Wspólny projekt rezolucji - RC-B8-0041/2016Wspólny projekt rezolucji
RC-B8-0041/2016

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w poparciu dla procesu pokojowego w Kolumbii

19.1.2016 - (2015/3033(RSP))

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
PPE (B8-0041/2016)
ECR (B8-0042/2016)
ALDE (B8-0053/2016)
Verts/ALE (B8-0054/2016)
GUE/NGL (B8-0055/2016)
S&D (B8-0061/2016)
EFDD (B8-0062)

Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda, Gabriel Mato w imieniu grupy PPE
Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Renato Soru, Tibor Szanyi w imieniu grupy S&D
Charles Tannock w imieniu grupy ECR
Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE
Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL
Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

Procedura : 2015/3033(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B8-0041/2016
Teksty złożone :
RC-B8-0041/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w poparciu dla procesu pokojowego w Kolumbii

(2015/3033(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje rezolucje wyrażające poparcie dla pokoju i praw człowieka w Kolumbii,

–  uwzględniając szczególne więzi łączące UE z Kolumbią, w szczególności wielostronną umowę handlową między Peru i Kolumbią a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, podpisaną w Brukseli w dniu 26 lipca 2012 r., a także umowę w sprawie zniesienia obowiązku wizowego między Unią Europejską a Kolumbią, podpisaną w dniu 2 grudnia 2015 r.,

–  uwzględniając punkt 44 przesłania Delegacji PE do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (Eurolat) na II szczyt CELAC-UE w Brukseli w sprawie zakończenia konfliktu wewnętrznego między rządem Kolumbii a Rewolucyjnymi Siłami Zbrojnymi Kolumbii (FARC) oraz deklarację brukselską przyjętą na zakończenie II szczytu CELAC-UE w dniu 11 czerwca 2015 r.,

–  uwzględniając oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej Federiki Mogherini z dnia 24 września 2015 r. dotyczące porozumienia w sprawie sprawiedliwości okresu przejściowego w Kolumbii oraz jej oświadczenie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie mianowania Eamona Gilmore’a Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej ds. Procesu Pokojowego w Kolumbii,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że UE i Kolumbia utrzymują ścisłą współpracę polityczną, gospodarczą i handlową na podstawie protokołu uzgodnień z listopada 2009 r. oraz umowy handlowej między Kolumbią i Peru a UE i jej państwami członkowskimi, której ostatecznym celem jest nie tylko nadanie impulsu stosunkom gospodarczym między stronami, lecz także umocnienie pokoju, demokracji, poszanowanie praw człowieka, trwałego rozwoju i dobrobytu obywateli;

B.  mając na uwadze, że te bliskie stosunki rozciągają się na fora współpracy międzynarodowej w głównych sprawach ważnych dla obu stron, np. w dziedzinie walki o pokój oraz zwalczania terroryzmu i handlu narkotykami;

C.  mając na uwadze, że konflikt zbrojny w Kolumbii trwa już od ponad 50 lat, przyniósł mieszkańcom olbrzymie cierpienia, zarówno w wyniku działań terrorystów, jak i oddziałów paramilitarnych, i doprowadził m.in. do zabójstw, wymuszonych zaginięć, porwań, przemocy seksualnej, wykorzystywania nieletnich, przesiedleń ludności, zarówno wewnętrznych, jak i wykraczających poza granice kraju, a także do użycia min przeciwpiechotnych;

D.  mając na uwadze, że w dniu 19 listopada 2012 r. rozpoczęły się w Hawanie (Kuba) rozmowy przy okrągłym stole między rządem Kolumbii a Rewolucyjnymi Siłami Zbrojnymi Kolumbii (FARC), po podpisaniu dokumentu zatytułowanego „Porozumienie ogólne w sprawie zakończenia konfliktu oraz budowy stabilnego i trwałego pokoju” z dnia 26 sierpnia 2012 r., co stanowi spełnienie żywionego przez naród Kolumbii pragnienia życia w pokoju i uznanie, że państwo ma obowiązek wspierania praw człowieka na całym swoim terytorium, a sprawiedliwy rozwój gospodarczy i społeczny jest gwarancją pokoju i niezbędnym warunkiem zrównoważonego wzrostu gospodarczego w kraju, sprzyjającego włączeniu społecznemu;

E.  mając na uwadze, że w poszczególnych fazach rozmów negocjatorzy w Hawanie osiągnęli porozumienie w sprawie „odnowy wsi kolumbijskiej” i całościowej reformy rolnej, udziału w życiu politycznym i otwarcia demokratycznego na rzecz budowy pokoju, a także w sprawie rozwiązania problemu narkotykowego;

F.  mając na uwadze, że w dniu 23 września 2015 r. rząd Kolumbii i FARC ogłosiły zawarcie porozumienia w sprawie powołania specjalnej jurysdykcji na rzecz pokoju zgodnie z prawem międzynarodowym, mającej zadośćuczynić prawom ofiar i przyczynić się do stabilnego i trwałego pokoju, i w tym celu strony zdecydowały o powołaniu całościowego systemu na rzecz prawdy, sprawiedliwości, zadośćuczynienia i zapobiegania powtórzeniu konfliktu, w tym o utworzeniu komisji ds. ustalenia prawdy, współistnienia i zapobiegania powtórzeniu konfliktu oraz o zawarciu porozumień w sprawie zadośćuczynienia ofiarom;

G.  mając na uwadze, że w dniu 15 grudnia 2015 r. rząd Kolumbii i FARC ogłosiły zawarcie porozumienia w sprawie ofiar konfliktu i utworzenia instytucji, o których mowa w porozumieniu z dnia 23 września 2015 r.;

H.  mając na uwadze, że rząd Kolumbii, jego izba ustawodawcza i naród kolumbijski mają suwerenne prawo do ustalenia trybu funkcjonowania tej specjalnej jurysdykcji na rzecz pokoju, której zasadniczą funkcją będzie położenie kresu bezkarności, dochodzenie prawdy oraz osądzenie i ukaranie sprawców przestępstw popełnionych w trakcie konfliktu, w szczególności najcięższych i najbardziej reprezentatywnych, co zagwarantuje, że konflikt się nie powtórzy, i przyczyni się do zadośćuczynienia ofiarom;

I.  mając na uwadze, że zakończenie konfliktu wewnętrznego trwającego od ponad 50 lat, który pociągnął za sobą miliony ofiar, oraz osiągnięcie stabilnego i trwałego pokoju w Kolumbii jest przede wszystkim priorytetem dla Kolumbii, ale także dla Unii Europejskiej i wspólnoty międzynarodowej, czego dowodzą liczne deklaracje wsparcia dla procesu pokojowego, składane przez różne kraje i organizacje regionalne i międzynarodowe, w tym przez samą Unię Europejską;

1.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienia zawarte jak dotąd między rządem Kolumbii a FARC z myślą o przywróceniu pokoju w Kolumbii i zwraca szczególną uwagę na porozumienia w sprawie całościowej reformy rolnej, udziału w życiu politycznym i otwarcia demokratycznego na rzecz budowy pokoju, a także w sprawie rozwiązania problemu narkotykowego i powołania specjalnej jurysdykcji na rzecz pokoju, co obejmuje utworzenie komisji ds. ustalenia prawdy, współistnienia i zapobiegania powtórzeniu konfliktu, a także jednostki specjalnej ds. poszukiwania osób uznanych za zaginione w związku z konfliktem i z przyczyn z nim związanych oraz jednostki śledczej i do spraw likwidacji organizacji przestępczych;

2.  wyraża uznanie dla starań politycznych, realizmu i wytrwałości, jakimi wykazał się zarówno rząd Kolumbii, jak i FARC, by zbliżyć swoje antagonistyczne stanowiska i stopniowo utworzyć przestrzeń kompromisu, który umożliwił postępy w negocjacjach na rzecz stabilnego i trwałego pokoju oraz doprowadził do historycznego porozumienia, uznającego ofiary za element centralny i priorytetowo traktującego prawdę, sprawiedliwość bez bezkarności, autentyczne zadośćuczynienie za poniesione szkody i zapobieganie powtórzeniu konfliktu; wyraża także uznanie dla istotnej roli, jaką w zawarciu tych porozumień odegrały przez organizacje reprezentujące ofiary i organizacje społeczeństwa obywatelskiego;

3.  apeluje do Armii Wyzwolenia Narodowego (ELN), aby bez dalszej zwłoki wyraźnie i zdecydowanie zaangażowała się w proces pokojowy w Kolumbii, i zwraca się o rozpoczęcie procesu równoległych negocjacji z rządem Kolumbii, mogącego przebiegać w podobnych terminach;

4.  wyraża nadzieję, że negocjacje zakończą się jak najszybciej, wyznaczając ostateczny koniec konfliktu i prawdziwy przełom we współczesnej historii Kolumbii, w związku z czym wzywa strony, wszystkie siły polityczne w Kolumbii i całe kolumbijskie społeczeństwo, by konstruktywnie przyczyniały się do położenia kresu przemocy;

5.  podkreśla ponownie, że przemoc nie jest uprawnioną metodą walki politycznej, i zwraca się do tych, którzy dotychczas sądzili inaczej, by zaakceptowali demokrację ze wszystkimi jej konsekwencjami i wymogami, z których najważniejszym jest ostateczne porzucenie broni oraz obrona idei i aspiracji w sposób zgodny z zasadami demokracji i praworządności;

6.  wyraża uznanie dla ważnej roli, jaką odegrały dotychczas Kuba i Norwegia jako państwa będące gwarantami procesu pokojowego oraz Chile i Wenezuela jako państwa towarzyszące temu procesowi;

7.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa/ Wiceprzewodniczącej Komisji Federiki Mogherini z dnia 1 października 2015 r. w sprawie mianowania Eamona Gilmore’a, byłego wicepremiera oraz byłego ministra spraw zagranicznych i handlu Republiki Irlandii, na stanowisko Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Procesu Pokojowego w Kolumbii, a także z zadowoleniem przyjmuje rolę, jaką ma odegrać w Kolumbii Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, monitorując stan przestrzegania praw człowieka po podpisaniu porozumień pokojowych;

8.  powtarza, że jest gotów udzielić wszelkiej możliwej pomocy we wspieraniu stosowania ostatecznego porozumienia pokojowego, i ponawia w związku z tym apel do państw członkowskich Unii Europejskiej o utworzenie funduszu powierniczego wspierającego pokonfliktowy etap procesu pokojowego, danie możliwości udziału w tym funduszu społecznościom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego oraz uwzględnienie w nim priorytetów wskazanych przez ofiary, czyli dochodzenia prawdy, sprawiedliwości i zadośćuczynienia oraz gwarancji, że konflikt się nie powtórzy;

9.  podkreśla, że budowanie pokoju powinno wiązać się z dążeniem o zwalczanie nierówności i ubóstwa, w tym ze sprawiedliwymi rozwiązaniami dla osób i społeczności, którym odebrano ziemię, z dostępem do godnej pracy oraz uznaniem praw pracowniczych i socjalnych w całej Kolumbii, a także uważa, że należy zapewnić szczególne wsparcie określonym grupom, które niewspółmiernie ucierpiały w konflikcie, np. społeczności afro-kolumbijskiej i ludności tubylczej;

10.  uważa, że utworzenie podkomisji ds. równości płci, mającej zapewnić uwzględnienie perspektywy płci w negocjacjach oraz udział ofiar przemocy seksualnej i organizacji walczących o prawa kobiet w rozmowach pokojowych, jest bezprecedensowe i powinno stanowić inspirację dla innych procesów pokojowych na całym świecie;

11.  z zadowoleniem odnotowuje wyłączenie zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa, zbrodni wojennych i poważnych przypadków łamania praw człowieka z wszelkiego rodzaju amnestii i możliwości ułaskawienia, zgodnie z międzynarodowym prawem karnym i humanitarnym oraz z międzynarodowymi instrumentami i przepisami mającymi zastosowanie w dziedzinie praw człowieka;

12.  uważa, że kary nakładane na sprawców przestępstw muszą przyczyniać się do osiągnięcia celu, jakim jest zadośćuczynienie ofiarom oraz pojednanie społeczne i polityczne;

13.  wyraża uznanie dla starań instytucji kolumbijskich o osiągnięcie pełnej i trwałej gwarancji przestrzegania praw człowieka i apeluje o zdwojenie tych wysiłków, by całkowicie wyeliminować subkulturę przemocy w tym kraju, gdzie pięćdziesięcioletni konflikt w wielu przypadkach doprowadził w niektórych instytucjach do powstania pozaprawnych reakcji oraz zwyczajów i zachowań niezgodnych z zasadami praworządności i z poszanowaniem praw człowieka; w tym kontekście przypomina państwu kolumbijskiemu, że ma ono obowiązek gwarantować ochronę obrońców praw człowieka i działaczy związkowych, i apeluje do organizacji obywatelskich o współpracę na rzecz przywrócenia zgodnego współistnienia w Kolumbii;

14.  pozytywnie ocenia fakt, że kolumbijskie siły zbrojne ogłosiły niedawno, iż przeprowadzą przegląd doktryny wojskowej Kolumbii, by przygotować się do skutecznego i sprawnego reagowania na nowe wyzwania w fazie po zakończeniu konfliktu, a zarazem do bycia gwarantem porozumień pokojowych; ocenia ponadto, że ogłoszenie niedawno przez FARC, iż zamierza zawiesić szkolenia wojskowe, by poświęcić się w przyszłości kształceniu politycznemu i kulturowemu w ramach procesu mającego położyć kres konfliktowi zbrojnemu, stanowi kolejny obiecujący krok w odpowiednim kierunku;

15.  zaleca Delegacji do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej i Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego monitorowanie i w miarę możliwości wspieranie realizacji porozumień pokojowych;

16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rotacyjnej prezydencji UE, Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Euro-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz rządowi i Kongresowi Republiki Kolumbii.