Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0043/2016Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0043/2016

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o klauzuli o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. UEU-a)

20.1.2016 - (2015/3034(RSP))

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
PPE (B8-0043/2016)
S&D (B8-0051/2016)
ALDE (B8-0058/2016)

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet u ime Kluba zastupnika PPE-a
Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala u ime Kluba zastupnika S&D-a
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a


Postupak : 2015/3034(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0043/2016
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0043/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o klauzuli o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. UEU-a)

(2015/3034(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir glavu V. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), a posebno njegov članak 42. stavak 7.,

–  uzimajući u obzir članak 2. stavak 4. i članak 222. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. studenoga 2012. o klauzulama EU-a o uzajamnoj obrani i solidarnosti: politička i operativna dimenzija[1],

–  uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda i posebno odredbe iz njezina poglavlja VII. i članak 51.,

–  uzimajući u obzir da je 16. studenoga 2015. predsjednik Francuske Republike pred oba doma francuskog parlamenta izjavio da je Francuska u ratu,

–  uzimajući u obzir zaključke o obrani i sigurnosti koje je 19. i 20. prosinca 2013. te 25. i 26. lipnja 2015. usvojilo Europsko vijeće,

–  uzimajući u obzir ishod sjednice Vijeća za vanjske poslove (ministara obrane) održane 17. studenoga 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je 13. studenoga 2015. Pariz bio poprište višestrukih terorističkih napada u kojima je smrtno stradalo najmanje 130 osoba iz više od 26 različitih zemalja te budući da su države članice EU-a od 2004. pretrpjele više terorističkih napada u kojima je poginulo više stotina ljudi, a nekoliko ih je tisuća bilo ranjeno;

B.  budući da se nakon terorističkih napada u Parizu od 13. studenoga 2015. francuska vlada službeno pozvala na klauzulu o uzajamnoj obrani iz članka 42. stavka 7. UEU-a;

C.  budući da solidarnost, potpora i uzajamna pomoć među državama članicama, koje se među ostalim pružaju i instrumentima Unije, čine temelje EU-a;

D.  budući da, nakon što se Francuska pozvala na klauzulu o uzajamnoj obrani, države članice imaju obvezu pružiti joj svu moguću pomoć i potporu u skladu s člankom 51. Povelje Ujedinjenih naroda; naglašava da je sprječavanje sukoba i napada poželjnije od rješavanja njihovih posljedica;

E.  budući da je borba protiv međunarodnog terorizma prioritet EU-a, a primjena načela solidarnosti iziskuje djelovanje na području Unije, kao i u inozemstvu; budući da su unutarnji i vanjski aspekti sigurnosti EU-a nužno i blisko povezani; budući da je potrebna zajednička strategija EU-a;

F.  budući da sigurnosna i obrambena infrastruktura predviđena Ugovorima još nije u potpunosti uspostavljena; budući da su države članice odgovorne za postizanje napretka u području sigurnosti i obrane Unije;

G.  budući da EU treba ojačati svoju suradnju s Organizacijom sjevernoatlantskog ugovora (NATO) radi usklađivanja sigurnosnih i obrambenih politika uspostavljenih u tim dvama okvirima, posebno kada je država članica žrtva oružane agresije na vlastitom teritoriju, što obuhvaća terorističke napade;

H.  budući da institucije EU-a trebaju biti aktivnije u području sigurnosne i obrambene politike i promicati provedbu svih odredbi o sigurnosnoj i obrambenoj politici sadržanih u Ugovorima, među ostalim odredbi o posebnoj ulozi NATO-a u europskoj i transatlantskoj sigurnosti i obrani; budući da institucije EU-a moraju podupirati sve države članice u njihovim nastojanjima da u potpunosti provedu te odredbe;

I.  budući da bi članak 42. stavak 6. UEU-a o stalnoj strukturiranoj suradnji trebale aktivirati one države članice koje žele međusobno blisko surađivati;

J.  budući da je EU usvojio strategiju za borbu protiv terorizma koja se temelji na instrumentima Zajednice i međudržavnim resursima u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike; budući da se tom strategijom predlaže organizirati djelovanje EU-a na temelju četiriju načela, a to su prevencija, zaštita, progon i odgovor;

K.  budući da odgovor EU-a na terorizam uključuje promicanje demokracije, dijaloga i dobrog upravljanja kako bi se uhvatilo u koštac s temeljnim razlozima nasilnog ekstremizma;

1.  najoštrije osuđuje stravične terorističke napade koje je počinio Daeš; izražava najdublje suosjećanje, solidarnost i sućut svim žrtvama terorističkih napada i njihovim obiteljima;

2.  prima na znanje i pozdravlja jednoglasnu podršku koju su Francuskoj izrazile sve države članice EU-a; pozdravlja spremnost svih država članica da pruže svu potrebnu pomoć;

3.  podsjeća na to da je riječ o prvom pozivanju na klauzulu o uzajamnoj obrani; smatra da taj slučaj mora poslužiti kao katalizator dubinskih političkih rasprava o višedimenzionalnoj naravi europske sigurnosti i obrane;

4.  sa zadovoljstvom prima na znanje stavljanje na raspolaganje dodatnih kapaciteta za borbu protiv terorizma; poziva sve države članice da ustraju u svojoj bezuvjetnoj i trajnoj potpori te da i dalje doprinose u istoj mjeri onoliko dugo koliko je to potrebno; prima na znanje ulogu Francuske kao katalizatora u tom zajedničkom pothvatu te potiče nadležne institucije EU-a da sukladno razvoju događaja pruže i održe svoju potporu;

5.  smatra da je pozivanje na klauzule o uzajamnoj obrani i solidarnosti koje su utvrđene Ugovorima prije svega političko pitanje; ističe činjenicu da su pri pozivanju na te klauzule Europsko vijeće i Europski parlament referentna mjesta za političke rasprave;

6.  izražava zabrinutost da upravljanje pomoći i potporom u okviru klauzule o uzajamnoj obrani na bilateralnoj osnovi, kao što je ovdje slučaj, neće biti moguće za sve države članice; stoga poziva Europsko vijeće da potakne razradu klauzule o uzajamnoj obrani i da osnaži posredničku ulogu relevantnih institucija EU-a;

7.  podsjeća na to da su u prethodnim rezolucijama potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku upućeni pozivi da predloži praktične aranžmane i smjernice kojima bi se zajamčio učinkovit odgovor u slučaju da se neka država članica pozove na klauzulu o uzajamnoj obrani, kao i da izradi analizu uloge koju bi institucije EU-a imale u slučaju pozivanja na tu klauzulu; međutim izražava žaljenje zbog činjenice da se u trenutku prve aktivacije klauzule o uzajamnoj obrani nije raspolagalo ni analizom ni smjernicama, što je dovelo do toga da su u sadašnjoj situaciji potrebne ad hoc mjere, ad hoc upravljanje i ad hoc suradnja;

8.  smatra da je izrada praktičnih aranžmana i smjernica za buduću aktivaciju klauzule o uzajamnoj obrani i dalje hitan prioritet; naglašava da bi se pri sastavljanju tih smjernica trebale u obzir uzeti pouke izvučene iz prve aktivacije članka 42. stavka 7;

9.  poziva Vijeće i države članice da hitno osmisle i donesu politički okvir za provedbu članka 42. stavka 7. UEU-a koji će sadržavati vremenski okvir, klauzulu o preispitivanju i mehanizme nadzora; duboko je uvjeren da bi trebalo obavijestiti Vijeće, a istodobno i javnost, o svim nacionalnim, bilateralnim ili multilateralnim djelovanjima u vezi s primjenom članka 42. stavka 7.;

10.  napominje da bi se primjenom klauzule o solidarnosti iz članka 222. UFEU-a omogućilo da se Francuskoj i drugim državama članicama izravno uključenima u borbu protiv terorizma učine dostupnima svi relevantni instrumenti EU-a; podsjeća na to da je članak 222. UFEU-a izričito namijenjen suzbijanju terorističkih prijetnji u Europi i njime se rješava pitanje niske razine suradnje i koordinacije među nacionalnim tijelima kaznenog progona u Europi;

11.  uvjeren je da EU treba, oslanjajući se na postojeće kapacitete u državama članicama i čitavoj Uniji, uspostaviti stalno vojno i civilno sjedište na strateškom i operativnom planu, te da bi ono imalo zadaću provoditi strateško i operativno planiranje djelovanja u nepredviđenim situacijama, među ostalim u svrhu zajedničke obrane utvrđene člankom 42. stavkom 7. i člankom 42. stavkom 2. UEU-a te njihove buduće primjene u prisnoj suradnji s relevantnim strukturama NATO-a;

12.  stajališta je da bi sadašnja aktivacija članka 42. stavka 7. UEU-a trebala osloboditi potencijal svih odredbi Ugovora povezanih s pitanjima sigurnosti i obrane koje bi se trebale istovjetno primjenjivati; u ovom kontekstu podsjeća na važnost potpune i pravilne primjene obrambenog paketa koji se sastoji od Direktive 2009/81/EZ o javnoj nabavi za potrebe obrane i Direktive 2009/43/EZ o transferu obrambenih proizvoda unutar Zajednice;

13.  poziva sve europske države da nastave pružati podršku borbi protiv terorizma te da usvoje strogi pristup na vlastitom području i u inozemstvu;

14.  izražava duboku zabrinutost zbog mogućnosti da su ključne osobe uključene u napade u Parizu građani Europske unije, koji su rođeni i živjeli u EU-u, te stoga poziva na donošenje odgovarajućih mjera za kontrolu kretanja oružja, eksploziva i osoba koje se sumnjiči u vezi s terorizmom;

15.  apelira na države članice da uspostave strukturiranu razmjenu informacija i operativnu suradnju između službi koje se bave upravljanjem granicama, policije i drugih tijela kaznenog progona, kao i razmjenu obavještajnih podataka tako da međusobno povežu nacionalne baze podataka i u potpunosti iskoriste postojeće okvire, kao što je platforma Europola za sigurnu razmjenu informacija i obavještajnih podataka (SIENA), te da u najvećoj mogućoj mjeri koriste druge platforme i usluge Europola;

16.  ustraje na potrebi sveobuhvatnog pristupa u pogledu deradikalizacije, uključujući nastojanja na nacionalnoj razini usmjerena na mlade, prevencije nasilnog ekstremizma i borbe protiv terorizma s naglaskom na jačanju socijalne kohezije, sprječavanju kriminala te na ciljanom policijskom i sigurnosnom djelovanju koje se temelji na konkretnim indicijama ili konkretnoj prijetnji koju utvrđuju ljudi, a ne strojevi; naglašava, osim toga, potrebu da se postrože pravila o kupnji i posjedovanju oružja, izvozna pravila i borba protiv nezakonitog trgovanja oružjem;

17.  poziva na izradu zajedničke vanjske politike EU-a o pitanju budućnosti Sirije i šireg područja Bliskog istoka u suradnji sa svim relevantnim akterima; smatra da bi ta politika trebala biti ključni dio buduće globalne strategije EU-a;

18.  smatra aktivaciju klauzule o uzajamnoj pomoći jedinstvenom prilikom za postavljanje temelja snažne i održive Europske obrambene unije; stajališta je da će samo autonomni sigurnosni i obrambeni kapaciteti omogućiti EU-u da se suoči s golemim unutarnjem i vanjskim sigurnosnim prijetnjama i izazovima;

19.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Europskog vijeća, predsjedniku Europske komisije, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, glavnom tajniku Organizacije sjevernoatlantskog ugovora, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država i ministru obrane SAD-a.