Förfarande : 2015/3017(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-1409/2015

Ingivna texter :

RC-B8-1409/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.3

Antagna texter :

P8_TA(2015)0464

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 80k
16.12.2015
PE574.479v01-00}
PE574.480v01-00}
PE574.481v01-00}
PE574.484v01-00}
PE574.487v01-00}
PE574.489v01-00}
PE574.491v01-00} RC1
 
B8-1409/2015}
B8-1410/2015}
B8-1411/2015}
B8-1414/2015}
B8-1417/2015}
B8-1419/2015}
B8-1421/2015} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

EFDD (B8-1409/2015)

Verts/ALE (B8-1410/2015)

ALDE (B8-1411/2015)

ECR (B8-1414/2015)

PPE (B8-1417/2015)

GUE/NGL (B8-1419/2015)

S&D (B8-1421/2015)


om situationen i Maldiverna (2015/3017(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić för PPE-gruppen
Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Miroslav Poche för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto för ECR-gruppen
Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen
Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea för EFDD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om situationen i Maldiverna (2015/3017(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Maldiverna, särskilt resolutionerna av den 16 september 2004(1) och den 30 april 2015(2),

−  med beaktande av slutrapporten av den 22 mars 2014 från EU:s valobservatörsuppdrag i samband med parlamentsvalet i Republiken Maldiverna,

−  med beaktande av det gemensamma lokala uttalandet av den 30 september 2014 om hot mot civilsamhället och de mänskliga rättigheterna i Maldiverna, vilket utfärdats av EU:s delegation i överenskommelse med ambassaderna för EU:s medlemsstater, och med Norges och Schweiz ambassader i Colombo, som är sidoackrediterade i Maldiverna,

−  med beaktande av uttalandet av den 12 mars 2015 från ordföranden för parlamentets delegation för förbindelserna med länderna i Sydasien om gripandet av Maldivernas f.d. president Mohamed Nasheed, och av skrivelsen av den 10 april 2015 från ordföranden för parlamentets utskott för utrikesfrågor till Republiken Maldivernas utrikesminister,

−  med beaktande av uttalandet av den 14 mars 2015 från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om den fällande domen mot Maldivernas f.d. president Mohamed Nasheed,

−  med beaktande av uttalandet av den 5 november 2015 från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om att Maldivernas president utlyst undantagstillstånd,

−  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Maldiverna är part i,

−  med beaktande av uttalandet av den 18 mars 2015 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, om rättegången mot f.d. presidenten Mohamed Nasheed,

−  med beaktande av yttrandet nr 33/2015 (om Maldiverna) av den 4 september 2015 från FN:s arbetsgrupp för frågor om godtyckliga frihetsberövanden,

−  med beaktande av dokumentationen med anknytning till den senaste allmänna återkommande utvärderingen av Maldiverna inför FN:s råd för mänskliga rättigheter av den 6 maj 2015,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Presidentvalsprocessen 2013, där Abdulla Yameen Abdul Gayoom kom till makten, fläckades av regelvidrigheter.

B.  Maldivernas förste demokratiskt valde president, Mohamed Nasheed, dömdes den 13 mars 2015 till 13 års fängelse på politiskt motiverade anklagelser. Detta fördömdes av FN:s arbetsgrupp för frågor om godtyckliga frihetsberövanden. Rättegången mot honom fläckades av regelvidrigheter. Andra f.d. tjänstemän, bland dem f.d. vicepresidenten Ahmed Adeeb och f.d. försvarsministrarna Mohamed Nazim och Tholhath Ibrahim, har också gripits och satts i fängelse.

C.  Det har yppats farhågor om Maldivernas ytterst politiserade domstolsväsen, som i åratal missbrukat sina befogenheter och agerat till förmån för det parti som sitter vid makten i dag, och gått emot oppositionspolitiker.

D.  Den 4 november 2015 utlyste Maldivernas regering ett undantagstillstånd som upphävdes sex dagar senare. Avsikten med det verkade vara att förebygga omfattande regeringsfientliga protester. Regeringen fördömdes på bred bas för att tillfälligt försätta medborgarnas grundläggande rättigheter ur kraft och för att ge militären och polisen befogenhet till godtyckliga undersökningar och gripanden.

E.  Den 27 och 28 november 2015 skingrade polisen demonstranter som protesterade till förmån för oppositionen. Tårgas och pepparspray sattes in och ett drygt tiotal demonstranter greps, efter att de yrkat på att en f.d. president och andra fängslade politiska ledare skulle friges.

F.  Mahfooz Saeed, som är människorättsadvokat och medlem av f.d. presidenten Mohamed Nasheeds grupp av jurister, utsattes för angrepp den 4 september 2015.

G.  I april 2014 kullkastades ett moratorium för dödsstraffet i Maldiverna (också när underåriga fått dödsstraff med uppskjuten verkställighet). Detta moratorium hade införts 1953.

H.  Parlamentet har lagstadgat om att det ska vara högmålsbrott att yrka på restriktiva åtgärder och andra därmed anknutna påföljder mot Maldivernas regering och ledamöterna av den.

I.  Interparlamentariska unionens kommitté för parlamentarikers mänskliga rättigheter har fastställt att Maldiverna är ett av de värsta länderna i världen på grund av angrepp mot parlamentsledamöter i oppositionen. Att oppositionspolitiker utsätts för skrämseltaktik, grips och sätts i fängelse är vardagsmat i landet. Yttrandefriheten (inklusive mediefriheten), föreningsfriheten och den demokratiska åsiktsmångfalden utsätts för allt större hot, i och med att hundratals personer som protesterat mot regeringen gripits och åtalats.

J.  Det finns också farhågor om att radikal och militant islamism växer sig allt starkare, och om hur många radikaliserade unga män och kvinnor som påstås ha anslutit sig till Isis. Sett i förhållande till sin befolkning uppskattas Maldiverna ha det största antalet Isisrekryter av alla länder.

K.  Ahmed Rilwan, en regimkritisk journalist som ”försvann” i augusti 2014, saknas fortfarande och befaras nu vara död.

L.  Det förekommer ofta att ligor och radikala islamistiska grupper – som påstås samarbeta med polisen – angriper institutioner, organisationer och enskilda personer som är kritiska mot regeringens handlande eller som anklagas för att förespråka ateism. Detta skapar ett klimat av fruktan.

M.  Civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare utsätts i allt högre grad för trakasserier, hot och angrepp. Detta gäller bland annat Maldivernas tidigare kommission för de mänskliga rättigheterna, som av landets högsta domstol kritiserades för att ha lämnat in en rapport inför den allmänna återkommande utvärderingen som görs av FN:s råd för mänskliga rättigheter.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att det successivt blivit allt sämre med de demokratiska normerna i Maldiverna och att landet i allt högre grad präglas av auktoritära tendenser, som skapar ett klimat av fruktan och politisk spänning som skulle kunna äventyra alla landvinningar som gjorts under de senaste åren med att upprätta mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstat i landet.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt tillslaget mot politiska meningsmotståndare. Parlamentet uppmanar Maldivernas regering att omedelbart och villkorlöst frige f.d. presidenten Mohamed Nasheed, f.d. vicepresidenten Ahmed Adeeb och f.d. försvarsministrarna Mohamed Nazim och Tholhath Ibrahim, tillsammans med Sheikh Imran Abdulla och andra politiska fångar, och rentvå dem från alla anklagelser. Parlamentet oroar sig också för f.d. presidentens försämrade hälsotillstånd.

3.  Europaparlamentet upprepar sitt stora missnöje med de allvarliga regelvidrigheterna i rättegången mot f.d. presidenten Mohamed Nasheed.

4.  Europaparlamentet uppmanar Maldivernas regering att garantera rättsväsendets fullkomliga oberoende och respektera rättvisans behöriga gång samt rätten till en rättvis, opartisk och oberoende rättegång. Parlamentet betonar att landets rättsväsen och säkerhetstjänster måste avpolitiseras.

5.  Europaparlamentet uttrycker här sin starka oro över att landets riksåklagare avskedats och erinrar regeringen om att riksåklagarämbetet, enligt Maldivernas statsförfattning, är ett oberoende och författningsenligt organ och att riksåklagaren måste kunna utöva sitt legitima författningsenliga ämbete utan vare sig godtycklig politisk inblandning eller skrämseltaktik från andra statsmakters sida.

6.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över att de mänskliga rättigheterna hela tiden urholkas, bland annat i form av att den verkställande makten i Maldiverna missbrukar undantagstillståndet samt att läget hotar att ytterligare förvärras. Parlamentet påminner Republiken Maldiverna om dess internationella åtaganden när det gäller respekt för mänskliga rättigheter, bland annat barnens rättigheter, samt för grundläggande friheter.

7.  Europaparlamentet efterlyser en seriös dialog mellan alla politiska partier om hur framtiden för denna instabila östat ska gestalta sig.

8.  Europaparlamentet uppmanar Maldivernas regering att respektera och fullt ut stödja rätten att protestera och rätten till yttrande-, förenings- och mötesfrihet, och att inte försöka inskränka dessa rättigheter. Parlamentet uppmanar likaså Maldivernas regering att få slut på straffriheten för medlemmar av medborgargarden som gripit till våld mot människor som arbetat för religiös tolerans, samt mot fredliga demonstranter, kritiska medier och civilsamhället. Parlamentet uppmanar Maldiverna att fullt ut rätta sig efter sina internationella skyldigheter.

9.  Europaparlamentet uppmanar Maldivernas regering att slå vakt om rättigheterna hos dem som förespråkar demokrati, liksom hos måttfulla muslimer, personer som stöder tanken på konfessionslöshet samt hos dem som motsätter sig arbetet till förmån för wahhabism och salafism i Maldiverna, samt att se till att de får rätt att delta inom alla områden av det offentliga livet i landet.

10.  Europaparlamentet påminner om att mediefriheten är hörnstenen i en fungerande demokrati och uppmanar Maldivernas regering och myndigheter att tillförsäkra ett adekvat skydd för journalister och människorättsförsvarare som utsätts för hot och angrepp på grund av sitt legitima arbete och, i anslutning till detta, tillåta en ordentlig undersökning av fallet med den försvunne Ahmed Rilwan, angreppet på Mahfooz Saeed samt angreppen på och hoten mot journalister, medlemmar av det civila samhället och oberoende institutioner.

11.  Europaparlamentet uppmanar enträget till att moratoriet för dödsstraffet ska återinföras, för att detta straff ska avskaffas, samt till att strafflagen ska ses över så att kroppsstraff inte längre används.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utfärda utförliga varningar om situationen för de mänskliga rättigheterna i Maldiverna för turister som planerar att resa dit. Parlamentet uppmanar också Europeiska utrikestjänsten att noggrant övervaka människorättssituationen och den politiska situationen i Maldiverna.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater, mot bakgrund av att det hela tiden går bakåt för demokratin i Maldiverna och situationen för de mänskliga rättigheterna i landet blir allt sämre, att införa restriktiva åtgärder i form av riktade sanktioner för att frysa de tillgångar som innehas utomlands av vissa ledamöter av Maldivernas regering och av de mest prominenta bland de personer inom affärskretsar i Maldiverna som stöder dem, samt att belägga dem med reseförbud.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaterna samt till Maldivernas regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P6_TA(2004)0017.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2015)0180.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy