Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0041/2016Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0041/2016

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl paramos taikos procesui Kolumbijoje

19.1.2016 - (2015/3033(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalis
keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:
PPE (B8-0041/2016)
ECR (B8-0042/2016)
ALDE (B8-0053/2016)
Verts/ALE (B8-0054/2016)
GUE/NGL (B8-0055/2016)
S&D (B8-0061/2016)
EFDD (B8-0062/2016)

Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda, Gabriel Mato PPE frakcijos vardu
Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Renato Soru, Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu
Charles Tannock ECR frakcijos vardu
Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu
Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu
Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2015/3033(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0041/2016
Pateikti tekstai :
RC-B8-0041/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl paramos taikos procesui Kolumbijoje

(2015/3033(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl taikos ir žmogaus teisių Kolumbijoje,

–  atsižvelgdamas į ypatingus ryšius, kurie sieja ES ir Kolumbiją, ypač į 2012 m. liepos 26 d. Briuselyje pasirašytą daugiašalį prekybos susitarimą tarp Kolumbijos ir Peru bei ES ir jos valstybių narių, taip pat į 2015 m. gruodžio 2 d. pasirašytą Europos Sąjungos ir Kolumbijos vizų panaikinimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į EP delegacijos Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje (EUROLAT) pranešimo aukščiausiojo lygio ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų jūros valstybių bendrijos (CELAC) susitikime Paryžiuje dėl vidaus konflikto tarp Kolumbijos vyriausybės ir FARC 44 dalį ir Briuselio deklaraciją, patvirtintą antrojo ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikimo pabaigoje 2015 m. birželio 11 d.,

–  atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini 2015 m. rugsėjo 24 d. pareiškimą dėl susitarimo dėl pereinamojo laikotarpio teisingumo sistemos Kolumbijoje ir 2015 m. spalio 1 d. pareiškimą, kuriuo Eamon Gilmore paskirtas Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu taikos procesui Kolumbijoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalis,

A.  kadangi ES ir Kolumbija glaudžiai bendradarbiauja politikos, ekonomikos ir prekybos srityse pagal 2009 m. lapkričio mėn. susitarimo memorandumą ir Kolumbijos ir Peru bei ES ir jos valstybių narių prekybos susitarimą, kurio galutiniai tikslai nėra vien sustiprinti ekonominius ir prekybos ryšius tarp šalių, bet ir sustiprinti taiką, demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms, tvarų vystymąsi ir piliečių gerovę;

B.  kadangi šie glaudūs ryšiai apima tarptautinį bendradarbiavimą abiem pusėm svarbių bendrų daugiašalių klausimų, kaip antai kovos už taiką ir kovos su terorizmu ir prekyba narkotikais, srityje,

C.  kadangi ginkluotas vidaus konfliktas Kolumbijoje trunka daugiau kaip 50 metų, sukelia daug kančių gyventojams, tiek dėl teroristinių aktų, tiek dėl sukarintų grupuočių veiksmų, ir jo metu vykdomi, inter alia, žudymai, priverstiniai dingimai, grobimai, lytinis smurtas, nepilnamečių išnaudojimas, gyventojų perkėlimas (tiek šalies viduje, tiek už jos ribų) ir priešpėstinių minų naudojimas;

D.  kadangi Kolumbijos vyriausybės ir Kolumbijos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų (isp. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) dialogo grupė buvo įkurta 2012 m. lapkričio 19 d. Havanoje (Kuba), 2012 m. rugpjūčio 26 d. pasirašius dokumentą „Bendrasis susitarimas dėl konflikto užbaigimo ir tvirtos bei ilgalaikės taikos kūrimo“, taip įgyvendinant visų Kolumbijos gyventojų troškimą gyventi taikiai ir pripažįstant, kad valstybė privalo skatinti pagarbą žmogaus teisėms visoje savo teritorijoje ir kad teisingas ekonominis ir socialinis vystymasis yra taikos garantija ir kartu būtina sąlyga siekiant užtikrinti įtraukų ir tvarų šalies augimą;

E.  kadangi įvairiais etapais derybininkai Havanoje pasiekė susitarimų dėl naujo Kolumbijos kaimo ir visapusiškos kaimo reformos, politinio dalyvavimo ir atsivėrimo demokratijai siekiant kurti taiką, taip pat dėl neteisėtų narkotikų problemos sprendimo;

F.  kadangi 2015 m. rugsėjo 23 d. Kolumbijos vyriausybė ir FARC paskelbė sudariusios susitarimą dėl tarptautinę teisę atitinkančio Specialiojo taikos teismo, kuris užtikrintų aukų teisių apsaugą ir prisidėtų kuriant tvirtą ir ilgalaikę taiką, įsteigimo ir šiuo tikslu šalys susitarė taikyti visapusišką tiesos, teisingumo, žalos atlyginimo ir konfliktų prevencijos sistemą, kuri apima Tiesos nustatymo, gyvenimo drauge ir konfliktų prevencijos komisijos įkūrimą, taip pat susitarimus dėl žalos atlyginimo aukoms;

G.  kadangi 2015 m. gruodžio 15 d. Kolumbijos vyriausybė ir FARC paskelbė sudariusios susitarimą dėl konflikto aukų ir įsteigiančios 2015 m. rugsėjo 23 d. susitarime numatytas institucijas;

H.  kadangi Kolumbijos vyriausybė, įstatymų leidybos rūmai ir Kolumbijos gyventojai patys nustato šio Specialiojo taikos teismo ypatybes ir jo pagrindinė užduotis bus panaikinti nebaudžiamumą, išsiaiškinti tiesą, nuteisti ir nubausti konflikto metu atliktų nusikaltimų, ypač sunkiausių ir svarbiausių, vykdytojus, taip užtikrinant, kad šie įvykiai nepasikartotų, ir prisidedant, be kita ko, prie žalos aukoms atlyginimo;

I.  kadangi šio daugiau kaip 50 metų trukusio ir milijonų aukų pareikalavusio vidaus konflikto užbaigimas ir tvirtos bei ilgalaikės taikos užtikrinimas Kolumbijoje yra ne tik šios šalies, bet ir Europos Sąjungos bei tarptautinės bendruomenės prioritetas, kaip matyti iš daugelio įvairių šalių, regioninių ir tarptautinių organizacijų, įskaitant pačią Europos Sąjungą, pareiškimų dėl paramos taikos procesui;

1.  palankiai vertina ir remia iki šiol Kolumbijos vyriausybės ir FARC pasiektus susitarimus, kuriais siekiama taikos Kolumbijoje, ir atkreipia dėmesį į susitarimus dėl visapusiškos kaimo reformos, politinio aktyvumo ir atvirumo demokratijai siekiant kurti taiką, taip pat į susitarimus dėl neteisėtų narkotikų problemos sprendimo ir Specialiojo taikos teismo įsteigimo, apimančius Tiesos nustatymo, gyvenimo kartu ir konfliktų prevencijos komisijos ir specialiojo padalinio, atsakingo už konflikto metu arba dėl jo dingusių asmenų paiešką, ir Kriminalinių grupuočių tyrimo ir išardymo padalinio įsteigimą;

2.  pripažįsta, kad tiek Kolumbijos vyriausybė, tiek FARC dėjo politinių pastangų, veikė atsižvelgdamos į tikrąją padėtį ir ryžtingai, kad suvienodintų priešingus savo požiūrius pamažu kurdamos kompromisui palankią aplinką, kuri sudarė sąlygas toliau siekti tvirtos bei ilgalaikės taikos ir taip skatinti unikalų istorijoje susitarimą, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas nukentėjusiems ir kurio prioritetai – tiesa, teisingumas be nebaudžiamumo, tikras žalos atlyginimas už patirtus nuostolius ir siekis, kad konfliktas nepasikartotų; taip pat pripažįsta, koks svarbus vaidmuo tenka nukentėjusiųjų asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) ir pilietinei visuomenei siekiant įgyvendinti šiuos susitarimus;

3.  ragina Nacionalinę išlaisvinimo armiją be jokio delsimo tvirtai ir galutinai įsipareigoti siekti taikos Kolumbijoje ir tuo pat metu pradėti derybas su Kolumbijos vyriausybe, kurios galėtų būti vykdomos panašiomis sąlygomis;

4.  reiškia pageidavimą, kad derybos baigtųsi kiek įmanoma greičiau ir galutinai užbaigtų konfliktą ir į šiuolaikinę Kolumbijos istoriją būtų įrašytos kaip tikras laimėjimas, ir šiuo tikslu ragina visas šalis, visas politines jėgas Kolumbijoje ir visą Kolumbijos visuomenę teigiamai prisidėti siekiant nutraukti smurtą;

5.  dar kartą pažymi, kad smurtas nėra teisėtas politinės kovos būdas, ir ragina šiam požiūriui pritariančius asmenis pasisakyti už demokratiją su visais jos padariniais ir reikalavimais, iš kurių svarbiausias – galutinai ir visiems laikams atsisakyti ginklų ir ginti demokratines idėjas bei siekius taikant demokratines taisykles ir kuriant teisinę valstybę;

6.  pripažįsta svarbų vaidmenį, kurį iki šiol atliko Kuba ir Norvegija, kaip garantiją suteikiančios šalys, taip pat Čilė ir Venesuela, kaip taikos procesą remiančios šalys, ir dėkoja popiežiui Pranciškui už bendradarbiavimą šioje srityje;

7.  palankiai vertina 2015 m. spalio 1 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini sprendimą Eamoną Gilmore’ą, buvusį Airijos Respublikos ministro pirmininko pavaduotoją ir užsienio reikalų ir prekybos ministrą, skirti Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu Kolumbijos taikos procese, taip pat palankiai vertina žmogaus teisių padėties stebėjimo po taikos susitarimų pasirašymo vaidmenį, kurį pradės vykdyti JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras Kolumbijoje;

8.  pakartoja, kad yra pasirengęs visokeriopai remti galutinio taikos susitarimo įgyvendinimą, ir šiuo tikslu dar kartą ragina Europos Sąjungos valstybes nares įsteigti patikos fondą, iš kurio po konflikto būtų skiriama parama ir kuriame galėtų dalyvauti bendruomenės ir pilietinės visuomenės organizacijos, ir kad būtų atsižvelgta į aukų įvardytus prioritetus – tiesą, teisingumą, žalos atlyginimą ir garantijas, kad konfliktas nepasikartos;

9.  pabrėžia, jog labai svarbu, kad siekiant taikos kartu ryžtingai būtų siekiama kovoti su nelygybe ir skurdu, drauge sąžiningai sprendžiamos iš savo gyvenamųjų vietų perkeltų asmenų ir bendruomenių problemos, galimybė gauti deramą darbą, darbo ir socialinių teisių pripažinimas visoje Kolumbijoje, ir mano, kad turėtų būti ypatingai remiamos tam tikros grupės, kurios labai smarkiai nukentėjo nuo konflikto, kaip antai Kolumbijos afrikiečių ir čiabuvių;

10.  mano, kad įsteigtas lyčių pakomitetis, kuris siekia užtikrinti, kad į derybas būtų įtraukta lyčių perspektyva ir kad seksualinį smurtą išgyvenusių asmenų ir moterų teisių organizacijų dalyvavimas taikos derybose yra beprecedentis ir turėtų tapti įkvėpimu kitiems taikos procesams visame pasaulyje;

11.  palankiai vertina tai, kad jokia amnestija ar malonė nebus taikoma nusikaltimams žmoniškumui, genocidui, sunkiems karo nusikaltimams ir žmogaus teisių pažeidimams, kaip to reikalaujama pagal tarptautinę baudžiamąją ir humanitarinę teisę, taip pat žmogaus teisių srityje taikomas tarptautines priemones ir standartus;

12.  mano, kad būtina, jog nusikaltimus padariusiems asmenims skirtos bausmės padėtų siekti tikslo atlyginti žalą aukoms ir užtikrinti socialinį ir politinį susitaikymą;

13.  pripažįsta, kad Kolumbijos valdžios institucijų pastangas siekti, kad būtų užtikrintos visapusiškos ir nuolatinės žmogaus teisės, ir ragina jas stiprinti šias pastangas siekiant visiškai išnaikinti smurto apraiškas šalyje, kurioje 50 metų trunkantis konfliktas kartais paskatino tam tikros institucijas reaguoti neteisėtai ir prieštaraujant teisinės valstybės principams ir žmogaus teisėms; šiuo požiūriu primena Kolumbijos valstybei jos pareigą užtikrinti žmogaus teisių gynėjų ir profesinių sąjungų atstovų apsaugą ir prašo šių pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad Kolumbijos gyventojai kartu gyventų susitaikę;

14.  palankiai vertina Kolumbijos ginkluotųjų pajėgų pranešimą, kad bus peržiūrėta Kolumbijos karinė doktrina siekiant veiksmingai ir greitai reaguoti į naujus po konflikto kilsiančius iššūkius ir kad jos sieks būti taikos susitarimų garantu; taip pat mano, kad neseniai paskelbtas FARC pranešimas, jog šios pajėgos sustabdys karinį rengimą siekdamos vėliau dalyvauti politiniuose bei kultūriniuose mokymo procesuose, skirtuose užbaigti ginkluotą konfliktą, yra vilčių teikiantis žingsnis teisinga kryptimi;

15.  ragina savo Delegaciją ryšiams su Andų bendrijos šalimis ir Delegaciją Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje stebėtų taikos susitarimus ir, prireikus, padėtų juos įgyvendinti;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, rotacijos tvarka ES pirmininkaujančiai valstybei narei, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinei asamblėjai ir Kolumbijos Respublikos vyriausybei bei Kongresui.