Procedură : 2015/3017(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-1409/2015

Texte depuse :

RC-B8-1409/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2015 - 9.3

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0464

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 159kWORD 97k
16.12.2015
PE574.479v01-00}
PE574.480v01-00}
PE574.481v01-00}
PE574.484v01-00}
PE574.487v01-00}
PE574.489v01-00}
PE574.491v01-00} RC1
 
B8-1409/2015}
B8-1410/2015}
B8-1411/2015}
B8-1414/2015}
B8-1417/2015}
B8-1419/2015}
B8-1421/2015} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

EFDD (B8‑1409/2015)

Verts/ALE (B8‑1410/2015)

ALDE (B8‑1411/2015)

ECR (B8‑1414/2015)

PPE (B8‑1417/2015)

GUE/NGL (B8‑1419/2015)

S&D (B8‑1421/2015)


referitoare la situația din Maldive (2015/3017(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić în numele Grupului PPE
Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Miroslav Poche în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto în numele Grupului ECR
Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis în numele Grupului ALDE
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou în numele Grupului GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Maldive (2015/3017(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale precedente referitoare la Maldive, în special cele din 16 septembrie 2004(1) și 30 aprilie 2015(2),

−  având în vedere raportul final din 22 martie 2014 al misiunii UE de observare a alegerilor la alegerile parlamentare din Republica Maldivelor,

−  având în vedere Declarația locală comună din 30 septembrie 2014 privind amenințările la adresa societății civile și a drepturilor omului în Maldive, emisă de către delegația UE în acord cu ambasadele statelor membre ale UE și ambasadele Norvegiei și Elveției din Colombo acreditate în Maldive,

−  având în vedere declarația din 12 martie 2015 a președintelui Delegației pentru relațiile cu țările din Asia de Sud privind arestarea fostului președinte Mohamed Nasheed, în Maldive, precum și scrisoarea din 10 aprilie 2015 a președintelui Comisiei pentru afaceri externe adresată ministrului afacerilor externe al Republicii Maldivelor,

−  având în vedere declarația din 14 martie 2015 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind condamnarea fostului președinte al Republicii Maldivelor, Mohamed Nasheed,

−  având în vedere declarația din 5 noiembrie 2015 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la declararea stării de urgență de către președintele Republicii Maldivelor,

−  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) la care Maldive este parte semnatară,

−  având în vedere declarația din 18 martie 2015 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, cu privire la procesul intentat fostului președinte Mohamed Nasheed,

−  având în vedere avizul nr. 33/2015 (Maldive) din 4 septembrie 2015 al Grupului de lucru al ONU privind detenția arbitrară,

−  având în vedere documentația legată de ultima evaluare periodică universală în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului privind Maldive, din 6 mai 2015,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât alegerile prezidențiale din 2013, care l-au adus la putere pe Abdulla Yameen Abdul Gayoom, au fost afectate de nereguli;

B.  întrucât, la 13 martie 2015, Mohamed Nasheed, primul președinte ales democratic al Republicii Maldivelor, a fost condamnat la 13 ani de închisoare pe baza unor acuzații motivate politic și întrucât acest lucru a fost condamnat de către Grupul de lucru al ONU privind detenția arbitrară; întrucât procesul său a fost afectat de nereguli; întrucât alți foști funcționari, printre care fostul vicepreședinte Ahmed Adeeb și foștii miniștri ai apărării Mohamed Nazim și Tholhath Ibrahim, au fost, de asemenea, arestați și încarcerați;

C.  întrucât au fost exprimate preocupări cu privire la sistemul judiciar extrem de politizat din Maldive, care, de-a lungul anilor, a abuzat de puterile sale și a acționat în favoarea partidului aflat la putere și împotriva politicienilor din opoziție;

D.  întrucât, la 4 noiembrie 2015, guvernul Republicii Maldive a declarat starea de urgență, revocată cu șase zile mai târziu, care a părut să fie un mijloc de prevenire a protestelor antiguvernamentale în masă, și întrucât guvernul a fost condamnat la scară largă pentru că a suspendat drepturile de bază ale cetățenilor și pentru că a oferit armatei și poliției competența de a efectua căutări și arestări arbitrare;

E.  întrucât, la 27 și 28 noiembrie 2015, forțele de poliție din Maldive au dispersat protestatarii din opoziție, utilizând gaze lacrimogene și spray cu piper și arestând peste 12 demonstranți care solicitau eliberarea fostului președinte și a altor lideri politici încarcerați;

F.  întrucât Mahfooz Saeed, avocat specializat în drepturile omului și membru al echipei juridice a fostului președinte Mohamed Nasheed, a fost atacat la 4 septembrie 2015;

G.  întrucât un moratoriu privind pedeapsa cu moartea în Maldive (inclusiv sentințele amânate pronunțate împotriva minorilor) care a fost promulgat în 1953 a fost anulat în aprilie 2014;

H.  întrucât Parlamentul a adoptat o legislație care prevede faptul că solicitarea de măsuri restrictive și de alte sancțiuni asociate împotriva guvernului din Maldive și a membrilor săi constituie o infracțiune de trădare;

I.  întrucât Comisia pentru drepturile parlamentarilor din cadrul Uniunii Interparlamentare a plasat Maldive printre primele țări din lume în ceea ce privește atacurile împotriva parlamentarilor opoziției, având în vedere că politicienii din opoziție sunt intimidați, arestați și încarcerați în mod sistematic; întrucât libertatea de exprimare (inclusiv libertatea mass-mediei), libertatea de asociere și pluralismul democratic sunt din ce în ce mai amenințate, sute de protestatari antiguvernamentali fiind arestați și condamnați;

J.  întrucât există, de asemenea, preocupări cu privire la creșterea militantismului islamist radical și la numărul de tineri - bărbați și femei - radicalizați care se presupune că s-au alăturat Daesh; întrucât se estimează că Republica Maldivelor este țara cu cel mai mare număr de recruți Daesh pe cap de locuitor;

K.  întrucât Ahmed Rilwan, jurnalist critic la adresa guvernului care a „dispărut” în august 2014, lipsește în continuare și există temeri că ar fi murit;

L.  întrucât bandele și grupurile islamiste radicale - aparent în cooperare cu poliția - atacă adesea instituțiile, organizațiile și persoanele care sunt critice la adresa acțiunilor guvernului sau care sunt acuzate de promovarea ateismului și întrucât acest lucru creează un climat de intimidare;

M.  întrucât a crescut incidența hărțuirilor, amenințărilor și atacurilor împotriva organizațiilor societății civile și a apărătorilor drepturilor omului, inclusiv împotriva fostei Comisii pentru drepturile omului din Maldive (HRCM), care a fost criticată de Curtea Supremă din cauza prezentării unui raport în cadrul evaluării periodice universale a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU,

1.  își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu deteriorarea treptată a standardelor democratice și cu accentuarea tendințelor autoritare din Maldive, ceea ce duce la instaurarea unui climat de frică și de tensiune politică care ar putea amenința orice progres făcut în ultimii ani în ceea ce privește drepturile omului, democrația și statul de drept în această țară;

2.  regretă represiunea împotriva oponenților politici; invită guvernul Republicii Maldivelor să elibereze, imediat și necondiționat, fostul președinte Mohamed Nasheed, fostul vicepreședinte Ahmed Adeeb și foștii miniștri ai apărării Tholhath Ibrahim și Mohamed Nazim, împreună cu Sheikh Imran Abdulla și alți prizonieri politici și să îi declare nevinovați; își exprimă, de asemenea, îngrijorarea în legătură cu deteriorarea sănătății fostului președinte;

3.  își reiterează marea nemulțumire în legătură cu abaterile grave din cadrul procesului fostului președinte Mohamed Nasheed;

4.  invită guvernul Republicii Maldivelor să garanteze deplina imparțialitate a sistemului judiciar și să respecte garanțiile procedurale și dreptul la un proces echitabil, imparțial și independent; subliniază necesitatea de a depolitiza sistemul judiciar și serviciile de securitate ale țării;

5.  în acest context, își exprimă profunda îngrijorare cu privire la revocarea din funcție a procurorului general și reamintește guvernului că parchetul general este un organism constituțional independent în conformitate cu constituția maldiviană și că procurorului general trebuie să i se permită să își exercite mandatul constituțional legitim fără interferențe sau intimidări politice arbitrare din partea altor ramuri ale guvernului;

6.  este profund îngrijorat de erodarea continuă a drepturilor omului, inclusiv de utilizarea abuzivă a stării de urgență de puterile executive în Maldive, și de riscul unei deteriorări și mai mari; reamintește Republicii Maldivelor angajamentele sale internaționale privind respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor și libertăților fundamentale ale copiilor;

7.  solicită instituirea unui dialog autentic între toate partidele politice privind viitorul acestui stat insular fragil;

8.  invită guvernul Republicii Maldivelor să respecte și să sprijine pe deplin dreptul de a protesta și dreptul la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire și să nu încerce să limiteze aceste drepturi; de asemenea, invită guvernul Republicii Maldivelor să pună capăt impunității pentru membrii milițiilor care au utilizat violența împotriva persoanelor care promovau toleranța religioasă, a protestatarilor pașnici, a mijloacelor de informare critice și a societății civile; invită Republica Maldivelor să își respecte pe deplin obligațiile internaționale;

9.  solicită guvernului din Maldive să protejeze drepturile militanților pentru democrație, ale musulmanilor moderați, ale susținătorilor laicismului și ale celor care se opun promovării ideologiei wahhabite și salafiste în Maldive și să le garanteze dreptul de a participa în toate domeniile vieții publice din Maldive;

10.  reamintește că libertatea mass-mediei reprezintă piatra de temelie a unei democrații funcționale; invită guvernul și autoritățile maldiviene să asigure o protecție adecvată a jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului care sunt supuși amenințărilor și atacurilor din cauza activității lor legitime și, în acest context, să permită o investigație corespunzătoare în legătură cu dispariția lui Ahmed Rilwan, asaltul asupra Mahfooz Saeed și atacurile și amenințările împotriva ziariștilor, a membrilor societății civile și a instituțiilor independente;

11.  solicită, cu titlu de urgență, reintroducerea moratoriului privind pedeapsa cu moartea, în vederea abolirii acesteia, precum și o revizuire a Codului penal cu scopul de a opri utilizarea pedepsei corporale;

12.  invită Comisia și statele membre să emită avertismente detaliate cu privire la situația drepturilor omului din Maldive pentru turiștii care intenționează să meargă în această țară; de asemenea, solicită Serviciului European de Acțiune Externă să monitorizeze îndeaproape situația drepturilor omului și situația politică din Maldive;

13.  invită UE și statele sale membre ca, în contextul continuării regresului democratic și a deteriorării situației drepturilor omului în Maldive, să introducă măsuri restrictive sub forma unor sancțiuni specifice pentru a îngheța activele din străinătate ale anumitor membri ai guvernului din Maldive și ale principalilor lor susținători din cadrul comunității de afaceri din Maldive și să impună o interdicție de călătorie împotriva acestora;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Republicii Maldivelor.

 

 

 

(1)

Texte adoptate, P6_TA(2004)0017.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0180.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate