Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0041/2016Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0041/2016

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o potpori mirovnom procesu u Kolumbiji

19.1.2016 - (2015/3033(RSP))

podnesen u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
PPE (B8-0041/2016)
ECR (B8-0042/2016)
ALDE (B8-0053/2016)
Verts/ALE (B8-0054/2016)
GUE/NGL (B8-0055/2016)
S&D (B8-0061/2016)
EFDD (B8-0062/2016)

Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda, Gabriel Mato u ime Kluba zastupnika PPE-a
Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Renato Soru, Tibor Szanyi u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a
Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Postupak : 2015/3033(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0041/2016
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0041/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o potpori mirovnom procesu u Kolumbiji

(2015/3033(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije u cilju podrške miru i ljudskim pravima u Kolumbiji,

–  uzimajući u obzir posebnu povezanost EU-a i Kolumbije, a posebno multilateralni trgovinski sporazum između Kolumbije i Perua te EU-a i njegovih država članica, potpisan 26. srpnja 2012. u Bruxellesu, te Sporazum o ukidanju viza između Europske unije i Kolumbije, potpisan 2. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir točku 44. priopćenja Izaslanstva EP-a u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini (EuroLat) na 2. sastanku na vrhu između CELAC-a i EU-a u Bruxellesu o okončanju unutarnjeg sukoba između kolumbijske vlade i Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC) te Deklaraciju iz Bruxellesa usvojenu na završetku 2. sastanka na vrhu između CELAC-a i EU-a 11. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir izjavu Visoke predstavnice Europske unije Federice Mogherini od 24. rujna 2015. o sporazumu o tranzicijskoj pravdi u Kolumbiji te njezinu izjavu od 1. listopada 2015. kojom je Eamon Gilmore imenovan posebnim izaslanikom Unije za mirovni proces u Kolumbiji,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da EU i Kolumbija od 2013. održavaju okvir uske političke, gospodarske i trgovinske suradnje uspostavljen na temelju Memoranduma o razumijevanju iz studenog 2009. i trgovinskog sporazuma između Kolumbije i Perua te EU-a i njegovih država članica, čije krajnje težnje nisu samo učvrstiti međusobne gospodarske i trgovinske odnose nego i doprinijeti miru, demokraciji, poštovanju ljudskih prava, održivom razvoju i dobrobiti građana;

B.  budući da se taj blizak odnos proteže i na međunarodnu suradnju u pitanjima koje se tiču obiju strana, npr. borba za mir i borba protiv terorizma i trgovine drogom;

C.  budući da unutarnji oružani sukob u Kolumbiji traje više od 50 godina, da je stanovništvu uzrokovao neizmjernu patnju, te da je djelovanje terorista i paravojnih skupina odgovorno za, među ostalim, ubojstva, prisilne nestanke, otmice, seksualno nasilje, zlostavljanje maloljetnika, unutarnju i vanjsku migraciju stanovništva te rasprostranjenost protupješačkih mina;

D.  budući da su 19. studenog 2012. u Havani (Kuba) započeli pregovori između kolumbijske vlade i FARC-a, nakon što je 26. kolovoza 2012. potpisan Opći sporazum o prekidu sukoba i izgradnji stabilnog i trajnog mira, u skladu sa željom kolumbijskog stanovništva da živi u miru, i u kojem se ističe da je država dužna promicati ljudska prava na cijelom svom teritoriju te da su ravnopravni gospodarski i društveni razvoj jamstvo mira te istovremeno i nužan preduvjet za uključiv i održiv rast zemlje;

E.  budući da su u različitim fazama pregovarači u Havani postigli sporazume o „novom kolumbijskom selu” i sveobuhvatnoj ruralnoj reformi, političkoj suradnji i demokratskom otvaranju radi izgradnje mira te rješenju problema nezakonitih droga;

F.  budući da su 23. rujna 2015. kolumbijska vlada i FARC objavili zaključenje sporazuma o osnivanju Specijalizirane jurisdikcije za mir u skladu s međunarodnim pravom uz pomoć koje će se zadovoljiti prava žrtava i koja će pridonijeti izgradnji stabilnog i trajnog mira te da su u okviru tog sporazuma strane odlučile uvesti cjelovit sustav istine, pravde, odštete i neponavljanja, koji će obuhvaćati utemeljenje Povjerenstva za utvrđivanje istine, suživot i neponavljanje, te sporazume o obeštećenju žrtava;

G.  budući da su 15. prosinca 2015. kolumbijska vlada i FARC objavili zaključenje sporazuma o žrtvama sukoba i utemeljenju institucija predviđenih sporazumom od 23. rujna 2015.;

H.  budući da kolumbijska vlada, njezino zakonodavno tijelo i stanovništvo imaju pravo odrediti djelokrug dotične Specijalizirane jurisdikcije za mir, čija će temeljna uloga biti okončanje prakse nekažnjavanja, utvrđivanje istine te suđenje počiniteljima zločina za vrijeme trajanja sukoba i njihovo kažnjavanje, osobito kad je riječ o najtežim i najtipičnijim zločinima, jamčeći pritom neponavljanje zločina i doprinoseći obeštećenju žrtava;

I.  budući da su okončanje tog unutarnjeg sukoba, koji je u više od 50 godina donio milijune žrtava, te postizanje stabilnog i trajnog mira u Kolumbiji važni ponajprije za nju, ali i za Europsku uniju i međunarodnu zajednicu, što je vidljivo iz brojnih izjava u znak potpore mirovnom procesu koje su objavile različite zemlje, regionalne i međunarodne institucije, uključujući i samu Europsku uniju;

1.  s posebnim zadovoljstvom pozdravlja dosad postignute sporazume između kolumbijske vlade i FARC-a u cilju ostvarenja mira u Kolumbiji, pri čemu ističe sporazume o cjelovitoj ruralnoj reformi, političkom sudjelovanju i demokratskom otvaranju radi izgradnje mira, rješenju problema nezakonitih droga i osnivanju Specijalizirane jurisdikcije za mir, koji obuhvaća i osnivanje Povjerenstva za utvrđivanje istine, suživot i neponavljanje, Posebne jedinice za potragu za osobama koje su proglašene nestalima, u kontekstu sukoba i kao posljedica sukoba, te Istražne jedinice za borbu protiv kriminalnih organizacija;

2.  prepoznaje politički trud, realizam i upornost koje su kolumbijska vlada i FARC pokazali kako bi približili svoje oprečne stavove i postupno stvorili prostor za kompromis s pomoću kojeg je omogućeno postizanje napretka na putu stabilnog i trajnog mira i promicanja sporazuma nezabilježenog u povijesti, u čijem su središtu žrtve i čije su okosnice istina, pravda bez nekažnjavanja, istinsko obeštećenje za pretrpljenu štetu i neponavljanje; također prepoznaje važnu ulogu udruga žrtava, nevladinih organizacija i civilnog društva u postizanju navedenih sporazuma;

3.  poziva Nacionalnu oslobodilačku vojsku da se bez daljnje odgode čvrsto i odlučno posveti osiguranju mira u Kolumbiji te potiče na pokretanje paralelnog pregovaračkog procesa s kolumbijskom vladom koji bi se odvijao pod sličnim uvjetima;

4.  izražava želju za time da pregovori završe što prije kako bi se sukob napokon okončao, čime bi nastupila istinska prekretnica u novijoj povijesti Kolumbije, te stoga poziva sve strane, kolumbijske političke aktere i kolumbijsko društvo u cjelini da na pozitivan način doprinesu okončanju nasilja;

5.  ponovno izjavljuje da nasilje nije legitimna metoda političke borbe te poziva one koji su bili takvog uvjerenja da prigrle demokraciju i sve njezine posljedice i zahtjeve, od kojih su na prvome mjestu konačno polaganje oružja te obrana njezinih ideja i težnji na temelju demokratskih propisa i vladavine prava;

6.  prepoznaje važnu ulogu koju su u dosadašnjem tijeku mirovnog procesa imale Kuba i Norveška kao zemlje jamci te Čile i Venezuela kao pratitelji mirovnog procesa, te zahvaljuje i papi Franji na suradnji u tom području;

7.  pozdravlja odluku Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednice Komisije Federice Mogherini od 1. listopada 2015. o imenovanju Eamona Gilmorea, bivšeg potpredsjednika vlade i bivšeg ministra vanjskih poslova i trgovine Republike Irske, posebnim izaslanikom Europske unije za mirovni proces u Kolumbiji te također pozdravlja što će Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava imati mogućnost pratiti stanje u pogledu ljudskih prava u Kolumbiji nakon sklapanja mirovnih sporazuma;

8.  ponavlja da je spreman pružiti svu moguću pomoć provedbi konačnog mirovnog sporazuma te stoga ponovno poziva države članice Europske unije da osnuju uzajamni fond za razdoblje nakon završetka sukoba kojemu mogu doprinijeti zajednice i organizacije civilnog društva, te da vode računa o prioritetima žrtava u pogledu istine, pravde, obeštećenja i jamstva za neponavljanje;

9.  naglašava koliko je važno da izgradnja mira bude popraćena odlučnom borbom protiv nejednakosti i siromaštva te da sadržava pravedna rješenja za osobe i zajednice prisiljene napustiti svoje domove, pristup dostojanstvenim radnim mjestima, poštovanje radničkih i socijalnih prava u cijeloj Kolumbiji te smatra da posebno treba pružiti pomoć skupinama koje su najviše pretrpjele u sukobu, među kojima su Kolumbijci afričkog podrijetla i autohtono stanovništvo;

10.  smatra da su osnivanje Pododbora za rodnu jednakost, koji jamči rodnu dimenziju pregovora, i sudjelovanje žrtava seksualnog nasilja i organizacija za zaštitu prava žena u mirovnom dijalogu dosad nezabilježeni te bi trebali poslužiti kao primjer za vođenje mirovnih procesa u cijelom svijetu;

11.  sa zadovoljstvom primjećuje da je, isključivanjem mogućnosti amnestije i pomilovanja u slučaju zločina protiv čovječnosti, genocida, teških ratnih zločina i kršenja ljudskih prava, mirovni sporazum u skladu s međunarodnim kaznenim i humanitarnim pravom te s važećim međunarodnim instrumentima i standardima u području ljudskih prava;

12.  smatra ključnim da se kaznama koje se izreknu počiniteljima zločina doprinese cilju obeštećenja žrtava i društvenom i političkom pomirenju;

13.  prima na znanje napor koji su kolumbijske institucije uložile u cilju napretka u pružanju sveobuhvatnog i trajnog jamstva za poštovanje ljudskih prava te ih poziva da ulože još više truda kako bi iskorijenile supkulturu nasilja u zemlji u kojoj je 50 godina sukoba u nekim državnim institucijama uzrokovalo izvanzakonske odgovore te postupke suprotne vladavini prava i ljudskim pravima; u tom smislu podsjeća kolumbijske vlasti da su odgovorne za zaštitu boraca za ljudska prava i sindikalista te od tih građanskih organizacija traži suradnju u ponovnoj uspostavi mirnog suživota u Kolumbiji;

14.  pozdravlja to što su kolumbijske oružane snage objavile da će revidirati i prilagoditi kolumbijsku vojnu doktrinu te se pripremiti na to da učinkovito i brzo odgovaraju na nove izazove u razdoblju nakon sukoba te da istovremeno jamče poštovanje mirovnog sporazuma; također smatra da je nedavna objava FARC-a da će prekinuti vojnu obuku kako bi se ubuduće posvetio političkoj i kulturnoj obuci u okviru procesa okončanja oružanog sukoba još jedan obećavajući korak u pravom smjeru;

15.  preporučuje Izaslanstvu za odnose sa zemljama Andske zajednice i Izaslanstvu u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini da nadziru mirovni sporazum i sudjeluju u mogućim popratnim djelovanjima;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, aktualnom predsjedništvu EU-a, Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini te vladi i parlamentu Republike Kolumbije.