Společný návrh usnesení - RC-B8-1412/2015Společný návrh usnesení
RC-B8-1412/2015

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Malajsii

16.12.2015 - (2015/3018(RSP))

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
EFDD (B8‑1412/2015)
ECR (B8‑1413/2015)
Verts/ALE (B8‑1415/2015)
ALDE (B8‑1416/2015)
PPE (B8‑1418/2015)
S&D (B8‑1422/2015)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić za skupinu PPE
Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward, Carlos Zorrinho za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto za skupinu ECR
Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zanni za skupinu EFDD


Postup : 2015/3018(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-1412/2015
Předložené texty :
RC-B8-1412/2015
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Malajsii

(2015/3018(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Malajsii,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2014 o budoucnosti vztahů mezi EU a ASEAN[1],

–  s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 15. dubna 2015 o nedávno přijaté změně zákona o rozvratné činnosti v Malajsii,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 17. března 2015 o zatčení Nurula Izzaha, opozičního poslance malajského parlamentu,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 10. února 2015 o odsouzení malajského opozičního politika Anwara Ibrahima,

–  s ohledem na strategický rámec EU pro lidská práva,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 9. dubna 2015 o návrzích protiteroristického zákona a zákona o rozvratné činnosti,

–  s ohledem na společnou tiskovou zprávu ESVČ ze dne 23. října 2015 o politickém dialogu mezi EU a ASEAN o lidských právech,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv,

–  s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum OSN z října 2013,

–  s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky OSN pro otázky obchodování s lidmi z června 2015,

–  s ohledem na druhý všeobecný pravidelný přezkum Malajsie, který provedla Rada OSN pro lidská práva v říjnu 2013, a na doporučení v něm obsažená,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o zastáncích lidských práv z roku 1998,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984,

–   s ohledem na deklaraci lidských práv Sdružení národů jihovýchodní Asie,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU považuje Malajsii za klíčového politického a hospodářského partnera v jihovýchodní Asii; vzhledem k tomu, že EU a Malajsie v současné době jednají o dohodě o partnerství a spolupráci a o dohodě o volném obchodu;

B.  vzhledem k tomu, že se v Malajsii rychle zužuje prostor pro veřejnou debatu a svobodu projevu, neboť vláda se uchyluje k neurčitě formulovaným trestním zákonům, aby umlčela své kritiky a potlačila nespokojenost veřejnosti a pokojné vyjadřování názorů, včetně diskuse o záležitostech veřejného zájmu; vzhledem k tomu, že k takovým zákonům patří mj. zákon o rozvratné činnosti, zákon o tiskárnách a publikacích, zákon o komunikacích a multimédiích a zákon o pokojném shromažďování;

C.  vzhledem k tomu, že dne 3. prosince 2015 přijal malajský parlament většinovým hlasováním zákon o Radě národní bezpečnosti; vzhledem k tomu, že tento zákon uděluje Radě národní bezpečnosti, vedené předsedou vlády, rozsáhlé pravomoci vyhlásit v jakékoli oblasti, v níž má existovat bezpečnostní riziko, nouzový stav, který dává široké pravomoci k zatýkání, prohledávání a zabavování bez soudního příkazu;

D.  vzhledem k tomu, že jen na základě zákona o rozvratné činnosti bylo od počátku roku 2014 vyšetřováno nebo obviněno nejméně 78 lidí;

E.  vzhledem k tomu, že bývalý vůdce opozice Anwar Ibrahim byl v politicky motivovaném procesu, který vyústil v trestní stíhání, jež nesplňovalo mezinárodní standardy spravedlivého procesu, v únoru 2015 odsouzen na základě obvinění ze sodomie; vzhledem k tomu, že mu byla odepřena náležitá lékařská péče;

F.  vzhledem k tomu, že osoby LGBTI jsou v Malajsii podle celostátního zákona proti sodomii a podle regionálních zákonů zakazujících nošení oblečení typického pro opačné pohlaví (tzv. „cross-dressing“) kriminalizovány a jsou vystaveny politickým verbálním projevům nenávisti, svévolnému zatýkání, fyzickým a sexuálním útokům, věznění a dalšímu pronásledování;

G.  vzhledem k tomu, že malajský karikaturista Zulkiflee Anwar Ulhaque (známý jako „Zunar“) čelí obvinění podle zákona o rozvratné činnosti poté, co uveřejnil v souvislosti s odsouzením Anwara Ibrahima kritické tweety zaměřené proti vládě; vzhledem k tomu, že podobným obviněním čelí blogger Khalid Ismath a člen akademické obce Azmi Sharom;

H.  vzhledem k tomu, že předsedu vlády vyslechla malajská protikorupční komise v souvislosti s nařčeními z korupce vznesenými poté, co bylo na jeho bankovním účtu objeveno více než 600 milionů EUR, aniž bylo podáno jakékoli vysvětlení jejich zdroje a účelu, a rovněž v souvislosti se samostatnými nařčeními, že zmizely stovky milionů EUR z dohod, na nichž se podílela státní společnost 1Malaysia Development Berhad (1MDB), kterou sám založil;

I.  vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky a vydavatelé čelí od doby, co o těchto nařčeních informovali, omezením na základě zákona o tiskárnách a publikacích, a vzhledem k tomu, že právník Matthias Chang a politik Khairuddin Abu Hassan byli poté, co začali uvedená nařčení prošetřovat, zatčeni;

J.  vzhledem k tomu, že vysoká představitelka vyjádřila během své návštěvy Malajsie ve dnech 5.–6. srpna 2015 znepokojení nad zneužíváním trestních zákonů;

K.  vzhledem k tomu, že podle OSN a nevládních organizací se malajské policejní síly stále více uchylují k mučení, zatýkání uprostřed noci, neodůvodnitelným požadavkům a selektivnímu stíhání;

L.  vzhledem k tomu, že Malajsie nadále vykonává trest smrti a že v současné době čeká na popravu až 1 000 vězňů;

M.  vzhledem k tomu, že Malajsie je členem Rady bezpečnosti OSN a v současné době předsedá ASEAN, přičemž 27. summit ASEAN se konal ve dnech 18.–22. listopadu 2015 v Kuala Lumpuru;

1.  znovu potvrzuje pevné odhodlání EU pomáhat malajskému lidu, s nímž EU pojí silné a dlouhodobé politické, ekonomické a kulturní vazby;

2.  vyjadřuje politování nad zhoršující se situací lidských práv v Malajsii, a zejména nad pronásledováním aktérů občanské společnosti, členů akademické obce, sdělovacích prostředků a politických aktivistů; vyjadřuje znepokojení nad prudkým nárůstem počtu lidí, kteří čelí obvinění nebo byli zatčeni na základě zákona o rozvratné činnosti;

3.  je zvláště znepokojen přijetím zákona o Radě národní bezpečnosti a naléhavě vyzývá k jeho stažení; žádá vládu, aby udržela náležitou rovnováhu mezi potřebou zajistit národní bezpečnost a požadavkem chránit občanská a politická práva;

4.  naléhavě vyzývá malajskou vládu, aby okamžitě propustila všechny politické vězně, včetně bývalého opozičního vůdce Anwara Ibrahima, a poskytla jim řádnou lékařskou péči a aby stáhla politicky motivovaná obvinění, mj. obvinění, kterým čelí karikaturista Zulkiflee Anwar Haque („Zunar“), blogger Khalid Ismath, člen akademické obce Azmi Sharom, političtí disidenti Khairuddin Abu Hassan a Matthias Chang a lidskoprávní aktivistky Lena Hendry a Maria Chin Abdullah;

5.  naléhavě vyzývá malajské orgány, aby zrušily zákon o rozvratné činnosti a aby veškerou legislativu – včetně zákona o předcházení terorismu, zákona o tiskárnách a publikacích, zákona o komunikacích a multimédiích, zákona o pokojném shromažďování a dalších příslušných ustanovení trestního zákoníku – uvedly do souladu s mezinárodními standardy v oblasti svobody vyjadřování a shromažďování a ochrany lidských práv; žádá malajské orgány, aby usnadňovaly pokojné shromažďování a v celé zemi zaručily bezpečnost všech účastníků a jejich svobodu vyjadřování;

6.  naléhavě vyzývá ke zřízení nezávislé komise pro stížnosti na policii a nesprávné chování policie, jež v roce 2005 doporučila policejní vyšetřovací komise, s cílem vyšetřit údajné mučení a úmrtí v policejní vazbě;

7.  zdůrazňuje význam nezávislého a transparentního vyšetření nařčení z korupce a úplné spolupráce s vyšetřovateli; naléhavě vyzývá malajskou vládu, aby se vyvarovala vyvíjení tlaku na malajskou protikorupční komisi a na sdělovací prostředky;

8.  hluboce lituje posilování skupin přesvědčených o své nadřazenosti, což dále přispívá ke vzniku etnického napětí;

9.  vybízí malajskou vládu, aby zahájila dialog s opozičními stranami a aktéry občanské společnosti;

10.  žádá malajskou vládu, aby ratifikovala klíčové mezinárodní úmluvy v oblasti lidských práv, jako jsou Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, úmluva MOP č. 169, Římský statut Mezinárodního trestního soudu a Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a její opční protokol;

11.  žádá malajskou vládu, aby rozšířila stálé pozvání na všechny zvláštní postupy OSN, což umožní zvláštním zpravodajům navštívit Malajsii bez nutnosti žádat o pozvání;

12.  opakuje své stanovisko, že trest smrti je krutým, nelidským a ponižujícím zacházením, a žádá Malajsii, aby jako první krok k jeho zrušení pro všechny trestné činy zavedla moratorium na jeho vykonávání a aby všechny tresti smrti zmírnila na tresty odnětí svobody;

13.  žádá EU a její členské státy, aby v souladu se strategickým rámcem EU pro lidská práva koordinovaly politiky vůči Malajsii s cílem podnítit všemi dostupnými prostředky reformy výše uvedených znepokojivých otázek, a to i na úrovni OSN, kde je Malajsie v letech 2015–2016 nestálým členem Rady bezpečnosti;

14.  naléhavě vyzývá Delegaci EU v Malajsii, aby vystupňovala úsilí o financování projektů týkajících se svobody vyjadřování a reforem represivních zákonů a aby využívala vhodné nástroje na ochranu obhájců lidských práv, včetně evropského nástroje pro demokracii a lidská práva; naléhavě vyzývá ke stažení zákona proti sodomii a žádá ESVČ, aby v souladu s pokyny EU pro podporu a ochranu uplatňování všech lidských práv osob LGBTI vystupňovala svou činnost, pokud jde o práva osob LGBTI v Malajsii, neboť tyto osoby jsou vystaveny násilí a pronásledování, a aby se zvláště zaměřila na dekriminalizaci homosexuality a transgenderismu;

15.  znovu potvrzuje význam politického dialogu mezi EU a ASEAN o lidských právech, jenž je užitečným nástrojem k výměně osvědčených postupů a k podpoře iniciativ, jejichž cílem je budování kapacit;

16.  žádá Komisi, aby zajistila, aby byly otázky lidských práv řádně zohledňovány při budoucích jednáních o dohodě o volném obchodu a dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, parlamentu a vládě Malajsie, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a vládám členských států ASEAN.