Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0068/2016Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0068/2016

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina

20.1.2016 - (2015/3032(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
Verts/ALE (B8‑0068/2016)
PPE (B8‑0069/2016)
ALDE (B8‑0077/2016)
ECR (B8‑0078/2016)
S&D (B8‑0079/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureșan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola în numele Grupului PPE
Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru‑Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala, Kati Piri în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak în numele Grupului ECR
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl în numele Grupului ALDE
Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes
în numele Grupului Verts/ALE


Procedură : 2015/3032(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0068/2016
Texte depuse :
RC-B8-0068/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina

(2015/3032(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător (AA/ALSAC) dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, Republica Moldova și Ucraina, pe de altă parte,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Georgia, Republica Moldova și Ucraina, precum și raportul sau recent referitor la Revizuirea politicii europene de vecinătate (PEV) și la Parteneriatul Estic[1],

–  având în vedere declarația comună a Summitului Parteneriatului Estic, care a avut loc la Riga la 21 și 22 mai 2015,

–  având în vedere rapoartele din 18 decembrie 2015 privind progresele înregistrate de Georgia și Ucraina cu privire la implementarea planului de acțiune privind liberalizarea vizelor;

–  având în vedere recomandările Comitetului Economic și Social European privind integrarea societății civile în elaborarea politicilor și în procesele de reformă,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Georgia, Republica Moldova și Ucraina au ratificat acordurile de asociere, care prevăd crearea unor zone liber schimb aprofundat și cuprinzător (AA/ALSAC) și prin urmare, au ales calea integrării economice și politice mai strânse cu Uniunea Europeană și aplică programe de reforme ambițioase în numeroase domenii, cum ar fi democrația, buna guvernare, statul de drept și drepturile omului;

B.  întrucât UE recunoaște aspirațiile europene ale celor trei țări și subliniază valoarea adăugată a acordurilor de asociere pentru procesele de reformă din aceste țări;

C.  întrucât buna guvernare, democrația, statul de drept și drepturile omului rămân în centrul Politicii europene de vecinătate (PEV) și reprezintă un angajament fundamental, în special pentru cele trei țări care au semnat acorduri de asociere cu UE;

D.  întrucât Rusia rămâne implicată, direct sau indirect, în conflicte și diviziuni interne în toate cele trei țări vizate de acordurile de asociere - teritoriile ocupate din Abhazia și Oseția de Sud/Regiunea Tskhinvali în Georgia, problema Transnistriei în Moldova, anexarea Crimeii de către Rusia și implicarea în conflictul din părțile de est ale Ucrainei;

E.  întrucât regimul de călătorii fără viză între UE și Moldova a fost introdus în aprilie 2014 și întrucât, din ultimele rapoarte ale Comisiei din decembrie 2015, rezultă că Georgia și Ucraina îndeplinesc în prezent cerințele stabilite în planurile de acțiune privind liberalizarea vizelor;

F.  întrucât colaborarea UE cu țările din Parteneriatul Estic a întâmpinat o opoziție puternică și a avut parte de reacții agresive din partea Federației Ruse, cum ar fi luarea unor măsuri de retorsiune împotriva țărilor vizate de acordurile de asociere; întrucât UE și statele sale membre au adoptat o serie de sancțiuni și de măsuri restrictive împotriva Federației Ruse și a oficialilor ruși,

1.  subliniază importanța acordurilor de asociere (AA) și a părților din acorduri privind zonele de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZSLAC); salută progresele realizate până acum și insistă că implementarea acestor AA/ASLAC și a agendelor legate de asociere trebuie să fie o prioritate pentru UE și cele trei țări partenere; subliniază că semnarea acordurilor de asociere s-a realizat cu unanimitate în Consiliul Uniunii Europene;

2.  salută eforturile depuse de Georgia, Moldova și Ucraina pentru a-și apropia legislațiile naționale de standardele UE, pe baza angajamentelor asumate în cadrul AA/ASLAC; subliniază că reușita acestui lucru depinde de mai mulți factori, inclusiv de un mediu politic stabil, gândire strategică, planuri concrete de reforme și utilizarea optimă a sprijinului financiar și tehnic internațional;

3.  sprijină, în acest sens, asistența multiplă angajată, financiară și tehnică, oferită de UE și de alte instituții financiare pentru Ucraina și Georgia, dar subliniază că sprijinul financiar al UE pentru toți partenerii săi este condiționat de măsuri concrete de reformă; subliniază rolul esențial pe care Comisia ar trebui să-l joace în promovarea implementării AA/ASLAC și în monitorizarea și asistarea autorităților competente, pentru aspectele tehnice și financiare;

4.  reamintește că fondurile puse la dispoziție trebuie să fie cheltuite corect și că numai fondurile sigure nu sunt suficiente pentru a stabiliza economia și nici nu se poate realiza un succes durabil fără un angajament continuu din partea partenerilor în propunerea și implementarea reformelor structurale, pentru a asigura creșterea cererii interne și pentru a realiza coeziunea socială;

5.  consideră că, pentru susținerea democratică a politicilor UE, controlul parlamentar este o condiție fundamentală; invită, prin urmare, Comisia să încurajeze monitorizarea periodică și detaliată de către Parlamentul European a implementării AA/ASLAC, în timp util; cere reimpulsionarea Adunării Parlamentare Euronest și stimularea activităților sale, astfel încât să poată face față în mod adecvat noilor provocări; cere organizarea de schimburi de bune practici și încheierea unui memorandum de înțelegere după modelul celui semnat cu Rada Supremă, care ar putea servi drept exemplu de cooperare parlamentară;

6.  subliniază importanța dezvoltării dimensiunii sociale a parteneriatului, în conformitate cu dispozițiile programelor de asociere și convențiile aplicabile ale OIM; îndeamnă toate părțile să își respecte angajamentele privind respectarea principalelor standarde de muncă și de mediu;

7.  subliniază sprijinul său ferm pentru integritatea teritorială a tuturor celor trei țări; invită Federația Rusă să pună capăt ocupației Crimeii și să înceteze imediat orice implicare directă sau indirectă în conflictul actual din Ucraina, precum și în conflictele înghețate din Georgia și Republica Moldova; salută decizia Consiliului din 21 decembrie 2015 de a extinde sancțiunile economice împotriva Federației Ruse ca urmare a nerespectării acordurilor de la Minsk;

8.  subliniază că țările vizate de acordurile de asociere au ales în mod liber să construiască o relație mai apropiată cu Uniunea Europeană și că alegerea lor trebuie respectată și nicio parte terță nu trebuie să exercite presiuni asupra acestora; condamnă, în această privință acțiunile Rusiei făcute pentru a submina sau deraia cursul proeuropean adoptat de cele trei țări participante la acordurile de asociere și cere, totodată, accelerarea eforturilor de combatere a dezinformării și de îmbunătățire a comunicării strategice a politicilor și acțiunilor UE în vecinătatea estică, împreună cu activitățile Grupului operativ StratCom Est al UE;

9.  salută călduros cele mai recente rapoarte privind progresele înregistrate, publicate de Comisie la 18 decembrie 2015, referitoare la implementarea de către Georgia și Ucraina a planurilor lor de acțiune privind liberalizarea vizelor; așteaptă din partea Consiliului și a statelor membre să acorde celor două țări regimul de călătorii fără viză, fără întârziere; felicită Republica Moldova pentru buna implementare a regimului de călătorie fără vize introdus din aprilie 2014, ceea ce reprezintă un bun exemplu pentru întreaga regiune;

10.  subliniază că principalele obiective ale ALSAC sunt, la scară mică, realizarea de îmbunătățiri concrete și durabile a condițiilor de viață ale cetățenilor de rând prin asigurarea stabilității, crearea de oportunități pentru IMM-uri și generarea de locuri de muncă; subliniază că implementarea ALSAC, combinată cu situația economică dezastruoasă, ar putea avea consecințe asupra economiei și a pieții muncii din Ucraina, cu consecințe sociale care nu trebuie neglijate; subliniază că semnarea ALSAC-urilor bilaterale cu Ucraina, Georgia și Republica Moldova reprezintă un instrument crucial pentru o apropiere a legislațiilor modernă, transparentă și previzibilă și pentru o integrare economică treptată a partenerilor în piața internă a UE, precum și pentru investiții străine directe care să ducă la crearea de locuri de muncă și creștere economică pe termen lung, cu obiectivul primordial de a crea o zonă economică mai largă bazată pe normele Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și respectarea suveranității naționale;

11.  subliniază că trebuie acționat cu fermitate pentru a urmări aplicarea programelor de reformă, în special în ceea ce privește justiția și statul de drept, trebuie combătură corupția și criminalitatea organizată, acestea fiind condiții prealabile importante pentru dezvoltarea socioeconomică a celor trei țări participante la acordurile de asociere;

12.  reamintește importanța integrării societății civile în procesul de elaborare a politicilor și de reformă; subliniază rolul, prevăzut în AA, pe care îl pot avea platformele relevante ale societății civile în acest proces, mai ales în ceea ce privește conștientizarea opiniei publice și monitorizarea implementării acordurilor; subliniază că este important să se explice populației țărilor vizate de acordurile de asociere care sunt avantajele aplicării AA/ALSAC și să se demonteze toate miturile legate de acestea;

13.  subliniază importanța prevederilor din AA/ALSAC referitoare la cooperarea în domeniul energetic vizând securitatea aprovizionării și dezvoltarea unor piețe energetice competitive, transparente și nediscriminatorii, în conformitate cu normele și standardele UE, precum și energia din surse regenerabile și eficiența energetică; susține intenția UE de a consolida integrarea deplină a Moldovei, Ucrainei și Georgiei pe piața energiei prin Comunitatea Energiei;

14.  salută faptul că, în ciuda tendințelor economice negative în regiune, exporturile Georgiei și Moldovei în UE au crescut în primele 12 luni de implementare a ALSAC, importurile UE din Georgia crescând cu 15% și ponderea totală a UE în exporturile Moldovei crescând cu 62%, și se așteaptă să vadă aceleași tendințe pozitive și în Ucraina; invită Comisia să prezinte anual rapoarte detaliate referitoare la aplicarea ALSAC încheiate cu Georgia, Moldova și Ucraina, în special în ceea ce privește mecanismul de prevenire a eludării pentru Georgia și mecanismul de prevenire a eludării și clauza de salvgardare pentru Moldova;

15.  subliniază faptul că, în temeiul articolului 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, orice stat european poate solicita să devină membru al UE, cu condiția să respecte principiile democrației, libertățile fundamentale, drepturile omului și ale minorităților și să garanteze statul de drept;

16.  își exprimă satisfacția față de participarea sau asocierea celor trei țări la programele UE, precum Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), Orizont 2020, Erasmus+, Marie Sklodowska-Curie și Europa Creativă; observă că această cooperare, pe lângă faptul că este reciproc avantajoasă, oferă țărilor partenere ocazia de a se familiariza cu metodele de lucru și politicile UE;

17.  salută accentul nou pus în versiunea revizuită a PEV și intenția UE de a intensifica cooperarea cu partenerii noștri în domeniile prevenirii conflictelor, combaterii terorismului și a radicalizării și reformei sectorului de securitate, consideră că această cooperare trebuie să fie substanțială și axată pe gestionarea amenințărilor comune la adresa securității și pe depunerea de eforturi comune pentru rezolvarea viabilă a conflictelor, inclusiv prin participarea mai activă la misiuni și activități de formare din domeniul politicii de securitate și apărare comună (PSAC), precum și la acțiuni menite să asigure neproliferarea armelor de distrugere în masă și lupta împotriva traficului ilegal de arme de calibru mic și armament ușor (SALW); își reafirmă sprijinul pentru Misiunea UE de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), Misiunea UE de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) și Misiunea UE de monitorizare în Georgia (EUMM), precum și pentru eforturile de rezolvare pe cale pașnică a conflictelor din aceste trei țări;

Georgia

18.  salută progresele înregistrate de Georgia în ultimii trei ani în toate domeniile vizate de cele patru secțiuni ale planului de acțiune privind liberalizarea regimului de vize și salută angajamentul de care au dat dovadă, în acest sens, autoritățile georgiene;

19.  subliniază că libertatea presei, libertatea de exprimare și pluralismul mijloacelor de informare reprezintă valorile fundamentale ale unei societăți democratice; își exprimă îngrijorarea cu privire la posibilele efecte adverse asupra pluralității mijloacelor de informare pe care le-ar putea avea cazuri precum cel al societății de radioteleviziune Rustavi 2; invită, în acest sens, autoritățile georgiene să garanteze pluralismul mijloacelor de informare și independența editorială, precum și transparența în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei, în special în perioada premergătoare desfășurării alegerilor parlamentare din 2016; sprijină ideea lansată de autoritățile georgiene de a trimite o misiune de experți la care să ia parte consilieri de înalt nivel precum judecători pensionați de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care să supervizeze cazul actual legat de Rustavi 2;

20.  subliniază, în acest sens, că procedurile judiciare ar trebui să fie transparente, imparțiale și neinfluențate de motivații politice; solicită Georgiei să continue și să pună pe deplin în aplicare procesul de reformă a sistemului judiciar, inclusiv prin consolidarea independenței sale și prin depolitizarea parchetului; este în continuare îngrijorat de lipsa de răspundere a parchetului și de criteriile imprecise conform cărora sunt numiți procurorii și anchetatorii; solicită să se depună în continuare eforturi pentru independența deplină, eficiența, imparțialitatea și profesionalismul sistemului judiciar, parchetului și ministerului de interne, precum și ale nou-înființatului serviciu de securitate, inclusiv controlul parlamentar al activităților ultimelor două instituții; își exprimă îngrijorarea în legătură cu utilizarea pe scară largă a arestului preventiv, în special în cazul personalităților politice și al militanților, care ar trebui să fie o măsură excepțională, aplicată numai în situații urgente și în circumstanțe clare;

21.  reamintește declarația din 22 septembrie 2015 a Comisiei de la Veneția din cadrul Consiliului Europei privind presiunile nejustificate exercitate asupra judecătorilor de la curtea constituțională a Georgiei și solicită guvernului Georgiei să întreprindă acțiunile necesare, inclusiv să ia măsuri adecvate pentru a proteja membrii instanței și familiile acestora, să ancheteze integral toate actele de intimidare și să îi aducă pe autorii lor în fața justiției;

22.  subliniază faptul că existența unei opoziții politice este esențială pentru un sistem politic echilibrat și matur și insistă asupra faptului că orice act de violență comis împotriva membrilor oricărui partid politic ar trebui să facă obiectul unei investigații prompte și detaliate; solicită tuturor forțelor politice din Georgia să îmbunătățească climatul politic evitând confruntarea și polarizarea și asigurând dialogul interpartinic în interesul consolidării democrației și a statului de drept;

23.  solicită implementarea deplină a recomandărilor consacrate în raportul de referință „Georgia în tranziție” privind reforma constituțională și juridică și drepturile omului, înaintat de consilierul special al UE Thomas Hammarberg;

24.  felicită Georgia pentru sistemul său inovator de achiziții publice online care a mărit substanțial transparența, eficiența și responsabilitatea – factori cheie în lupta contra corupției;

Moldova

25.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la instabilitatea politică sistemică de facto ce a continuat în mod efectiv de la ultimele alegeri parlamentare din 30 noiembrie 2014 și consideră că actualul impas politic din Moldova a ajuns într-un punct critic, care riscă să destabilizeze instituțiile țării și să pună în pericol economia, acest lucru având un impact major asupra volumului investițiilor străine directe (ISD);

26.  îndeamnă forțele politice din Moldova să accelereze negocierile aflate în curs și să formeze o nouă coaliție de guvernare capabilă să ducă mai departe neîntârziat procesul de reformă în beneficiul tuturor moldovenilor, inclusiv pentru a respecta cerințele Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional (FMI); constată că la 4 și 13 ianuarie 2016 au avut loc încercări nereușite de a forma un guvern nou; invită partidele moldovene să fie conștiente de consecințele geopolitice grave pe care le-ar avea un eșec al eforturilor lor de a forma un nou guvern până la termenul-limită de 29 ianuarie 2016, stabilit prin hotărârea Curții Constituționale, și ia act de ultimele evoluții, care au șanse să conducă la crearea unui nou guvern;

27.  subliniază faptul că sunt necesare eforturi suplimentare în vederea combaterii corupției, a creării unui sistem judiciar independent și depolitizat, a eliminării fenomenului de „acaparare a statului” și a stabilizării economiei Moldovei; regretă faptul că, din cauza instabilității politice care predomină în instituțiile din Moldova și a funcționării ineficiente a acestora, plățile de sprijin bugetar ale UE au fost suspendate în 2015;

28.  invită Comisia și statele membre să transmită viitorului guvern al Moldovei toate cunoștințele tehnice de specialitate necesare și să acorde acestuia tot sprijinul financiar necesar, după exemplul grupului de sprijin al UE pentru Ucraina, inclusiv prin detașarea unor experți și a unor funcționari de la Bruxelles și din capitalele statelor membre și prin integrarea lor în administrația din Moldova, astfel încât aceștia să poată susține și monitoriza realizarea reformelor zilnic și la fața locului;

29.  invită autoritățile să realizeze o anchetă aprofundată și exhaustivă în cazul scandalului de corupție și al sustragerii sumei de 1 miliard EUR din sistemul bancar, să ia măsurile necesare pentru a aduce vinovații în fața justiției și să asigure returnarea fondurilor sustrase; consideră că actuala criză bancară ilustrează nevoia acută a unor îmbunătățiri sistemice ale cadrului juridic care să asigure un control mai strict și o mai mare transparență a activităților sectorului bancar; solicită, în acest sens, Comisiei să monitorizeze îndeaproape anchetele judiciare în curs de desfășurare și să le asigure autorităților moldovene expertiza și asistența necesare pentru derularea și finalizarea anchetelor, dacă va fi necesar;

30.  solicită o reformă cuprinzătoare a sectorului mass-media și transparența deplină a proprietății asupra mijloacelor de informare în masă; în acest sens, își exprimă preocuparea față de lipsa unei concurențe autentice și solicită adoptarea unei legi mai stricte privind conflictul de interese;

Ucraina

31.  salută intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2016, a ALSAC UE-Ucraina; condamnă însă faptul că Federația Rusă a suspendat în mod unilateral acordul de liber schimb încheiat de aceasta cu Ucraina, a introdus restricții comerciale majore asupra exporturilor Ucrainei către Rusia și împiedică tranzitul bunurilor către țări terțe, încălcând acordul OMC și alte acorduri comerciale bilaterale; îndeamnă UE să sprijine Ucraina în cadrul litigiilor actuale și viitoare cu Rusia inițiate în cadrul OMC, adoptând statutul de parte terță;

32.  subliniază deschiderea și eforturile fără precedent ale Comisiei pe parcursul a unui an și jumătate pentru a răspunde tuturor îndoielilor exprimate de partea rusă cu privire la consecințele aplicării ALSAC și a găsi soluții practice; regretă că Rusia se află în incapacitatea de a oferi exemple concrete privind modul în care propria sa piață și propriile sale schimburi comerciale ar fi afectate de intrarea în vigoare a ALSAC; reiterează posibilele avantaje pentru Rusia care decurg din aplicarea AA/ALSAC, prin intensificarea comerțului și a activităților economice, precum și printr-o vecinătate mai stabilă; solicită, în acest sens, să se caute și alte posibilități de a purta un dialog la nivel înalt;

33.  invită statele membre să asigure personalul complet și operaționalitatea deplină ale misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE); ia act de apelurile lansate de guvernul ucrainean privind o forță internațională extinsă de menținere a păcii la granița dintre Ucraina și Rusia și în districtele Luhansk și Donețk; este de acord cu faptul că, odată ce situația permite acest lucru și ca parte a punerii integrale în aplicare a Acordului de la Minsk, ar trebui oferită părților la conflict posibilitatea desfășurării unei misiuni PSAC sub egida UE, care să ajute la îndeplinirea unor sarcini precum deminarea, acordarea de asistență pentru pregătirea alegerilor locale și asigurarea accesului liber pentru organizațiile de ajutor umanitar;

34.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la punerea în aplicare a acordului de la Minsk până la 31 decembrie 2015, termenul-limită convenit inițial; reamintește că autoritățile ruse au o responsabilitate deosebită în această privință; reiterează faptul că, începând cu jumătatea lunii octombrie 2015, s-au înregistrat tot mai multe încălcări ale acordului de încetare a focului, că observatorii din partea Misiunii speciale de monitorizare a OSCE (MSM) continuă să întâmpine restricții cu privire la libertatea de circulație, că restabilirea controlului Ucrainei asupra întregii sale frontiere cu Rusia nu s-a concretizat, că nu s-a ajuns la niciun acord privind modalitățile de desfășurare a alegerilor locale din teritoriile ocupate temporar Luhansk și Donețk și că nu au fost eliberați toți deținuții și toate persoanele reținute în mod ilegal, cum ar fi Nadia Savcenko și Oleg Sentsov;

35.  salută publicarea raportului Consiliului olandez pentru siguranță privind doborârea avionului companiei Malaysia Airlines (MH17), în care au fost uciși 298 de civili nevinovați; sprijină înființarea unui tribunal penal internațional și invită Federația Rusă să coopereze pe deplin cu comunitatea internațională în scopul de a desfășura o anchetă penală cuprinzătoare și imparțială și de a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției; regretă decizia Federației Ruse de a bloca rezoluția din cadrul Consiliului de Securitate al ONU privind înființarea unui tribunal internațional pentru anchetarea acestei crime;

36.  regretă faptul că actuala agresiune rusească a cauzat o gravă criză umanitară în Donbas și că organizațiilor umanitare ucrainene și internaționale nu li se permite accesul în regiunile ocupate; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară în care se află cele peste 1,5 milioane de persoane strămutate intern; se arată foarte îngrijorat din cauza încălcărilor drepturilor omului din Crimeea, ocupată de Rusia, în special din cauza situației grave a tătarilor din Crimeea, și subliniază că UE trebuie să acorde în continuare asistență financiară Ucrainei;

37.  salută eforturile continue ale autorităților din Ucraina de a pune în aplicare planul de acțiune privind liberalizarea vizelor și le felicită pentru raportul final privind progresele înregistrate de Ucraina în ceea ce privește aplicarea acestui plan; se arată încântat de adoptarea unei noi legislații și a unor politici care au consolidat protecția împotriva discriminării; se așteaptă ca liderii ucraineni să își îndeplinească angajamentele în materie de combatere a corupției în primul trimestru al anului 2016;

38.  subliniază faptul că singurul obstacol major pentru efortul de reformă îl reprezintă corupția endemică; salută deciziile adoptate până în prezent, cum ar fi crearea unui cadru legislativ anticorupție, precum și a unor instituții (Biroul Național Anticorupție, Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției, un parchet special anti-corupție) și mecanisme anticorupție, precum și a Agenției naționale pentru recuperarea veniturilor provenite din săvârșirea actelor de corupție; salută, de asemenea, adoptarea recentă a legii privind finanțarea partidelor politice de către stat, care va intra în vigoare la 1 iulie 2016, și a legii privind achizițiile publice;

39.  este conștient de faptul că situația de război din estul Ucrainei constituie un impediment major pentru efortul de reformă; precizează, cu toate acestea, că succesul și rezistența Ucrainei în fața unor eventuali dușmani externi depind strict de sănătatea economiei sale și a cadrului său juridic, de o democrație viguroasă și de o prosperitate crescândă;

40.  salută procesul de reformă constituțională în curs în domeniul descentralizării și al justiției; reamintește că Comisia de la Veneția a emis recomandări pozitive pentru ambele serii de amendamente constituționale; subliniază că în aceste domenii și în alte domenii trebuie realizate mai multe progrese, în special în domeniul economic, unde mai buna reglementare și demonopolizarea trebuie să constituie în continuare o prioritate, împreună cu reformele fiscale, creșterea transparenței și crearea unui mediu de investiții favorabil; își exprimă îngrijorarea cu privire la starea economiei ucrainene și la situația financiară generală a țării; ia act de progresele moderate înregistrate privind stabilizarea performanței economice; salută acordul decisiv încheiat în septembrie 2015 de Ucraina cu creditorii săi privind reducerea datoriilor; reamintește că comunitatea internațională, în special UE, instituțiile financiare internaționale care își au sediul în Europa, FMI și donatorii individuali s-au angajat să acorde o sumă fără precedent de aproximativ 20 de miliarde de euro;

41.  salută sprijinul activ și solidaritatea în domeniul energiei de care a dat dovadă UE, care au permis reluarea de către Rusia a livrărilor de gaze către Ucraina în iarna 2015-2016; invită statele membre să valorifice pe deplin potențialul de tranzit al Ucrainei, să își consolideze cooperarea în vederea asigurării aprovizionării cu energie atât pentru UE, cât și pentru Ucraina și să evite construcția de noi conducte care ocolesc Ucraina, în special dezvoltarea proiectului „Nord Stream II” de livrare a gazelor provenind din Rusia către Europa, care ar putea avea un impact negativ asupra strategiei UE de diversificare a surselor de energie și asupra legislației UE; susține intenția UE de a promova integrarea deplină a Ucrainei pe piața energiei prin Comunitatea Energiei și de a reduce dependența energetică, fără a împovăra excesiv gospodăriile private; invită UE și guvernul Ucrainei să pregătească măsuri care să mai atenueze greutățile sociale;

42.  salută activitatea eficace și dinamică a Comitetului parlamentar de asociere UE-Ucraina în ceea ce privește supravegherea situației politice, economice și de securitate din Ucraina, precum și angajamentul și sprijinul acestuia în favoarea îmbunătățirii procesului general de reformă orientat spre UE întreprins de autoritățile ucrainene; reamintește memorandumul de înțelegere semnat de către Verkhovna Rada din Ucraina și de Parlamentul European în 2015 de stabilire a unui cadru comun pentru asistență parlamentară și de consolidare a capacităților dintre cele două parlamente;

43.  subliniază necesitatea de a întări societatea civilă ucraineană, astfel încât aceasta să poată consilia și sprijini autoritățile să îndeplinească reformele promise, precum și să poată juca un rol de observator critic și să denunțe abuzurile; salută cooperarea eficientă dintre comunitatea de experți și Verkhovna Rada în procesul de reformă și de aplicare a AA/ALSAC; salută faptul că prioritățile Verkhovna Rada sunt definite în cadrul unui dialog cuprinzător cu societatea civilă;

44.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la contextul în care se înscrie viitorul referendum consultativ olandez privind AA/ALSAC dintre UE și Ucraina; are convingerea că poporul olandez va decide ținând cont de avantajele acordului și de efectele tangibile pe care acesta le are asupra UE și, în special, a Țărilor de Jos;

o

o  o

 

45.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, statelor membre, guvernelor și parlamentelor țărilor din Parteneriatul estic și ale Federației Ruse, Adunării Parlamentare Euronest, Adunării parlamentare a Consiliului Europei și Adunării Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.