Menetlus : 2015/3032(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0068/2016

Esitatud tekstid :

RC-B8-0068/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0018

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 167kWORD 93k
20.1.2016
PE575.970v01-00}
PE575.971v01-00}
PE575.979v01-00}
PE575.980v01-00}
PE575.981v01-00} RC1
 
B8-0068/2016}
B8-0069/2016}
B8-0077/2016}
B8-0078/2016}
B8-0079/2016} RC1

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

Verts/ALE (B8-0068/2016)

PPE (B8-0069/2016)

ALDE (B8-0077/2016)

ECR (B8-0078/2016)

S&D (B8-0079/2016)


assotsieerimislepingute / põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduspiirkondade kohta Gruusia, Moldova ja Ukrainaga (2015/3032(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak fraktsiooni ECR nimel
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel

Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes

fraktsiooni Verts/ALE nimel
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon assotsieerimislepingute / põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduspiirkondade kohta Gruusia, Moldova ja Ukrainaga (2015/3032(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia, Moldova ja Ukraina vahelisi assotsieerimislepinguid / põhjalikke ja laiaulatuslikke vabakaubanduspiirkondi,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Gruusia, Moldova ja Ukraina kohta ning oma hiljutist, 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise kohta(1),

–  võttes arvesse 21. ja 22. mail 2015. aastal Riias toimunud idapartnerluse tippkohtumise ühisavaldust,

–  võttes arvesse 18. detsembri 2015. aasta eduaruandeid viisanõude kaotamise tegevuskava rakendamise kohta Gruusias ja Ukrainas,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovitusi kodanikuühiskonna integreerimise kohta poliitikakujundamisse ja reformiprotsessidesse,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et nii Gruusia, Moldova kui ka Ukraina on ratifitseerinud assotsieerimislepingud (AAd), mis hõlmavad põhjalikke ja laiaulatuslikke vabakaubanduspiirkondi (DCFTAd), valides nii tugevama poliitilise ja majandusliku Euroopa Liiduga integreerumise tee ning ambitsioonikate reformide läbiviimise mitmes valdkonnas, sh demokraatia, hea valitsemistava, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste alal;

B.  arvestades, et EL tunnustab nende kolme riigi Euroopa-suunalisi püüdlusi ja rõhutab assotsieerimislepingute lisaväärtust reformide läbiviimisel nendes riikides;

C.  arvestades, et hea valitsemistava, demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste järgimine on endiselt Euroopa naabruspoliitika (ENP) keskmes ja kujutab endast põhimõttelist kohustust, eelkõige ELiga assotsieerimislepingud alla kirjutanud kolme riigi jaoks;

D.  arvestades, et Venemaa osaleb endiselt kas otseselt või kaudselt kõiki kolme assotsieerunud riiki puudutavates konfliktides ja sisemistes vastuoludes, mille näiteks on Abhaasia ja Lõuna-Osseetia / Tshinvali piirkonna okupeeritud alad Gruusias, Transnistria küsimus Moldovas ning Krimmi annekteerimine Venemaa poolt ja sekkumine Ukraina idaosa konflikti;

E.  arvestades, et viisanõue ELi ja Moldova vahel kaotati 2014. aasta aprillis ning arvestades, et komisjoni viimastest aruannetest 2015. aasta detsembris selgub, et Gruusia ja Ukraina vastavad nüüdseks viisanõude kaotamise tegevuskavades sätestatud tingimustele;

F.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon on avaldanud ELi koostööle idapartnerluse riikidega tugevat vastuseisu ja reageerinud agressiivselt, näiteks rakendades assotsieerunud riikide suhtes vastumeetmeid; arvestades, et EL ja selle liikmesriigid on kehtestanud Venemaa Föderatsiooni ja Vene riigiametnike suhtes terve rea sanktsioone ja piiravaid meetmeid;

1.  rõhutab põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna komponente hõlmavate assotsieerimislepingute tähtsust; väljendab heameelt praeguseks tehtud edusammude üle ja toonitab, et AAde/DCFTAde ning nendega seotud assotsieerimiskavade rakendamine peab olema ELi ja tema kolme partneri jaoks peamine prioriteet; rõhutab, et Euroopa Liidu Nõukogu allkirjastas assotsieerimislepingud ühehäälselt;

2.  peab tervitatavaks Gruusia, Moldova ja Ukraina jõupingutusi, et lähendada siseriiklikke õigusakte ELi normidele vastavalt AA/DCFTA kohustustele; juhib tähelepanu asjaolule, et selle tegevuse edukus sõltub paljudest teguritest, nagu stabiilne poliitiline keskkond, strateegiline mõtlemine, konkreetsed reformikavad ning rahvusvahelise finants- ja tehnilise toetuse mõistlik kasutamine;

3.  toetab seda silmas pidades ELi ja muude finantseerimisasutuste poolt Ukrainale ja Gruusiale antavat kindlat ja mitmetahulist finants- ja tehnilist abi, kuid rõhutab, et ELi finantstoetuse andmine kõikidele tema partneritele sõltub konkreetsetest reformidest; rõhutab, et komisjonil peaks olema keskne roll AAde/DCFTAde rakendamise hõlbustamisel ning asjaomaste ametiasutuste nii tehnilises kui ka finantsalases järelevalves ja abistamises;

4.  tuletab meelde, et kättesaadavaks tehtud vahendeid tuleb kulutada mõistlikult ning et neist üksi ei piisa majanduse stabiliseerimiseks ja samuti ei ole püsivat edu võimalik saavutada partnerite jätkuva pühendumuseta struktuurireformide edendamisele ja rakendamisele, sisenõudluse kasvu tagamisele ja sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamisele;

5.  on veendunud, et parlamentaarne kontroll on üks põhitingimusi, et ELi poliitika saaks demokraatliku toetuse osaliseks; kutsub komisjoni seetõttu üles looma aegsasti võimalusi selleks, et Euroopa Parlament saaks AAde/DCFTAde rakendamist korrapäraselt ja põhjalikult jälgida; nõuab uue hoo andmist Euronesti parlamentaarsele assambleele ja selle tegevuse edendamist, et ta suudaks uutele väljakutsetele tulemuslikult reageerida; nõuab parimate tavade vahetamist ja vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimist Ülemraadaga allkirjastatud memorandumi näite põhjal, mis võiks olla parlamentaarse koostöö eeskujuks;

6.  rõhutab, kui tähtis on partnerluse sotsiaalse mõõtme arendamine kooskõlas assotsieerimiskavade ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni asjakohaste konventsioonide sätetega; nõuab tungivalt, et kõik osalised peaksid kinni kohustustest, mille nad on võtnud peamiste tööõiguse standardite ja keskkonnanormide osas;

7.  rõhutab oma kindlat toetust kõigi kolme riigi territoriaalsele terviklikkusele; palub Venemaa Föderatsioonil lõpetada Krimmi okupeerimine ja lõpetada viivitamatult igasugune otsene ja kaudne osalemine Ukrainas käimasolevas konfliktis ning Gruusia ja Moldova külmutatud konfliktides; väljendab heameelt nõukogu 21. detsembri 2015. aasta otsuse üle pikendada Minski kokkulepete mittetäitmisest tulenevalt Venemaa Föderatsiooni vastaseid majandussanktsioone;

8.  rõhutab tõsiasja, et assotsieerunud riigid on teinud vabatahtliku otsuse luua ELiga tihedamad suhted ning et nende otsust tuleb täielikult austada ja ükski kolmas osapool ei tohi seda survestada; mõistab seda silmas pidades hukka Venemaa tegevuse nende kolme assotsieerunud riigi võetud Euroopa-suunalise kursi kahjustamiseks või nende sealt kõrvalekallutamiseks ning nõuab, et tõhustataks püüdlusi väärinfo tõrjumiseks ning ELi poliitika ja tegevuse strateegilise tutvustamise parandamiseks idanaabruse riikides, tehes seda koos ELi East StratComi rakkerühmaga;

9.  väljendab suurt heameelt värskete ja hiljutiste eduaruannete üle, mille komisjon avaldas 18. detsembril 2015. aastal viisanõude kaotamise tegevuskavade rakendamise kohta vastavalt Gruusias ja Ukrainas; ootab, et nõukogu ja liikmesriigid võtaksid meetmeid, et tagada nimetatud kahele riigile ilma viivituseta viisavabadus; avaldab Moldovale kiitust selle eest, et ta on alates 2014. aasta aprillist kehtivat viisavaba reisimise korda hästi rakendanud, olles seega kogu piirkonnale heaks eeskujuks;

10.  toonitab, et DCFTAde peamine eesmärk mikrotasandil on tavakodanike elamistingimuste tuntav ja püsiv parandamine stabiilsuse kindlustamise, VKEdele võimaluste loomise ja töökohtade loomise abil; rõhutab tõsiasja, et DCFTA rakendamine raskes majanduslikus olukorras võib mõjutada Ukraina majandust ja tööturgu ning tuua kaasa sotsiaalseid tagajärgi, mida ei tohi tähelepanuta jätta; rõhutab, et kahepoolsete DCFTAde loomine Ukraina, Gruusia ja Moldovaga kujutab endast otsustava tähtsusega vahendit nüüdisaegse, läbipaistva ja prognoositava kaubanduse, regulatiivse lähenemise ja partnerite ELi siseturuga järkjärgulise majandusliku integreerumise saavutamiseks, samuti välismaiste otseinvesteeringute jaoks, millega kaasneb töökohtade loomine ja pikaajaline kasv ning mille lõppeesmärk on luua laiem majanduspiirkond, mis tugineb Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjadele ja suveräänsete valikute austamisele;

11.  rõhutab vajadust viia reformikava jõuliselt ellu, eelkõige kohtusüsteemi, õigusriigi põhimõtte ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse valdkonnas, sest see on nimetatud kolme assotsieerunud riigi sotsiaal-majandusliku arengu oluline eeltingimus;

12.  kordab, kui oluline on integreerida kodanikuühiskond poliitikakujundamisse ja reformiprotsessidesse; rõhutab, et assotsieerimislepingutega ette nähtud asjaomastel kodanikuühiskonna platvormidel võib selles protsessis olla oma osa, eeskätt üldsuse teadlikkuse tõstmisel ja lepingute rakendamise järelevalves; märgib, kui oluline on selgitada assotsieerunud riikide elanikele AAde/DCFTAde rakendamise kasulikkust ja kummutada kõik müüdid;

13.  rõhutab, kui tähtsad on AA/DCFTA energiakoostööd käsitlevad sätted varustuskindluse ning konkurentsipõhiste, läbipaistvate ja mittediskrimineerivate energiaturgude arendamise jaoks kooskõlas ELi eeskirjade ja standarditega ning taastuvenergia ja energiatõhususe jaoks; toetab ELi kavatsust tõhustada täielikku energiaturu integreerimist Moldova, Ukraina ja Gruusiaga energiaühenduse kaudu;

14.  tunneb heameelt asjaolu üle, et kõnealuses piirkonnas esinevatest negatiivsetest majandussuundumustest hoolimata kasvas DCFTA rakendamise esimesel 12 kuul Gruusia ja Moldova eksport ELi, kusjuures ELi import Gruusiast suurenes 15 % ja selle üldine osakaal Moldova ekspordis kasvas 62 %, ning loodab Ukrainas näha samasuguseid positiivseid suundumusi; kutsub komisjoni üles esitama igal aastal detailset aruannet Gruusia, Moldova ja Ukrainaga loodud DCFTAde rakendamise kohta, eelkõige seoses dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismiga Gruusia puhul ning dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi ja kaitseklausliga Moldova puhul;

15.  rõhutab, et Euroopa Liidu lepingu artikli 49 kohaselt võib iga Euroopa riik esitada ELi liikmeks astumise avalduse, tingimusel et ta peab kinni demokraatia põhimõtetest, austab põhivabadusi, inimõigusi ja vähemuste õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte järgimise;

16.  on rahul kõnealuse kolme riigi osalemisega sellistes ELi programmides nagu ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME), „Horisont 2020“, „Erasmus+“, Marie Skłodowska-Curie meede ja „Loov Euroopa“ või nende programmidega assotsieerumisega; märgib, et kõnealune koostöö on vastastikku kasulik ja annab partnerriikidele võimaluse tutvuda ELi töömeetodite ja poliitikaga;

17.  tunneb heameelt läbivaadatud Euroopa naabruspoliitika uue fookuse ja ELi kavatsuse üle edendada meie partneritega tehtavat koostööd konfliktide ennetamise, terrorismi ja radikaliseerumise vastu võitlemise ning julgeolekusektori reformi valdkonnas; on seisukohal, et see koostöö peab olema sisuline ja selle eesmärk peab olema tegeleda ühiste julgeolekuohtudega ja teha ühiseid jõupingutusi konfliktidele kestva lahenduse leidmiseks, muu hulgas ulatuslikuma osalemise kaudu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonides ja koolitustegevuses ning meetmetes, mille eesmärk on tagada massihävitusrelvade leviku tõkestamine ning väike- ja kergrelvade salakaubaveo vastane võitlus; kordab oma toetust ELi piirihaldamise abimissioonile Moldovas ja Ukrainas (EU BAM Moldova/Ukraine), ELi nõuandemissioonile Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine) ja ELi vaatlusmissioonile Gruusias (EUMM Georgia), samuti jõupingutustele, mida tehakse kõnealust kolme riiki mõjutavate konfliktide rahumeelseks lahendamiseks;

Gruusia

18.  tunneb heameelt Gruusia poolt viimasel kolmel aastal viisanõude kaotamise tegevuskava nelja osa kõigis valdkondades saavutatud edu üle ning kiidab Gruusia ametivõime selles küsimuses üles näidatud pühendumuse eest;

19.  rõhutab, et meedia- ja sõnavabadus ning teabe mitmekesisus on demokraatliku ühiskonna alusväärtused; tunneb muret selliste juhtumite, nagu ringhäälinguettevõtte Rustavi 2 oma, kahjuliku mõju pärast meedia pluralismile; palub Gruusia ametivõimudel sellega seoses tagada meedia pluralism, toimetuste sõltumatus ja läbipaistev meediaomand, eelkõige 2016. aasta parlamendivalimiste eelõhtul; toetab Gruusia ametivõimude esitatud mõtet saata Rustavi 2 juhtumit vaatlema kõrgetasemeline nõuandjate rühm, kuhu kuuluksid Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu pensionil olevad kohtunikud;

20.  rõhutab sellega seoses, et kohtumenetlused peaksid olema läbipaistvad, erapooletud ja poliitiliselt mõjutamata; palub Gruusial jätkata kohtureformi ja see täielikult ellu viia, tugevdades seejuures kohtu sõltumatust ja depolitiseerides prokuratuur; peab endiselt murettekitavaks prokuratuuri vähest vastutust ja ebamääraseid kriteeriume, mille alusel prokuröre ja uurijaid ametisse nimetatakse; nõuab jätkuvaid pingutusi, et tagada kohtute, prokuratuuri, siseministeeriumi ja vastselt asutatud julgeolekuteenistuse sõltumatus, tõhusus, erapooletus ja professionaalsus ning siseministeeriumi ja julgeolekuteenistuse puhul ka nende tegevuse parlamentaarne kontroll; on mures eelvangistuse laialdase kasutamise pärast, eriti poliitikategelaste ja aktivistide puhul, kuna see peaks olema erandlik meede, mida kohaldatakse vaid erakorraliste ja selgete asjaolude korral;

21.  tuletab meelde Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni 22. septembri 2015. aasta avaldust Gruusia põhiseaduskohtu kohtunikele avaldatud lubamatu surve kohta ning palub Gruusia valitsusel võtta asjakohased meetmed, muu hulgas piisavad meetmed kohtu liikmete ja nende perekondade kaitseks, uurida põhjalikult kõiki ähvardamise juhtumeid ning tuua süüdlased kohtu ette;

22.  rõhutab asjaolu, et poliitilise opositsiooni olemasolu on tasakaalustatud ja küpse poliitilise süsteemi jaoks äärmiselt tähtis, ning rõhutab, et ükskõik millise erakonna vastu kasutatud mis tahes vägivallaakte tuleks viivitamata ja põhjalikult uurida; kutsub kõiki Gruusia poliitilisi jõude üles parandama poliitilist õhkkonda, vältides vastandumist ja polariseerumist ning tagades erakondadevahelise dialoogi pidamise demokraatia ja õigusriigi põhimõtte tugevdamise huvides;

23.  nõuab ELi erinõuniku Thomas Hammarbergi esitatud märgilise tähtsusega aruandes „Üleminekuprotsess Gruusias“ sisalduvate põhiseaduslikku ja õigusreformi ning inimõigusi käsitlevate soovituste täielikku elluviimist;

24.  avaldab Gruusiale tunnustust tema innovatiivse e-hanke süsteemi eest, sest see on oluliselt suurendanud läbipaistvust, tõhusust ja vastutust, mis on korruptsioonivastase võitluse kesksed tegurid;

Moldova

25.  väljendab sügavat muret tegeliku süsteemse poliitilise ebastabiilsuse pärast, mis on jätkunud alates viimastest parlamendivalimistest 30. novembril 2014, ning on seisukohal, et praegune poliitiline ummikseis Moldovas on jõudnud kriitilise piirini ning võib destabiliseerida riigi institutsioone ja ohustada majandust, mis avaldab tugevat mõju välismaiste otseinvesteeringute sissevoolule;

26.  nõuab, et Moldova poliitilised jõud kiirendaksid käimasolevaid läbirääkimisi ja moodustaksid uue valitsuskoalitsiooni, kes oleks võimeline lisaviivitusteta viima edasi reformiprotsessi kõikide Moldova elanike hüvanguks, muu hulgas ka selleks, et täita Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) nõudmised; võtab teadmiseks 4. ja 13. jaanuaril 2016. aastal toimunud ebaõnnestunud katsed moodustada uus valitsus; nõuab, et Moldova erakonnad teadvustaksid, et kui nende jõupingutused uue valitsuse moodustamiseks konstitutsioonikohtu sätestatud tähtajaks, 29. jaanuariks 2016, peaksid ebaõnnestuma, toob see kaasa rasked geopoliitilised tagajärjed, ning võtab teadmiseks äsjased sündmused, mis võivad viia uue valitsuse loomiseni;

27.  rõhutab, et korruptsiooniga võitlemiseks, sõltumatu ja depolitiseeritud kohtusüsteemi loomiseks, nn riigi kaaperdamise kaotamiseks ning Moldova majanduse stabiliseerimiseks on vaja teha edasisi pingutusi; väljendab kahetsust asjaolu üle, et Moldova institutsioonide poliitilise ebastabiilsuse ja nende suutmatuse tõttu tulemusi saavutada peatati 2015. aastal ELi eelarvetoetuse maksed;

28.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pikendama kogu vajalikku tehnilist ja finantstoetust Moldova tulevasele valitsusele, järgides ELi Ukraina toetusrühma eeskuju, sealhulgas lähetades Brüsselist ja liikmesriikide pealinnadest eksperte ja ametnikke tegutsema Moldova juhtkonnas, kus nad saaksid reformide elluviimist kohapeal iga päev jälgida ning abiks olla;

29.  nõuab, et ametivõimud uuriksid täielikult ja põhjalikult korruptsiooniskandaali ja 1 miljardi euro vargust pangandussüsteemist, et tuua süüdlased kohtu ette ning tagada varastatud raha tagastamine; on seisukohal, et kestev panganduskriis näitab tõsist vajadust süsteemsete paranduste tegemise järele õigusraamistikus, et suurendada pangandussektori tegevuse kontrolli ja läbipaistvust; palub komisjonil sellega seoses jälgida teraselt jätkuvaid kohtulikke uurimisi ning pakkuda Moldova ametiasutustele vajaduse korral uurimiste teostamiseks ja lõpuleviimiseks oskusteadmisi ja abi;

30.  nõuab meediasektori terviklikku reformi ning meediaomandi täielikku läbipaistvust; väljendab sellega seoses muret tegeliku konkurentsi puudumise pärast ning nõuab range seaduse vastuvõtmist huvide konflikti kohta;

Ukraina

31.  tunneb heameelt ELi ja Ukraina vahelise DCFTA jõustumise üle 1. jaanuaril 2016; mõistab siiski hukka asjaolu, et Venemaa Föderatsioon peatas ühepoolselt vabakaubanduslepingu Ukrainaga, kehtestas karmid kaubandustõkked Ukraina ekspordile Venemaale ning takistab kaupade transiiti kolmandatesse riikidesse, rikkudes WTO ja muid kahepoolseid kaubanduslepinguid; nõuab, et EL toetaks Ukrainat WTOs käivitatud praeguses ja tulevastes vaidlustes Venemaaga, võttes kolmanda osapoole staatuse;

32.  rõhutab, et komisjon on olnud pooleteise aasta jooksul enneolematult avatud ja teinud suuri pingutusi selleks, et käsitleda kõiki Venemaa kahtlusi seoses DCFTA rakendamise tagajärgedega ning leida praktilisi lahendusi; peab kahetsusväärseks, et Venemaa pole suutnud esitada konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas DCFTA jõustumine mõjutaks tema turgu ja kaubandust; kinnitab taas, et AA/DCFTA rakendamine on potentsiaalselt kasulik ka Venemaale, kuna see aitab kaubandus- ja majandustegevust elavdada ning naabruskonda stabiliseerida; palub sellega seoses uurida edasisi võimalusi kõrgetasemeliseks dialoogiks;

33.  kutsub liikmesriike üles hoidma Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) missiooni täielikult mehitatuna ja toimivana; võtab teadmiseks Ukraina valitsuse üleskutsed suurendada rahvusvahelisi rahuvalvejõude Ukraina ja Venemaa piiril ning Luganski ja Donetski piirkondades; on nõus, et kui olukord seda võimaldab, tuleks Minski kokkuleppe täieliku elluviimise raames pakkuda konflikti osapooltele ELi juhitavat ÜJKP missiooni, mis abistaks selliste ülesannete täitmisel nagu demineerimine, ettevalmistused kohalikeks valimisteks ja humanitaarabiorganisatsioonidele vaba juurdepääsu tagamine;

34.  väljendab tõsist muret Minski kokkuleppe algselt kokkulepitud tähtajaks (31. detsember 2015) rakendamise pärast; tuletab meelde, et eelkõige lasub sellega seoses vastutus Venemaa ametivõimudel; kordab, et relvarahu rikkumised on 2015. aasta oktoobri keskpaigast alates sagenenud, et OSCE erakorralise vaatlusmissiooni vaatlejate vabale liikumisele seatakse jätkuvalt piiranguid, et Ukraina ei ole saanud tagasi kontrolli kogu oma piiri üle Venemaaga, et ajutiselt okupeeritud Luganski ja Donetski oblastite alade kohalike valimiste korraldamise viisi suhtes ei saavutatud kokkulepet ning et kõiki vange ja ebaseaduslikult kinnipeetavaid isikuid, näiteks Nadija Savtšenkot või Oleg Sentsovi ei ole vabastatud;

35.  väljendab heameelt Hollandi ohutusnõukogu aruande avaldamise üle Malaysia Airlinesi lennu 17 (MH17) lennuki allatulistamise kohta, mille tõttu hukkus 298 süütut tsiviilisikut; toetab rahvusvahelise kriminaalkohtu loomist ning palub Venemaa Föderatsioonil teha rahvusvahelise kogukonnaga täielikult koostööd, et viia läbi kõikehõlmav ja erapooletu kriminaaluurimine ja tuua vastutavad isikud kohtu ette; taunib Venemaa Föderatsiooni otsust blokeerida ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon rahvusvahelise kohtu loomise kohta kõnealuse kuriteo uurimiseks;

36.  taunib asjaolu, et Venemaa jätkuv agressioon on tekitanud Donbassi piirkonnas raske humanitaarolukorra ning et Ukraina ja rahvusvahelisi humanitaarorganisatsioone ei lasta okupeeritud piirkondadesse; väljendab sügavat muret enam kui 1,5 miljoni riigisisese põgeniku raske humanitaarolukorra pärast; tunneb sügavat muret inimõiguste rikkumiste pärast Venemaa poolt okupeeritud Krimmis, eelkõige krimmitatarlaste kohutava olukorra pärast, ning rõhutab vajadust suurendada ELi finantsabi Ukrainale;

37.  väljendab heameelt Ukraina ametivõimude jätkuvate jõupingutuste üle viisanõude kaotamise tegevuskava täitmiseks ning õnnitleb neid positiivse viimase eduaruande puhul selle kava rakendamise kohta; väljendab rahulolu sellega, et vastu on võetud uusi õigusakte ja poliitikameetmeid, millega on tugevdatud kaitset diskrimineerimise eest; ootab, et Ukraina juhtkond täidaks 2016. aasta esimeses kvartalis oma kohustused korruptsiooni vastu võitlemisel;

38.  rõhutab, et suurim reforme takistav probleem on sügavalt juurdunud korruptsioon; tunneb heameelt seni tehtud otsuste üle, näiteks korruptsioonivastaste õigusaktide vastuvõtmise ja korruptsioonivastase võitlusega tegelevate institutsioonide (riiklik korruptsioonivastane büroo, korruptsiooni ennetamise riiklik agentuur ja spetsiaalne korruptsioonivastane prokuratuur) ja mehhanismide ning korruptiivsel teel saadud tulu tagasinõudmise riikliku ameti loomise üle; väljendab lisaks heameelt hiljuti vastu võetud seaduse üle, mis käsitleb poliitiliste erakondade riiklikku rahastamist ja jõustub 1. juulil 2016, samuti avalike hangete seaduse üle;

39.  mõistab, et sõjaolukord Ida-Ukrainas on reformide elluviimisel tõsine takistus; rõhutab siiski, et Ukraina edu ja vastupidavus mis tahes välise vaenlase vastu sõltub ainult tema majanduse ja õigusraamistiku seisukorrast, edukast demokraatiast ja jõukuse kasvust;

40.  tunneb heameelt detsentraliseerimise ja kohtusüsteemi valdkonnas käimasoleva põhiseadusliku reformi üle; tuletab meelde, et Veneetsia komisjon avaldas põhiseaduse muudatusettepanekute mõlema paketi kohta positiivsed soovitused; rõhutab vajadust teha jätkuvaid edusamme nendes ja teistes valdkondades, eriti majanduses, kus jätkuvalt tuleb prioriteediks pidada paremat reguleerimist ja monopolide kaotamist, samuti fiskaalreforme, läbipaistvuse suurendamist ja soodsa investeerimiskliima loomist; väljendab muret Ukraina majanduse olukorra ja riigi üldise finantsolukorra pärast; võtab teadmiseks selle, et majanduslike näitajate stabiliseerimises on saavutatud mõningaid edusamme; tunneb heameelt Ukraina ja tema võlausaldajate vahel 2015. aasta septembris võla vähendamise osas saavutatud otsustava tähtsusega kokkuleppe üle; tuletab meelde, et rahvusvaheline kogukond, eelkõige EL ja Euroopas asuvad rahvusvahelised finantsasutused, IMF ja abi andvad riigid on lubanud anda enneolematu, ligi 20 miljardi euro suuruse summa;

41.  peab tervitatavaks ELi aktiivset toetust ja solidaarsust energeetika valdkonnas, mis võimaldas uuesti alustada Venemaa gaasitarneid Ukrainale 2015.–2016. aasta talveks; kutsub liikmesriike üles kasutama täielikult ära Ukraina transiidipotentsiaali ja tihendama koostööd, et tagada energiatarned nii ELile kui ka Ukrainale, ja hoiduma Ukrainast mööduvate uute torujuhtmete rajamisest, eriti Nord Stream II projekti arendamisest Venemaa gaasitarneteks Euroopasse, mis võivad osutuda kahjulikuks ELi energiaallikate mitmekesistamise strateegia ja ELi õiguse seisukohast; toetab ELi kavatsust edendada energiaturu täielikku integreerimist Ukrainaga energiaühenduse kaudu ning vähendada energiasõltuvust kodumajapidamisi liigselt koormamata; palub ELil ja Ukraina valitsusel töötada välja meetmed, et leevendada sotsiaalseid raskusi;

42.  tunnustab ELi-Ukraina parlamentaarse assotsieerimiskomitee tulemuslikku ja aktiivset tööd Ukraina poliitilise, julgeoleku- ja majandusolukorra jälgimisel, samuti komitee pühendumist ja toetust Ukraina ametivõimude algatatud ELi-suunalise üldise reformiprotsessi parandamisele; tuletab meelde Ukraina Ülemraada ja Euroopa Parlamendi vahel 2015. aastal allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumit, millega luuakse kahe parlamendi vahel ühine raamistik parlamentaarse toetuse ja suutlikkuse suurendamise jaoks;

43.  rõhutab vajadust tugevdada Ukraina kodanikuühiskonda, et see saaks ametivõime nõustada ja neid toetada lubatud reformide elluviimisel ning tõhusalt tegutseda järelevalvaja ja rikkumistest teatajana; tunneb heameelt ekspertide ringi ja Ülemraada vahelise tõhusa koostöö üle reformiprotsessis ning AA/DCFTA rakendamisel; kiidab asjaolu, et Ülemraada prioriteedid kujundatakse kodanikuühiskonnaga peetava ulatusliku dialoogi tulemusena;

44.  väljendab sügavat muret Madalmaades peatselt toimuvat ELi-Ukraina AA/DCFTA teemalist konsultatiivset rahvahääletust ümbritseva olukorra pärast; loodab, et Madalmaade elanikud langetavad otsuse lepingu antava kasu alusel ja mõistavad, millist konkreetset mõju see avaldab ELile ja eelkõige Madalmaadele;

o

o  o

 

45.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikidele, idapartnerluse riikide valitsustele ja parlamentidele, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile, Euronesti parlamentaarsele assambleele, Euroopa Nõukogu parlamentaarsele assambleele ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni parlamentaarsele assambleele.

 

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0272.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika