Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0068/2016Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0068/2016

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία

20.1.2016 - (2015/3032(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B8-0068/2016)
PPE (B8-0069/2016)
ALDE (B8-0077/2016)
ECR (B8-0078/2016)
S&D (B8-0079/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala, Kati Piri εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE


Διαδικασία : 2015/3032(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0068/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0068/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία

(2015/3032(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες σύνδεσης και τις σφαιρικές και σε βάθος ζώνες ελευθέρων συναλλαγών (ΣΣ/DCFTA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία καθώς και το πρόσφατο ψήφισμά του, με ημερομηνία 9 Ιουλίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)[1],

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα στις 21 και 22 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις προόδου σχετικά με την εφαρμογή από τη Γεωργία και την Ουκρανία του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ενσωμάτωση της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και στις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία έχουν στο σύνολό τους κυρώσει τις συμφωνίες σύνδεσης (ΣΣ), οι οποίες περιλαμβάνουν ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA), επιλέγοντας με τον τρόπο αυτό μία πορεία βαθύτερης πολιτικής και οικονομικής ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεξαγωγή φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων σε πολυάριθμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναγνωρίζει τις ευρωπαϊκές προσδοκίες αυτών των τριών χωρών και τονίζει την προστιθέμενη αξία των ΣΣ στις μεταρρυθμιστικές τους διαδικασίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηστή διακυβέρνηση, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένουν στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) και αποτελούν θεμελιώδη δέσμευση, ιδίως εκ μέρους των τριών χωρών που έχουν υπογράψει τις ΣΣ με την ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να εμπλέκεται, άμεσα ή έμμεσα, στις συγκρούσεις και στις εσωτερικές διαιρέσεις που αφορούν και τις τρεις χώρες σύνδεσης, δηλαδή στα κατεχόμενα εδάφη της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας/ Τσχινβάλι στη Γεωργία, στο ζήτημα της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία, στην προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία και στη σύγκρουση στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2014 καθιερώθηκαν τα ταξίδια χωρίς θεώρηση μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας και ότι στις τελευταίες εκθέσεις της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2015 αναφέρεται ότι η Γεωργία και η Ουκρανία πληρούν πλέον τις απαιτήσεις που ορίζονται στα σχέδια δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσφιξη της σύνδεσης της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης συναντά σφοδρή αντίσταση και επιθετικές αντιδράσεις εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως αντίποινα εις βάρος των χωρών που έχουν συνάψει τη συμφωνία σύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν υιοθετήσει μια σειρά κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και κατά ρώσων αξιωματούχων·

1.  τονίζει τη σημασία των συμφωνιών σύνδεσης (ΣΣ) μαζί με τις συνιστώσες τους που αφορούν τη δημιουργία ζωνών σφαιρικών και σε βάθος ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA)· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως σήμερα και επιμένει ότι η εφαρμογή των εν λόγω ΣΣ/DCFTA και των σχετικών θεματολογίων σύνδεσης πρέπει να εξακολουθήσει να είναι μακρόπνοη προτεραιότητα για την ΕΕ και τους τρεις εταίρους· τονίζει ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψε ομόφωνα τις ΣΣ·

2.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας να διασφαλίσουν ότι η εθνική τους νομοθεσία προσεγγίζει τα ενωσιακά πρότυπα που βασίζονται στις δεσμεύσεις της ΣΣ/DCFTA· επισημαίνει ότι η επιτυχία τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης σταθερού πολιτικού περιβάλλοντος, στρατηγικού προβληματισμού, συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών σχεδίων και καλής χρήσης της οικονομικής και τεχνικής διεθνούς στήριξης·

3.  στηρίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την υπεσχημένη και πολύπλευρη οικονομική και τεχνική βοήθεια που παρέχουν η ΕΕ και άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί στην Ουκρανία και στη Γεωργία, τονίζει όμως ότι η οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ προς όλους τους εταίρους της έχει ως προϋπόθεση συγκεκριμένα μεταρρυθμιστικά βήματα· τονίζει τον κρίσιμο ρόλο που πρέπει να παίξει η Επιτροπή στη διευκόλυνση της εφαρμογής των ΣΣ/DCFTA και στην εποπτεία και τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών, τόσο σε τεχνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο·

4.  υπενθυμίζει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται πρέπει να δαπανηθούν σωστά και ότι από μόνοι τους δεν επαρκούν για να σταθεροποιηθεί η οικονομία ούτε για να επιτευχθεί βιώσιμη επιτυχία χωρίς τη συνεχή δέσμευση των εταίρων να προωθούν και να εφαρμόζουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να διασφαλίζουν την αύξηση της εγχώριας ζήτησης και να επιτύχουν την κοινωνική συνοχή·

5.  πιστεύει ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημοκρατική υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διευκολύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τακτική και εξονυχιστική εποπτεία της εφαρμογής των ΣΣ/DCFTA κατά τρόπο έγκαιρο· ζητεί να δοθεί νέα ώθηση στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest και να προαχθεί η δράση της, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις· ζητεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη σύναψη μνημονίου κατανόησης με βάση το πρότυπο του μνημονίου που υπεγράφη με τη Βερχόβνα Ράντα, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα κοινοβουλευτικής συνεργασίας·

6.  τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης της κοινωνικής διάστασης της εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των θεματολογίων σύνδεσης και των σχετικών συμβάσεων της ΔΟΕ· προτρέπει όλα τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τα βασικά εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

7.  υπογραμμίζει τη σταθερή του στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα και των τριών αυτών χωρών· καλεί την Ρωσική Ομοσπονδία να θέσει τέλος στην κατοχή της Κριμαίας και να σταματήσει πάραυτα κάθε άμεση ή έμμεση ανάμιξη στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία, καθώς και στις παγωμένες συγκρούσεις στη Γεωργία και στη Μολδαβία· χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου, με ημερομηνία 21η Δεκεμβρίου 2015, να παρατείνει τις οικονομικές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας επειδή δεν τήρησε τις συμφωνίες του Μινσκ·

8.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι χώρες σύνδεσης επέλεξαν ελεύθερα να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με την ΕΕ και ότι η επιλογή τους πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστή και να μην υφίσταται πιέσεις από τρίτους· καταδικάζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις ενέργειες της Ρωσίας που αποσκοπούν στο να υπονομεύσουν ή να εκτροχιάσουν τη φιλοευρωπαϊκή πορεία των εν λόγω τριών χωρών σύνδεσης, ζητεί δε να καταβληθούν προσπάθειες για να καταπολεμηθεί η παραπληροφόρηση και να βελτιωθεί η στρατηγική επικοινωνία όσον αφορά τις πολιτικές και τις δραστηριότητες της ΕΕ στις ανατολικές γειτονικές χώρες, σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει η Ειδική Ομάδα «East Stratcome» της ΕΕ,

9.  χαιρετίζει θερμά τις πιο πρόσφατες και τις τελευταίες εκθέσεις προόδου, που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 18 Δεκεμβρίου 2015, για την εφαρμογή των σχεδίων δράσης της Γεωργίας και της Ουκρανίας σχετικά με την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων· αναμένει από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν στις δύο χώρες χωρίς καθυστέρηση καθεστώς ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης· επαινεί τη Μολδαβία για την ομαλή εφαρμογή του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης από τον Απρίλιο του 2014, το οποίο συνιστά ένα καλό παράδειγμα για ολόκληρη την περιοχή·

10.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι βασικοί στόχοι των DCFTA είναι, σε μικρή κλίμακα, οι απτές και βιώσιμες βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης του μέσου πολίτη με τη διασφάλιση σταθερότητας, τη δημιουργία ευκαιριών για τις ΜΜΕ και την εξασφάλιση απασχόλησης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εφαρμογή των DCFTA, σε συνδυασμό με τη δεινή οικονομική κατάσταση, θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην ουκρανική οικονομία και αγορά εργασίας με κοινωνικές συνέπειες που δεν πρέπει να αγνοούνται· τονίζει ότι η δημιουργία διμερών DCFTA με την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία αποτελεί εργαλείο ζωτικής σημασίας για την πραγματοποίηση σύγχρονων, διαφανών και προβλέψιμων εμπορικών συναλλαγών, για τη ρυθμιστική προσέγγιση και τη σταδιακή οικονομική ενσωμάτωση των εταίρων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, καθώς και για την υλοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων που θα οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και μακρόπνοης μεγέθυνσης, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου οικονομικού χώρου βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και του σεβασμού των κυρίαρχων επιλογών·

11.  τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί με σθένος το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, ιδίως στους τομείς της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου, καθώς και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ως σημαντική προϋπόθεση για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των τριών χωρών σύνδεσης·

12.  επαναλαμβάνει τη σημασία της ενσωμάτωσης της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και στις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες· αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν σε αυτή τη διαδικασία οι πλατφόρμες κοινωνίας των πολιτών που προβλέπονται στις ΣΣ, ιδίως όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών· υπογραμμίζει πόση σημασία έχει να εξηγηθούν στους κατοίκους των χωρών σύνδεσης τα οφέλη από την εφαρμογή των ΣΣ/DCFTA και να διαλυθούν τυχόν μύθοι·

13.  τονίζει τη σημασία των διατάξεων των ΣΣ/DCFTA σε σχέση με την ενεργειακή συνεργασία για την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανάπτυξη ανταγωνιστικών, διαφανών και απαλλαγμένων από διακρίσεις ενεργειακών αγορών σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ, καθώς και για την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση· στηρίζει την πρόθεση της ΕΕ να ενισχύσει την πλήρη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας με τη Μολδαβία, την Ουκρανία και τη Γεωργία μέσω της Ενεργειακής Κοινότητας·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, παρά τις αρνητικές οικονομικές εξελίξεις στην περιοχή, οι εξαγωγές από τη Γεωργία και τη Μολδαβία προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά τους πρώτους 12 μήνες της εφαρμογής της DCFTA, καθώς σημειώθηκε αύξηση των εισαγωγών της ΕΕ από τη Γεωργία κατά 15 % και αύξηση του συνολικού ποσοστού της επί των εξαγωγών της Μολδαβίας κατά 62 %, αναμένει δε τις ίδιες θετικές τάσεις στην Ουκρανία· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετησίως λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των DCFTA με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, ιδίως σχετικά με τον μηχανισμό κατά της καταστρατήγησης προκειμένου για τη Γεωργία και τον μηχανισμό κατά της καταστρατήγησης και τη ρήτρα διασφάλισης στην περίπτωση της Μολδαβίας·

15.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της ΕΕ, υπό τον όρο ότι τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και διασφαλίζει το κράτος δικαίου·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή των τριών χωρών σε προγράμματα της ΕΕ ή της σύνδεσής τους με αυτά, όπως το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME) και τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020», «Erasmus +», «Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί» και «Δημιουργική Ευρώπη»· επισημαίνει ότι αναμένεται αυτή η συνεργασία, η οποία θα είναι συγχρόνως αμοιβαία επωφελής, να παράσχει στις χώρες εταίρους την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις μεθόδους εργασίας και τις πολιτικές της ΕΕ·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα εστίαση της αναθεωρημένης ΕΠΓ και την πρόθεση της ΕΕ να εντείνει τη συνεργασία με τους εταίρους μας στους τομείς της πρόληψης των συγκρούσεων, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης και της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας· θεωρεί ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να είναι ουσιαστική και να στοχεύει στην αντιμετώπιση κοινών απειλών κατά της ασφάλειας και στην ανάπτυξη κοινών προσπαθειών για τη βιώσιμη διευθέτηση συγκρούσεων, μεταξύ άλλων μέσω αυξημένης συμμετοχής στις αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης και δράσεων για την εξασφάλιση της μη διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW)· επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς την αποστολή συνοριακής συνδρομής της ΕΕ στη Μολδαβία και την Ουκρανία (EUBAM), τη συμβουλευτική αποστολή της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ουκρανία), την αποστολή επιτήρησης της ΕΕ στη Γεωργία (EUMM), καθώς και προς τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων που πλήττουν τις τρεις χώρες·

Γεωργία

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη Γεωργία κατά τα τρία τελευταία έτη σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τις τέσσερις ενότητες του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων και επιδοκιμάζει τη δέσμευση που ανέλαβαν εν προκειμένω οι γεωργιανές αρχές·

19.  τονίζει ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η ελευθερία της έκφρασης και η πολυμορφία των πηγών πληροφόρησης συνιστούν θεμελιώδεις αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας· εκφράζει την ανησυχία του για τις αρνητικές επιπτώσεις στον πλουραλισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης μεταξύ άλλων από κρούσματα όπως αυτό της ραδιοτηλεοπτικής εταιρείας «Rustavi 2»· καλεί, σε αυτό το πλαίσιο, τις γεωργιανές αρχές να εξασφαλίσουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, τη συντακτική ανεξαρτησία και τη διαφάνεια ως προς την ιδιοκτησία των μέσων, ιδιαίτερα ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2016· στηρίζει την ιδέα που πρότειναν οι γεωργιανές αρχές να γίνει αποστολή υψηλόβαθμων συμβούλων, στην οποία θα περιλαμβάνονται συνταξιούχοι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως παρατηρητών στην εκδίκαση της υπόθεσης του Rustavi 2·

20.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι δικαστικές διαδικασίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αμεροληψία και να είναι απαλλαγμένες από πολιτικές σκοπιμότητες· καλεί τη Γεωργία να συνεχίσει και να εφαρμόσει πλήρως τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του και την αποκομματικοποίηση της εισαγγελικής αρχής· εξακολουθεί να ανησυχεί για την απουσία λογοδοσίας εκ μέρους της εισαγγελικής αρχής και για τα ασαφή κριτήρια βάσει των οποίων διορίζονται εισαγγελείς και ανακριτές· ζητεί την καταβολή συνεχών προσπαθειών για πλήρη ανεξαρτησία, αποτελεσματικότητα, αμεροληψία και επαγγελματισμό στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη νεοσυσταθείσα υπηρεσία ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του κοινοβουλευτικού ελέγχου των δραστηριοτήτων των δύο τελευταίων· εκφράζει την ανησυχία του για την εκτεταμένη χρήση του μέτρου της προσωρινής κράτησης, ιδίως προκειμένου για πολιτικούς και ακτιβιστές, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο κατ’ εξαίρεση για έκτακτες και σαφείς περιπτώσεις·

21.  υπενθυμίζει τη δήλωση της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 εκ μέρους της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με την αδικαιολόγητη πίεση που ασκείται στους δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γεωργίας και καλεί την κυβέρνηση της Γεωργίας να αναλάβει τη δέουσα δράση, πράγμα που περιλαμβάνει επαρκή μέτρα προστασίας για τους δικαστές και τα μέλη των οικογενειών τους, για να διερευνήσει πλήρως όλες τις ενέργειες εκφοβισμού και να οδηγήσει τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης·

22.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ύπαρξη πολιτικής αντιπολίτευσης είναι υψίστης σημασίας σε ένα ισόρροπο και ώριμο πολιτικό σύστημα, και τονίζει ότι κάθε πράξη βίας σε βάρος μελών οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος θα πρέπει να διερευνάται αμέσως και ενδελεχώς· καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις στη Γεωργία να βελτιώσουν το πολιτικό κλίμα αποφεύγοντας την αντιπαράθεση και την πόλωση και εξασφαλίζοντας τον διακομματικό διάλογο προκειμένου να ενισχυθούν η δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

23.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων που περιλαμβάνονται στη θεμελιώδους σημασίας έκθεση με τίτλο «Η Γεωργία σε μετάβαση», την οποία κατέθεσε ο Thomas Hammarberg, ειδικός σύμβουλος σε θέματα συνταγματικής και νομικής μεταρρύθμισης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

24.  συγχαίρει τη Γεωργία για το καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, το οποίο αύξησε σημαντικά τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία – βασικούς παράγοντες για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

Μολδαβία

25.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την εκ των πραγμάτων συστημική πολιτική αστάθεια που συνεχίζεται ουσιαστικά από τις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές στις 30 Νοεμβρίου 2014 και θεωρεί ότι το σημερινό πολιτικό αδιέξοδο στη Μολδαβία έχει φθάσει σε κρίσιμο σημείο και απειλεί να αποσταθεροποιήσει τα θεσμικά όργανα της χώρας και να θέσει σε κίνδυνο την οικονομία, πράγμα που θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ)·

26.  προτρέπει τις πολιτικές δυνάμεις της Μολδαβίας να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις και να σχηματίσουν νέα κυβέρνηση συνασπισμού που να μπορεί να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση τη μεταρρυθμιστική διαδικασίας προς όφελος όλων των μολδαβών πολιτών, μεταξύ άλλων για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)· σημειώνει τις ανεπιτυχείς προσπάθειες σχηματισμού νέας κυβέρνησης στις 4 και 13 Ιανουαρίου 2016· απαιτεί να αναγνωρίσουν τα μολδαβικά κόμματα τις σοβαρές γεωπολιτικές συνέπειες τυχόν αποτυχίας στις προσπάθειές τους να σχηματίσουν νέα κυβέρνηση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της 29ης Ιανουαρίου 2016, όπως ορίζει η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, σημειώνει δε τις τελευταίες εξελίξεις, που είναι πιθανό να οδηγήσουν στον σχηματισμό νέας κυβέρνησης·

27.  υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για τη δημιουργία ανεξάρτητου και ακομμάτιστου δικαστικού συστήματος, για την άρση της «κατάληψης» του κράτους καθώς και για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της Μολδαβίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας των θεσμικών οργάνων της Μολδαβίας και της αδυναμίας τους να παράγουν έργο, ανεστάλησαν το 2015 οι πληρωμές χρηματοδοτικής βοήθειας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν κάθε αναγκαία τεχνική τεχνογνωσία και οικονομική υποστήριξη στη μελλοντική κυβέρνηση της Μολδαβίας, κατά το παράδειγμα της ενωσιακής Ομάδας Υποστήριξης της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων διαθέτοντας εμπειρογνώμονες και υπαλλήλους από τις Βρυξέλλες και τις πρωτεύουσες των κρατών μελών και εγκαθιστώντας τους στη μολδαβική διοίκηση, ώστε να μπορούν να βοηθούν και να εποπτεύουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων επί τόπου και σε ημερήσια βάση·

29.  προτρέπει τις αρχές να διερευνήσουν πλήρως και ενδελεχώς το σκάνδαλο διαφθοράς και την υπεξαίρεση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το τραπεζικό σύστημα, να προσαγάγουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη και να εξασφαλίσουν την ανάκτηση των υπεξαιρεθέντων χρημάτων· θεωρεί ότι η τρέχουσα τραπεζική κρίση καταδεικνύει τη μεγάλη ανάγκη διαρθρωτικών βελτιώσεων στο νομικό πλαίσιο προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος και η διαφάνεια των δραστηριοτήτων του τραπεζικού τομέα· ζητεί από την Επιτροπή, σε αυτό το πλαίσιο, να παρακολουθεί στενά τις εν εξελίξει δικαστικές έρευνες και να παράσχει στις μολδαβικές αρχές, εφόσον χρειαστεί, την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη και βοήθεια για να διεξαχθεί και να ολοκληρωθεί η έρευνα·

30.  ζητεί να υπάρξει ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του τομέα των ΜΜΕ και πλήρης διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων· εκφράζει τις ανησυχίες του, σε αυτό το πλαίσιο, για την έλλειψη γνήσιου ανταγωνισμού και ζητεί να θεσπιστεί αυστηρή νομοθεσία σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων·

Ουκρανία

31.  επιδοκιμάζει την έναρξη ισχύος της DCFTA ΕΕ-Ουκρανίας από την 1η Ιανουαρίου 2016· καταδικάζει ωστόσο το γεγονός ότι η Ρωσική Ομοσπονδία ανέστειλε μονομερώς τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της με την Ουκρανία, επέβαλε βαρείς εμπορικούς περιορισμούς στις ουκρανικές εξαγωγές προς τη Ρωσία και παρακωλύει τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων προς τρίτες χώρες, παραβιάζοντας τις συμφωνίες του ΠΟΕ και άλλες διμερείς εμπορικές συμφωνίες· προτρέπει την ΕΕ να υποστηρίξει την Ουκρανία στις παρούσες και τις μελλοντικές διαμάχες της με τη Ρωσία στο πλαίσιο του ΠΟΕ, αναλαμβάνοντας την ιδιότητα του τρίτου·

32.  εξαίρει την άνευ προηγουμένου ανοικτή προσέγγιση και τις προσπάθειες της Επιτροπής εδώ και ενάμιση χρόνο να δώσει απάντηση σε όλες τις αμφιβολίες της ρωσικής πλευράς όσον αφορά τις συνέπειες της εφαρμογής της DCFTA και να βρεθούν πρακτικές λύσεις· εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία της ρωσικής πλευράς να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα του πώς θα επηρεαστεί η δική της αγορά και το εμπόδιο από την εφαρμογή της DCFTA· επαναλαμβάνει τα εν δυνάμει οφέλη που απορρέουν για τη Ρωσία από την εφαρμογή της ΣΣ/DCFTA, χάρη στην αύξηση των εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και στη σταθεροποίηση της γειτονίας· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, να αναζητηθούν περαιτέρω δυνατότητες για διάλογο υψηλού επιπέδου·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να διατηρούν την αποστολή της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) πλήρως επανδρωμένη και λειτουργική· λαμβάνει υπόψη τις εκκλήσεις της ουκρανικής κυβέρνησης για επέκταση της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης κατά μήκος των συνόρων Ουκρανίας - Ρωσίας και στις περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ· συμφωνεί ότι, μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις και στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας του Μινσκ, πρέπει να προταθεί στα αντιμαχόμενα μέρη η ανάπτυξη μιας αποστολής ΚΠΑΑ υπό την ηγεσία της ΕΕ, η οποία θα τους παράσχει βοήθεια σε τομείς όπως η εξουδετέρωση των ναρκών, η προετοιμασία τοπικών εκλογών και η εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας·

34.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας του Μινσκ μέχρι την αρχικώς συμφωνηθείσα προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2015· υπενθυμίζει ότι οι ρωσικές αρχές φέρουν από αυτή την άποψη ιδιαίτερη ευθύνη· επαναλαμβάνει ότι οι παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός έχουν αυξηθεί από τα μέσα Οκτωβρίου του 2015, ότι οι παρατηρητές της ειδικής αποστολής επιτήρησης του ΟΑΣΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην ελευθερία κινήσεών τους, ότι η αποκατάσταση του ουκρανικού ελέγχου σε όλο το μήκος των συνόρων με τη Ρωσία δεν έχει υλοποιηθεί, ότι συμφωνία για τον τρόπο διεξαγωγής των τοπικών εκλογών στις κατεχόμενες προσωρινά περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ δεν έχει συναφθεί και ότι δεν έχουν ακόμη ελευθερωθεί όλοι οι αιχμάλωτοι και οι παρανόμως κρατούμενοι όπως η Νάντιγια Σαφτσένκο ή ο Ολέγκ Σεντσόφ·

35.  χαιρετίζει τη δημοσίευση της έκθεσης του Ολλανδικού Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την κατάρριψη σκάφους της πτήσης 17 (MH17) των Μαλαισιανών Αερογραμμών, κατά το οποίο σκοτώθηκαν 298 αθώοι πολίτες· στηρίζει τη συγκρότηση διεθνούς ποινικού δικαστηρίου και καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να συνεργαστεί πλήρως με τη διεθνή κοινότητα για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης και αμερόληπτης ποινικής διερεύνησης και την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να εμποδίσει την έγκριση απόφασης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη συγκρότηση διεθνούς δικαστηρίου για τη διερεύνηση αυτού του εγκλήματος·

36.  κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στο Ντονμπάς και ότι δεν γίνεται δεκτή η πρόσβαση των ουκρανικών και διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων στις κατεχόμενες περιοχές· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις δυσμενείς ανθρωπιστικές συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισθέντες άνθρωποι· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην τελούσα υπό ρωσική κατοχή Κριμαία, ειδικότερα τη δεινή κατάσταση των Τατάρων της Κριμαίας, και τονίζει την ανάγκη να δοθεί περισσότερη χρηματοδοτική ενίσχυση στην Ουκρανία·

37.  χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ουκρανικών αρχών να υλοποιήσουν το σχέδιο δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων και τις συγχαίρει για τη θετική τελική έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση νέας νομοθεσίας και πολιτικών που έχουν ενισχύσει την προστασία από τις διακρίσεις· αναμένει από την ουκρανική ηγεσία να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της να καταπολεμήσει τη διαφθορά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016·

38.  τονίζει ότι η μεγαλύτερη από τις επιμέρους προκλήσεις των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών είναι η ενδημική διαφθορά· χαιρετίζει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί ως τώρα, όπως τη συγκρότηση νομοθεσίας, θεσμικών φορέων (Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Εθνικός Οργανισμός για την Αποτροπή της Διαφθοράς και ειδικός εισαγγελέας για υποθέσεις διαφθοράς) και μηχανισμών κατά της διαφθοράς, καθώς και τη συγκρότηση της Εθνικής Υπηρεσίας για την Ανάκτηση των Προϊόντων Διαφθοράς· εκφράζει, επιπλέον, την ικανοποίησή του για την πρόσφατη θέσπιση του νόμου σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016, και του νόμου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων·

39.  εκφράζει την κατανόησή του που η εμπόλεμη κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία είναι σοβαρό εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια· καθιστά ωστόσο σαφές ότι η επιτυχία και η αντοχή της Ουκρανίας έναντι οποιουδήποτε εξωτερικού εχθρού εξαρτάται απολύτως από την υγεία της οικονομίας της και το νομικό της πλαίσιο, την ανάπτυξη της δημοκρατίας και την αυξανόμενη ευημερία·

40.  χαιρετίζει την εξελισσόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση στους τομείς της αποκέντρωσης και των δικαστικών αρχών· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή της Βενετίας εξέδωσε θετικές συστάσεις για αμφότερες τις δέσμες συνταγματικών τροποποιήσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος σε αυτόν και σε άλλους τομείς, ιδίως στην οικονομία, όπου η βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων και η εξάλειψη των μονοπωλίων πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι προτεραιότητα, σε συνδυασμό με φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ενίσχυση της διαφάνειας και δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος· εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση της ουκρανικής οικονομίας και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας· σημειώνει την ελαφρά πρόοδο που αναφέρεται σε σχέση με τη σταθεροποίηση των οικονομικών επιδόσεων· επαινεί τη συμφωνία-σταθμό για την ελάφρυνση του χρέους την οποία επέτυχε η Ουκρανία με τους πιστωτές της τον Σεπτέμβριο του 2015· υπενθυμίζει ότι η διεθνής κοινότητα, και ιδιαίτερα η ΕΕ, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ευρώπη, το ΔΝΤ και μεμονωμένες χώρες δωρητές έχουν δεσμευθεί στη χορήγηση ενός άνευ προηγουμένου ποσού περίπου 20 δισεκατομμυρίων ευρώ·

41.  επιδοκιμάζει την ενεργή στήριξη και αλληλεγγύη της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, η οποία επέτρεψε να αποκατασταθεί η παροχή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ουκρανία για τη χειμερινή περίοδο 2015-2016· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό διαμετακόμισης της Ουκρανίας και να ενισχύσουν τη συνεργασία, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή ενέργειας τόσο για την ΕΕ όσο και για την Ουκρανία, και να αποφύγουν την κατασκευή νέων αγωγών που παρακάμπτουν την Ουκρανία, ιδίως την ανάπτυξη του έργου «Nord Stream II» για την παροχή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, γεγονός που θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη στρατηγική της ΕΕ για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και στη νομοθεσία της ΕΕ· στηρίζει την πρόθεση της ΕΕ να ενισχύσει την πλήρη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας με την Ουκρανία μέσω της Ενεργειακής Κοινότητας και να μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τα νοικοκυριά· καλεί την ΕΕ και την ουκρανική κυβέρνηση να επεξεργαστούν μέτρα προστασίας από τις κοινωνικές δυσχέρειες·

42.  εκτιμά θετικά το αποτελεσματικό και δυναμικό έργο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας όσον αφορά την εποπτεία της κατάστασης στην Ουκρανία σε σχέση με την πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία, καθώς και τη δέσμευσή της να στηρίζει τη βελτίωση των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών που έχουν αναλάβει οι ουκρανικές αρχές με προσανατολισμό την ΕΕ· υπενθυμίζει το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν η Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2015 για ένα κοινό πλαίσιο κοινοβουλευτικής στήριξης και οικοδόμησης δυναμικού μεταξύ των δύο κοινοβουλίων·

43.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ουκρανική κοινωνία των πολιτών, ώστε να μπορεί να συμβουλεύει και να στηρίζει τις αρχές στην εκτέλεση των υπεσχημένων μεταρρυθμίσεων και να ενεργεί ως παράγων παρακολούθησης και πληροφοριοδότης· χαιρετίζει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της κοινότητας εμπειρογνωμόνων και της Βερχόβνα Ράντα στη μεταρρυθμιστική διαδικασία και την εφαρμογή της ΣΣ/DCFTA· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι προτεραιότητες της Βερχόβνα Ράντα διαμορφώνονται μέσω ολοκληρωμένου διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών·

44.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το πλαίσιο στο οποίο πρόκειται να διεξαχθεί προσεχώς στην Ολλανδία το συμβουλευτικό δημοψήφισμα σχετικά με τη ΣΣ/DCFTA ΕΕ-Ουκρανίας· προσδοκεί ότι η απόφαση του ολλανδικού λαού θα βασίζεται στα πλεονεκτήματα της συμφωνίας, αναγνωρίζοντας τα απτά οφέλη της για την ΕΕ και την Ολλανδία ειδικότερα·

o

o  o

 

45.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφaλείας, στα κράτη μέλη, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτόνων (Euronest) και στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.