Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B8-1412/2015Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B8-1412/2015

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Malaiziju

16.12.2015 - (2015/3018(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
EFDD (B8‑1412/2015)
ECR (B8‑1413/2015)
Verts/ALE (B8‑1415/2015)
ALDE (B8‑1416/2015)
PPE (B8‑1418/2015)
S&D (B8‑1422/2015)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić PPE grupas vārdā
Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā
Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zanni EFDD grupas vārdā


Procedūra : 2015/3018(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B8-1412/2015
Iesniegtie teksti :
RC-B8-1412/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Malaiziju

(2015/3018(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Malaiziju,

–  ņemot vērā 2014. gada 15. janvāra rezolūciju par ES un ASEAN turpmākajām attiecībām[1],

–  ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2015. gada 15. aprīļa paziņojumu par nesen pieņemto Malaizijas Musināšanas likuma grozījumu,

–  ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2015. gada 17. marta paziņojumu par Malaizijas parlamenta opozīcijas deputāta Nurul Izzah apcietināšanu,

–  ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2015. gada 10. februāra paziņojumu par Malaizijas opozīcijas politiķa Anwar Ibrahim notiesāšanu,

–  ņemot vērā ES Stratēģisko satvaru par cilvēktiesībām,

–  ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2015. gada 9. aprīļa paziņojumu par terorisma un musināšanas apkarošanas likumprojektiem,

–  ņemot vērā EĀDD 2015. gada 23. oktobra kopīgo paziņojumu presei par ES un ASEAN politikas dialogu cilvēktiesību jomā,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā ANO vispārējā regulārā pārskata 2013. gada oktobra sesiju,

–  ņemot vērā īpašās referentes jautājumos par cilvēku tirdzniecību 2015. gada jūnija ziņojumu,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2013. gada oktobra vispārējo regulāro pārskatu par Malaiziju un tā secinājumus,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1998. gada Deklarāciju par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR),

–  ņemot vērā ANO 1984. gada Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem (CAT),

–   ņemot vērā Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas Cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā ES Malaiziju uzskata par svarīgu politisko un ekonomisko partneri Dienvidaustrumāzijā; tā kā norit ES un Malaizijas sarunas par partnerības un sadarbības nolīgumu un brīvās tirdzniecības nolīgumu;

B.  tā kā publisku diskusiju un vārda brīvības iespējas Malaizijā strauji sarūk, jo valdība izmanto neskaidri formulētus krimināltiesību likumus, lai apklusinātu tās kritizētājus un apslāpētu sabiedrības neapmierinātību un miermīlīgu viedokļu paušanu, tostarp diskusijas par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem; tā kā šādu likumu piemēri citu starpā ir Musināšanas likums, Iespiedmašīnu un publikāciju likums, Komunikāciju un multimediju likums un Miermīlīgas pulcēšanās likums;

C.  tā kā Malaizijas parlaments 2015. gada 3. decembrī ar balsu vairākumu pieņēma Valsts drošības padomes likumu; tā kā minētais likums Valsts drošības padomei, ko vada premjerministrs, piešķir ļoti plašas pilnvaras izsludināt ārkārtas stāvokli jebkurā teritorijā, kas pasludināta par apdraudējumu drošībai, plašā apmērā atļaujot apcietināšanu, kratīšanu un konfiskāciju bez ordera;

D.  tā kā kopš 2014. gada sākuma saskaņā ar Musināšanas likumu vien jau pret 78 cilvēkiem ir sākta izmeklēšana vai izvirzītas apsūdzības;

E.  tā kā 2015. gada februārī pēc politiski motivētas kriminālvajāšanas, kas noslēdzās ar starptautiskajiem taisnīgas tiesas standartiem neatbilstošu kriminālprocesu, bijušais opozīcijas līderis Anwar Ibrahim tika notiesāts par sodomiju; tā kā viņam ir liegta pienācīga medicīniskā aprūpe;

F.  tā kā LGBTI Malaizijā ir kriminalizētas saskaņā ar valsts sodomijas apkarošanas likumu un reģionāliem likumiem, kas aizliedz pretējā dzimuma apģērbu valkāšanu, un saskaras ar politisku naida runu, patvaļīgu apcietināšanu, fizisku un seksuālu vardarbību, ieslodzīšanu un citādu ļaunprātīgu rīcību;

G.  tā kā Malaizijas karikatūristam Zulkiflee Anwar Ulhaque (Zunar) sakarā ar viņa tvītiem, kuros Anwar Ibrahim notiesāšanas dēļ kritizēta valdība, ir izvirzītas apsūdzības saskaņā ar Musināšanas likumu; tā kā blogerim Khalid Ismath un akadēmisko aprindu pārstāvim Azmi Sharom ir izvirzītas līdzīgas apsūdzības;

H.  tā kā pēc tam, kad atklājās, ka premjerministra bankas kontā bez jebkāda pamatojuma par izcelsmi un mērķi ir vairāk nekā 600 miljonu euro, Malaizijas Pretkorupcijas komisija ir viņu iztaujājusi sakarā ar apgalvojumiem par ļaunprātīgu varas izmantošanu, kā arī sakarā ar atsevišķiem apgalvojumiem par to, ka no darījumiem, kuros iesaistīta viņa izveidotais valsts uzņēmums 1Malaysia Development Berhad (1MDB), nozuduši simtiem miljonu euro;

I.  tā kā mediji un izdevēji, kas ziņojuši par šiem apgalvojumiem, saskaras ar darbības ierobežojumiem uz Iespiedmašīnu un publikāciju likuma pamata un tā kā pēc tam, kad jurists Matthias Chang un politiķis Khairuddin Abu Hassan sāka pētīt šo lietu, viņi abi tika apcietināti;

J.  tā kā, apmeklējot Malaiziju 2015. gada 5. un 6. augustā, augstā pārstāve pauda bažas par krimināltiesību ļaunprātīgu izmantošanu;

K.  tā kā saskaņā ar ANO un NVO informāciju Malaizijas policija aizvien biežāk izmanto spīdzināšanu, apcietināšanu naktī, nepamatotu aizturēšanu un selektīvu kriminālvajāšanu;

L.  tā kā Malaizijā joprojām piemēro nāvessodu un tā izpildi šobrīd gaida līdz 1000 ieslodzīto;

M.  tā kā Malaizija ir ANO Drošības padomes locekle un pašreizējā ASEAN priekšsēdētāja un tā kā 27. ASEAN sanāksme notika Kualalumpurā 2015. gada 18.–22. novembrī,

1.  atkārtoti apstiprina ES stingro atbalstu Malaizijas iedzīvotājiem, ar kuriem ES ir ciešas un ilglaicīgas politiskas, ekonomiskas un kultūras saites;

2.  pauž nožēlu par cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos Malaizijā un jo īpaši vēršanos pret pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, akadēmiskajām aprindām, plašsaziņas līdzekļiem un politiskajiem aktīvistiem; pauž bažas, ka strauji palielinās to cilvēku skaits, kurus apsūdz vai apcietina saskaņā ar Musināšanas likumu;

3.  pauž īpašas bažas par Valsts drošības padomes likuma pieņemšanu un mudina to atsaukt; aicina valdību nodrošināt pienācīgu līdzsvaru starp nepieciešamību aizsargāt valsts drošību un prasību nodrošināt pilsoņu un politiskās tiesības;

4.  mudina Malaizijas valdību nekavējoties atbrīvot visus politieslodzītos, tostarp bijušo opozīcijas līderi Anwar Ibrahim, un nodrošināt viņiem pienācīgu medicīnisko aprūpi, kā arī atteikties no politiski motivētām apsūdzībām, tostarp pret karikatūristu Zulkiflee Anwar Haque (Zunar), blogeri Khalid Ismath, akadēmisko aprindu pārstāvi Azmi Sharom, politiskajiem disidentiem Khairuddin Abu Hassan un Matthias Chang un cilvēktiesību aktīvistēm Lena Hendry un Maria Chin Abdullah;

5.  mudina Malaizijas iestādes atcelt Musināšanas likumu un nodrošināt, lai visi tiesību akti, tajā skaitā Terorisma apkarošanas likums, Iespiedmašīnu un publikāciju likums, Komunikāciju un multimediju likums un Miermīlīgas pulcēšanās likums, kā arī citi attiecīgie krimināllikuma noteikumi atbilstu starptautiskajiem standartiem attiecībā uz vārda un pulcēšanās brīvību un cilvēktiesību aizsardzību; aicina Malaizijas iestādes veicināt miermīlīgu pulcēšanos un nodrošināt visu dalībnieku drošību un vārda brīvību visā valstī;

6.  mudina izveidot sūdzību par policiju un tās veiktu pārkāpumu izmeklēšanas neatkarīgu komisiju (IPCMC), kā to 2005. gadā ieteica policijas izmeklēšanas komisija, lai izmeklētu sūdzības par spīdzināšanu un nāves gadījumiem policijas apcietinājumā;

7.  uzsver, ka ir svarīga neatkarīga un pārredzama izmeklēšana par smagajām apsūdzībām un pilna apjoma sadarbība ar izmeklētājiem; mudina Malaizijas valdību atturēties no spiediena izdarīšanas uz Malaizijas Pretkorupcijas komisiju un medijiem;

8.  pauž dziļu nožēlu, ka pieaug tādu grupu ietekme, kuras sludina kādu iedzīvotāju pārākumu pār citiem, un tāpēc turpina palielināties etniskā spriedze;

9.  mudina Malaizijas valdību uzsākt dialogu ar opozīcijas partijām un pilsoniskās sabiedrības ieinteresētajiem pārstāvjiem;

10.  aicina Malaizijas valdību ratificēt galvenās starptautiskās cilvēktiesību konvencijas, tostarp ICCPR, ICESCR, CAT, CERD, SDO konvenciju Nr. 169, Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus, kā arī 1951. gada Konvenciju par bēgļa statusu un tās fakultatīvo protokolu;

11.  aicina Malaizijas valdību pagarināt pastāvīgo uzaicinājumu attiecībā uz visām ANO īpašajām procedūrām, tādējādi ļaujot īpašajiem referentiem apmeklēt Malaiziju bez ielūguma prasīšanas;

12.  atkārtoti pauž nostāju, ka nāvessods ir nežēlīgs, necilvēcīgs un pazemojošs soda veids, un aicina Malaiziju ieviest tā moratoriju kā pirmo soli virzībā uz nāvessoda atcelšanu par visiem noziegumiem, kā arī aizstāt visus nāvessodus ar cietumsodu;

13.  aicina ES un tās dalībvalstis atbilstoši ES Stratēģiskajam satvaram par cilvēktiesībām un demokrātiju koordinēt savus politikas virzienus attiecībā uz Malaiziju, lai ar visiem iespējamiem līdzekļiem sekmētu reformas iepriekšminētajos jautājumos, tostarp ANO ietvaros, kur Malaizija 2015.–2016. gadā ir Drošības padomes nepastāvīgā locekle;

14.  mudina ES delegāciju Malaizijā pastiprināt centienus tādu projektu finansēšanā, kuri sekmē vārda brīvību un represīvo likumu reformēšanu, kā arī izmantot visus nepieciešamos instrumentus, tostarp Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, lai aizsargātu cilvēktiesību aizstāvjus; mudina atsaukt likumu pret sodomiju un aicina EĀDD saskaņā ar ES pamatnostādnēm par LGBTI personu tiesību aizsardzību un veicināšanu pastiprināt darbu pie LGBTI personu tiesībām Malaizijā, jo viņi pieredz vardarbību un vajāšanu, un jo īpaši censties panākt homoseksualitātes un transseksuālisma dekriminalizāciju;

15.  atkārtoti apliecina, cik svarīgs ir ES un ASEAN politikas dialogs par cilvēktiesībām, kas ir noderīgs instruments paraugprakses apmaiņai un resursu palielināšanas iniciatīvas sekmēšanai;

16.  aicina Komisiju nodrošināt, ka cilvēktiesību jautājumi tiek pienācīgi ņemti vērā turpmākajās sarunās par ES un Malaizijas brīvās tirdzniecības nolīgumu un partnerības un sadarbības nolīgumu;

17.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Malaizijas valdībai un parlamentam, ANO augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos, kā arī ASEAN dalībvalstu valdībām.