Společný návrh usnesení - RC-B8-0041/2016Společný návrh usnesení
RC-B8-0041/2016

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o podpoře mírového procesu v Kolumbii

19.1.2016 - (2015/3033(RSP))

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B8-0041/2016)
ECR (B8-0042/2016)
ALDE (B8-0053/2016)
Verts/ALE (B8-0054/2016)
GUE/NGL (B8-0055/2016)
S&D (B8-0061/2016)
EFDD (B8-0062/2016)

Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda, Gabriel Mato za skupinu PPE
Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Renato Soru, Tibor Szanyi za skupinu S&D
Charles Tannock za skupinu ECR
Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE
Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL
Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Postup : 2015/3033(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0041/2016
Předložené texty :
RC-B8-0041/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o podpoře mírového procesu v Kolumbii

(2015/3033(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá usnesení na podporu míru a lidských práv v Kolumbii,

–  s ohledem na zvláštní vztahy EU s Kolumbií a zejména na mnohostrannou obchodní dohodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, podepsanou v Bruselu dne 26. července 2012, jakož i na dohodu o zrušení vízové povinnosti mezi Evropskou unií a Kolumbií podepsanou dne 2. prosince 2015,

–  s ohledem na 44. bod poselství delegace EP v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika (EuroLat) určeného druhému summitu EU-CELAC v Bruselu o ukončení vnitřního sporu mezi kolumbijskou vládou a představiteli Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC) a na bruselské prohlášení přijaté na konci summitu dne 11. června 2015,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU Federiky Mogheriniové o dohodě o přechodném soudnictví v Kolumbii ze dne 24. září 2015, jakož i na její prohlášení ze dne 1. října 2015, jímž byl Eamon Gilmore jmenován zvláštním vyslancem Unie pro otázky mírového procesu v Kolumbii,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU a Kolumbie udržují rámec pro úzkou politickou, hospodářskou a obchodní spolupráci ustavený v memorandu o porozumění z listopadu roku 2009 a v obchodní dohodě mezi Kolumbií a Peru na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, jejichž konečným cílem je nejen posílit hospodářské a obchodní vztahy mezi smluvními stranami, nýbrž rovněž posilovat mír, demokracii, dodržování lidských práva, udržitelný rozvoj a dobré životní podmínky občanů;

B.  vzhledem k tomu, že uvedený úzký vztah zahrnuje i mezinárodní spolupráci v mnohostranných záležitostech společného zájmu, jako je boj za mír a proti terorismu a obchodu s drogami;

C.  vzhledem k tomu, že ozbrojený interního konflikt v Kolumbii trval více než 50 let, přinesl obyvatelstvu ohromné utrpení jednak teroristickými činy, a též činy polovojenských složek, a způsobil mimo jiné vraždy, násilná zmizení, únosy, sexuální násilí, zneužívání mladistvých, vnitřní a vnější vysídlování obyvatel a výbuchy nášlapných min;

D.  vzhledem k tomu, že kolumbijská vláda a Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC) zasedly k jednacímu stolu dne 19. listopadu 2012, po podpisu dokumentu s názvem Obecná dohoda pro ukončení konfliktu a nastolení stabilní a udržitelné mírové situace ze dne 26. srpna 2012, což odráží přání kolumbijského lidu žít v míru a především to, že nastolení míru je záležitostí obyvatelstva jako celku, že úkolem státu je podporovat lidská práva na celém svém území a že spravedlivý hospodářský a sociální rozvoj je zárukou míru a nezbytnou podmínku pro trvale udržitelný růst země podporující začlenění;

E.  vzhledem k tomu, že vyjednávači v Havaně dosáhli během různých fází jednání dohod o novém uspořádání kolumbijského venkova a komplexní agrární reformě, o politické účasti a procesu demokratického otevírání směřujícího k nastolení míru a o řešení problematiky nedovolených drog;

F.  vzhledem k tomu, že ve středu 23. září 2015 oznámila kolumbijská vláda a organizace FARC uzavření dohody o vytvoření zvláštních mírových soudů v souladu s mezinárodním právem, což uspokojí právní nároky obětí a přispěje k vytvoření stabilní a udržitelné mírové situace; následně se smluvní strany shodly na zavedení Komplexní dohody o pravdě, spravedlnosti, odškodnění a zabránění opakování minulosti, jež zahrnuje založení Komise pro pravdu, soužití a zabránění opakování minulosti, jakož i dohody v oblasti odškodnění obětí;

G.  vzhledem k tomu, že 15. prosince 2015 oznámila kolumbijská vláda a FARC uzavření dohody o obětech konfliktu a vytvoření institucí podle dohody ze dne 23. září 2015;

H.  vzhledem k tomu, že kolumbijská vláda, zákonodárný sbor i kolumbijský lid mají svrchované právo stanovit parametry uvedených zvláštních mírových soudů, jejichž základní funkcí bude ukončit beztrestnost, dobrat se pravdy a odsoudit i potrestat pachatele trestných činů, k nimž během konfliktu došlo, a to především těch nejzávažnějších a exemplárních, což zaručí, že se situace nebude opakovat, a přispěje k tomu, že oběti budou odškodněny;

I.  vzhledem k tomu, že ukončení tohoto interního konfliktu, který trval více než 50 let a který si vyžádal miliony obětí, a dosažení stabilního a trvalého míru v Kolumbii je prioritou v první řadě pro Kolumbii, ale rovněž pro Evropskou unii a pro mezinárodní společenství, o čemž svědčí četná prohlášení na podporu mírového procesu vydaná různými zeměmi a regionálními a mezinárodními organizacemi včetně samotné Evropské unie;

1.  s uspokojením vítá a podporuje dohody, kterých bylo dosud dosaženo mezi kolumbijskou vládou a FARC s cílem dosáhnout v Kolumbii míru, a zdůrazňuje význam dohod o komplexní agrární reformě, politické účasti a demokratizaci zaměřené na budování míru, řešení problému nelegálních drog a vytvoření zvláštních mírových soudů, které zahrnují vytvoření komise pro pravdu, soužití a neopakování minulosti, zvláštního útvaru pro hledání osob, které byly prohlášeny za nezvěstné v souvislosti s konfliktem nebo v jeho důsledku, a jednotky pro vyšetřování a postupnou likvidaci zločineckých organizací;

2.  je si vědom politického úsilí, realismu a vytrvalosti, které prokázala jak kolumbijská vláda, tak FARC ve snaze sblížit své protichůdné postoje a vytvořit postupně prostor pro kompromis, což umožnilo pokročit při hledání stabilního a trvalého míru, a prosadit tak jedinečnou historickou dohodu, která se zaměřuje na oběti a stanoví jako priority pravdu, spravedlnost s vyloučením beztrestnosti, skutečné odškodnění a neopakování minulosti; uznává rovněž důležitou úlohu sdružení obětí, nevládních organizací a občanské společnosti pro dosažení těchto dohod;

3.  vyzývá Národní osvobozeneckou armádu, aby se neprodleně trvale a důrazně zavázala usilovat o mír v Kolumbii, a žádá o zahájení souběžných jednání s kolumbijskou vládou, která by byla vedena stejným způsobem;

4.  vyjadřuje své přání, aby jednání byla co nejdříve završena tak, aby byl konflikt definitivně ukončen a ukončení jednání se stalo milníkem v moderních dějinách Kolumbie, a vyzývá proto zúčastněné strany, kolumbijské politické síly a celou kolumbijskou společnost, aby pozitivním způsobem přispěly k ukončení násilí;

5.  znovu opakuje, že násilí není legitimní metodou politického boje, a vyzývá všechny, kdo jsou tohoto přesvědčení, aby přijali demokracii se všemi jejími důsledky a požadavky, přičemž prvním krokem by mělo být konečné složení zbraní a prosazování jejich názorů a cílů prostřednictvím demokratických pravidel a právního státu;

6.  uznává důležitou úlohu, kterou dosud hrály Kuba a Norsko jakožto garantující země a Chile a Venezuela jako země doprovázející mírový proces, a děkuje rovněž papeži Františkovi za jeho příspěvek k tomuto úkolu;

7.  s uspokojením vítá rozhodnutí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 1. října 2015 jmenovat bývalého místopředsedu vlády a bývalého ministra zahraničních věcí a obchodu Irské republiky Eamona Gilmora zvláštním vyslancem Evropské unie pro mírový proces v Kolumbii a vítá rovněž úlohu, kterou má plnit Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva v Kolumbii při monitorování situace v oblasti lidských práv v období po uzavření mírových dohod;

8.  opakuje, že je připraven poskytnout veškerou možnou pomoc na podporu uplatňování konečné mírové dohody, a za tímto účelem znovu vyzývá členské státy Evropské unie, aby vytvořily svěřenský fond pro období po skončení konfliktu, na němž by se mohly podílet komunity a organizace občanské společnosti a který by zohledňoval priority obětí, pokud jde o pravdu, spravedlnost, odškodnění a záruky neopakování minulosti;

9.  zdůrazňuje, že je důležité, aby budování míru bylo doprovázeno rozhodným úsilím v boji proti nerovnosti a chudobě, které by zahrnovalo spravedlivá řešení pro osoby a komunity vysídlené z jejich území, přístup k důstojné práci a uznání pracovních a sociálních práv v celé Kolumbii, a domnívá se, že je třeba zvláště podporovat určitá společenství, která během konfliktu neúměrně trpěla, jako je afrokolumbijská komunita a původní obyvatelstvo;

10.  domnívá se, že vytvoření podvýboru pro rovnost pohlaví, který bude zajišťoval začlenění genderového hlediska do jednání, a zapojení obětí sexuálního násilí a organizací bojujících za práva žen do mírových jednání jsou bezprecedentními prvky a měly by být inspirací pro další mírové procesy na celém světě;

11.  s uspokojením bere na vědomí vyloučení jakékoli amnestie a milosti v případě zločinů proti lidskosti, genocidy a závažných válečných zločinů a porušování lidských práv v souladu s mezinárodním humanitárním a trestním právem a mezinárodními nástroji a normami uplatňovanými v oblasti lidských práv;

12.  domnívá se, že je nezbytné, aby tresty uložené pachatelům trestných činů přispívaly k odškodnění oběti a dosažení společenského a politického usmíření;

13.  vyjadřuje uznání úsilí kolumbijských institucí o dosažení pokroku, pokud jde o komplexní a trvalé zajištění lidských práv, a žádá je, aby své úsilí zdvojnásobily s cílem zcela odstranit subkulturu násilí v zemi, kde v průběhu 50letého konfliktu určité instituce někdy reagovaly nezákonným způsobem a jednaly v rozporu se zásadami právního státu; v tomto směru připomíná kolumbijskému státu, že je odpovědný za zajištění ochrany obránců lidských práv a odborářů, a žádá tyto občanské organizace, aby spolupracovaly na obnově mírového soužití v Kolumbii;

14.  pozitivně hodnotí oznámení kolumbijských ozbrojených sil, že hodlají revidovat vojenskou doktrínu Kolumbie s cílem připravit se na účinnou a rychlou reakci na nové výzvy v období po ukončení konfliktu a být zárukou mírových dohod; domnívá se rovněž, že nedávné oznámení FARC, že zastaví vojenský výcvik a bude se následně věnovat politickému a kulturnímu vzdělávání v rámci procesu, který má ukončit ozbrojený konflikt, představuje další nadějný krok vhodným směrem;

15.  doporučuje své delegaci pro vztahy se zeměmi Andského společenství a své delegaci v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika, aby sledovaly mírové dohody a případně poskytovaly pomoc při jejich uzavírání a plnění;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, rotujícímu předsednictví EU, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika a vládě a Kongresu Kolumbijské republiky.