Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0041/2016Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0041/2016

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK toetuse kohta Colombia rahuprotsessile

19.1.2016 - (2015/3033(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
PPE (B8-0041/2016)
ECR (B8-0042/2016)
ALDE (B8-0053/2016)
Verts/ALE (B8-0054/2016)
GUE/NGL (B8-0055/2016)
S&D (B8-0061/2016)
EFDD (B8-0062/2016)

Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda, Gabriel Mato fraktsiooni PPE nimel
Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Renato Soru, Tibor Szanyi fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel
Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel
Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel
Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Menetlus : 2015/3033(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0041/2016
Esitatud tekstid :
RC-B8-0041/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon toetuse kohta Colombia rahuprotsessile

(2015/3033(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma resolutsioone toetuse kohta rahule ja inimõigustele Colombias,

–  võttes arvesse erilisi sidemeid ELi ja Colombia vahel, eelkõige 26. juulil 2012 Brüsselis allkirjastatud mitmepoolset kaubanduslepingut ühelt poolt Colombia ja Peruu ning teiselt poolt ELi ja selle liikmesriikide vahel ning 2. detsembril 2015 allkirjastatud viisanõudest loobumise lepingut Euroopa Liidu ja Colombia vahel,

–  võttes arvesse Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees osaleva Euroopa Parlamendi delegatsiooni Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse ning ELi Brüsseli II tippkohtumisele adresseeritud sõnumi punkti 44, mis käsitleb Colombia valitsuse ja Colombia Revolutsiooniliste Relvajõudude (FARC) vahelise sisekonflikti lõpetamist, ning II tippkohtumise lõpus 11. juunil 2015 vastu võetud Brüsseli deklaratsiooni,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 24. septembri 2015. aasta avaldust Colombia üleminekuperioodi õigusemõistmist käsitleva kokkuleppe kohta ning tema 1. oktoobri 2015. aasta avaldust Eamon Gilmoreʼi nimetamise kohta Euroopa Liidu eriesindajaks Colombia rahuprotsessis,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et ELi ja Colombia vahel kehtib tiheda poliitilise, majandus- ja kaubanduskoostöö raamistik, mis seati sisse 2009. aasta novembri vastastikuse mõistmise memorandumi ning ühelt poolt Colombia ja Peruu ning teiselt poolt ELi ja selle liikmesriikide vahelise kaubanduslepinguga, mille lõppeesmärgid ei ole mitte ainult tugevdada poolte vahelisi majandus- ja kaubandussuhteid, vaid ka edendada rahu, demokraatiat, inimõiguste austamist, säästvat arengut ja kodanike heaolu;

B.  arvestades, et need tihedad suhted laienevad ka rahvusvahelise koostöö valdkondadele ühist huvi pakkuvates mitmepoolsetes küsimustes, nagu võitlus rahu eest ning terrorismi ja uimastikaubanduse vastu;

C.  arvestades, et riigisisene relvakonflikt Colombias on kestnud üle viiekümne aasta ning on tekitanud rahvale suuri kannatusi nii terrorismi kui ka poolsõjaväeliste rühmituste tegevuse tõttu ja on muu hulgas põhjustanud mõrvasid, sundkadumisi, inimrööve, seksuaalvägivalda, alaealiste kuritarvitamist, elanikkonna ümberasumist nii riigisiseselt kui ka väljapoole riiki ja jalaväemiinide plahvatusi;

D.  arvestades, et Colombia valitsuse ja FARCi läbirääkimistele pandi alus 19. novembril 2012. aastal Havannas (Kuuba) pärast seda, kui 26. augustil 2012. aastal allkirjastati konflikti lõpetamist ning stabiilse ja püsiva rahu ülesehitamist käsitlev üldkokkulepe, millega täideti kogu Colombia rahva soov elada rahus ning tunnistati, et riigil on kohustus edendada inimõigusi kogu oma territooriumil ning et õiglane majandus- ja sotsiaalne areng tagab rahu ning on samas riigi kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu vajalik eeltingimus;

E.  arvestades, et läbirääkijad saavutasid Havannas eri etappidel kokkulepped, mis käsitlevad Colombia maaelu kaasajastamist ja terviklikku maareformi, poliitilist osalust ja demokraatlikku avanemist rahu loomiseks ning lahendust ebaseaduslike uimastite probleemile;

F.  arvestades, et Colombia valitsus ja FARC teatasid 23. septembril 2015 kokkuleppe sõlmimisest, mille alusel luuakse rahvusvahelise õiguse kohane rahu erijurisdiktsioon, et võtta arvesse ohvrite õigusi ning aidata kaasa stabiilse ja püsiva rahu loomisele, ning sel eesmärgil nõustusid osalised rakendama terviklikku süsteemi tõe väljaselgitamiseks, õigluse jaluleseadmiseks, hüvitiste maksmiseks ja konflikti kordumise ärahoidmiseks (Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición), mis näeb muu hulgas ette tõe väljaselgitamist, kooseksisteerimist ja mittekordumist käsitleva komisjoni loomist (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición) ning kokkulepete sõlmimist ohvritele tekitatud kahju hüvitamiseks;

G.  arvestades, et 15. detsembril 2015 teatasid Colombia valitsus ja FARC konfliktiohvreid käsitleva kokkuleppe sõlmimisest ning 23. septembri 2015. aasta kokkuleppes ette nähtud institutsioonide loomisest;

H.  arvestades, et Colombia valitsusel, seadusandlikul kojal ja rahval on suveräänne õigus määrata kindlaks rahu erijurisdiktsiooni toimimispõhimõtted, mille peamine eesmärk on lõpetada karistamatus, selgitada välja tõde ning mõista kohut konflikti ajal kuritegusid ning eeskätt kõige tõsisemaid ja märgilisemaid kuritegusid sooritanud isikute üle ja neid karistada, et vältida kuritegude kordumist ja aidata kaasa ohvrite kahju hüvitamisele;

I.  arvestades, et üle 50 aasta kestnud ja miljoneid ohvreid nõudnud sisekonflikti lõpetamine ning stabiilse ja püsiva rahu saavutamine Colombias on oluline eelkõige riigi enda, aga ka Euroopa Liidu ja rahvusvahelise üldsuse jaoks, mida kinnitavad ka paljud eri riikide ning piirkondlike ja rahvusvaheliste organite, sh Euroopa Liidu avaldused rahuprotsessi toetuseks;

1.  väljendab heameelt ja toetust seni Colombia valitsuse ja FARCi vahel sõlmitud kokkulepete üle rahu saavutamiseks Colombias ning rõhutab kokkuleppeid, mis käsitlevad terviklikku maareformi, poliitilist osalust ja demokraatlikku avanemist rahu loomiseks, ebaseaduslike uimastite probleemi lahendamist ning rahu erijurisdiktsiooni loomist, mis hõlmab tõe väljaselgitamist, kooseksisteerimist ja mittekordumist käsitlevat komisjoni, samuti konflikti käigus ja selle tõttu kadunuks kuulutatud isikute otsimise eriüksust ning kuritegelike organisatsioonide uurimise ja likvideerimise üksust;

2.  tunnustab nii Colombia valitsuse kui ka FARCi poliitilisi jõupingutusi, realistlikku suhtumist ja püsivust, et lähendada oma vastandlikke seisukohti ja luua järk-järgult kompromissiruum, mis on võimaldanud teha edusamme püüdlustes saavutada stabiilne ja püsiv rahu ning edendada seega ajaloos ainulaadset kokkulepet, mille keskmesse on asetatud ohvrid ja mille prioriteedid on tõde, karistamatust välistav õiglus, kahju tõeline heastamine ja konflikti kordumise ärahoidmine; tunnustab ka ohvrite ühenduste, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna olulist rolli nende kokkulepete saavutamises;

3.  kutsub Rahvuslikku Vabastusarmeed ilma täiendavate viivitusteta kindlalt ja otsustavalt ühinema Colombia rahuprotsessiga ning palub alustada Colombia valitsusega paralleelset läbirääkimisprotsessi, mis toimuks sarnastel tingimustel;

4.  avaldab soovi, et läbirääkimised viidaks lõpule nii kiiresti kui võimalik, et see tähistaks konflikti täielikku lõppu ja tõelist teetähist Colombia kaasaegses ajaloos, ning seetõttu kutsub osapooli, kõiki Colombia poliitilisi jõude ja kogu Colombia ühiskonda üles aitama kaasa vägivalla lõpetamisele;

5.  rõhutab veel kord, et vägivald ei ole legitiimne poliitilise võitluse vahend, ja palub nendel, kes on pidanud vägivalda õigustatuks, võtta omaks demokraatia koos kõigi selle järelmite ja nõudmistega ning eeskätt loobuda lõplikult relvadest ning kaitsta oma ideid ja püüdlusi vastavalt demokraatia reeglitele ja õigusriigi põhimõtetele;

6.  tunnustab olulist rolli, mida on siiani etendanud rahuprotsessi suunajad Kuuba ja Norra ning abistavad riigid Tšiili ja Venezuela, ning väljendab koostöö eest tänu ka paavst Franciscusele;

7.  väljendab heameelt liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini 1. oktoobri 2015. aasta otsuse üle nimetada Iirimaa endine asepeaminister ja endine välis- ja kaubandusminister Eamon Gilmore Euroopa Liidu eriesindajaks Colombia rahuprotsessis ning tervitab ka ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo rolli inimõiguste olukorra jälgimisel Colombias pärast rahukokkulepete sõlmimist;

8.  kinnitab veel kord valmisolekut osutada lõpliku rahukokkuleppe rakendamisel igakülgset abi ja kordab seetõttu oma üleskutset Euroopa Liidu liikmesriikidele luua konfliktijärgse etapi jaoks usaldusfond, milles saavad osaleda kogukonnad ja kodanikuühiskonna organisatsioonid ning milles võetakse arvesse ohvrite väljendatud prioriteete tõe, õigluse, heastamise ja mittekordumise tagatiste vallas;

9.  rõhutab, et rahu loomisega peavad kaasnema otsustavad jõupingutused ebavõrdsuse ja vaesuse vastu võitlemiseks ning see peab hõlmama õiglaseid lahendusi oma maadelt lahkuma sunnitud isikute ja kogukondade jaoks, juurdepääsu inimväärsele tööle ning töö- ja sotsiaalsete õiguste tunnustamist kogu Colombias, ning on seisukohal, et erilist toetust tuleb anda teatavatele inimrühmadele, kellele konflikt on põhjustanud ebaproportsionaalseid kannatusi, nagu afrokolumbia ja põlisrahvaste kogukond;

10.  on seisukohal, et sooküsimustega tegeleva allkomisjoni loomine, mille eesmärk on tagada läbirääkimistel soolise aspekti arvessevõtmine ning seksuaalvägivalla ohvrite ja naiste õiguste kaitsmisega tegelevate organisatsioonide osalemine rahuläbirääkimistel, on pretsedenditu ning peaks olema maailmas teiste rahuprotsesside eeskujuks;

11.  märgib rahuloluga, et kooskõlas rahvusvahelise kriminaal- ja humanitaarõigusega ning inimõiguste valdkonnas kohaldatavate õigusaktide ja rahvusvaheliste standarditega ei kohaldata amnestiat ega armuandmist inimsusevastaste kuritegude, genotsiidi ega raskete sõjakuritegude toimepanijate suhtes;

12.  peab möödapääsmatuks, et kuritegude sooritajatele määratud karistused aitaksid kaasa ohvrite kahju hüvitamise ning sotsiaalse ja poliitilise leppimise eesmärgi saavutamisele;

13.  tunnustab Colombia riigiasutuste jõupingutusi edendada inimõiguste täielikku ja pidevat tagamist ning palub neil jõupingutusi suurendada, et vägivalla subkultuur täielikult välja juurida riigist, kus 50 aastat väldanud konflikt on toonud mõne riigiasutuse puhul kohati kaasa õigussüsteemi eiravaid reaktsioone ning käitumist, mis ei ole kooskõlas ei õigusriigi põhimõtete ega inimõigustega; tuletab sellega seoses Colombiale meelde kohustust tagada inimõiguste kaitsjate ja ametiühingutegelaste kaitse ning kutsub kodanikuühiskonna organisatsioone üles tegema koostööd leppimisel rajaneva kooseksisteerimise taastamiseks Colombias;

14.  peab kiiduväärseks Colombia relvajõudude teadet Colombia sõjalise doktriini läbivaatamise kohta eesmärgiga valmistada relvajõud ette mõjusaks ja kiireks reageerimiseks uutele väljakutsetele konfliktijärgses etapis, täites rahukokkulepete tagaja rolli; on samas seisukohal, et ka FARCi hiljutine teade otsusest lõpetada sõjaline väljaõpe ja keskenduda edaspidi sõjalise konflikti lõpetamisele suunatud protsessi raames poliitilisele ja kultuurilisele haridusele kujutab endast samuti lootustandvat edusammu õiges suunas;

15.  soovitab oma Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks loodud delegatsioonil ja Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees osaleval delegatsioonil jälgida rahukokkuleppeid ja aidata neile võimaluse korral kaasa;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ELi eesistujariigile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajale, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Colombia Vabariigi valitsusele ja Kongressile.