Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0041/2016Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0041/2016

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Kolumbian rauhanprosessista

  19.1.2016 - (2015/3033(RSP))

  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  PPE (B8-0041/2016)
  ECR (B8-0042/2016)
  ALDE (B8-0053/2016)
  Verts/ALE (B8-0054/2016)
  GUE/NGL (B8-0055/2016)
  S&D (B8-0061/2016)
  EFDD (B8-0062)

  Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda, Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta
  Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Renato Soru, Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta
  Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta
  Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta
  Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta
  Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

  Menettely : 2015/3033(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B8-0041/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B8-0041/2016
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Kolumbian rauhanprosessista

  (2015/3033(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon rauhasta ja ihmisoikeuksista Kolumbiassa antamansa päätöslauselmat,

  –  ottaa huomioon EU:ta ja Kolumbiaa yhdistävät erityiset suhteet, erityisesti EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun monenvälisen kauppasopimuksen, joka allekirjoitettiin 26. heinäkuuta 2012 Brysselissä, sekä EU:n ja Kolumbian viisumivapaussopimuksen, joka allekirjoitettiin 2. joulukuuta 2015,

  –  ottaa huomioon EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa (EuroLat) toimivan Euroopan parlamentin valtuuskunnan Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön ja EU:n Brysselissä järjestetylle 2. huippukokoukselle osoittaman asiakirjan 44 kohdan Kolumbian hallituksen ja Farcin välisen sisäisen konfliktin lopettamisesta sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön huippukokouksen päätteeksi 11. kesäkuuta 2015 annetun Brysselin julkilausuman,

  –  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 24. syyskuuta 2015 antaman julkilausuman Kolumbian siirtymäkauden oikeusjärjestelyistä sekä 1. lokakuuta 2015 antaman julkilausuman Eamon Gilmoren nimittämisestä Kolumbian rauhanprosessia käsitteleväksi EU:n erityislähettilääksi,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että vuodesta 2013 EU ja Kolumbia ovat toimineet tiiviissä politiikan, talouden ja kaupan alan yhteistyössä, joka on vahvistettu marraskuussa 2009 tehdyssä yhteisymmärryspöytäkirjassa ja Kolumbian ja Perun sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden kauppasopimuksessa, joiden lopullisena päämääränä on paitsi vahvistaa osapuolten välisiä talous- ja kauppasuhteita myös lujittaa rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, kestävää kehitystä ja kansalaisten hyvinvointia;

  B.  ottaa huomioon, että tämä läheinen suhde ulottuu sellaisille kansainvälisen yhteistyön aloille, joihin liittyy monenvälisiä yhteisiä etuja, kuten rauhan edistäminen sekä terrorismin ja huumekaupan torjuminen;

  C.  ottaa huomioon, että Kolumbian sisäinen aseellinen konflikti on kestänyt yli puoli vuosisataa, että väestö on kärsinyt siitä suunnattomasti sekä terroritekojen että puolisotilaallisten ryhmien takia ja että konfliktiin on liittynyt muun muassa murhia, tahdonvastaisia katoamisia, kaappauksia, seksuaalista väkivaltaa, alaikäisten hyväksikäyttöä, väestön joutumista siirtymään maan sisällä ja maan ulkopuolelle sekä henkilömiinojen räjähtämisiä;

  D.  ottaa huomioon, että Kolumbian hallituksen ja Kolumbian vallankumouksellisten asevoimien (Farc) väliset neuvottelut käynnistettiin Havannassa Kuubassa 19. marraskuuta 2012 sen jälkeen, kun 26. elokuuta 2012 oli allekirjoitettu asiakirja ”Yleinen sopimus konfliktin lopettamisesta ja vakaan ja pysyvän rauhan rakentamisesta”, joka vastasi Kolumbian kansan tahtoa elää rauhassa ja jossa todetaan, että valtiolla on velvollisuus edistää ihmisoikeuksia kaikkialla sen alueella ja että tasa-arvoinen taloudellinen ja sosiaalinen kehitys takaa rauhan ja on samalla välttämätön edellytys maan kestävälle ja osallistavalle kasvulle;

  E.  ottaa huomioon, että monien vaiheiden kautta Havannassa käydyissä neuvotteluissa sovittiin Kolumbian maaseudun uudistamisesta ja kattavasta maauudistuksesta, poliittisesta osallistumisesta ja demokratian kehittämisestä rauhan rakentamiseksi sekä ratkaisusta laittomien huumausaineiden ongelmaan;

  F.  ottaa huomioon, että 23. syyskuuta 2015 Kolumbian hallitus ja Farc ilmoittivat tehneensä sopimuksen perustettavista erityisistä kansainvälisen oikeuden mukaisista rauhanoikeusjärjestelyistä, jotka kunnioittavat uhrien oikeuksia ja edistävät vakaan ja pysyvän rauhan aikaansaamista ja joita varten osapuolet ovat sopineet totuuteen, oikeudenmukaisuuteen, korvauksiin ja toistumisen estämiseen perustuvasta kokonaisvaltaisesta järjestelmästä, mihin kuuluu myös sellaisen komission perustaminen, jonka tehtävänä on selvittää totuus, mahdollistaa rinnakkaiselo ja estää konfliktin toistuminen sekä tehdä sopimuksia uhreille myönnettävistä korvauksista;

  G.  ottaa huomioon, että 15. joulukuuta 2015 Kolumbian hallitus ja Farc ilmoittivat tehneensä sopimuksen konfliktin uhreista ja 23. syyskuuta 2015 tehdyssä sopimuksessa määrättyjen toimielinten perustamisesta;

  H.  toteaa, että Kolumbian hallituksella ja parlamentilla sekä Kolumbian kansalla on suvereeni toimivalta määrittää parametrit näille erityisille rauhanoikeusjärjestelyille, joiden olennaisena tehtävänä on lopettaa rankaisemattomuus, tuoda esiin totuus sekä tuomita ja rangaista erityisesti kaikkein vakavimpiin ja tyypillisimpiin konfliktin aikana tehtyihin rikoksiin syyllistyneitä sekä varmistaa, etteivät ne toistu, ja edistää lisäksi sitä, että uhreille myönnetään korvauksia;

  I.  toteaa, että vakaan ja kestävän rauhan aikaansaaminen Kolumbiassa lopettamalla yli 50 vuotta kestänyt sisäinen konflikti, joka on vaatinut miljoonia uhreja, on ensisijainen tavoite ennen kaikkea Kolumbialle, mutta myös Euroopan unionille ja kansainväliselle yhteisölle, mikä käy ilmi eri maiden sekä alueellisten ja kansainvälisten organisaatioiden, kuten Euroopan unionin, lukuisista rauhanprosessia tukevista julkilausumista;

  1.  pitää myönteisinä ja tukee Kolumbian hallituksen ja Farcin välillä tähän mennessä tehtyjä sopimuksia rauhan aikaan saamiseksi Kolumbiaan ja panee merkille sopimukset kokonaisvaltaisesta maatalouden uudistamisesta, poliittisesta osallistumisesta ja demokraattisesta avautumisesta rauhan rakentamiseksi, laittomia huumeita koskevan ongelman ratkaisemiseksi, ja erityisten rauhanoikeusjärjestelyjen luomisesta, joihin sisältyy perustettava komissio, jonka tehtävänä on selvittää totuus, mahdollistaa rinnakkaiselo ja ehkäistä konfliktin toistuminen, sekä erityisyksikkö konfliktien yhteydessä ja sen takia kadonneiksi ilmoitettujen henkilöiden etsimiseksi sekä rikollisjärjestöjen tutkimiseen ja hajottamiseen tarkoitettu yksikkö;

  2.  antaa tunnustusta Kolumbian hallituksen ja Farcin poliittiselle työlle ja niiden osoittamalle realismille ja päättäväisyydelle, joiden avulla vastakkaisia näkemyksiä on voitu lähentää ja vähitellen luoda kompromissit mahdollistava alue, jonka kautta on ollut mahdollista edetä kohti vakaan ja kestävän rauhan etsintää ja edistää siten historiassa ainutlaatuista sopimusta, jossa uhrit asetetaan keskipisteeksi ja jonka painopisteinä ovat totuus, oikeudenmukaisuus, rankaisemattomuuden estäminen, vahinkojen todellinen korvaaminen ja toistumisen estäminen; antaa tunnustusta myös uhreja edustavien järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan merkittävälle roolille sopimusten aikaansaamisessa;

  3.  vetoaa Kansalliseen vapautusarmeijaan (ELN), jotta se sitoutuu ilman mitään tekosyitä ja viivytyksiä vakaasti ja päättäväisesti rauhaan Kolumbiassa, ja pyytää sitä käynnistämään Kolumbian hallituksen kanssa rinnakkaisen neuvotteluprosessin, joka voidaan toteuttaa vastaavin ehdoin;

  4.  toivoo, että neuvottelut saadaan päätökseen mahdollisimman nopeasti, jotta konflikti saadaan lopullisesti päätökseen ja luodaan näin todellinen virstanpylväs Kolumbian lähihistoriaan, ja tämän saavuttamiseksi pyytää osapuolia ja kaikkia Kolumbian poliittisia voimia sekä Kolumbian koko yhteiskuntaa osallistumaan myönteisellä tavalla väkivallan lopettamiseen;

  5.  toistaa vielä kerran, että väkivalta ei ole oikeutettu poliittisen taistelun keino, ja kehottaa niitä, jotka mahdollisesti ovat pitäneet sitä oikeutettuna, omaksumaan demokratian kaikkine seurauksineen ja vaatimuksineen, joista ensimmäinen on lopullinen aseista luopuminen, sekä puolustamaan näkemyksiään ja pyrkimyksiään demokraattisten sääntöjen ja oikeusvaltion avulla;

  6.  antaa tunnustusta Kuuban ja Norjan merkittävälle roolille sopimuksen takaajina, ja Chilen ja Venezuelan roolille rauhanprosessissa mukana olleina maina ja sekä kiittää paavi Franciscusta osallistumisesta tähän työhön;

  7.  pitää myönteisenä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin 1. lokakuuta 2015 tekemää päätöstä nimittää Eamon Gilmore, Irlannin entinen varapääministeri ja ulkoasiain- ja kauppaministeri Kolumbian rauhanprosessia käsitteleväksi EU:n uudeksi erityisedustajaksi ja on tyytyväinen siihen, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistoa Kolumbiassa on pyydetty seuraamaan ihmisoikeustilannetta rauhansopimuksen tekemisen jälkeen;

  8.  toistaa olevansa valmis tarjoamaan kaikkea mahdollista apua lopullisen rauhansopimuksen täytäntöönpanon tukemiseksi ja sitä varten kehottaa jälleen Euroopan unionin jäsenvaltioita perustamaan konfliktin jälkeisessä vaiheessa tukea antavan rahaston, johon voivat osallistua yhteisöt ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja jossa otetaan huomioon uhrien esittämät prioriteetit, jotka koskevat totuutta, oikeudenmukaisuutta ja korvauksia sekä konfliktin toistumisen estämisen takaamista;

  9.  korostaa, että rauhan rakentamiseen on liityttävä päättäväisiä eriarvoisuutta ja köyhyyttä torjuvia toimia, joihin sisältyy oikeudenmukaisia ratkaisuja kotiseudultaan siirtymään joutuneille henkilöille ja yhteisöille, mahdollisuus saada ihmisarvoista työtä sekä tunnustetut työhön liittyvät ja sosiaaliset oikeudet kaikkialla Kolumbiassa, ja katsoo, että erityistä tukea on annettava tietyille yhteisöille, kuten afrokolumbialaisille ja alkuperäisväestölle, jotka ovat kärsineet konfliktista kohtuuttomasti;

  10.  katsoo, että sukupuolten tasa-arvoasioiden alakomitean perustaminen varmistamaan, että neuvotteluihin sisällytetään tasa-arvonäkökohdat, ja seksuaalisen väkivallan uhrien ja naisten oikeuksia ajavien järjestöjen ottaminen mukaan rauhanneuvotteluihin ovat uraauurtavia seikkoja, jotka voisivat toimia esimerkkinä maailman muille rauhanprosesseille;

  11.  panee tyytyväisenä merkille, että rauhansopimukseen ei sisälly armahdusta ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista, joukkotuhonnasta eikä vakavista sotarikoksista tai ihmisoikeuksien loukkauksista kansainvälisen rikosoikeuden ja humanitaarisen oikeuden sekä ihmisoikeuksien alalla sovellettavien kansainvälisten sopimusten ja normien mukaisesti;

  12.  pitää välttämättömänä, että rikosten tekijöille annetuilla rangaistuksilla edistetään uhreille myönnettäviä korvauksia ja yhteiskunnallista ja poliittista sovintoa koskevaa tavoitetta;

  13.  panee merkille Kolumbian instituutioiden toteuttamat toimet kokonaisvaltaisten ja pysyvien ihmisoikeustakuiden edistämiseksi ja pyytää niitä lisäämään ponnistuksiaan, jotta väkivallan alakulttuuri voidaan hävittää kokonaan maasta, jossa puoli vuosisataa kestänyt konflikti on saanut tietyt instituutiot toteuttamaan toisinaan lain ulkopuolella olevia toimia ja syyllistymään oikeusvaltionperiaatteen ja ihmisoikeuksien vastaisiin tekoihin; muistuttaa tämän vuoksi Kolumbian valtiota, että sillä on vastuu ihmisoikeuksien puolustajien ja ammattiyhdistysaktivistien suojelun varmistamisesta, ja kehottaa kyseisiä kansalaisjärjestöjä toimimaan yhteistyössä sovintoon perustuvan rinnakkaiselon palauttamisessa Kolumbiaan;

  14.  pitää myönteisenä, että Kolumbian puolustusvoimat on äskettäin ilmoittanut Kolumbian sotilasdoktriinin tarkistamisesta, jotta puolustusvoimat voivat valmistautua vastaamaan tehokkaasti ja nopeasti uusiin vaatimuksiin konfliktin jälkeisenä aikana ja toimimaan rauhansopimusten takaajana; pitää toiveita herättävänä ja oikeansuuntaisena askeleena myös sitä, että Farc on ilmoittanut äskettäin, että se aikoo keskeyttää sotilaskoulutuksensa keskittyäkseen jatkossa poliittiseen ja kulttuurialan koulutukseen sen prosessin puitteissa, jonka tarkoituksena on saattaa aseellinen konflikti päätökseen;

  15.  suosittelee, että Euroopan parlamentin suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta ja EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa toimiva valtuuskunta seuraavat rauhansopimuksia ja mahdollisuuksien mukaan avustavat niissä;

  16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, EU:n puheenjohtajavaltiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Kolumbian tasavallan hallitukselle ja kongressille.