Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-1412/2015Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-1412/2015

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Malesiasta

16.12.2015 - (2015/3018(RSP))

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
EFDD (B8‑1412/2015)
ECR (B8‑1413/2015)
Verts/ALE (B8‑1415/2015)
ALDE (B8‑1416/2015)
PPE (B8‑1418/2015)
S&D (B8‑1422/2015)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta
Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta
Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta


Menettely : 2015/3018(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-1412/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-1412/2015
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Malesiasta

(2015/3018(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Malesiasta,

–  ottaa huomioon 15. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman EU:n ja Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) suhteiden tulevaisuudesta[1],

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 15. huhtikuuta 2015 antaman lausuman Malesiassa vastikään hyväksytyistä muutoksista kansankiihotuslakiin,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 17. maaliskuuta 2015 antaman lausuman Malesian parlamentin jäsenen ja oppositiopoliitikon Nurul Izzahin pidätyksestä,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 10. helmikuuta 2015 antaman lausuman malesialaisen oppositiopoliitikon Anwar Ibrahimin tuomiosta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevan EU:n strategiakehyksen,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 9. huhtikuuta 2015 antaman julkilausuman luonnoksista terrorismin vastaiseksi laiksi ja kansankiihotuslaiksi,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon 23. lokakuuta 2015 antaman yhteisen lehdistötiedotteen ihmisoikeuksia koskevasta EU:n ja ASEANin poliittisesta vuoropuhelusta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon lokakuussa 2013 pidetyn YK:n yleisen määräaikaisarvioinnin istunnon,

–  ottaa huomioon ihmiskauppaa käsittelevän YK:n erityisraportoijan raportin kesäkuulta 2015,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston toisen yleisen määräaikaisarvioinnin Malesiasta ja siinä annetut suositukset lokakuulta 2013,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon YK:n vuonna 1998 antaman julistuksen ihmisoikeuksien puolustajista,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) ihmisoikeusjulistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että EU:lle Malesia on keskeisen tärkeä poliittinen ja taloudellinen kumppani Kaakkois-Aasiassa; ottaa huomioon, että EU ja Malesia neuvottelevat parhaillaan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta ja vapaakauppasopimuksesta;

B.  panee merkille, että Malesiassa mahdollisuudet julkiseen keskusteluun ja sananvapauteen hupenevat silmissä, kun hallitus turvautuu epäselvästi muotoiltuun rikoslainsäädäntöön hiljentääkseen arvostelijansa ja tukahduttaakseen kansalaisten tyytymättömyyden, rauhanomaiset mielenilmaisut ja jopa keskustelun yleisesti kiinnostavista asioista; toteaa, että mainittuun lainsäädäntöön kuuluvat muiden muassa kansankiihotuslaki, painotaloja ja julkaisuja koskeva laki, viestintä- ja multimedialaki ja laki oikeudesta rauhanomaiseen kokoontumiseen;

C.  panee merkille, että lakiehdotus kansallisesta turvallisuusneuvostosta hyväksyttiin Malesian parlamentissa enemmistöäänin 3. joulukuuta 2015; toteaa, että lakiehdotuksessa myönnetään pääministerin johtamalle kansalliselle turvallisuusneuvostolle laajat oikeudet julistaa poikkeustila mille tahansa alueelle, jota pidetään turvallisuusuhkana, ja siten laajat valtuudet pidättää ihmisiä ja suorittaa etsintöjä ja takavarikkoja ilman pidätysmääräystä tai etsintälupaa;

D.  panee merkille, että vuoden 2014 alun jälkeen yksin kansankiihotuslain nojalla ainakin 78 ihmistä on joutunut tutkinnan tai syytetoimien kohteeksi;

E.  ottaa huomioon, että entinen oppositiojohtaja Anwar Ibrahim tuomittiin helmikuussa 2015 syytettynä sodomiasta mutta että syytteeseenpanon vaikuttimet olivat poliittisia eikä rikosoikeudenkäynti siksi täyttänyt oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille asetettuja kansainvälisiä vaatimuksia; toteaa, että Anwar Ibrahimilta on evätty asianmukainen lääkärinhoito;

F.  ottaa huomioon, että Malesiassa HLBTI-ihmisten (homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten) käytös on kriminalisoitu sodomian vastaisen lain ja transvestismin kieltävien alueellisten lakien nojalla ja että he joutuvat poliittisen vihapuheen, mielivaltaisten pidätysten sekä fyysisen ja seksuaalisen väkivallan kohteeksi ja heitä vangitaan ja kohdellaan muillakin tavoin kaltoin;

G.  ottaa huomioon, että malesialaista pilapiirtäjää Zulkiflee Anwar Ulhaquea (Zunar) vastaan on nostettu syyte kansankiihotuslain nojalla hänen lähetettyään hallitusta arvostelevia Twitter-viestejä Anwar Ibrahimin tuomiosta; toteaa, että bloggaaja Khalid Ismath ja apulaisprofessori Azmi Sharom ovat saaneet samanlaiset syytteet;

H.  panee merkille, että Malesian korruption vastainen komissio on kuulustellut pääministeriä väitetystä lahjusten ottamisesta sen jälkeen, kun hänen pankkitililtään oli löydetty yli 600 miljoonaa euroa, joiden alkuperää ja maksuperustetta ei pystytty todentamaan, sekä väitteistä, että satoja miljoonia euroja uupui hänen perustamansa valtionyhtiön, 1Malaysia Development Berhadin (1MDB), tekemistä kaupoista;

I.  panee merkille, että tiedotusvälineiden ja kustantamojen toimintaa on rajoitettu painotaloja ja julkaisuja koskevan lain nojalla niiden kerrottua julkisuuteen näistä väitteistä ja että asianajaja Matthias Chang ja poliitikko Khairuddin Abu Hassan pidätettiin heidän pyrittyään tutkimaan näitä väitteitä;

J.  ottaa huomioon, että vieraillessaan Malesiassa 5.–6. elokuuta 2015 unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ilmaisi huolensa rikoslainsäädännön väärinkäytöstä;

K.  panee merkille, että YK:n ja kansalaisjärjestöjen mukaan Malesian poliisivoimat ovat yhä useammin syyllistyneet kidutukseen, yöllisiin pidätyksiin, perusteettomiin vangitsemisiin ja valikoiviin syytetoimiin;

L.  huomauttaa, että Malesia soveltaa yhä kuolemanrangaistusta ja että jopa 1 000 vankia odottaa parhaillaan kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa;

M.  ottaa huomioon, että Malesia on YK:n turvallisuusneuvoston jäsen ja ASEANin nykyinen puheenjohtajavaltio ja että ASEAN-maiden 27. huippukokous pidettiin Kuala Lumpurissa 18.–22. marraskuuta 2015;

1.  vahvistaa EU:n antaman vahvan sitoumuksen Malesian kansalle, jonka kanssa EU:lla on vahvat ja pitkäaikaiset poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset siteet;

2.  pitää valitettavana Malesian ihmisoikeustilanteen huonontumista ja etenkin kansalaisyhteiskunnan aktivisteja, yliopistomaailman edustajia, tiedotusvälineitä ja poliittisia aktivisteja vastaan suunnattuja iskuja; on huolissaan kansankiihotuslain nojalla syytetoimien tai pidätyksen kohteeksi joutuneiden ihmisten määrän jyrkästä lisääntymisestä;

3.  on eritoten huolissaan kansallista turvallisuusneuvostoa koskevan lakiehdotuksen hyväksymisestä ja kehottaa painokkaasti kumoamaan sen; kehottaa hallitusta saattamaan tasapainoon tarpeen varmistaa kansallinen turvallisuus ja välttämättömyyden turvata kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet;

4.  kehottaa painokkaasti Malesian hallitusta vapauttamaan viipymättä kaikki poliittiset vangit, myös entisen oppositionjohtajan Anwar Ibrahimin, huolehtimaan siitä, että he saavat asianmukaista lääkärinhoitoa, ja luopumaan poliittisista syistä nostetuista syytteistä esimerkiksi pilapiirtäjä Zulkiflee Anwar Ulhaquea (Zunar), bloggaaja Khalid Ismathia, apulaisprofessori Azmi Sharomia, poliittisia toisinajattelijoita Khairuddin Abu Hassania ja Matthias Changia sekä ihmisoikeusaktivisteja Lena Hendryä ja Maria Chin Abdullahia vastaan;

5.  kehottaa painokkaasti Malesian viranomaisia kumoamaan kansankiihotuslain ja saattamaan koko lainsäädännön, mukaan lukien terrorismintorjuntalaki, painotaloja ja julkaisuja koskeva laki, viestintä- ja multimedialaki ja laki oikeudesta rauhanomaiseen kokoontumiseen ja muut asiaankuuluvat rikosoikeuden säännökset, sananvapautta, kokoontumisvapautta ja ihmisoikeuksien suojelua koskevien kansainvälisten normien mukaisiksi; kehottaa Malesian viranomaisia helpottamaan rauhanomaista kokoontumista ja takaamaan kaikkien osanottajien turvallisuuden ja sananvapauden kautta maan;

6.  kehottaa painokkaasti perustamaan poliisin väärinkäytöksistä tehtyjä valituksia tutkivan riippumattoman komission, kuten poliisin tutkintakomissio suositti vuonna 2005, jonka tehtävänä olisi tutkia väitteet kidutuksesta ja kuolemantapaukset poliisin säilöönoton aikana;

7.  korostaa, että lahjustenottamista koskevista väitteistä on tärkeää suorittaa riippumaton ja avoin tutkinta ja että tutkinnasta vastaavien kanssa on tehtävä täyttä yhteistyötä; kehottaa Malesian hallitusta olemaan painostamatta Malesian korruption vastaista komissiota ja tiedotusvälineitä;

8.  pitää hyvin valitettavana malesialaisten ylivaltaa kannattavien ryhmien voimistumista, sillä se lisää etnisiä jännitteitä;

9.  kannustaa Malesian hallitusta aloittamaan vuoropuhelun oppositiopuolueiden ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien kanssa;

10.  kehottaa Malesian hallitusta ratifioimaan keskeiset kansainväliset ihmisoikeussopimukset, kuten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kidutuksen vastaisen yleissopimuksen, kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, ILO:n yleissopimuksen nro 169, Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön sekä vuonna 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan;

11.  pyytää Malesian hallitusta esittämään YK:n erityismenettelyille pysyvän kutsun, jotta erityisraportoijat voivat vierailla Malesiassa pyytämättä kutsua;

12.  toistaa kantansa, että kuolemanrangaistus on julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua, ja kehottaa Malesiaa ensi töikseen lykkäämään kaikkien kuolemantuomioiden täytäntöönpanoa ja poistamaan sitten kuolemanrangaistuksen käytöstä kaikkien rikosten osalta ja muuntamaan kaikki kuolemantuomiot vankeusrangaistuksiksi;

13.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita koordinoimaan Malesian-politiikkaansa yhdenmukaisesti ihmisoikeuksia koskevan EU:n strategiakehyksen kanssa, jotta maata kannustettaisiin uudistuksiin edellä mainituissa ongelmissa kaikin mahdollisin tavoin ja myös YK:n puitteissa, sillä Malesia on YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuva jäsen kaudella 2015–2016;

14.  kehottaa painokkaasti EU:n Malesian-edustustoa lisäämään ponnisteluja sellaisten hankkeiden rahoittamiseksi, jotka edistävät sananvapautta ja sortavien lakien muuttamista, ja käyttämään kaikkia sopivia välineitä, demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline mukaan lukien, ihmisoikeuksien puolustajien suojelemiseen; vaatii kumoamaan sodomian vastaisen lain ja kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa HLBTI-ihmisten oikeuksien suojelua ja edistämistä koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisesti tehostamaan työtään Malesiassa väkivallan ja vainon kohteeksi joutuvien HLBTI-ihmisten oikeuksien eteen ja pitämään päämääränään erityisesti homoseksuaalisuuden ja transsukupuolisuuden rangaistavuuden poistamista;

15.  vahvistaa, että EU:n ja ASEANin ihmisoikeuksista käymä poliittinen vuoropuhelu on hyödyllinen väline vaihtaa hyviä käytäntöjä ja edistää valmiuksien kehittämistä koskevia aloitteita;

16.  kehottaa komissiota varmistamaan, että ihmisoikeuskysymykset otetaan asianmukaisesti huomioon tulevissa neuvotteluissa EU:n ja Malesian välisestä vapaakauppasopimuksesta ja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta,

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Malesian parlamentille ja hallitukselle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä ASEANin jäsenvaltioiden hallituksille.