Postup : 2015/3017(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-1409/2015

Predkladané texty :

RC-B8-1409/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.3

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0464

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 161kWORD 89k
16.12.2015
PE574.479v01-00}
PE574.480v01-00}
PE574.481v01-00}
PE574.484v01-00}
PE574.487v01-00}
PE574.489v01-00}
PE574.491v01-00} RC1
 
B8-1409/2015}
B8-1410/2015}
B8-1411/2015}
B8-1414/2015}
B8-1417/2015}
B8-1419/2015}
B8-1421/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

EFDD (B8‑1409/2015)

Verts/ALE (B8‑1410/2015)

ALDE (B8‑1411/2015)

ECR (B8‑1414/2015)

PPE (B8‑1417/2015)

GUE/NGL (B8‑1419/2015)

S&D (B8‑1421/2015)


o situácii na Maldivách (2015/3017(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Miroslav Poche v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR
Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Maldivách (2015/3017(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Maldivách, najmä na uznesenia zo 16. februára 2004 a z 30. apríla 2015(1),

−  so zreteľom na záverečnú správu z 22. marca 2014 volebnej pozorovateľskej misie EÚ na parlamentných voľbách v Maldivskej republike,

−  so zreteľom na spoločné miestne vyhlásenie z 30. septembra 2014 o hrozbách pre občiansku spoločnosť a ľudské práva na Maldivách, ktoré vydali delegácia EÚ po dohode s veľvyslanectvami členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska v Colombe akreditovanými pre Maldivy,

−  so zreteľom na vyhlásenie z 12. marca 2015, ktoré predniesol predseda Delegácie pre vzťahy s krajinami južnej Ázie o zatknutí bývalého prezidenta Mohameda Našída na Maldivách a so zreteľom na list z 10. apríla 2015, ktorý predseda Výboru pre zahraničné veci adresoval ministrovi zahraničných veci Maldivskej republiky,

−  so zreteľom na vyhlásenie zo 14. marca 2015 hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o odsúdení bývalého prezidenta Maldív Mohameda Našída,

−  so zreteľom na vyhlásenie z 5. novembra 2015 hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vyhlásení výnimočného stavu prezidentom Maldív,

−  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorého zmluvnou stranou sú Maldivy,

−  so zreteľom na vyhlásenie z 18. marca 2015 vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra´ada al-Husajna o súdnom procese s bývalým prezidentom Mohamedom Našídom,

−  so zreteľom na stanovisko č. 33/2015 (Maldivy) zo 4. septembra 2015 pracovnej skupiny OSN pre svojovoľné zadržiavanie,

−  so zreteľom na dokumenty súvisiace s posledným všeobecným pravidelným preskúmaním (UPR) pred radou OSN pre ľudské práva o Maldivách zo 6. mája 2015,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže posledné prezidentské voľby v roku 2013, v ktorých sa dostal k moci Abdulla Yameen Abdul Gayoom, poznačili nezrovnalosti;

B.  keďže 13. marca 2015 bol Mohamed Našíd, prvý demokraticky zvolený prezident Maldív, odsúdený na 13 rokov odňatia slobody na základe politicky motivovaných obvinení, a keďže túto skutočnosť odsúdila pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie; keďže jeho proces sa vyznačoval nezrovnalosťami; keďže iní bývalí funkcionári vrátane bývalého viceprezidenta Ahmeda Adíba a bývalých ministrov obrany Mohameda Nazima a Tholhatha Ibrahima, boli tiež zatknutí a uväznení;

C.  keďže boli vznesené obavy v súvislosti s vysoko spolitizovaným maldivským súdnictvom, ktoré v priebehu rokov zneužíva svoje právomoci a koná v prospech súčasnej vládnej strany a proti opozičným politikom;

D.  keďže 4. novembra 2015 vláda Maldív vyhlásila výnimočný stav a o šesť dní neskôr ho zrušila, čo sa javilo ako prostriedok na predídenie masovým protivládnym protestom, a keďže vláda bola široko odsúdená za pozastavenie základných práv občanov a za to, že udelila vojsku a polícii právomoc ľubovoľne prehliadať a zatýkať;

E.  keďže 27. a 28. novembra 2015 polícia na Maldivách rozohnala opozičných demonštrantov s použitím slzotvorného plynu a paprikového spreja a zatkla viac ako desiatku demonštrantov, ktorí požadovali prepustenie bývalého prezidenta a ďalších väznených politických lídrov;

F.  keďže Mahfúz Saíd, právnik v oblasti ľudských práv a člen právneho tímu bývalého prezidenta Mohameda Našída, bol napadnutý 4. septembra 2015;

G.  keďže moratórium na trest smrti na Maldivách (vrátane oneskorených trestov udelených maloletým osobám), ktoré bolo prijaté v roku 1953, bolo odvolané v apríli 2014;

H.  keďže parlament schválil zákon, podľa ktorého sa výzvy na reštriktívne opatrenia a ďalšie súvisiace sankcie proti vláde Maldív a jej členom považujú za trestný čin zrady;

I.  keďže podľa výboru Medziparlamentnej únie pre ľudské práva poslancov patria Maldivy medzi najhoršie krajiny na svete v súvislosti s útokmi proti opozičným poslancom, pričom opoziční politici sú bežne zastrašovaní, zatýkaní a väznení; keďže sloboda prejavu (vrátane slobody médií), sloboda združovania a demokratická pluralita sú stále viac v ohrození, pričom sú zatknuté a obvinené stovky protivládnych demonštrantov;

J.  keďže existujú tiež obavy týkajúce sa rastúcej militantnosti islamských radikálov a mnohých radikalizovaných mladých mužoch a ženách, ktorí údajne vstúpili do organizácie Islamský štát (IŠ); keďže sa odhaduje, že Maldivy majú v pomere k počtu obyvateľov najvyšší počet bojovníkov IŠ na svete;

K.  keďže Ahmed Rilwan, novinár kritizujúci vládu, ktorý „zmizol“ v auguste 2014, je stále nezvestný a v súčasnosti existujú obavy, že je mŕtvy;

L.  keďže gangy a radikálne islamistické skupiny – údajne v spolupráci s políciou – často napádajú inštitúcie, organizácie a jednotlivcov, ktorí kritizujú činnosť vlády alebo sú obvinení z podpory ateizmu, a keďže toto vytvára klímu zastrašovania;

M.  keďže sa zvyšuje počet prípadov obťažovania, hrozieb a útokov proti organizáciám občianskej spoločnosti a ochrancom ľudských práv vrátane bývalej Komisie pre ľudské práva na Maldivách (HRCM), ktorú najvyšší súd kritizoval za predloženie správy na všeobecné pravidelné preskúmanie Rady OSN pre ľudské práva;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad postupným úpadkom demokratických štandardov a rastúcimi autoritatívnymi tendenciami na Maldivách, čo vytvára atmosféru strachu a politického napätia, ktoré by mohlo ohroziť pokrok, ktorý sa dosiahol v nedávnych rokoch v oblasti nastoľovania ľudských práv, demokracie a právneho štátu v krajine;

2.  odsudzuje tvrdé zásahy proti politickým oponentom; žiada vládu Maldív, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila bývalého prezidenta Mohameda Našída, bývalého viceprezidenta Ahmeda Adeeba a bývalých ministrov obrany Mohameda Nazima a Tholhatha Ibrahima, spoločne so Sheikhom Imranom Abdullaom a ostatnými politickými väzňami, a aby ich zbavila všetkých obvinení; je tiež znepokojený zhoršujúcim sa zdravotným stavom bývalého prezidenta;

3.  opakovane potvrdzuje svoju silnú nespokojnosť s vážnymi nedostatkami v súdnom procese s bývalým prezidentom Mohamedom Našídom;

4.  vyzýva vládu Maldív, aby zaručila úplnú nestrannosť súdnictva a aby dodržiavala riadny zákonný postup a rešpektovala právo na spravodlivý, nestranný a nezávislý súdny proces; zdôrazňuje, že je potrebné odpolitizovať súdnictvo a bezpečnostné služby v krajine;

5.  vyjadruje v tejto súvislosti svoje silné znepokojenie nad odvolaním generálneho prokurátora a pripomína vláde, že úrad generálneho prokurátora je podľa maldivskej ústavy nezávislým ústavným orgánom a že generálny prokurátor musí mať možnosť vykonávať svoj legitímny ústavný mandát bez svojvoľného politického zasahovania či zastrašovania zo strany iných zložiek vlády;

6.  je hlboko znepokojený sústavným úpadkom ľudských práv vrátane zneužívania výnimočného stavu výkonnými silami na Maldivách, ako aj hrozbou ďalšieho zhoršovania situácie; pripomína Maldivskej republike jej medzinárodné záväzky týkajúce sa dodržiavania ľudských práv vrátane práv detí a základných slobôd;

7.  žiada, aby politické strany nastolili skutočný dialóg o budúcnosti tohto krehkého ostrovného štátu;

8.  žiada vládu Maldív, aby rešpektovala a plne podporovala právo na protest a právo na slobodu prejavu, združovania a zhromažďovania a aby sa nesnažila tieto práva obmedzovať; tiež žiada vládu Maldív, aby skončila s beztrestnosťou pre členov ozbrojených skupín, ktorí používajú násilie proti ľuďom podporujúcim náboženskú toleranciu, pokojným protestujúcim, kritickým médiám a občianskej spoločnosti; žiada Maldivy, aby v plnej miere plnili svoje medzinárodné povinnosti;

9.  žiada vládu Maldív, aby chránila práva prodemokratických aktivistov, umiernených moslimov, zástancov sekularizmu a tých, ktorí sa vzpierajú propagácii wahhábisticko-salafistickej ideológie na Maldivách, a aby zabezpečili ich právo na účasť vo všetkých oblastiach verejného života na Maldivách;

10.  pripomína, že sloboda médií je základom fungujúcej demokracie; vzýva vládu a orgány Maldív, aby zabezpečili primeranú ochranu novinárov a bojovníkov za ľudské práva, ktorí v dôsledku svojej legitímnej činnosti čelia hrozbám a útokom, a aby v tejto súvislosti umožnili, aby sa riadne vyšetrilo zmiznutie Ahmeda Rilwana, napadnutie Mahfúza Saída a útoky a hrozby namierené proti novinárom, členom občianskej spoločnosti a nezávislým inštitúciám;

11.  žiada, aby sa znova bezodkladne zaviedlo moratórium na trest smrti s cieľom jeho zrušenia a aby sa uskutočnila revízia trestného zákona s cieľom zastaviť používanie telesných trestov;

12.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pre turistov, ktorí plánujú cestovať do tejto krajiny, vydali dôkladné upozornenia týkajúce sa situácie v oblasti ľudských práv; zároveň vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby úzko sledovala situáciu v oblasti ľudských práv a politickú situáciu na Maldivách;

13.  žiada EÚ a jej členské štáty, aby vzhľadom na pokračujúci úpadok demokracie a zhoršovanie sa situácie v oblasti ľudských práv na Maldivách zaviedli reštriktívne opatrenia v podobe cielených sankcií zameraných na zmrazenie zahraničných aktív členov maldivskej vlády a jej vedúcich podporovateľov spomedzi maldivskej podnikateľskej komunity a aby im uložili zákaz vycestovať;

14.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, členským štátom a vláde a parlamentu Maldív.

 

(1)

Prijaté texty, P6_TA(2004)0017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia