Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-1412/2015Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-1412/2015

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Maleziji

16.12.2015 - (2015/3018(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
EFDD (B8‑1412/2015)
ECR (B8‑1413/2015)
Verts/ALE (B8‑1415/2015)
ALDE (B8‑1416/2015)
PPE (B8‑1418/2015)
S&D (B8‑1422/2015)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić u ime Kluba zastupnika PPE-a
Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto u ime Kluba zastupnika ECR-a
Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Alyn Smith u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zanni u ime Kluba zastupnika EFDD-a


Postupak : 2015/3018(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-1412/2015
Podneseni tekstovi :
RC-B8-1412/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o Maleziji

(2015/3018(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Maleziji,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2014. o budućim odnosima EU-a i ASEAN-a[1],

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika ESVD-a od 15. travnja 2015. o nedavno usvojenoj izmjeni Zakona o ugrožavanju nacionalne sigurnosti u Maleziji,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika ESVD-a od 17. ožujka 2015. o uhićenju Nurul Izzah, zastupnice oporbe u malezijskom parlamentu,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika ESVD-a od 10. veljače 2015. o osuđujućoj presudi malezijskom oporbenom političaru Anwaru Ibrahimu,

–  uzimajući u obzir Strateški okvir EU-a za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir izjavu visokog povjerenika UN-a za ljudska prava od 9. travnja 2015. o nacrtu zakona o borbi protiv terorizma i zakona o ugrožavanju nacionalne sigurnosti,

–  uzimajući u obzir zajedničko priopćenje za medije ESVD-a od 23. listopada 2015. o dijalogu između EU-a i ASEAN-a o politici u pogledu ljudskih prava,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o borcima za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir sjednicu Univerzalnog periodičnog pregleda UN-a održanu u listopadu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće posebnog izvjestitelja o trgovanju ljudima iz lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir drugi Univerzalni periodični pregled Malezije pred Vijećem za ljudska prava UN-a i njegove preporuke iz listopada 2013.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a o borcima za ljudska prava iz 1998.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja iz 1984.,

–   uzimajući u obzir Deklaraciju Zajednice naroda jugoistočne Azije o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da EU Maleziju smatra ključnim političkim i gospodarskim partnerom u jugoistočnoj Aziji; budući da EU i Malezija pregovaraju o sporazumu o partnerstvu i suradnji i o sporazumu o slobodnoj trgovini;

B.  budući da je u Maleziji sve manje prostora za javnu raspravu i slobodu govora jer se vlada okreće nejasno sročenim kaznenim zakonima kako bi ušutkala kritičare i suzbila negodovanje javnosti i mirno izražavanje mišljenja, uključujući rasprave o pitanjima od javnog interesa; budući da se u te zakone, između ostalog, ubrajaju Zakon o ugrožavanju nacionalne sigurnosti, Zakon o tisku i izdavaštvu, Zakon o komunikacijama i multimedijima i Zakon o mirnom okupljanju;

C.  budući da je 3. prosinca 2015. u malezijskom parlamentu većinom glasova usvojen Zakon o Vijeću za nacionalnu sigurnost; budući da se tim zakonom Vijeću za nacionalnu sigurnost, na čijem je čelu premijer, daju neograničene ovlasti za objavljivanje izvanrednog stanja u bilo kojem području koje se smatra opasnim za sigurnost te široke ovlasti za provedbu uhićenja, pretraživanje i zapljenu bez naloga;

D.  budući da je od početka 2014. samo prema Zakonu o ugrožavanju nacionalne sigurnosti najmanje 78 osoba bilo ili pod istragom ili optuženo;

E.  budući da je čelnik oporbe Anwar Ibrahim u veljači 2015. osuđen za sodomiju nakon politički motiviranog progona i kaznenog postupka koji nije ispunio međunarodne standarde pravednog suđenja; budući da mu je uskraćena prikladna zdravstvena skrb;

F.  budući da se pripadnike LGBTI zajednice kazneno goni na temelju zakona protiv sodomije i regionalnih zakona kojima se zabranjuje transvestizam te da se oni suočavaju s političkim govorom mržnje, proizvoljnim uhićenjima, fizičkim i seksualnim napadima, zatvaranjem i drugim oblicima zlostavljanja;

G.  budući da je malezijski karikaturist Zulkiflee Anwar Ulhaque (Zunar) na temelju Zakona o ugrožavanju nacionalne sigurnosti optužen zbog „tweetova” kojima je izrazio kritiku vlade zbog uhićenja Anwara Ibrahima; budući da se bloger Khalid Ismath i akademik Azmi Sharom suočavaju sa sličnim optužbama;

H.  budući da je malezijsko Povjerenstvo za borbu protiv korupcije ispitalo premijera u vezi s navodnom korupcijom nakon što je na njegovu bankovnom računu otkriveno preko 600 milijuna eura bez ikakvog obrazloženja o njihovu izvoru i namjeni te u vezi sa zasebnim navodima da stotine milijuna eura nedostaju u poslovima sklopljenima s državnim poduzećem koje je on pokrenuo, 1Malaysia Development Berhad (1MDB);

I.  budući da je prema zakonu o tisku i izdavaštvu rad medijskih i izdavačkih kuća ograničen nakon što su izvijestile o tim navodima i budući da su odvjetnik Matthias Chang i političar Khairuddin Abu Hassan uhićeni nakon što su proveli istragu o tim navodima;

J.  budući da je visoka povjerenica tijekom svojeg posjeta Maleziji 5. i 6. kolovoza 2015. izrazila zabrinutost zbog zlouporabe kaznenih zakona;

K.  budući da se malezijska policija, prema navodima UN-a i nevladinih organizacija, sve češće koristi mučenjem, provedbom kasnonoćnih uhićenja, neopravdanim pritvaranjem i selektivnim progonom;

L.  budući da Malezija i dalje primjenjuje smrtnu kaznu, a 1000 zatvorenika trenutačno čeka na njezino izvršenje;

M.  budući da je Malezija članica Vijeća sigurnosti UN-a i trenutačno predsjeda ASEAN-om te da je 27. sastanak na vrhu ASEAN-a održan od 18. do 22. studenog 2015. u Kuala Lumpuru;

1.  ponavlja snažnu predanost EU-a narodu Malezije, s kojom EU ima snažne i dugotrajne političke, gospodarske i kulturne veze;

2.  žali zbog sve goreg stanja ljudskih prava u Maleziji, a posebno zbog oštrih mjera prema aktivistima civilnog društva, akademicima, medijima i političkim aktivistima; izražava zabrinutost zbog naglog povećanja broja osoba koje su optužene i uhićene na temelju Zakona o ugrožavanju nacionalne sigurnosti;

3.  posebno je zabrinut zbog usvajanja Zakona o Vijeću za nacionalnu sigurnost i poziva na njegovo povlačenje; poziva vladu da održava prikladnu ravnotežu između potrebe za zaštitom nacionalne sigurnosti i obveze zaštite građanskih i političkih prava;

4.  potiče malezijsku vladu da odmah pusti na slobodu sve političke zatvorenike, uključujući bivšeg čelnika oporbe Anwara Ibrahima, da im pruži prikladnu zdravstvenu skrb te da povuče politički motivirane optužbe, uključujući one protiv karikaturista Zulkifleea Anwara Haquea (Zunar), blogera Khalida Ismatha, akademika Azmija Sharoma, političkih disidenata Khairuddina Abua Hassana i Matthiasa Changa, te aktivistica za ljudska prava Lene Hendry i Marije Chin Abdullah;

5.  potiče malezijske vlasti da stave izvan snage Zakon o ugrožavanju nacionalne sigurnosti i da sve zakonodavstvo, uključujući Zakon o sprečavanju terorizma, Zakon o tisku i izdavaštvu, Zakon o komunikacijama i multimedijima, Zakon o mirnom okupljanju i druge relevantne odredbe kaznenog zakona, usklade s međunarodnim standardima za slobodu izražavanja, slobodu okupljanja i zaštitu ljudskih prava; poziva malezijske vlasti da olakšaju mogućnost mirnog okupljanja i da zajamče sigurnost svih sudionika i njihovu slobodu izražavanja diljem cijele države;

6.  sukladno preporuci istražnog povjerenstva policije iz 2005. potiče na utemeljenje neovisnog povjerenstva za podnošenje žalbi o policiji i povredama njezine dužnosti čija bi svrha bila istraga navoda o mučenju i smrtnim slučajevima u policijskom pritvoru;

7.  ističe važnost neovisnih i transparentnih istraga o navodima o korupciji te potpune suradnje s istražiteljima; potiče malezijsku vladu da se suzdrži od vršenja pritiska na malezijsko Povjerenstvo protiv korupcije i na medije;

8.  duboko žali zbog jačanja suprematističkih skupina koje dodatno doprinose stvaranju napetosti među etničkim skupinama;

9.  potiče malezijsku vladu da započne dijalog s oporbenim strankama i dionicima civilnog društva;

10.  poziva malezijsku vladu da ratificira ključne međunarodne konvencije o ljudskim pravima, uključujući Međunarodni sporazum o građanskim i političkim pravima, Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Međunarodnu konvenciju o uklanjaju svih oblika rasne diskriminacije, Konvenciju br. 169 Međunarodne organizacije rada, Rimski statut Međunarodnoga kaznenog suda te Konvenciju iz 1951. o statusu izbjeglica i njezin fakultativni protokol;

11.  traži od malezijske vlade da uputi trajni poziv na sve posebne postupke UN-a, omogućujući time posebnim izvjestiteljima da posjete Maleziju bez podnošenja zahtjeva za poziv;

12.  ponavlja svoje stajalište da je smrtna kazna okrutna, nehumana i ponižavajuća te poziva Maleziju da uvede moratorij na smrtnu kaznu kao prvi korak prema njezinu ukidanju za sva kaznena djela te da sve smrtne kazne zamijeni zatvorskim kaznama;

13.  poziva EU i njezine države članice da koordiniraju svoje politike prema Maleziji u skladu sa Strateškim okvirom EU-a za ljudska prava kako bi se svim mogućim sredstvima potaknule reforme u pogledu navedenih pitanja, između ostalog u kontekstu UN-a u čijem je Vijeću sigurnosti Malezija nestalna članica u razdoblju 2015. – 2016.;

14.  potiče izaslanstvo EU-a u Maleziji da pojača napore u financiranju projekata u području slobode izražavanja i reformiranja represivnih zakona te da se u svrhu zaštite boraca za ljudska prava koristi svim prikladnim instrumentima, uključujući Europski instrument za demokraciju i ljudska prava; potiče na ukidanje zakona protiv sodomije i poziva ESVD da u okviru smjernica EU-a za zaštitu i promicanje prava pripadnika LGBTI zajednice pojača svoje napore u zaštiti prava pripadnika LGBTI zajednice u Maleziji koji se suočavaju s nasiljem i progonom te da se posebno usmjeri na dekriminalizaciju homoseksualnosti i transrodnosti;

15.  ponavlja da je politički dijalog o ljudskim pravima između EU-a i ASEAN-a važan i koristan alat za razmjenu dobrih praksi i promicanje inicijativa za izgradnju kapaciteta;

16.  poziva Komisiju da zajamči da se u budućim pregovorima o Sporazumu o slobodnoj trgovini i Sporazumu o partnerstvu i suradnji između EU-a i Malezije na odgovarajući način uzimaju u obzir pitanja o ljudskim pravima;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, parlamentima i vladama država članica, parlamentu i vladi Malezije, visokom povjereniku UN-a za ljudska prava i vladama država članica ASEAN-a.