Postupak : 2015/3032(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0068/2016

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0068/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0018

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 175kWORD 123k
20.1.2016
PE575.970v01-00}
PE575.971v01-00}
PE575.979v01-00}
PE575.980v01-00}
PE575.981v01-00} RC1
 
B8-0068/2016}
B8-0069/2016}
B8-0077/2016}
B8-0078/2016}
B8-0079/2016} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

Verts/ALE (B8-0068/2016)

PPE (B8-0069/2016)

ALDE (B8-0077/2016)

ECR (B8-0078/2016)

S&D (B8-0079/2016)


o sporazumima o pridruživanju / područjima produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (2015/3032(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola u ime Kluba zastupnika PPE-a
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala, Kati Piri u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak u ime Kluba zastupnika ECR-a
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o sporazumima o pridruživanju / područjima produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (2015/3032(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir sporazume o pridruživanju / područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, Moldove i Ukrajine, s druge strane,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Gruziji, Moldovi i Ukrajini te svoju nedavnu Rezoluciju od 9. srpnja 2015. o pregledu Europske politike susjedstva(1),

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu sa sastanka na vrhu Istočnog partnerstva održanog u Rigi 21. i 22. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješća o napretku provedbe akcijskog plana liberalizacije viznog režima u Gruziji i Ukrajini od 18. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir preporuke Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o uključivanju civilnog društva u procese donošenja politika i reformi,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da su Gruzija, Moldova i Ukrajina ratificirale sporazume o pridruživanju koji obuhvaćaju područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine i time se odlučile za tješnju političku i gospodarsku integraciju s Europskom unijom i provedbu ambicioznih reformi u brojnim područjima, među kojima su demokracija, dobro upravljanje, vladavina prava i ljudska prava;

B.  budući da EU prepoznaje europske težnje tih triju država i naglašava dodanu vrijednost sporazumâ o pridruživanju u njihovim procesima reforme;

C.  budući da su dobro upravljanje, demokracija, vladavina prava i ljudska prava i dalje u samoj srži Europske politike susjedstva i predstavljaju temeljne obveze, osobito triju država koje su potpisale sporazume o pridruživanju s EU-om;

D.  budući da je Rusija i dalje uključena, izravno ili neizravno, u sukobe i unutarnje razdjele koji se tiču sve tri pridružene zemlje, a riječ je o okupiranim teritorijima Abhazije i Južne Osetije / regije Činvali u Gruziji, pitanju Pridnjestrovlja u Moldovi te ruskom pripojenju Krima i uključenosti u sukobu u istočnim dijelovima Ukrajine;

E.  budući da je putni režim bez viza između EU-a i Moldove uveden u travnju 2014., a posljednja izvješća Komisije iz prosinca 2015. ukazuju na to da Gruzija i Ukrajina sada ispunjavaju uvjete iz akcijskih planova liberalizacije viznih režima;

F.  budući da je suradnja EU-a s državama Istočnog partnerstva naišla na snažan otpor i agresivne reakcije Ruske Federacije u vidu protumjera protiv pridruženih zemalja; budući da su Europska unija i njezine države članice usvojile niz sankcija i restriktivnih mjera protiv Ruske Federacije i ruskih dužnosnika;

1.  ističe važnost sporazumâ o pridruživanju te područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine koja čine njihov sastavni dio; pozdravlja dosadašnji napredak i inzistira na tome da provedba tih sporazumâ o pridruživanju / sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini te povezanih programa pridruživanja mora biti glavni prioritet EU-a i njegova tri partnera; ističe da je Vijeće Europske unije jednoglasno potpisalo sporazume o pridruživanju;

2.  pozdravlja napore Gruzije, Moldove i Ukrajine u približavanju nacionalnog zakonodavstva standardima EU-a na temelju obveza iz sporazumâ o pridruživanju / sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini; ističe da uspjeh u tom pogledu ovisi o mnogim faktorima, između ostalog o stabilnom političkom okruženju, strateškom razmišljanju, konkretnim planovima za reforme i pametnoj upotrebi financijske i tehničke međunarodne potpore;

3.  u tom kontekstu podržava odlučnu i višeslojnu financijsku i tehničku pomoć koju su Europska unija i druge financijske institucije pružile Ukrajini i Gruziji, ali naglašava da EU svim svojim partnerima pruža financijsku podršku pod uvjetom da provode konkretne reforme; naglašava ključnu ulogu koju bi Komisija trebala imati u omogućavanju lakše provedbe sporazumâ o pridruživanju / sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini te u nadzoru i pružanju tehničke i financijske pomoći relevantnim tijelima;

4.  podsjeća na to da se sredstva stavljena na raspolaganje moraju pametno upotrijebiti i da sama po sebi nisu dovoljna da se stabilizira gospodarstvo niti se bilo kakav održivi uspjeh može postići bez stalnog angažmana partnera u predlaganju i provedbi strukturnih reformi kako bi se zajamčio porast domaće potražnje i postigla socijalna kohezija;

5.  smatra da je parlamentarni nadzor temeljni uvjet za demokratsku potporu politikama EU-a; stoga poziva Komisiju da Europskom parlamentu pravovremeno omogući redovito i detaljno praćenje provedbe sporazumâ o pridruživanju / sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini; traži da se omogući novi zamah Parlamentarnoj skupštini Euronest i da se ojača njezina aktivnost kako bi se mogla učinkovito suočiti s novim izazovima; poziva na razmjenu najboljih praksi te na sklapanje memoranduma o razumijevanju po uzoru na onaj koji je potpisan s Verhovnom Radom i koji bi mogao poslužiti kao primjer parlamentarne suradnje;

6.  naglašava da je važno razvijati socijalnu dimenziju partnerstva u skladu s odredbama programa o pridruživanju i relevantnih konvencija Međunarodne organizacije rada; potiče sve strane da poštuju svoje obveze o temeljnim standardima rada i zaštite okoliša;

7.  ističe da u potpunosti podržava teritorijalnu cjelovitost svih triju zemalja; poziva Rusku Federaciju da prekine okupaciju Krima i bez odgode okonča svaku vrstu izravne ili neizravne umiješanosti u sukob koji se odvija u Ukrajini, kao i u zamrznute sukobe u Gruziji i Moldaviji; pozdravlja odluku Vijeća od 21. prosinca 2015. o produljenju gospodarskih sankcija protiv Ruske Federacije uslijed neprovođenja Sporazumâ iz Minska;

8.  naglašava činjenicu da su pridružene zemlje svojom voljom odabrale uspostaviti dublji odnos s EU-om i da se njihov odabir treba u potpunosti poštovati i osloboditi pritiska od trećih strana; u tom pogledu osuđuje mjere koje je poduzela Rusija kako bi potkopala ili upropastila proeuropski put koji su odabrale tri države obuhvaćene postupkom pridruživanja i poziva na dodatne napore za suprotstavljanje dezinformaciji i poboljšanje strateške komunikacije politika i aktivnosti EU-a u istočnom susjedstvu, zajedno s aktivnostima koje provodi radna skupina EU-a East StratCom;

9.  snažno podupire najnovija izvješća koja je Komisija objavila 18. prosinca 2015. o napretku u provedbi akcijskih planova za liberalizaciju viznih režima u Gruziji i Ukrajini; očekuje od Vijeća i država članica da bez odgađanja tim dvjema zemljama omoguće putni režim bez viza; čestita Moldovi na dobroj provedbi bezviznog režima uvedenog u travnju 2014., što je dobar primjer za cijelu regiju;

10.  ističe činjenicu da su, na nižim razinama, glavni ciljevi područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine uvođenje konkretnog i održivog poboljšanja životnih uvjeta običnih građana jamčenjem stabilnosti, stvaranjem prilika za mala i srednja poduzeća te otvaranjem radnih mjesta; ističe činjenicu da bi provedba Sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini uz istovremeno teško ekonomsko stanje mogla imati utjecaj na ukrajinsko gospodarstvo i tržište rada te da se ne smiju zanemariti socijalne posljedice; ističe da je uspostava bilateralnih područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine s Ukrajinom, Gruzijom i Moldovom ključan instrument za modernu, transparentnu i predvidivu trgovinu, regulatorno usklađivanje i postupnu ekonomsku integraciju tih partnera na unutarnje tržište Europske unije te za izravna strana ulaganja koja će omogućiti otvaranje radnih mjesta i dugoročni rast, a konačan je cilj stvaranje šireg gospodarskog područja koje bi se temeljilo na pravilima Svjetske trgovinske organizacije i poštovanju suverenih odluka;

11.  ističe potrebu odlučnog provođenja programa reformi, ponajprije u području pravosuđa i vladavine prava te borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala kao važan preduvjet za društveni i gospodarski razvoj triju zemalja obuhvaćenih postupkom pridruživanja;

12.  ponovno ističe koliko je važno uključiti civilno društvo u procese donošenja politika i reformi; naglašava ulogu koju odgovarajuće platforme civilnog društva imaju u sporazumima o pridruživanju i ulogu koju mogu imati, osobito u podizanju svijesti građana i nadzoru provedbe sporazuma; ističe da je važno stanovništvu pridruženih zemalja objasniti prednosti provedbe sporazumâ o pridruživanju / sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini te razbiti sve mitove;

13.  naglašava da su odredbe sporazumâ o pridruživanju / sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini u kojima je riječ o suradnji u području energije važne za sigurnost opskrbe te za razvoj konkurentnih, transparentnih i nediskriminirajućih energetskih tržišta u skladu s pravilima i normama EU-a, kao i za obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost; podržava namjeru EU-a da s pomoću Zajednice za energiju ojača potpunu integraciju energetskih tržišta Moldove, Ukrajine i Gruzije;

14.  pozdravlja činjenicu da je unatoč negativnim gospodarskim trendovima u regiji izvoz iz Gruzije i Moldove prema Europskoj uniji porastao u prvih 12 mjeseci provedbe Sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini, s time da je uvoz iz Gruzije u Uniju porastao 15 %, a ukupan udio Unije u izvozu iz Moldove porastao je 62 %, te da se jednaki pozitivni trendovi mogu očekivati i u Ukrajini; poziva Komisiju da sastavlja detaljna godišnja izvješća o provedbi sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom, posebno u pogledu mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera u Gruziji te mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera i zaštitne klauzule za Moldovu;

15.  naglašava da u skladu s člankom 49. Ugovora o Europskoj uniji sve europske države mogu podnijeti zahtjev za članstvo u Uniji, pod uvjetom da poštuju načela demokracije, temeljne slobode, ljudska prava i prava manjina te da osiguraju vladavinu prava;

16.  zadovoljan je zbog sudjelovanja tih triju zemalja u programima EU-a ili njihove povezanosti s programima, kao što su Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME), Obzor 2020., Erasmus+, Marie Sklodowska Curie i Kreativna Europa; napominje da ta suradnja donosi prednosti svim stranama te da partnerskim zemljama pruža priliku da se upoznaju s načinom rada i politikama Europske unije;

17.  pozdravlja novo usredotočenje revidirane Europske politike susjedstva i namjeru Europske unije da pojača suradnju s našim partnerima na područjima sprečavanja sukoba, borbe protiv terorizma, antiradikalizma i reforme sektora sigurnosti; smatra da ta suradnja treba biti temeljita te usmjerena na pronalaženje rješenja za zajedničke sigurnosne prijetnje i razvijanje zajedničkih načina održivog rješavanja sukoba, između ostalog jačanjem suradnje u misijama i obukama u okviru Zajedničke sigurnosne i obrambene politike te u aktivnostima čiji je cilj neširenje oružja za masovno uništenje i borba protiv nezakonite trgovine malim i lakim oružjem; ponovno ističe da podupire misiju EU-a u Moldovi i Ukrajini za pomoć na granicama (EUBAM), savjetodavnu misiju EU-a za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) i promatračku misiju EU-a u Gruziji (EUMM) te da podupire napore uložene kako bi se na miran način razriješili sukobi između te tri zemlje;

Gruzija

18.  pozdravlja napredak koji je Gruzija ostvarila u posljednje tri godine u svim područjima pokrivenim četirima tematskim blokovima Akcijskog plana za liberalizaciju viznog režima te pohvaljuje predanost koju su gruzijske vlasti pokazale u tom pogledu;

19.  ističe da su sloboda medija i izražavanja te pluralizam izvora informacija temeljne vrijednosti demokratskog društva; zabrinut je zbog negativnih učinaka koje slučajevi kao što je onaj televizijske kuće Rustavi 2 imaju na pluralizam medija; u tom smislu poziva gruzijske vlasti da zajamče pluralizam medija, neovisnost uredništva i transparentnost vlasništva nad medijima, pogotovo uoči održavanja parlamentarnih izbora 2016. godine; podupire ideju gruzijskih vlasti da se pošalje stručnu misiju visokih savjetnika koja se sastoji od umirovljenih sudaca Europskog suda i Europskog suda za ljudska prava u cilju nadzora aktualnog predmeta povezanog s televizijskim kanalom Rustavi 2;

20.  u tom pogledu ističe da sudski postupci trebaju biti transparentni, nepristrani i neopterećeni političkim motivima; poziva Gruziju da nastavi provoditi i provede u potpunosti reformu pravosuđa, ojača njegovu neovisnost i depolitizira ured javnog tužitelja; i dalje je zabrinut zbog manjka odgovornosti ureda javnog tužitelja i nejasnih kriterija na temelju kojih se imenuju tužitelji i istražitelji; poziva na stalne napore za postizanje potpune neovisnosti, učinkovitosti, nepristranosti i profesionalizma u pravosuđu, uredu javnog tužitelja i ministarstvu unutarnjih poslova te u novoosnovanoj sigurnosnoj službi, uključujući parlamentarni nadzor nad aktivnostima potonje dvije institucije; zabrinut je zbog toga što se, posebno kad je riječ o političkim ličnostima i aktivistima, vrlo često primjenjuje istražni zatvor koji bi trebao biti izvanredna mjera koja se primjenjuje samo u hitnim i nedvosmislenim okolnostima;

21.  podsjeća na izjavu Venecijanske komisije Vijeća Europe od 22. rujna 2015. o neprimjerenom pritisku na suce Ustavnog suda Gruzije i poziva gruzijsku vladu da poduzme odgovarajuće korake, između ostalog prikladne mjere za zaštitu članova suda i njihovih obitelji, potpuno istraživanje svih radnji zastrašivanja i privođenje počiniteljâ pravdi;

22.  naglašava činjenicu da je postojanje političke opozicije iznimno važno za uravnotežen i zreo politički sustav i ističe da bi se svaki čin nasilja protiv članova bilo koje političke stranke trebao brzo i temeljito istražiti; poziva sve političke snage u Gruziji da poboljšaju političku klimu u zemlji tako što će izbjegavati sukobe i polarizaciju te omogućiti međustranački dijalog u cilju jačanja demokracije i vladavine prava;

23.  poziva na to da se u potpunosti provedu preporuke iz ključnog izvješća naslovljenog „Gruzija u tranzicijiˮ koje je podnio Thomas Hammarberg, posebni savjetnik EU-a za ustavnu i pravnu reformu i ljudska prava;

24.  čestita Gruziji na njezinom inovativnom sustavu za e-nabavu, kojim su znatno povećane transparentnost, učinkovitost i odgovornost, ključni faktori u borbi protiv korupcije;

Moldova

25.  ozbiljno je zabrinut zbog sustavne de facto političke nestabilnosti koja uporno traje od posljednjih parlamentarnih izbora održanih 30. studenog 2014. i smatra da je trenutni politički zastoj u Moldovi dostigao kritičnu točku te bi mogao destabilizirati institucije u toj zemlji i ugroziti gospodarstvo, što ima velik učinak na priljev izravnih stranih ulaganja;

26.  potiče političke snage u Moldovi da ubrzaju pregovore koji su u tijeku i da oforme novu vladajuću koaliciju koja će bez dodatnog odgađanja nastaviti s procesom reformi na dobrobit svih stanovnika Moldove, a čime će se postupiti i u skladu sa zahtjevima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF); napominje da 4. i 13. siječnja nije došlo do sastavljanja nove vlade; poziva moldovske stranke da prihvate da će doći do teških geopolitičkih posljedica ako ne uspiju sastaviti novu vladu do roka koji je Ustavni sud odredio za 29. siječnja 2016., te prima na znanje najnoviji razvoj situacije prema kojem postoje dobri izgledi za formiranje nove vlade;

27.  naglašava da je potrebno uložiti dodatan napor u borbu protiv korupcije, stvaranje neovisnog i depolitiziranog pravosuđa, zaustavljanje zarobljavanja države te stabiliziranje moldovskog gospodarstva; žali zbog činjenice da je financijska pomoć iz proračuna EU-a obustavljena tijekom 2015. zbog političke nestabilnosti moldovskih institucija i njihove nemogućnosti da postižu rezultate;

28.  poziva Komisiju i države članice da budućoj vladi Moldove pružaju sva potrebna tehnička znanja i financijsku podršku po uzoru na skupinu EU-a za podršku Ukrajini, uključujući upućivanjem stručnjaka i službenika iz Bruxellesa i glavnih gradova država članica u administrativne službe Moldove kako bi im na licu mjesta i svakodnevno mogli pomoći u provedbi reformi i nadzoru nad njihovom provedbom;

29.  apelira na vlasti da potpuno i podrobno istraže korupcijski skandal i krađu 1 milijarde EUR iz bankovnog sustava te da odgovorne privedu pravdi i zajamče povrat ukradenih sredstava; smatra da trenutačna bankovna kriza pokazuje koliko su uistinu potrebna sustavna poboljšanja pravnog okvira kako bi se pojačale kontrola i transparentnost aktivnosti u bankovnom sektoru; u tom pogledu traži od Komisije da pobliže prati tekuće sudske istrage i da moldovskim vlastima, po potrebi, stavi na raspolaganje stručno znanje i pomoć koji su potrebni da bi se istraga mogla provesti i dovršiti;

30.  poziva na sveobuhvatnu reformu medijskog sektora i potpunu transparentnost vlasništva nad medijima; u tom kontekstu izražava zabrinutost zbog nedostatka istinskog tržišnog natjecanja i poziva na donošenje strogog zakona o sukobu interesa;

Ukrajina

31.  pozdravlja činjenicu da je 1. siječnja 2016. stupio na snagu Sporazum o produbljenoj i sveobuhvatnoj trgovini između EU-a i Ukrajine; međutim, osuđuje jednostranu odluku Ruske Federacije da obustavi svoj Sporazum o slobodnoj trgovini s Ukrajinom, uvede ozbiljna trgovinska ograničenja na izvoz iz Ukrajine u Rusiju i oteža provoz robe u treće zemlje, čime se krše sporazumi Svjetske trgovinske organizacije i drugi bilateralni trgovinski sporazumi; poziva EU da podrži Ukrajinu u njezinim aktualnim i budućim sporovima s Rusijom pred Svjetskom trgovinskom organizacijom te da u tu svrhu zauzme status treće strane;

32.  naglašava da je Komisija tijekom godinu i pol dana pokazala nezabilježenu otvorenost i poduzela napore kako bi uklonila sve sumnje koje je Rusija izrazila u pogledu posljedica provedbe Sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini i pronašla praktična rješenja; žali zbog nemogućnosti Rusije da pruži konkretne primjere o tome kako će stupanje na snagu Sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini utjecati na njezino tržište i trgovinu; ponavlja da Rusija ima potencijalne koristi od provedbe Sporazuma o pridruživanju / Sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini zbog pojačane trgovinske i gospodarske aktivnosti te stabilnijeg susjedstva; u tom pogledu poziva na istraživanje daljnjih mogućnosti za dijalog na visokoj razini;

33.  poziva države članice da zadrže potreban broj ljudi na misiji Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i da ta misija ostane potpuno operativna; prima na znanje pozive ukrajinske vlade za jačom prisutnošću međunarodnih mirovnih snaga na granici između Ukrajine i Rusije i u regijama Luganska i Donjecka; slaže se da bi, kad situacija za to bude povoljna te kao dio potpune provedbe Sporazuma iz Minska, stranama u sukobu trebalo ponuditi pomoć misije u okviru Zajedničke sigurnosne i obrambene politike pod vodstvom EU-a kako bi pomogla s raznim zadaćama kao što su razminiranje, pripremanje lokalnih izbora i osiguravanje slobodnog pristupa za organizacije koje pružaju humanitarnu pomoć;

34.  izražava duboku zabrinutost u pogledu provedbe Sporazuma iz Minska do prethodno dogovorenog roka od 31. prosinca 2015.; podsjeća da su ruske vlasti u tom pogledu posebno odgovorne; ponavlja da su kršenja prekida vatre sve češća od sredine listopada 2015., da posebna promatračka misija OESS-a i dalje nailazi na ograničenja u pogledu slobode kretanja, da Ukrajina nije uspjela uspostaviti kontrolu nad cijelom dužinom svoje granice s Rusijom, da nije postignut dogovor o načinima održavanja lokalnih izbora na privremeno okupiranim teritorijima Luganska i Donjecka te da nisu svi zatvorenici i nezakonito pritvorene osobe kao što su Nadia Savčenko i Oleg Sencov pušteni na slobodu;

35.  pozdravlja objavu izvješća Nizozemskog odbora za sigurnost o rušenju zrakoplova Malaysia Airlinesa na letu MH17, u kojem je život izgubilo 298 civila; podržava uspostavljanje međunarodnog kaznenog tribunala i poziva Rusku Federaciju da u potpunosti surađuje s međunarodnom zajednicom kako bi se provela sveobuhvatna i nepristrana kaznena istraga i odgovorne osobe privelo pravdi; žali zbog odluke Ruske Federacije da uloži veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a o uspostavljanju međunarodnog suda za istragu tog zločina;

36.  žali zbog toga što je aktualna ruska agresija prouzročila iznimno teško humanitarno stanje u Donbasu te što ukrajinskim i međunarodnim humanitarnim organizacijama nije dopušten pristup okupiranim regijama; izražava duboku zabrinutost zbog teških humanitarnih uvjeta u kojima se nalazi više od 1,5 milijuna interno raseljenih osoba; duboko je zabrinut zbog kršenja ljudskih prava na području Krima koji su okupirali Rusi, a posebno zbog iznimno teške situacije krimskih Tatara, te ističe da je potrebna daljnja financijska pomoć EU-a Ukrajini;

37.  pozdravlja trajne napore ukrajinskih vlasti u pogledu ispunjenja akcijskog plana za liberalizaciju viznog režima te im čestita na pozitivnom završnom izvješću o provedbi tog plana; zadovoljan je zbog donošenja novih zakona i politika kojima je ojačana zaštita od diskriminacije; očekuje od ukrajinskog vodstva da u prvom tromjesečju 2016. ispuni svoje obveze u pogledu borbe protiv korupcije;

38.  ističe da je borba protiv sustavne korupcije najveći izazov reformi; pozdravlja dosadašnje odluke, kao što je utemeljenje zakonodavstva, institucija (Nacionalni ured za borbu protiv korupcije, Nacionalna agencija za sprečavanje korupcije i poseban tužitelj za suzbijanje korupcije) i mehanizama za borbu protiv korupcije, kao i Nacionalne agencije za vraćanje imovinske koristi ostvarene korupcijom; usto pozdravlja nedavno usvajanje zakona o državnom financiranju političkih stranaka koji će stupiti na snagu 1. srpnja 2016. te zakon o javnoj nabavi;

39.  shvaća da se ratnim stanjem na istoku Ukrajine ozbiljno narušava te napore za provođenje reformi; međutim, ističe da uspjeh i otpornost Ukrajine u odnosu na svakog vanjskog neprijatelja ovisi isključivo o dobrom stanju njezina gospodarstva i zakonodavnog okvira, naprednoj demokraciji i rastućem prosperitetu;

40.  pozdravlja aktualni proces ustavne reforme u području decentralizacije i pravosuđa; podsjeća da je Venecijanska komisija izdala pozitivne preporuke o obama paketima izmjena Ustava; ističe da je potrebno ostvariti dodatan napredak u tom području i u drugim područjima, posebno u gospodarstvu u kojem bolja regulativa i demonopolizacija moraju i dalje biti prioriteti, kao i fiskalne reforme, jačanje transparentnosti i stvaranje povoljnog okruženja za ulaganja; izražava zabrinutost zbog stanja ukrajinskog gospodarstva i cjelokupne financijske situacije u državi; prima na znanje blagi napredak u području stabilizacije gospodarskih rezultata; pozdravlja ključni dogovor o smanjenju duga koji je Ukrajina postigla sa svojim vjerovnicima u rujnu 2015.; podsjeća da su se međunarodna zajednica, posebno EU, međunarodne financijske institucije sa sjedištem u Europi, MMF i pojedine države donatorice obvezale na pomoć u nezapamćenom iznosu od 20 milijardi EUR;

41.  pozdravlja aktivnu podršku i solidarnost EU-a u području energetike koji su omogućili ponovnu uspostavu isporuke ruskog plina u Ukrajinu za zimu 2015. – 2016., poziva države članice da u potpunosti iskoriste tranzitni potencijal Ukrajine, da osnaže suradnju kako bi i EU-u i Ukrajini osigurale sigurnu opskrbu energijom te da spriječe gradnju novih cjevovoda koji bi zaobišli Ukrajinu, posebno razvoj projekta Sjeverni tok 2 za dostavu ruskog plina Europi koji bi mogao negativno utjecati na strategiju EU-a za diverzifikaciju izvora energije i na zakonodavstvo EU-a; podržava namjeru EU-a da s pomoću Zajednice za energiju ojača potpunu integraciju energetskog tržišta Ukrajine te da smanji energetsku ovisnost, a da pritom ne preoptereti privatna kućanstva; poziva EU i ukrajinsku vladu da osmisle mjere kojima bi se ublažili socijalni problemi;

42.  cijeni učinkovit i dinamičan rad Parlamentarnog odbora za pridruživanje između EU-a i Ukrajine u nadzoru nad političkom, sigurnosnom i gospodarskom situacijom u Ukrajini te njegovu predanost i podršku poboljšanju svih procesa reforme koje su vlasti Ukrajine pokrenule, a koje su usmjerene prema EU-u; podsjeća da su ukrajinska Verhovna Rada i Europski parlament 2015. potpisali Memorandum o razumijevanju o utemeljenju zajedničkog okvira za parlamentarnu podršku i jačanje kapaciteta među tim dvama parlamentima;

43.  naglašava da je potrebno ojačati civilno društvo Ukrajine kako bi ono moglo savjetovati i podržavati vlasti u ostvarivanju obećanih reformi te djelovati kao učinkovit nadzornik i zviždač; pozdravlja djelotvornu suradnju između stručne zajednice i Verhovne Rade u procesu reforme i u provedbi Sporazuma o pridruživanju / Sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini; pozdravlja činjenicu da Verhovna Rada oblikuje svoje prioritete na temelju sveobuhvatnih dijaloga s civilnim društvom;

44.  duboko je zabrinut zbog konteksta predstojećeg savjetodavnog referenduma u Nizozemskoj o Sporazumu o pridruživanju / Sporazumu o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini između EU-a i Ukrajine; vjeruje da će nizozemski narod odluku donijeti na temelju prednosti sporazuma, imajući na umu njegove konkretne učinke na EU, a posebno na Nizozemsku;

o

o  o

 

 

45.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, državama članicama, vladama i parlamentima zemalja Istočnog partnerstva i Ruske Federacije, Parlamentarnoj skupštini Euronest te parlamentarnim skupštinama Vijeća Europe i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0272.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti