Förfarande : 2015/3032(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0068/2016

Ingivna texter :

RC-B8-0068/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0018

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 171kWORD 96k
20.1.2016
PE575.970v01-00}
PE575.971v01-00}
PE575.979v01-00}
PE575.980v01-00}
PE575.981v01-00} RC1
 
B8-0068/2016}
B8-0069/2016}
B8-0077/2016}
B8-0078/2016}
B8-0079/2016} RC1

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

Verts/ALE (B8-0068/2016)

EPP (B8-0069/2016)

EFDD (B8-0077/2016)

EFDD (B8-0078/2016)

S&D (B8-0079/2016)


om associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru‑Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala, Kati Piri för S&D-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak för ECR-gruppen
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl för EFDD-gruppen

Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes

för Verts/ALE-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, Moldavien och Ukraina, å andra sidan,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Georgien, Moldavien och Ukraina samt sitt nyligen behandlade betänkande om översynen av den europeiska grannskapspolitiken (nedan kallad EGP) och det östliga partnerskapet(1),

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen från det toppmöte för det östliga partnerskapet som hölls i Riga den 21–22 maj 2015,

–  med beaktande av lägesrapporterna om Georgiens och Ukrainas genomförande av handlingsplanen för viseringsliberalisering av den 18 december 2015,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs rekommendationer om integrering av det civila samhället i politiskt beslutsfattande och reformprocesser,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Georgien, Moldavien och Ukraina har alla ratificerat associeringsavtalen, som även omfattar de djupgående och omfattande frihandelsområdena, och därmed valt att slå in på en väg med närmare politisk och ekonomisk integration med Europeiska unionen. De genomgår nu ambitiösa reformer inom ett flertal områden, bland dem demokrati, goda styrelseformer, rättsstaten och mänskliga rättigheter.

B.  EU erkänner dessa tre länders europeiska strävanden och framhåller att associeringsavtalen ger dem mervärde i deras reformarbete.

C.  God samhällsstyrning, demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter kvarstår i centrum för EGP och innebär ett grundläggande åtagande, framför från de tre länders sida som undertecknat associeringsavtalen med EU.

D.  Ryssland är fortfarande direkt eller indirekt inblandat i konflikter och interna splittringar som rör alla de tre associeringsländerna – konflikten i Abchazien och regionen Sydossetien/Tskhinvali i Georgien, frågan om Transnistrien i Moldavien och Rysslands annektering av Krim och dess inblandning i konflikterna i de östra delarna av Ukraina.

E.  I april 2014 infördes viseringsfria resor mellan EU och Moldavien. Av kommissionens senaste rapporter i december 2015 framgår det att Georgien och Ukraina nu uppfyller kraven i handlingsplanerna för viseringsliberalisering.

F.  EU:s kontakter med länderna i det östliga partnerskapet har stött på starkt motstånd och aggressiva reaktioner från Ryska federationens sida, såsom repressalieåtgärder mot associeringsländerna. EU och dess medlemsstater har antagit en rad sanktioner och restriktiva åtgärder gentemot Ryska federationen och ryska tjänstemän.

1.  Europaparlamentet betonar vikten av associeringsavtalen, som även omfattar de djupgående och omfattande frihandelsområdena. Parlamentet välkomnar de framsteg som hittills gjorts och håller fast vis att EU och de tre partnerna måste högprioritera att dessa avtal med tillhörande associeringsagendor tillämpas minutiöst noggrant och i rätt tid. Europaparlamentet betonar att Europeiska unionens råd enhälligt undertecknade associeringsavtalen.

2.  Europaparlamentet välkomnar vad Georgien, Moldavien och Ukraina gjort för att få sin respektive nationella lagstiftning att närma sig EU:s normer, utgående från åtagandena med stöd av associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsområdena. Parlamentet påpekar att framgång i detta hänseende beror av många faktorer, bland annat en stabil politisk omgivning, strategiskt tänkande konkreta planer för politiska reformer och god användning av ekonomiskt och tekniskt stöd från internationellt håll.

3.  Europaparlamentet stöder här det engagerade och mångfasetterade ekonomiska och tekniska stöd som EU och andra finansiella institutioner gett till Ukraina och Georgien, men betonar att EU:s stöd till alla sina partner har som villkor att de vidtar konkreta reformåtgärder. Parlamentet betonar den avgörande roll som kommissionen bör spela för att underlätta tillämpningen av associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsområdena, genom övervakning och både tekniskt och ekonomisk bistånd till de relevanta myndigheterna.

4.  Europaparlamentet erinrar om att de tillgängliggjorda medlen måste användas väl och att de inte i sig räcker för att stabilisera ekonomin och att ingen varaktig framgång kan nås utan att partnerna fortsatt åtar sig att lägga fram och genomföra strukturreformer, stärka den inhemska efterfrågan och uppnå social sammanhållning.

5.  Europaparlamentet anser att parlamentarisk granskning är en grundläggande förutsättning för ett demokratiskt stöd för EU-politiken. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att underlätta en regelbunden och noggrann övervakning från Europaparlamentets sida av genomförandet av associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsavtalen i god tid. Parlamentet vill att den parlamentariska församlingen Euronest ska få en ny påstöt för sitt arbete så att den kan arbeta intensivare och effektivt bemöta nya utmaningar. Parlamentet manar till utbyte av bästa praxis och till ett samförståndsavtal enligt samma modell som det som undertecknades tillsammans med Ukrainas Verchovna Rada, vilket kunde tjäna som modell för parlamentariskt samarbete.

6.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av att utveckla partnerskapets sociala dimension i linje med bestämmelserna i associeringsagendorna och Internationella arbetsorganisationens relevanta konventioner. Parlamentet uppmanar med kraft alla parter att fullgöra sina åtaganden om grundläggande arbetsnormer och miljönormer.

7.  Europaparlamentet understryker sitt starka stöd för alla tre ländernas territoriella integritet. Parlamentet uppmanar Ryssland att upphöra med sin ockupation av Krim, och att omedelbart upphöra med all direkt eller indirekt inblandning i den pågående konflikten i Ukraina samt i de frusna konflikterna i Georgien och Moldavien. Parlamentet välkomnar rådets beslut av den 21 december 2015 att förlänga de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland, eftersom Minskavtalen inte har genomförts.

8.  Europaparlamentet understryker att associeringsländerna av egen fri vilja valt att ha fördjupade förbindelser med EU och att deras val måste respekteras fullständigt och vara fritt från alla påtryckningar utifrån. Parlamentet fördömer vad Ryssland gjort för att underminera de tre associeringsländernas proeuropeiska kurs eller få den in på avvägar, och efterlyser skärpta insatser att bemöta desinformation och förbättra den strategiska kommunikationen om EU:s politik och verksamhet i det östliga grannskapet, jämsides med den verksamhet som utförs av EU:s arbetsgrupp East Stratcom, en nyligen inrättad struktur inom utrikestjänsten.

9.  Europaparlamentet välkomnar varmt de senaste och sista lägesrapporterna, offentliggjorda av kommissionen den 18 december 2015, om Georgiens och Ukrainas genomförande av respektive handlingsplan för viseringsliberalisering. Parlamentet förväntar sig att rådet och medlemsstaterna utan dröjsmål ska bevilja dessa länder viseringsfrihet. Parlamentet lovordar Moldavien för dess goda genomförande av det viseringsfria system som gäller sedan april 2014 och som är ett bra exempel att följa för hela regionen.

10.  Europaparlamentet understryker att de huvudsakliga syftena med de djupgående och omfattande frihandelsområdena på mikroplanet är att åstadkomma konkreta och varaktiga förbättringar av vanliga människors levnadsvillkor genom att trygga stabiliteten, öppna möjligheter för små och medelstora företag och skapa sysselsättning. Parlamentet poängterar att genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsområdet, i kombination med den svåra ekonomiska situationen, kan komma att påverka Ukrainas ekonomi och arbetsmarknad, med sociala konsekvenser som inte får förbises. Parlamentet understryker att inrättandet av bilaterala djupgående och omfattande frihandelsområden med Ukraina, Georgien och Moldavien är ett centralt verktyg för en modern, transparent och förutsägbar handel, tillnärmning av lagstiftning och en successiv ekonomisk integration av dessa partner på EU:s inre marknad samt för utländska direktinvesteringar som kan skapa arbetstillfällen och långsiktig tillväxt med det yttersta målet att bilda ett större ekonomiskt område på grundval av WTO:s bestämmelser och respekt för länders suveräna val.

11.  Europaparlamentet understryker att det krävs hårt arbete med reformagendan, särskilt inom rättsväsendet och i fråga om rättsstatsprincipen, och att korruption och organiserad brottslighet måste bekämpas, vilket är en viktig förutsättning för den socioekonomiska utvecklingen i de tre associeringsländerna.

12.  Europaparlamentet upprepar betydelsen av att få med det civila samhället i besluts- och reformprocesser. Parlamentet framhåller den roll som de plattformar för det civila samhället, vilka föreskrivs i associeringsavtalen, kan spela inom den här processen, framför allt med att öka allmänhetens medvetenhet och övervaka genomförandet av avtalen. Parlamentet påpekar att nyttan med tillämpningen av associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsavtalen måste förklaras för invånarna i associeringsländerna och eventuella vanföreställningar klaras upp.

13.  Europaparlamentet framhåller vikten av de bestämmelser om energisamarbete som ingår i associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsavtalen och som handlar om försörjningstrygghet och utvecklingen av konkurrensutsatta, öppna och icke‑diskriminerande energimarknader i enlighet med EU:s bestämmelser och normer, samt om förnybar energi och energieffektivitet. Parlamentet stöder EU:s avsikt att via energigemenskapen förbättra den fullständiga energimarknadsintegrationen med Moldavien, Ukraina och Georgien.

14.  Europaparlamentet gläds åt att exporten från Georgien och Moldavien till EU, trots negativa ekonomiska tendenser i regionen, växte under de första tolv månaderna av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, så att EU:s import från Georgien steg med 15 % och dess totala andel av Moldaviens export ökade med 62 %, och väntar sig att få se samma positiva trender i Ukraina. Parlamentet uppmanar kommissionen att varje år ingående rapportera om tillämpningen av de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina, för Georgiens del framför allt om mekanismen för att undvika kringgående, och för Moldaviens del om mekanismen för att undvika kringgående och om skyddsklausulen.

15.  Europaparlamentet betonar att artikel 49 i EU-fördraget innebär att varje europeisk stat, inklusive Ukraina, får ansöka om EU-medlemskap, förutsatt att den ansluter sig till demokratins principer, respekterar de grundläggande friheterna samt de mänskliga rättigheterna och minoriteternas rättigheter och garanterar rättsstaten.

16.  Europaparlamentet är tillfreds med de tre ländernas deltagande i, eller associering med, EU-program, såsom programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme), Horisont 2020, Erasmus+, Marie Skłodowska-Curie och Kreativa Europa. Parlamentet konstaterar att detta samarbete, samtidigt som det är till ömsesidig nytta, ger partnerländerna möjlighet att bekanta sig med EU:s arbetsmetoder och politik.

17.  Europaparlamentet välkomnar den nya inriktningen på den förnyade EGP samt EU:s avsikt att utöka sitt samarbete med våra partner inom konfliktförebyggande, insatser mot terrorism och radikalisering samt reform av säkerhetssektorn. Parlamentet anser att detta samarbete måste vara substantiellt och syfta till att ta tag i gemensamma säkerhetshot och utforma gemensamma insatser för hållbar konfliktlösning, bland annat genom förstärkt deltagande i uppdrag inom ramen för den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken (GSFP-uppdrag) och GSFP-utbildningsinsatser och åtgärder för icke‑spridning av massförstörelsevapen och bekämpande av olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen. Parlamentet upprepar sitt stöd för EU:s gränsövervakningsuppdrag för Moldavien och Ukraina (EU BAM), EU:s rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina) och EU:s övervakningsuppdrag i Georgien (EUMM), och för alla insatser som görs för att få till stånd en fredlig lösning på de konflikter som berör dessa tre länder.

Georgien

18.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som Georgien gjort under de senaste tre åren på alla de områden som täcks av de fyra grupperna i handlingsplanen för viseringsliberalisering, och lovordar de georgiska myndigheternas engagemang på detta område.

19.  Europaparlamentet betonar att mediefrihet, yttrandefrihet och ett mångfaldigt informationsutbud är de grundläggande värdena i ett demokratiskt samhälle. Parlamentet ser med oro på de negativa konsekvenser för mediepluralismen som sådana fall som exempelvis det med tv-bolaget Rustavi 2 får. Parlamentet uppmanar de georgiska myndigheterna att garantera mediepluralism, redaktionellt oberoende och insyn i medieägandet, särskilt strax inför parlamentsvalet 2016. Parlamentet ställer upp bakom de georgiska myndigheternas uppslag om att ett expertuppdrag med högt uppsatta rådgivare, sammansatt av pensionerade domare från Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, ska sändas ut för att övervaka det pågående fallet med Rustavi 2.

20.  Europaparlamentet framhåller i detta sammanhang att rättsliga åtgärder bör medge insyn, vara opartiska och fria från politiska motiv. Parlamentet uppmanar Georgien att fortsätta med och fullt ut genomföra reformen av rättsväsendet, bland annat genom att stärka dess oberoende och avpolitisera åklagarmyndigheten. Parlamentet oroar sig fortfarande över bristen på ansvarsskyldighet inom åklagarmyndigheten och över de oklara kriterierna för utnämning av åklagare och utredare. Parlamentet kräver fortsatta insatser för att fullt ut säkra oberoende, effektivitet, opartiskhet och professionalism inom rättsväsendet, åklagarmyndigheten och inrikesministeriet, samt inom den nyligen inrättade säkerhetstjänsten, också i form av parlamentarisk granskning av de två sistnämndas verksamhet. Parlamentet ser med oro på den utbredda tillämpningen, särskilt mot politiska personligheter och aktivister, av häktning i avvaktan på rättegång, vilket borde vara en undantagsåtgärd som vidtas endast under tvingande och tydliga omständigheter.

21.  Europaparlamentet erinrar om uttalandet av den 22 september 2015 från Europarådets Venedigkommission, om att domarna vid Georgiens författningsdomstol utsatts för otillbörliga påtryckningar, och uppmanar Georgiens regering att vidta lämpliga åtgärder, bland annat för att skydda domstolens ledamöter och deras anhöriga, för att fullständigt utreda samtliga fall av hotelser och för att ställa de skyldiga inför rätta.

22.  Europaparlamentet understryker att en politisk opposition är en ovillkorlig förutsättning för ett balanserat och moget politiskt system, och betonar att allt våld mot medlemmar av ett politiskt parti bör utredas omgående och grundligt. Parlamentet uppmanar alla politiska krafter i Georgien att förbättra det politiska klimatet genom att undvika konfrontation och polarisering och genom att säkerställa en partiöverskridande dialog med målet att stärka demokratin och rättsstaten.

23.  Europaparlamentet yrkar på att rekommendationerna i den epokgörande rapporten Georgia in Transition från EU:s särskilde rådgivare Thomas Hammarberg om reformer av statsförfattningen och lagstiftningen och om mänskliga rättigheter ska genomföras fullständigt.

24.  Europaparlamentet gratulerar Georgien till dess innovativa system för e-upphandling, som avsevärt har förbättrat insynen, effektiviteten och ansvarsskyldigheten, som är nyckelfaktorer i kampen mot korruption.

Moldavien

25.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över att det i själva verket råder en systeminbyggd politisk instabilitet i Moldavien, vilket varit fallet alltsedan det senaste parlamentsvalet den 30 november 2014, och anser att det nuvarande politiska dödläget i Moldavien har nått en kritisk punkt, som riskerar att destabilisera landets institutioner och bli ett hot mot ekonomin, något som i hög grad inverkar på inflödet av utländska direktinvesteringar.

26.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck de politiska krafterna i Moldavien att påskynda de pågående förhandlingarna och att bilda en ny regeringskoalition som utan vidare dröjsmål kan driva på reformprocessen till förmån för alla moldavier, också för att Världsbankens och Internationella valutafondens (IMF) krav ska uppfyllas. Parlamentet noterar de misslyckade regeringsbildningsförsöken den 4 och 13 januari 2016. Parlamentet uppmanar Moldaviens partier till insikt om hur graverande de geopolitiska konsekvenserna skulle bli ifall de inte lyckas bilda en ny regering senast vid utgången av den frist som fastställts i författningsdomstolens utslag, nämligen den 29 januari 2016. Parlamentet noterar att den senaste tidens händelseutveckling innebär goda möjligheter för att en ny regering ska kunna bildas.

27.  Europaparlamentet betonar att det behövs ytterligare insatser för att bekämpa korruption, skapa ett oberoende och avpolitiserat rättsväsen, få bort obehörig påverkan av statsmakterna från utomståendes sida (så kallad state capture), och stabilisera Moldaviens ekonomi. Parlamentet beklagar att utbetalningarna av stöd ur EU:s budget inställdes 2015 till följd av den politiska instabiliteten i Moldaviens institutioner och deras oförmåga att få något uträttat.

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ge Moldaviens kommande regering all teknisk knowhow och allt ekonomiskt stöd som behövs, och då ta modell av EU:s stödgrupp för Ukraina, bland annat genom att sända ut experter och tjänstemän från Bryssel och medlemsstaternas huvudstäder och integrera dem i Moldaviens förvaltningsapparat så att de kan bistå med och övervaka tillämpningen av reformer, på ort och ställe och dag för dag.

29.  Europaparlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att fullständigt och grundligt utreda korruptionsskandalen och stölden av en miljard euro från banksystemet och att ställa de skyldiga inför rätta, och se till att de stulna medlen fås tillbaka. Parlamentet anser att den pågående bankkrisen illustrerar det stora behovet av systemförbättringar inom ramen för regelverket för att förstärka kontrollen av och insynen i banksektorns verksamhet. Parlamentet uppmanar här kommissionen att noggrant övervaka de pågående rättsliga utredningarna och, vid behov, ge de moldaviska myndigheterna den sakkunskap och det bistånd som behövs för att utredningarna ska kunna verkställas och slutföras.

30.  Europaparlamentet efterlyser en allsidig reform av mediesektorn och full insyn i medieägandet. Parlamentet uttrycker oro över bristen på verklig konkurrens, och efterlyser antagande av en strikt lag om intressekonflikter.

Ukraina

31.  Europaparlamentet välkomnar att det djupgående och omfattande frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina trätt i kraft den 1 januari 2016. Parlamentet fördömer dock att Ryska federationen ensidigt inställt tillämpningen av sitt frihandelsavtal med Ukraina, infört betungande handelsbegränsningar för Ukrainas export till Ryssland och hindrar transiteringen av varor till tredjeländer, i strid med WTO:s avtal och andra bilaterala avtal. Parlamentet uppmanar med kraft EU att, genom att inta en ställning som tredje part, stödja Ukraina i aktuella och framtida konflikter med Ryssland som igångsatts inom WTO.

32.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen under halvtannat år varit öppen och arbetat som aldrig förut för att åtgärda Rysslands alla farhågor om vilka konsekvenser tillämpningen av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet skulle föra med sig och för att finna praktiska lösningar. Parlamentet beklagar att man på ryskt håll inte kunnat lägga fram några konkreta exempel på hur landets egen marknad och handel skulle komma att påverkas av att det djupgående och omfattande frihandelsavtalet träder i kraft. Parlamentet upprepar de potentiella vinsterna med tillämpningen av associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet för Ryssland, genom ökad handel och ekonomisk verksamhet och ett mer stabilt grannskap. Parlamentet uppmanar till en utredning av de ytterligare möjligheterna till dialog på hög nivå.

33.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att hålla uppdraget Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) fullt bemannat och insatsklart. Parlamentet noterar den ukrainska regeringens krav på en utvidgad internationell fredsbevarande styrka längs gränsen mellan Ukraina och Ryssland och i områdena Luhansk och Donetsk. Parlamentet anser att så snart situationen tillåter det, och inom ramen för det fulla genomförandet av Minskavtalet, bör man föreslå parterna i konflikten att stationera ut ett GSFP-uppdrag under EU-ledning för att hjälpa till med uppgifter såsom minröjning, hjälp i förberedelserna inför lokala val och för att säkra fritt tillträde för humanitära hjälporganisationer.

34.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över tillämpningen av Minskavtalet vid den ursprungligen överenskomna tidsgränsen den 31 december 2015. Parlamentet erinrar om att de ryska myndigheterna har ett särskilt ansvar i samband med detta. Parlamentet upprepar att allt fler kränkningar av eldupphöret inträffat sedan mitten av oktober 2015, vartill kommer att rörelsefriheten för observatörer från OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag fortfarande är begränsad, att Ukraina ännu inte återfått kontrollen över hela sin gräns med Ryssland, att ingen överenskommelse uppnåtts om hur de lokala valen ska förrättas i de tillfälligt ockuperade områdena Luhansk och Donetsk, och att inte heller alla personer som olagligt berövats sin frihet, såsom Nadija Savtjenko eller Oleg Sentsov, har frigetts.

35.  Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av den nederländska säkerhetsstyrelsens rapport om nedskjutningen av Malaysia Airlines flygning nr 17 (MH17), där 298 oskyldiga civila dödades. Parlamentet ställer sig bakom att det inrättas en internationell brottmålsdomstol, och uppmanar Ryska federationen till fullständigt samarbete med det internationella samfundet om att genomföra en heltäckande och opartisk brottsutredning och ställa de ansvariga inför rätta. Parlamentet beklagar Ryska federationens beslut om att i FN:s säkerhetsråd blockera resolutionen om att inrätta en internationell domstol för utredning av denna förbrytelse.

36.  Europaparlamentet beklagar djupt att Rysslands nuvarande aggression har utmynnat i ett akut humanitärt problem i Donbassregionen och att ukrainska och internationella humanitära organisationer nekas tillträde till de ockuperade områdena. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över de svåra humanitära förhållanden som över 1,5 miljoner internflyktingar lever under. Parlamentet är djupt oroat över människorättskränkningarna i det ryskockuperade Krim, särskilt den allvarliga situationen för krimtatarerna samt problemen för övriga minoritetsgrupper och anhängare av ukrainskt styre, och betonar att Ukraina behöver ytterligare ekonomiskt stöd från EU.

37.  Europaparlamentet välkomnar de ukrainska myndigheternas fortgående arbete för att uppfylla handlingsplanen för viseringsliberalisering och gratulerar dem till att ha fått ett positivt utlåtande i den slutliga lägesrapporten om genomförandet av denna plan. Parlamentet uttrycker tillfredsställelse över att det antagits ny lagstiftning och nya strategier som har stärkt skyddet mot diskriminering. Parlamentet förväntar sig att Ukrainas ledare ska fullgöra sina åtaganden i fråga om korruptionsbekämpning under första kvartalet av 2016.

38.  Europaparlamentet betonar att den djupt inrotade korruptionen är den största enskilda utmaningen för reformarbetet. Parlamentet välkomnar de beslut som hittills fattats, såsom införande av lagstiftning mot korruption, institutioner (den nationella byrån för korruptionsbekämpning, det nationella organet för förebyggande av korruption, en åklagare för korruptionsfall) och mekanismer, samt av det nationella organet för återvinning av tillgångar från korruption. Parlamentet välkomnar dessutom den nyligen antagna lagen om statsfinansiering av politiska partier, som kommer att träda i kraft den 1 juli 2016, samt lagen om offentlig upphandling.

39.  Europaparlamentet uttrycker sin förståelse för att krigssituationen i östra Ukraina lägger svåra hinder i vägen för reformarbetet. Parlamentet säger dock klart ifrån att Ukrainas möjligheter till framgång och motståndskraft mot en eventuell yttre fiende strikt beror av att landet präglas av sund ekonomi och lagstiftning, blomstrande demokrati och stigande välstånd.

40.  Europaparlamentet välkomnar det pågående arbetet med att reformera statsförfattningen inom områdena decentralisering och rättsväsen. Parlamentet erinrar om att Venedigkommissionen utfärdat positiva rekommendationer om bägge uppsättningarna av författningsändringar. Parlamentet understryker att det behövs fortsatta framsteg inom både dessa och andra områden, framför allt inom ekonomin, där bättre lagstiftning och avmonopolisering måste kvarstå som en prioritering, tillsammans med skattereformer, ökad transparens och ett gynnsamt investeringsklimat. Parlamentet uttrycker oro över läget för Ukrainas ekonomi och för den finansiella situationen överlag i landet. Parlamentet konstaterar att det rapporterats smärre framsteg med stabiliseringen av den ekonomiska prestandan och lovordar den epokgörande uppgörelse om skuldlättnad som Ukraina uppnått med sina fordringsägare i september 2015. Parlamentet erinrar om att det internationella samfundet, framför allt EU, Europabaserade internationella finansiella institutioner, IMF och enskilda givarländer utfäst sig att ställa till förfogande ett rekordstort belopp på omkring 20 miljarder euro.

41.  Europaparlamentet välkomnar EU:s aktiva stöd och solidaritet i energifrågor, vilket lett till att ryska gasleveranser till Ukraina kunnat återupptas för vintersäsongen 2015–2016. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att dra full nytta av de möjligheter till transitering som Ukraina erbjuder och att stärka samarbetet för att trygga energiförsörjningen både för EU och Ukraina, och för att det med tanke på leveranserna av rysk gas till Europa inte ska behöva anläggas några nya rörledningar som går förbi Ukraina, framför allt inte projektet Nord Stream II, i och med att dessa skulle kunna bli till skada för EU:s strategi om diversifiering av energikällorna och även för unionslagstiftningen. Parlamentet stöder EU:s avsikt att via energigemenskapen förbättra den fullständiga energimarknadsintegrationen med Ukraina och att minska energiberoendet utan att överbelasta de privata hushållen. Parlamentet uppmanar EU och de berörda regeringarna att utarbeta åtgärder som stötdämpare mot sociala svårigheter.

42.  Europaparlamentet uppskattar det aktiva och dynamiska arbete som görs av den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina för att övervaka den politiska, säkerhetsmässiga och ekonomiska situationen i Ukraina, liksom också dess engagemang och stöd för att förbättra de ukrainska myndigheternas övergripande EU-inriktade reformarbete. Parlamentet erinrar sig det samförståndsavtal som undertecknades av Verchovna Rada och Europaparlamentet 2015, så att vi fick en gemensam ram för parlamentariskt stöd och kapacitetsuppbyggnad mellan de bägge parlamenten.

43.  Europaparlamentet betonar att det civila samhället i Ukraina måste stärkas så att det kan ge råd och stöd till myndigheterna i deras arbete med att förverkliga de utlovade reformerna och fungera som en effektiv väktare och påtala missförhållanden. Parlamentet välkomnar det effektiva samarbetet mellan experterna och Verchovna Rada, såväl vid reformarbetet som vid tillämpningen av associeringsavtalet och det djupgående och omfattande frihandelsavtalet. Parlamentet anser det berömvärt att Verchovna Radas prioriteringar utformas i en omfattande dialog med det civila samhället.

44.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över omständigheterna kring den kommande rådgivande nederländska folkomröstningen om associeringsavtalet och det djupgående och omfattande frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina och litar på att det nederländska folket kommer att fatta sitt beslut på grundval av avtalets förtjänster och inse dess konkreta effekter för EU och särskilt för Nederländerna.

o

o  o

 

45.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna, regeringarna och parlamenten i länderna inom det östliga partnerskapet och i Ryska federationen, den parlamentariska församlingen Euronest samt Europarådets respektive OSSE:s parlamentariska församlingar.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0272.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy