu sasniegumus cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma veidošanā šajā valstī;

2.  pauž nožēlu par politisko oponentu apspiešanu; aicina Maldīvijas valdību nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot bijušo prezidentu Mohamed Nasheed, bijušo viceprezidentu Ahmed Adeeb un bijušos aizsardzības ministrus Tholhath Ibrahim un Mohamed Nazim, kā arī Sheikh Imran Abdulla un citus politieslodzītos un atcelt visas pret viņiem celtās apsūdzības; turklāt pauž bažas par bijušā prezidenta veselības stāvokli, kas pasliktinās;

3.  atkārtoti pauž lielu neapmierinātību par smagajiem pārkāpumiem bijušā prezidenta Mohamed Nasheed tiesas procesā;

4.  aicina Maldīvijas valdību garantēt tiesu sistēmas pilnīgu objektivitāti un ievērot likumā paredzēto kārtību un tiesības uz taisnīgu, objektīvu un neatkarīgu tiesas procesu; uzsver, ka ir jānošķir valsts tiesu iestādes un drošības dienesti no politikas;

5.  šajā saistībā pauž nopietnas bažas par ģenerālprokurora atlaišanu un atgādina valdībai, ka saskaņā ar Maldīvijas konstitūciju prokuratūra ir neatkarīga konstitucionāla iestāde un ka ir jāļauj ģenerālprokuroram īstenot viņa likumīgās un konstitūcijā noteiktās pilnvaras bez citu izpildu struktūru politiskas iejaukšanās vai šo struktūru veiktas iebaidīšanas;

6.  pauž dziļas bažas par regulāriem cilvēktiesību aizskāruma gadījumiem, tostarp par to, ka Maldīvijā izpildvara ļaunprātīgi izmanto ārkārtas stāvokli, kā arī par cilvēktiesību stāvokļa turpmākas pasliktināšanās risku; atgādina Maldīvijas Republikai par tās starptautiskajām saistībām ievērot cilvēktiesības, tostarp bērnu tiesības un pamatbrīvības;

7.  prasa sākt patiesu dialogu starp visām politiskajām partijām par šīs nestabilās salu valsts nākotni;

8.  aicina Maldīvijas valdību ievērot un pilnībā atbalstīt tiesības protestēt un tiesības uz vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvību un nemēģināt ierobežot minētās tiesības; turklāt aicina Maldīvijas valdību izbeigt to kārtībsargu nesodāmību, kuri ir izmantojuši vardarbību pret iedzīvotājiem, kas veicina reliģisku iecietību, miermīlīgiem protestētājiem, kritiskiem plašsaziņas līdzekļiem un pilsonisko sabiedrību; aicina Maldīviju pilnībā ievērot tās starptautiskās saistības;

9.  aicina Maldīvijas valdību aizsargāt demokrātijas atbalsta kampaņu dalībnieku, mēreno musulmaņu, sekulārisma atbalstītāju tiesības, kā arī visu to cilvēku tiesības, kuri iebilst pret vahabisma un salafisma ideoloģijas popularizēšanu Maldīvijā, un nodrošināt viņiem tiesības piedalīties visās sabiedriskās dzīves jomās Maldīvijā;

10.  atgādina, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība ir funkcionējošas demokrātijas stūrakmens; aicina Maldīvijas valdību un iestādes nodrošināt atbilstīgu aizsardzību žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem, kuriem draud un uzbrūk viņu likumīgā darba dēļ, un šajā kontekstā veikt izmeklēšanu par Ahmed Rilwan pazušanu, uzbrukumu Mahfooz Saeed un uzbrukumiem un draudiem žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības locekļiem un neatkarīgām iestādēm;

11.  prasa steidzami no jauna noteikt nāvessoda moratoriju, lai galu galā atceltu nāvessodu, un pārskatīt kriminālkodeksu, lai pārtrauktu miesassodu piemērošanu;

12.  aicina Komisiju un dalībvalstis izdot tūristiem, kas vēlas apmeklēt šo valsti, paredzētus visaptverošus brīdinājumus par cilvēktiesību pārkāpumiem Maldīvijā; turklāt aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu ciešu uzraudzīt cilvēktiesību un politisko stāvokli Maldīvijā;

13.  ņemot vērā demokrātijas lejupslīdi un cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanos Maldīvijā, prasa ES un tās dalībvalstīm noteikt ierobežojošus pasākumus mērķtiecīgu sankciju veidā, lai iesaldētu konkrētu Maldīvijas valdības locekļu un viņu galveno atbalstītāju aktīvus ārvalstīs, un noteikt viņiem ceļošanas aizliegumu;

14.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, dalībvalstīm un Maldīvijas valdībai un parlamentam.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P6_TA(2004)0017.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0180.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika