Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-1412/2015Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-1412/2015

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Malaysia

16.12.2015 - (2015/3018(RSP))

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
EFDD (B8-1412/2015)
ECR (B8-1413/2015)
Verts/ALE (B8-1415/2015)
ALDE (B8-1416/2015)
PPE (B8-1418/2015)
S&D (B8-1422/2015)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić för PPE-gruppen
Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto för ECR-gruppen
Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zanni för EFDD-gruppen


Förfarande : 2015/3018(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-1412/2015
Ingivna texter :
RC-B8-1412/2015
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Malaysia

(2015/3018(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Malaysia,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2014 om de framtida förbindelserna mellan EU och Asean[1],

–  med beaktande av utrikestjänstens talespersons uttalande av den 15 april 2015 om den nyligen antagna ändringen av lagen om uppvigling i Malaysia,

–  med beaktande av utrikestjänstens talespersons uttalande av den 17 mars 2015 om gripandet av Nurul Izzah, parlamentsledamot från oppositionen i Malaysia,

–  med beaktande av utrikestjänstens talespersons uttalande av den 10 februari 2015 om domen mot den malaysiske oppositionspolitikern Anwar Ibrahim,

–  med beaktande av EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av uttalandet från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter av den 9 april 2015 om utkasten till lagar om terrorbekämpning och uppvigling,

–  med beaktande av utrikestjänstens gemensamma pressmeddelande av den 23 oktober 2015 om den politiska dialogen om mänskliga rättigheter mellan EU och Asean,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare,

–  med beaktande av FN:s allmänna återkommande utvärdering i oktober 2013,

–  med beaktande av rapporten från juni 2015 från den särskilda rapportören om människohandel,

–  med beaktande av den andra allmänna återkommande översynen av Malaysia inför FN:s råd för de mänskliga rättigheterna samt dess rekommendationer, från oktober 2013,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av FN:s förklaring om människorättsförvarare från 1998,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (tortyrkonventionen) från 1984,

–   med beaktande av förklaringen om de mänskliga rättigheterna från Sydostasiatiska nationers förbund (Asean),

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU betraktar Malaysia som en viktig politisk och ekonomisk partner i Sydostasien. EU och Malaysia förhandlar om ett partnerskaps- och samarbetsavtal och ett frihandelsavtal.

B.  Utrymmet för offentlig debatt och yttrandefrihet i Malaysia krymper snabbt, i takt med att regeringen tillgriper vagt formulerade strafflagar för att tysta sina kritiker och kväsa allmänhetens missnöje och fredliga åsiktsyttringar, inklusive debatter om frågor av allmänt intresse. Dessa lagar inbegriper lagen om uppvigling, lagen om tryckerier och publikationer, lagen om kommunikationer och multimedia samt lagen om fredliga sammankomster.

C.  Den 3 december 2015 antog det malaysiska parlamentet lagförslaget om det nationella säkerhetsrådet i en majoritetsomröstning. Lagförslaget tillerkänner det nationella säkerhetsrådet, som leds av premiärministern, vidsträckta befogenheter att utropa undantagstillstånd på alla områden som bedöms utgöra en säkerhetsrisk, vilket innebär omfattande befogenheter att göra gripanden, husrannsakningar och beslag utan förordnande.

D.  Enbart med stöd av lagen om uppvigling har minst 78 personer blivit föremål för utredningar eller åtal sedan början av 2014.

E.  Den förre oppositionsledaren Anwar Ibrahim dömdes i februari 2015 för sodomi efter ett politiskt motiverat åtal som ledde till straffrättsliga förfaranden som inte uppfyllde internationella normer för rättvisa rättegångar. Han nekades lämplig läkarvård.

F.  Hbti-personer i Malaysia kan straffas enligt landets lag mot sodomi och regionala lagar som förbjuder transvestism, och de utsätts för politisk hets, godtyckliga gripanden, fysiska och sexuella angrepp, fängslanden och andra övergrepp.

G.  Den malaysiske karikatyrtecknaren Zulkiflee Anwar Ulhaque (Zunar) har åtalats enligt lagen om uppvigling efter kritiska twittermeddelanden mot regeringen angående domen mot Anwar Ibrahim. Bloggaren Khalid Ismath och akademikern Azmi Sharom står inför liknande åtal.

H.  Den malaysiska antikorruptionskommissionen har ifrågasatt premiärministern i samband med påståenden om mygel efter upptäckten av över 600 miljoner euro på hans bankkonto utan angivande av källa och ändamål, liksom andra påståenden om att hundratals miljoner euro saknas efter uppgörelser där ett statligt företag som han startat, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), var inblandat.

I.  Medieföretag och förlag har drabbats av restriktioner enligt lagen om tryckerier och publikationer efter att de rapporterat om dessa påståenden, och advokaten Matthias Chang och politikern Khairuddin Abu Hassan greps efter sina undersökningar av påståendena.

J.  Den höga representanten uttryckte farhågor rörande missbruket av strafflagarna vid sitt besök i Malaysia den 5–6 augusti 2015.

K.  Enligt FN och icke-statliga organisationer använder den malaysiska polisen sig i allt större utsträckning av tortyr, nattliga gripanden, omotiverade häktningar och selektiva åtal.

L.  Malaysia fortsätter att tillämpa dödsstraffet, och upp till 1 000 fångar väntar för närvarande på avrättning.

M.  Malaysia är medlem av FN:s säkerhetsråd och sittande ordförande för Asean, och Aseans 27:e toppmöte hölls i Kuala Lumpur den 18–22 november 2015.

1.  Europaparlamentet bekräftar EU:s starka engagemang för det malaysiska folket, med vilket EU har starka och långvariga politiska, ekonomiska och kulturella band.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt den försämrade människorättssituationen i Malaysia och särskilt tillslagen mot aktivister i det civila samhället, akademiker, medier och politiska aktivister. Parlamentet uttrycker oro över den kraftiga ökningen av antalet personer som åtalats eller gripits enligt lagen om uppvigling.

3.  Europaparlamentet är särskilt bekymrat över antagandet av lagförslaget om det nationella säkerhetsrådet och kräver att det dras tillbaka. Parlamentet uppmanar regeringen att upprätthålla en lämplig jämvikt mellan behovet att slå vakt om nationell säkerhet och kravet att värna medborgerliga och politiska rättigheter.

4.  Europaparlamentet uppmanar Malaysias regering att omedelbart frige alla politiska fångar, bland dem den förre oppositionsledaren Anwar Ibrahim, och ge dem lämplig medicinsk vård, liksom att lägga ned alla politiskt motiverade åtal, bland annat mot karikatyrtecknaren Zulkiflee Anwar Haque (Zunar), bloggaren Khalid Ismath, akademikern Azmi Sharom, de politiska dissidenterna Khairuddin Abu Hassan och Matthias Chang samt människorättsaktivisterna Lena Hendry och Maria Chin Abdullah.

5.  Europaparlamentet uppmanar de malaysiska myndigheterna att upphäva lagen om uppvigling och se till att all lagstiftning, inklusive lagen om förhindrande av terrorism, lagen om tryckerier och publikationer, lagen om kommunikationer och multimedia, lagen om fredliga sammankomster samt andra relevanta bestämmelser i strafflagen, överensstämmer med internationella normer om yttrande- och föreningsfrihet och skydd av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar de malaysiska myndigheterna att underlätta fredliga sammankomster och garantera säkerheten för alla deltagare och deras yttrandefrihet i hela landet.

6.  Europaparlamentet kräver att den oberoende kommissionen om klagomål mot polisen och polisövergrepp inrättas, så som rekommenderades av undersökningskommissionen om polisen 2005, för att utreda alla påståenden om tortyr och dödsfall i fängsligt förvar hos polisen.

7.  Europaparlamentet understryker vikten av oberoende och insynsvänliga utredningar av påståendena om mygel och fullständigt samarbete med utredarna. Malaysias regering uppmanas kraftfullt att avstå från att sätta press på landets antikorruptionskommission och medier.

8.  Europaparlamentet beklagar djupt framväxten av rasistiska grupper som ytterligare bidrar till etniska spänningar.

9.  Europaparlamentet uppmanar Malaysias regering att inleda en dialog med oppositionspartierna och det civila samhällets aktörer.

10.  Europaparlamentet uppmanar Malaysias regering att ratificera viktiga internationella konventioner om mänskliga rättigheter, däribland den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, tortyrkonventionen, den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, ILO:s konvention nr 169, Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen samt 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning och dess fakultativa protokoll.

11.  Europaparlamentet uppmanar Malaysias regering att rikta en stående inbjudan till alla FN:s särskilda förfaranden, så att de särskilda rapportörerna kan besöka landet utan att begära en inbjudan.

12.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt om att dödsstraffet är grymt, omänskligt och förnedrande, och uppmanar Malaysia att införa ett moratorium som ett första steg mot ett avskaffande av dödsstraffet för alla brott och att omvandla alla dödsstraff till fängelsestraff.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att samordna politiken gentemot Malaysia i linje med EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter, i syfte att uppmuntra till reformer i dessa angelägna frågor på alla tänkbara sätt, bland annat i FN-sammanhang, där Malaysia är en icke-ständig medlem av FN:s säkerhetsråd under 2015 och 2016.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU:s delegation till Malaysia att intensifiera ansträngningarna för att finansiera projekt om yttrandefrihet och reform av repressiva lagar och att använda alla lämpliga verktyg, inbegripet det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, för att skydda människorättsförsvarare. Parlamentet kräver att lagen mot sodomi dras tillbaka, och uppmanar utrikestjänsten, i linje med EU:s riktlinjer om skydd och främjande av hbti-personers rättigheter, att intensifiera sitt arbete för rättigheterna för hbti-personer som utsätts för våld och förföljelse i Malaysia, och i synnerhet verka för avkriminalisering av homosexualitet och transsexualism.

15.  Europaparlamentet bekräftar vikten av den politiska dialogen om mänskliga rättigheter mellan EU och Asean som ett användbart verktyg för att utbyta god praxis och främja initiativ för kapacitetsuppbyggnad.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att frågor rörande de mänskliga rättigheterna vederbörligen beaktas under framtida förhandlingar om ett frihandelsavtal och ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Malaysia.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, Malaysias parlament och regering, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt regeringarna i Aseans medlemsstater.