Postup : 2015/3034(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0043/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0043/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 21/01/2016 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0019

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 362kWORD 87k
20.1.2016
PE575.941v01-00}
PE575.953v01-00}
PE575.960v01-00} RC1
 
B8-0043/2016}
B8-0051/2016}
B8-0058/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE (B8‑0043/2016)

S&D (B8‑0051/2016)

ALDE (B8‑0058/2016)


o doložke o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (2015/3034(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet v mene skupiny PPE
Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala v mene skupiny S&D
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o doložke o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (2015/3034(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na hlavu V Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), a najmä na jej článok 42 ods. 7,

–  so zreteľom na článok 2 ods. 4 a článok 222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2012 o doložkách EÚ o vzájomnej obrane a solidarite: politický a operačný rozmer(1),

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov, a najmä na ustanovenia jej kapitoly VII a článku 51;

–  so zreteľom na skutočnosť, že prezident Francúzskej republiky 16. novembra 2015 pred francúzskym kongresom vyhlásil, že Francúzsko je vo vojne,

–  so zreteľom na závery o obrane a bezpečnosti prijaté Európskou radou v dňoch 19. – 20. decembra 2013 a 25. – 26. júna 2015,

–  so zreteľom na výsledky schôdze Rady pre zahraničné veci (ministrov obrany) zo 17. novembra 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 13. novembra 2015 došlo v Paríži k viacerým teroristickým útokom, pri ktorých stratilo život najmenej 130 ľudí z viac ako 26 krajín, a keďže od roku 2004 boli členské štáty EÚ vystavené niekoľkým teroristickým útokom, v ktorých boli stovky ľudí zabité a niekoľko tisíc ľudí bolo zranených;

B.  keďže po teroristických útokoch v Paríži 13. novembra 2015 sa francúzska vláda oficiálne odvolala na doložku o vzájomnej obrane podľa článku 42 ods. 7 ZEÚ;

C.  keďže solidarita, podpora a vzájomná pomoc medzi členskými štátmi, a to aj pomocou prostriedkov Únie, sú súčasťou základov, na ktorých stojí EÚ;

D.  keďže po odvolaní sa Francúzska na doložku o vzájomnej obrane sú členské štáty EÚ povinné poskytnúť Francúzsku pomoc a podporu všetkými dostupnými prostriedkami, v súlade s článkom 51 Charty Organizácie Spojených národov; zdôrazňujúc, že predchádzanie konfliktom a útokom je vhodnejšie ako riešenie ich následkov;

E.  keďže boj proti medzinárodnému terorizmu sa považuje za prioritu EÚ a keďže presadzovanie zásady solidarity si vyžaduje opatrenia doma, ako aj v zahraničí; keďže vnútorný a vonkajší rozmer bezpečnosti EÚ sú nevyhnutne a úzko prepojené; keďže je potrebná spoločná stratégia EÚ;

F.  keďže bezpečnostná a obranná štruktúra stanovená v zmluvách ešte nie je v plnej miere zavedená; keďže členské štáty sú zodpovedné za dosahovanie pokroku v oblasti bezpečnosti a obrany Únie;

G.  keďže je nutné, aby EÚ posilnila svoju spoluprácu s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO), aby sa bezpečnostná politika a obranná politika zavedené v týchto dvoch rámcoch stali čoraz kompatibilnejšími, najmä ak sa členský štát stane obeťou ozbrojenej agresie, ako aj teroristických útokov, na svojom území;

H.  keďže inštitúcie EÚ musia byť aktívnejšie v bezpečnostnej a obrannej politike, a podporiť vykonávanie všetkých ustanovení o bezpečnostnej a obrannej politike zakotvených v zmluvách vrátane ustanovení o osobitnej úlohe NATO v európskej a transatlantickej bezpečnosti a obrane; keďže inštitúcie EÚ musia podporovať všetky členské štáty v ich úsilí o úplné vykonanie týchto ustanovení;

I.  keďže medzi členskými štátmi, ktoré si želajú navzájom úzko spolupracovať, by mal byť aktivovaný článok 42 ods. 6 ZEÚ o stálej štruktúrovanej spolupráci ;

J.  keďže EÚ prijala protiteroristickú stratégiu, ktorá sa opiera o nástroje Spoločenstva i medzivládne zdroje v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP); keďže v rámci tejto stratégie sa navrhuje, aby opatrenia EÚ boli zamerané na štyri ciele, a to prevenciu, ochranu, stíhanie a reakciu;

K.  keďže reakcia EÚ na terorizmus zahŕňa podporu demokracie, dialógu a dobrej správy vecí verejných s cieľom riešiť základné príčiny násilného extrémizmu;

 

1.  čo najdôraznejšie odsudzuje desivé teroristické útoky spáchané skupinou Dá’iš; vyjadruje hlboký súcit, solidaritu a sústrasť všetkým obetiam teroristických útokov a ich rodinám;

2.  uznáva a víta jednomyseľnú podporu Francúzsku zo strany všetkých členských štátov EÚ; víta pripravenosť všetkých členských štátov v plnom rozsahu poskytnúť nevyhnutnú pomoc a podporu;

3.  pripomína, že na doložku o vzájomnej obrane sa odvolalo po prvýkrát; domnieva sa, že súčasný prípad musí slúžiť ako katalyzátor hĺbkových politických diskusií o mnohorozmernej povahe európskej bezpečnosti a obrany;

4.  s uspokojením berie na vedomie dodatočné príspevky, pokiaľ ide o spôsobilosti, ktoré boli uvoľnené na boj proti terorizmu; vyzýva všetky členské štáty, aby zachovali svoju bezpodmienečnú a trvalú podporu a aby zachovali svoje príspevky tak dlho, ako to bude potrebné; berie na vedomie úlohu, ktorú zohráva Francúzsko ako katalyzátor v rámci tohto spoločného úsilia, a nabáda príslušné inštitúcie EÚ, aby podľa potreby poskytovali a zachovali svoju podporu;

5.  domnieva sa, že odvolanie sa na doložky o vzájomnej obrane a solidarite v súlade so zmluvami je predovšetkým politickou záležitosťou; zdôrazňuje skutočnosť, že v prípade, že sa odvoláva na tieto doložky, Európska rada i Európsky parlament sú miestom na politické diskusie;

 

6.  vyjadruje obavy z toho, že riadenie podpory a pomoci v rámci doložky o vzájomnej obrane na dvojstrannom základe – ako je to v tomto prípade – nebude možné pre všetky členské štáty; vyzýva preto Európsku radu, aby dala impulz pre ďalší rozvoj doložky o vzájomnej obrane a budovala úlohu príslušných inštitúcií EÚ ako sprostredkovateľov;

7.  pripomína svoju výzvu z predchádzajúcich uznesení adresovanú podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby navrhla konkrétne dohody a usmernenia na zabezpečenie účinnej reakcie v prípade, že sa členský štát odvolá na doložku o vzájomnej obrane, ako aj analýzu úlohy inštitúcií EÚ v prípade, že by sa malo odvolať na túto doložku; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v čase, keď bola po prvýkrát aktivovaná doložka o vzájomnej obrane, neboli k dispozícii žiadne analýzy ani usmernenia, čo viedlo k súčasnej situácii vyžadujúcej si ad hoc opatrenia, ad hoc riadenie a ad hoc spoluprácu;

8.  domnieva sa, že stanovenie praktických dohôd a usmernení pre budúcu aktiváciu doložky o vzájomnej obrane zostáva naliehavou prioritou; zdôrazňuje, že pri vypracúvaní týchto usmernení by sa mali vziať do úvahy poučenia z prvej aktivácie článku 42 ods. 7;

9.  vyzýva Radu a členské štáty, aby urýchlene vypracovali a prijali politický rámec, ktorý pomôže pri usmerňovaní vykonávania článku 42 ods. 7 ZEÚ a bude obsahovať harmonogram, doložku o preskúmaní a monitorovacie mechanizmy; je hlboko presvedčený, že všetky vnútroštátne, dvojstranné alebo mnohostranné opatrenia, ktoré budú nasledovať po aktivovaní článku 42 ods. 7, by sa mali zároveň oznámiť Rade a zverejniť;

10.  poznamenáva, že doložka o solidarite v článku 222 ZFEÚ by umožnila poskytnúť všetky relevantné prostriedky EÚ Francúzsku a ďalším členským štátom priamo zapojeným do boja proti terorizmu; pripomína, že článok 222 ZFEÚ je osobitne určený na riešenie následkov teroristických útokov v Európe a rieši problém nedostatočnej spolupráce a koordinácie medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva v Európe;

11.  je presvedčený, že vzhľadom na existujúce kapacity v členských štátoch a na úrovni Únie EÚ potrebuje stále civilno-vojenské veliteľstvo na strategickej a operačnej úrovni a že táto štruktúra by mala byť poverená strategickým a operačným plánovaním pre prípad nepredvídaných udalostí, a to aj pokiaľ ide o kolektívnu obranu, ako je stanovené v článku 42 ods. 7 a článku 42 ods. 2 ZEÚ, a jej budúce uplatňovanie v úzkej spolupráci s príslušnými štruktúrami NATO;

12.  je toho názoru, že súčasná aktivácia článku 42 ods. 7 ZEÚ by mala byť katalyzátorom uvoľnenia potenciálu všetkých ustanovení zmluvy týkajúcich sa bezpečnosti a obrany, ktoré by mali nasledovať; v tejto súvislosti pripomína význam úplného a správneho uplatňovania obranného balíka obsahujúceho smernicu 2009/81/ES o verejnom obstarávaní obranných zariadení a smernicu 2009/43/ES o transferoch v rámci Spoločenstva;

13.  vyzýva všetky európske krajiny, aby naďalej poskytovali úplnú podporu v boji proti terorizmu a dôsledne reagovali doma i v zahraničí;

14.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že ústrednú úlohu v parížskych útokoch zohrali občania krajín EÚ, ktorí sa narodili a žili v EÚ, a požaduje preto primerané opatrenia na kontrolu pohybu zbraní, výbušnín a osôb podozrivých z terorizmu;

15.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaviedli štruktúrovanú výmenu informácií a operačnú spoluprácu medzi riadením hraníc, políciou a ďalšími orgánmi presadzovania práva, ako aj výmenu spravodajských informácií prostredníctvom prepojenia národných databáz a plného využívania existujúcich rámcov, ako je platforma Europolu pre zabezpečenú výmenu informácií a spravodajstvo (SIENA), ako aj maximalizáciou využívania ďalších platforiem a služieb Europolu;

16.  trvá na komplexnom prístupe k deradikalizácii vrátane úsilia na národnej úrovni zameraného na mladých ľudí, na predchádzaní násilnému extrémizmu a boji proti terorizmu, ktorý sa zameriava na posilňovanie sociálnej súdržnosti, predchádzanie trestnej činnosti, cielenú policajnú a bezpečnostnú činnosť založenú na individuálnom podozrení alebo konkrétnej hrozbe určenej ľuďmi, a nie strojmi; ďalej zdôrazňuje, že je potrebné sprísniť pravidlá pre nadobúdanie a držanie zbraní, pravidlá vývozu a zdôrazňuje boj proti nelegálnemu obchodovaniu so zbraňami;

17.  požaduje vytvorenie spoločnej zahraničnej politiky EÚ o budúcnosti Sýrie a širšieho regiónu Blízkeho východu v spolupráci so všetkými príslušnými aktérmi; domnieva sa, že táto politika by sa mohla stať neoddeliteľnou súčasťou budúcej globálnej stratégie EÚ;

18.  domnieva sa, že aktivácia doložky o vzájomnej pomoci je jedinečnou príležitosťou vytvoriť základy pre silnú a udržateľnú Európsku obrannú úniu; zastáva názor, že len so samostatnou bezpečnostnou a obrannou spôsobilosťou bude EÚ vybavená a pripravená čeliť obrovským hrozbám a výzvam v oblasti vnútornej a vonkajšej bezpečnosti;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, predsedovi Európskej komisie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, generálnemu tajomníkovi Organizácie Severoatlantickej zmluvy, generálnemu tajomníkovi OSN, prezidentovi Spojených štátov amerických a ministrovi obrany USA.

 

 

(1)

Ú. v. EÚ C 419, 16.12.15, s. 138.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia