Menettely : 2015/3034(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0043/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0043/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 21/01/2016 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0019

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 146kWORD 77k
20.1.2016
PE575.941v01-00}
PE575.953v01-00}
PE575.960v01-00} RC1
 
B8-0043/2016}
B8-0051/2016}
B8-0058/2016} RC1

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

PPE (B8-0043/2016)

S&D (B8-0051/2016)

ALDE (B8-0058/2016)


keskinäistä puolustusta koskevasta lausekkeesta (SEU:n 42 artiklan 7 kohta) (2015/3034(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta
Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala S&D-ryhmän puolesta
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma keskinäistä puolustusta koskevasta lausekkeesta (SEU:n 42 artiklan 7 kohta) (2015/3034(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) V osaston ja erityisesti sen 42 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 2 artiklan 4 kohdan ja 222 artiklan,

–  ottaa huomioon 22. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman aiheesta ”EU:n keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuuta koskevat lausekkeet: poliittinen ja operatiivinen ulottuvuus”(1),

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja erityisesti sen VII luvun ja 51 artiklan määräykset,

–  ottaa huomioon Ranskan tasavallan presidentin Ranskan kansalliskokoukselle 16. marraskuuta 2015 antaman julistuksen, jonka mukaan Ranska on sodassa,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 19.–20. joulukuuta 2013 ja 25.–26. kesäkuuta 2015 hyväksymät päätelmät puolustuksesta ja turvallisuudesta,

–  ottaa huomioon (puolustusministerien) ulkoasiainneuvoston 17. marraskuuta 2015 pidetyn kokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Pariisissa tehtiin 13. marraskuuta 2015 useita terrori-iskuja, joissa kuoli vähintään 130 ihmistä, jotka olivat kotoisin yli 26 maasta; ottaa huomioon, että Euroopan unionissa on vuoden 2004 jälkeen tehty useita terrori-iskuja, joissa on kuollut satoja ja loukkaantunut useita tuhansia ihmisiä;

B.  ottaa huomioon, että Ranskan hallitus turvautui virallisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan mukaiseen keskinäistä puolustusta koskevaan lausekkeeseen Pariisissa 13. marraskuuta 2015 tehtyjen terrori-iskujen jälkeen;

C.  toteaa, että jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus, tuki ja keskinäinen avunanto, myös unionin välineiden avulla, ovat osa unionin perustaa;

D.  ottaa huomioon, että Ranskan turvauduttua keskinäistä puolustusta koskevaan lausekkeeseen jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa Ranskalle apua kaikin käytettävissään olevin keinoin YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaisesti; korostaa, että on parempi ehkäistä konfliktit ja hyökkäykset kuin selvittää niiden seurauksia;

E.  toteaa, että kansainvälisen terrorismin torjuntaa pidetään EU:n ensisijaisena tavoitteena ja että solidaarisuuden periaatteen noudattaminen edellyttää toimia niin kotimaassa kuin ulkomailla; toteaa, että EU:n turvallisuutta koskeva sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus liittyvät ehdottomasti ja tiiviisti toisiinsa; katsoo, että tarvitaan EU:n yhteistä strategiaa;

F.  toteaa, että perussopimusten mahdollistamaa turvallisuus- ja puolustusarkkitehtuuria ei ole vielä pantu täysimääräisesti täytäntöön; toteaa, että jäsenvaltiot vastaavat edistymisestä unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla;

G.  toteaa, että EU:n on tehostettava yhteistyötään Pohjois-Atlantin puolustusliiton (Nato) kanssa, jotta näissä kahdessa organisaatiossa toteutettavan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan yhteentoimivuutta lisätään erityisesti, kun jäsenvaltioon kohdistuu sen alueella sellainen aseellinen hyökkäys, johon liittyy terrori-iskuja;

H.  toteaa, että EU:n toimielinten on oltava aktiivisempia turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla ja edistettävä kaikkien perussopimuksiin sisältyvien turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvien määräysten täytäntöönpanoa, mukaan luettuina Naton erityistä roolia Euroopan ja transatlanttisen turvallisuuden alalla koskevat määräykset; toteaa, että EU:n toimielinten on tuettava kaikkia jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä panna kyseiset määräykset täysimääräisesti täytäntöön;

I.  toteaa, että pysyvää rakenteellista yhteistyötä koskeva SEU-sopimuksen 42 artiklan 6 kohta olisi aktivoitava niissä jäsenvaltioissa, jotka haluavat tehdä tiivistä yhteistyötä;

J.  ottaa huomioon, että EU on hyväksynyt terrorismin vastaisen strategian, joka perustuu sekä yhteisön välineisiin että hallitustenvälisiin voimavaroihin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla; ottaa huomioon, että strategiassa ehdotetaan, että EU:n toimet ryhmitellään neljään tavoitteeseen, jotka ovat ennaltaehkäisy, suojaus, toiminnan estäminen ja varautuminen;

K.  ottaa huomioon, että EU:n toimiin terrorismin torjumiseksi sisältyy muun muassa demokratian, vuoropuhelun ja hyvän hallinnon edistäminen, jotta voidaan puuttua väkivaltaisten ääriliikkeiden taustalla oleviin syihin;

1.  tuomitsee mitä jyrkimmin Da'eshin kammottavat terrori-iskut; ilmaisee syvimmän osanottonsa, myötätuntonsa ja solidaarisuutensa kaikille terrori-iskujen uhreille ja heidän perheilleen;

2.  pitää arvossa ja ilahduttavana kaikkien EU:n jäsenvaltioiden Ranskalle antamaa yksimielistä ja täyttä tukea; pitää ilahduttavana kaikkien jäsenvaltioiden valmiutta antaa kaikki tarvittava apu ja tuki;

3.  muistuttaa, että keskinäistä puolustusta koskevaan lausekkeeseen turvauduttiin nyt ensimmäisen kerran; katsoo, että tämän tapauksen on vauhditettava perusteellista poliittista keskustelua EU:n turvallisuuden ja puolustuksen moniulottuvuudesta;

4.  panee tyytyväisenä merkille terrorismin torjuntaan myönnetyt lisävoimavarat; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita antamaan edelleen ehdotonta ja jatkuvaa tukeaan ja antamaan rahoitusta niin kauan kuin on tarpeen; panee merkille Ranskan roolin tämän yhteisen pyrkimyksen liikkeellepanijana ja kannustaa asiasta vastaavia unionin toimielimiä antamaan ja jatkamaan tarvittavaa tukea;

5.  katsoo, että perussopimusten mukaiseen keskinäistä puolustusta koskevaan lausekkeeseen ja solidaarisuuslausekkeeseen turvautuminen on ennen kaikkea poliittinen asia; korostaa, että kun näihin lausekkeisiin turvaudutaan, poliittista keskustelua on käytävä sekä Eurooppa-neuvostossa että Euroopan parlamentissa;

6.  on huolestunut siitä, että kaikki jäsenvaltiot eivät voi hallinnoida apua ja tukea keskinäistä puolustusta koskevan lausekkeen mukaisesti kahdenvälisesti, kuten tässä tapauksessa; kehottaa siksi Eurooppa-neuvostoa vauhdittamaan keskinäistä puolustusta koskevan lausekkeen edelleenkehittämistä ja lujittamaan asianomaisten EU:n toimielinten roolia tämän kehityksen edistäjinä;

7.  toistaa komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle aiemmissa päätöslauselmissaan esittämänsä pyynnön, jonka mukaan tämän tulisi ehdottaa käytännön järjestelyjä ja suuntaviivoja, joilla varmistetaan tehokas toiminta, jos jäsenvaltio pyytää soveltamaan keskinäistä puolustusta koskevaa lauseketta, ja kehottaa myös arvioimaan EU:n toimielinten roolia, jos lausekkeesen turvaudutaan; pitää kuitenkin valitettavana, ettei analyysia tai ohjeita ollut saatavilla, kun keskinäistä puolustusta koskeva lauseke otettiin ensimmäisen kerran käyttöön, mikä johti nykyiseen ad hoc -toimenpiteitä, ‑hallintoa ja -yhteistyötä vaativaan tilanteeseen;

8.  katsoo, että keskinäistä puolustusta koskevan lausekkeen tulevaa käyttöä koskevien käytännön järjestelyjen ja ohjeiden laatiminen on kiireellinen ja ensisijainen tehtävä; korostaa, että näiden ohjeiden laatimisessa olisi otettava huomioon 42 artiklan 7 kohdan ensimmäisestä käyttöönotosta saadut kokemukset;

9.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita kiireellisesti kehittämään ja ottamaan käyttöön toimintakehyksen, jonka avulla voidaan ohjata SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan täytäntöönpanoa ja joka sisältää aikataulun, uudelleentarkastelulausekkeen ja seurantamekanismit; on täysin vakuuttunut siitä, että kaikista 42 artiklan 7 kohdan käyttöönoton jälkeen toteutettavista kansallisista, kahdenvälisistä tai monenvälisistä toimista olisi ilmoitettava neuvostolle, ja ne olisi julkistettava samanaikaisesti;

10.  toteaa, että SEUT-sopimuksen 222 artiklan mukainen solidaarisuuslauseke mahdollistaisi sen, että kaikki asiaankuuluvat EU:n välineet voidaan antaa Ranskan ja muiden terrorismin torjuntaan sitoutuneiden jäsenvaltioiden käyttöön; muistuttaa, että SEUT-sopimuksen 222 artiklan tarkoituksena on nimenomaan torjua terrori-iskujen seurauksia Euroopassa ja että siinä otetaan huomioon kansallisten lainvalvontaviranomaisten puutteellinen yhteistyö ja koordinointi EU:ssa;

11.  on vakuuttunut siitä, että EU tarvitsee jäsenvaltioiden ja unionin nykyisten valmiuksien hyödyntämiseksi pysyvän siviili- ja sotilastoimien päätoimipaikan strategisella ja operatiivisella tasolla ja että tämän rakenteen tehtäväksi olisi annettava strateginen ja operatiivinen valmiussuunnittelu muun muassa yhteistä puolustusta varten, sellaisena kuin siitä on määrätty SEU:n 42 artiklan 7 kohdassa ja 42 artiklan 2 kohdassa, sekä tällaisten suunnitelmien soveltaminen tiiviissä yhteistyössä Naton asianomaisten rakenteiden kanssa;

12.  katsoo, että SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan nykyisen aktivoinnin olisi toimittava katalysaattorina perussopimuksen kaikkien turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvien muiden määräysten soveltamisessa; muistuttaa tässä yhteydessä, että on tärkeää panna täysimääräisesti ja asianmukaisesti täytäntöön puolustuspaketti, johon sisältyvät turvallisuushankinnoista annettu direktiivi 2009/81/EY ja yhteisön sisällä tapahtuvista siirroista annettu direktiivi 2009/43/EY;

13.  kehottaa kaikkia Euroopan maita edelleen kaikin tavoin tukemaan terrorismin torjuntaa ja toteuttamaan tiukkoja toimia sekä kotimaassa että ulkomailla;

14.  pitää erittäin huolestuttavana sitä, että Pariisin iskujen keskeiset toimijat näyttävät olleen EU:ssa syntyneitä ja EU:ssa eläviä EU-maiden kansalaisia, ja kehottaa siksi toteuttamaan asianmukaisia toimia aseiden, räjähteiden ja terrorismista epäiltyjen henkilöiden liikkumisen valvomiseksi;

15.  kehottaa päättäväisesti jäsenvaltioita luomaan rakenteita rajavalvonta-, poliisi- ja muiden lainvalvontaviranomaisten väliselle tietojenvaihdolle ja operatiiviselle yhteistyölle sekä käyttämään yhteisesti tiedustelupalveluja yhdistämällä toisiinsa kansallisia tietokantoja ja hyödyntämällä täysipainoisesti jo olemassa olevia välineitä, kuten Europolin suojattua tiedonvaihtoverkkosovellusta (SIENA), sekä maksimoimalla Europolin muiden alustojen ja palvelujen käytön;

16.  korostaa, että tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa radikalisoitumisen vähentämiseksi, mukaan luettuina kansallisella tasolla toteutettavat nuoriin kohdistetut toimet ja väkivaltaisen ekstremismin ehkäiseminen sekä terrorismin torjunta, jossa painotetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta, rikosten ennaltaehkäisyä ja ihmisten, ei koneiden, toteamiin yksittäisiin epäilyihin tai konkreettisiin uhkiin perustuvia kohdennettuja poliisi- ja turvatoimia; painottaa lisäksi tarvetta tiukentaa aseiden hankkimista ja hallussapitoa koskevia sääntöjä, aseiden vientiä koskevia sääntöjä ja laittoman asekaupan torjuntaa;

17.  kehottaa EU:ta harjoittamaan Syyrian tulevaisuutta ja laajemmin Lähi-itää koskevaa yhteistä ulkopolitiikkaa koordinoidusti kaikkien asianomaisten toimijoiden kanssa; katsoo, että tämän politiikan olisi oltava kiinteä osa EU:n kokonaisvaltaista strategiaa;

18.  pitää keskinäistä avunantoa koskevaan lausekkeeseen turvautumista ainutlaatuisena tilaisuutena määrittää perusta vahvalle ja kestävälle Euroopan puolustusunionille; katsoo, että EU:n on mahdollista vastata mittaviin sisäisiin ja ulkoisiin turvallisuusuhkiin ja ‑haasteisiin vain itsenäisten turvallisuus- ja puolustusvoimavarojen turvin;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, komission puheenjohtajalle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Pohjois-Atlantin liiton pääsihteerille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Yhdysvaltain presidentille ja Yhdysvaltain puolustusministerille.

 

 

(1)

EUVL C 419, 16.12.2015, s. 138.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö