Procedură : 2016/2520(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0082/2016

Texte depuse :

RC-B8-0082/2016

Dezbateri :

PV 21/01/2016 - 12.2
CRE 21/01/2016 - 12.2

Voturi :

PV 21/01/2016 - 14.2

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0023

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 170kWORD 113k
20.1.2016
PE575.984v01-00}
PE575.988v01-00}
PE575.989v01-00}
PE575.993v01-00}
PE575.997v01-00}
PE576.002v01-00}
PE576.003v01-00} RC1
 
B8-0082/2016}
B8-0086/2016}
B8-0087/2016}
B8-0091/2016}
B8-0095/2016}
B8-0100/2016}
B8-0121/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

Verts/ALE (B8-0082/2016)

EFDD (B8-0086/2016)

ECR (B8-0087/2016)

PPE (B8-0091/2016)

ALDE (B8-0095/2016)

GUE/NGL (B8-0100/2016)

S&D (B8-0121/2016)


referitoare la situația din Etiopia (2016/2520(RSP))


Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Krzysztof Hetman, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Romana Tomc, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Josef Weidenholzer în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Branislav Škripek în numele Grupului ECR
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic în numele Grupului ALDE
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos în numele Grupului GUE/NGL
Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Indrek Tarand, Davor Škrlec, Ernest Urtasun în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Etiopia (2016/2520(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Etiopia, în special cea mai recentă dezbatere în plen pe această temă care a avut loc la 20 mai 2015,

–  având în vedere declarația din 23 decembrie 2015 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) cu privire la recentele ciocniri din Etiopia;

–  având în vedere declarația comună din 20 octombrie 2015 a lui Federica Mogherini, Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) și a lui Tedros Adhanom, ministrul de externe al Republicii Federale Democrate Etiopia;

–  având în vedere declarația de presă referitoare la reuniunea din 13 ianuarie 2016 dintre Federica Mogherini, VP/ÎR, și Tedros Adhanom, ministrul de externe al Republicii Federale Democrate Etiopia;

–  având în vedere declarația din 27 mai 2015 a purtătorului de cuvânt al SEAE cu privire la alegerile din Etiopia;

–  având în vedere declarația din 10 iulie 2015 a lui David Kaye, Raportor special al ONU privind promovarea și protejarea dreptului la libertatea de opinie și de exprimare, cu privire la eliberarea unor jurnaliști etiopieni;

–  având în vedere ultima evaluare periodică universală privind Etiopia înaintea Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU;

–  având în vedere Acordul de la Cotonou;

–  având în vedere Constituția Republicii Federale Democrate Etiopia, adoptată la 8 decembrie 1994, în special dispozițiile capitolului III privind drepturile și libertățile fundamentale, drepturile omului și drepturile democratice;

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului;

–  având în vedere Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, ratificată de Etiopia în 1994,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor;

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice al ONU;

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul(4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât ultimele alegeri generale au avut loc la 24 mai 2015, iar cu ocazia acestora Frontul Democratic Revoluționar al Poporului Etiopian (EPRDF) a rămas partidul de guvernământ și a câștigat toate mandatele din parlamentul național, lucru datorat în parte faptului că nu a existat posibilitatea să se audă vocile ce exprimau opinii critice sau de opoziție în cadrul procesului electoral; întrucât alegerile federale din mai au avut loc într-o atmosferă generală de intimidare și de preocupări cu privire la lipsa de independență a Biroului Electoral Național; întrucât EPRDF a fost la putere timp de 24 de ani, de la răsturnarea guvernului militar din 1991;

B.  întrucât în decursul ultimelor două luni cea mai mare regiune a Etiopiei, Oromia, care este lăcașul celui mai mare grup etnic din Etiopia, a cunoscut un val de proteste în masă cu privire la extinderea limitei municipale a capitalei, Addis Abeba, care a pus agricultori în situația de a putea fi evacuați de pe propriile terenuri;

C.  întrucât, potrivit organizațiilor internaționale din domeniul drepturilor omului, forțele de securitate au răspuns la protestele în general pașnice prin uciderea a cel puțin 140 de protestatari și prin rănirea unui număr și mai mare de persoane, declanșând poate cea mai mare criză din Etiopia după violențele din cursul alegerilor din 2005; întrucât, dimpotrivă, guvernul a admis doar că ar fi murit câteva zeci de persoane, precum și 12 membri ai forțelor de securitate;

D.  întrucât la 14 ianuarie 2016 guvernul a decis să anuleze planul contestat de dezvoltare urbană la scară largă; întrucât, dacă ar fi fost pus în aplicare, planul ar fi extins limitele orașului de 20 de ori; întrucât extinderea orașului Addis Abeba a determinat deja strămutarea a milioane de agricultori Oromo și i-a închis în spirala sărăciei;

E.  întrucât Etiopia este o țară cu o mare diversitate a credințelor religioase și a culturilor; întrucât unele dintre cele mai mari comunități etnice, în special comunitatea Oromo și cea Somali (Ogaden), au fost marginalizate în favoarea comunităților Amhara și Tigray, fiind puțin reprezentate la nivel politic;

F.  întrucât autoritățile etiopiene au arestat în mod arbitrar un număr de protestatari pașnici, de jurnaliști și de lideri ai partidelor de opoziție în cursul unei reprimări brutale a protestelor în regiunea Oromia; întrucât persoanele arestate riscă să fie torturate și să fie supuse și altor rele tratamente;

G.  întrucât guvernul a etichetat protestatarii, în cea mai mare parte pașnici, drept „teroriști”, aplicând Proclamația anti-terorism (Legea nr. 652/2009) și trimițând forțe armate împotriva lor;

H.  întrucât la 23 decembrie 2015 autoritățile l-au arestat pe Bekele Gerba, vicepreședinte al Congresului Federalist Oromo (OFC), cel mai mare partid politic înregistrat legal din Oromia; întrucât dl Gerba a fost dus la închisoare și potrivit relatărilor a fost spitalizat la scurt timp după aceasta; întrucât nu se știe unde s-ar putea afla acum;

I.  întrucât alți lideri ai OFC au fost arestați arbitrar în cursul ultimelor săptămâni sau, potrivit relatărilor, sunt practic arestați la domiciliu;

J.  întrucât nu este pentru prima dată că forțele de securitate etiopiene au fost implicate în încălcări grave ale drepturilor omului ca răspuns la proteste pașnice; întrucât se știe că guvernul etiopian reprimă sistematic libertatea de exprimare și de asociere și interzice persoanelor să își exprime opinia contrară sau opoziția față de politicile guvernului, limitând, astfel, spațiul civil și cel politic, inclusiv prin urmăriri penale motivate politic efectuate în temeiul extrem de durei legi anti-teroriste, decimând mass-media independentă, distrugând o mare parte din spiritul activist al societății civile și reprimând partidele politice de opoziție;

K.  întrucât în decembrie 2015 activiști de frunte cum ar fi Getachew Shiferaw (redactor-șef al Negere Ethiopia), Yonathan Teressa (activist online) și Fikadu Mirkana (Oromia Radio-TV) au fost arestați în mod arbitrar, deși încă autoritățile etiopiene nu i-au pus sub acuzare;

L.  întrucât guvernul etiopian impune restricții deosebite societății civile independente și mass-media; întrucât, potrivit recensământului populației din închisori organizat în 2014 de Comitetul pentru protecția jurnaliștilor (CPJ), Etiopia era a patra țară din lume ca număr de jurnaliști întemnițați, cel puțin 17 jurnaliști fiind în spatele gratiilor, 57 de lucrători din domeniu fugind din Etiopia în decursul ultimilor cinci ani, iar un număr de publicații independente fiind închise în urma presiunilor oficiale; întrucât Etiopia ocupă, de asemenea, locul patru pe lista CPJ din 2015 a primelor zece țări în ordinea nivelului de cenzură;

M.  întrucât numeroși prizonieri de conștiință care au fost întemnițați în ultimii ani doar în temeiul exercitării legitime a libertății lor de exprimare și de opinie, inclusiv jurnaliști și membri ai partidelor politice de opoziție, continuă să fie în închisoare; întrucât unii dintre aceștia au fost condamnați în urma unor procese nedrepte, alții sunt implicați în procese aflate în curs de desfășurare, iar alții continuă să fie deținuți fără a fi puși sub acuzare, inclusiv Eskinder Nega, Temesghen Desalegn, Solomon Kebede, Yesuf Getachew, Woubshet Taye, Saleh Edris și Tesfalidet Kidane;

N.  întrucât Andargachew Tsege, persoană cu dublă cetățenie britanică și etiopiană și lider al unui partid de opoziție în exil, a fost arestat în iunie 2014; întrucât dl Tsege a fost condamnat la moarte în contumacie cu mai mulți ani în urmă și este izolat în zona rezervată condamnaților la moarte încă de la arestarea sa;

O.  întrucât legea-proclamație privind organizațiile caritative și asociațiile solicită organizațiilor care apără cauza militanților să asigure 90 % din finanțarea activităților lor din surse locale, lucru care a dus la scăderea numărului de acțiuni desfășurate de organizațiile societății civile și la dispariția multor astfel de organizații; întrucât Etiopia a respins recomandările de modificare a Proclamației privind organizațiile caritative și asociațiile și Proclamația anti-terorism, recomandări făcute de diverse țări în cadrul evaluării periodice universale a Consiliului pentru Drepturile Omului din mai 2014 unde s-au examinat rezultatele concrete obținute de Etiopia în domeniul drepturilor omului;

P.  întrucât guvernul etiopian a impus de facto o blocadă extinsă a regiunii Ogaden din Etiopia, care este bogată în rezerve de petrol și de gaze naturale; întrucât încercările mass-media internaționale și ale grupurilor umanitare de a desfășura activități și de a transmite vești din regiune sunt considerate infracțiuni care se pedepsesc în conformitate cu Proclamația anti-terorism; întrucât s-au raportat crime de război și încălcări grave ale drepturilor omului comise de către armată și de către forțele paramilitare ale guvernului împotriva populației Ogaden;

Q.  întrucât Etiopia, cea de a doua țară ca populație din Africa, este, potrivit rapoartelor, una dintre economiile cu cel mai ridicat grad de dezvoltare din Africa, rata medie de creștere fiind de 10 % în ultimii zece ani; întrucât, cu toate acestea, Etiopia rămâne una dintre cele mai sărace țări, cu un VNB de 632 USD pe cap de locuitor; întrucât indicele dezvoltării umane pentru 2014 o clasează pe locul 173 din 187;

R.  întrucât Etiopia joacă un rol-cheie în regiune și se bucură de sprijinul politic al unor donatori occidentali și al majorității vecinilor din regiune, în mare parte datorită rolului său de gazdă a Uniunii Africane (UA), contribuției la acțiunile ONU de menținere a păcii și parteneriatelor de securitate și ajutor cu țări occidentale;

S.  întrucât, pe măsură ce creșterea economică continuă în ritm rapid (împreună cu importante investiții străine, inclusiv în agricultură, construcții și industria prelucrătoare, proiecte de dezvoltare la scară largă, precum construirea de baraje și instalații hidroelectrice și arendarea extinsă, de multe ori în favoarea unor companii străine), multe persoane, inclusiv fermieri și păstori, au fost strămutate din propriile locuințe;

T.  întrucât articolul 40 alineatul (5) din Constituția Etiopiei garantează păstorilor etiopieni dreptul la teren liber pentru pășune și cultivare și dreptul de a nu fi strămutați de pe propriile terenuri;

U.  întrucât Etiopia face parte dintre semnatarii Acordului de la Cotonou, al cărui articol 96 prevede că respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale constituie un element esențial al cooperării ACP - UE;

V.  întrucât Etiopia trece prin cea mai gravă secetă din ultimele decenii, care a dus la creșterea insecurității alimentare, emaciere și moartea neobișnuită a animalelor; întrucât aproape 560 000 de persoane sunt strămutate intern din cauza inundațiilor, ciocnirilor violente legate de caracterul limitat al resurselor și secetă; întrucât guvernul etiopian estimează că 10,1 milioane de persoane, jumătate dintre acestea fiind copii, au nevoie de ajutor alimentar de urgență din cauza secetei;

W.  întrucât Etiopia se confruntă cu fluxuri permanente de migranți și găzduiește aproximativ 700 000 de refugiați, în special din Sudanul de Sud, Eritreea și Somalia; întrucât la 11 noiembrie 2015 a fost semnată de UE și Etiopia o Agenda comună în materie de migrație și mobilitate (ACMM), pentru consolidarea cooperării și a dialogului dintre cele două părți în domeniul migrației,

1.  condamnă ferm recenta utilizare excesivă a forței de către forțele de securitate în Oromia și în toate regiunile Etiopiei și numărul crescut de cazuri de încălcare a drepturilor omului; transmite condoleanțe familiilor victimelor și solicită eliberarea imediată a tuturor celor încarcerați pentru exercitarea dreptului de întrunire pașnică și a libertății de exprimare;

2.  reamintește guvernului etiopian obligația pe care o are de a garanta drepturile fundamentale, inclusiv accesul la justiție și dreptul la un proces corect, așa cum se prevede în Carta Africană și în alte instrumente internaționale și regionale privind drepturile omului, inclusiv Acordul de la Cotonou, în special articolele 8 și 96;

3.  solicită realizarea unei anchete credibile, transparente și independente privind uciderea protestatarilor și acuzațiile de încălcare a drepturilor omului în legătură cu mișcările de protest și invită guvernul să asigure judecarea corectă a celor responsabili, de către instanțele competente;

4.  invită guvernul Etiopiei să respecte Declarația Universală a Drepturilor Omului și Carta Africană, inclusiv dreptul de întrunire pașnică, libertatea de exprimare și de asociere; îndeamnă guvernul să îl invite imediat pe raportorul special al ONU pentru drepturile de întrunire pașnică și de asociere și alți experți ONU pentru drepturile omului să viziteze Etiopia și să raporteze situația;

5.  salută decizia guvernului de a stopa complet planul general special zonal pentru Addis Abeba și Oromia; solicită lansarea unui dialog politic imediat, incluziv și transparent, care să includă guvernul, partidele de opoziție, reprezentanți ai societății civile și populația locală, pentru a preveni orice violență viitoare sau radicalizare a populației;

6.  subliniază că o mass-media liberă și independentă este esențială pentru garantarea unei populații informate, active și angajate și invită autoritățile etiopiene să înceteze suprimarea fluxului liber de informații, inclusiv prin bruiajul transmisiunilor și hărțuirea mass-mediei, să garanteze drepturile societății civile locale și ale mass-mediei și să faciliteze accesul jurnaliștilor independenți și a observatorilor pentru drepturile omului pe întregul teritoriu al Etiopiei; ia act de eliberarea recentă a bloggerilor „Zone 9” și a șase jurnaliști;

7.  solicită autorităților etiopiene să înceteze utilizarea legislației antiteroriste (Proclamația antiterorism nr. 652/2009) pentru a reprima oponenți politici, dizidenți, apărători ai drepturilor omului, alți actori ai societății civile și jurnaliști independenți; îndeamnă, de asemenea, guvernul etiopian, să revizuiască legea antiterorism, pentru a o alinia normelor și principiilor internaționale din domeniul drepturilor omului;

8.  condamnă restricțiile excesive care au fost impuse activităților în domeniul drepturilor omului prin Proclamația privind organizațiile caritative și asociațiile, care împiedică accesul organizațiilor pentru drepturile omului la finanțări esențiale, atribuie Agenției pentru organizații caritative și asociații competențe excesive de interferență cu activitatea organizațiilor pentru drepturile omului și pune în pericol victimele încălcărilor drepturilor omului prin nerespectarea principiului confidențialității;

9.  invită autoritățile etiopiene să prevină orice discriminare etnică sau religioasă și să încurajeze și să acționeze în direcția unui dialog pașnic și constructiv între toate comunitățile;

10.  salută planul de acțiune al Etiopiei din 2013 din domeniul drepturilor omului și solicită punerea în aplicare a acestuia de urgență și în totalitate;

11.  îndeamnă autoritățile să pună în aplicare în special recomandarea Grupului de lucru pentru detenția arbitrară al Consiliului pentru Drepturile Omului și să-l elibereze imediat pe activistul politic britanic Andargachew Tsege;

12.  declară că respectarea drepturilor omului și statul de drept sunt esențiale pentru politicile UE de promovare a dezvoltării în Etiopia și în întregul Corn al Africii; atrage atenția UA asupra situației politice, economice și sociale din țara sa gazdă, Etiopia;

13.  invită UE, în calitatea sa de finanțator principal, să monitorizeze în mod eficient programele și politicile, pentru a se asigura că asistența pentru dezvoltare a UE nu contribuie la încălcarea drepturilor omului în Etiopia, în special prin programe legate de strămutarea fermierilor și păstorilor și să dezvolte strategii pentru minimizarea oricărei forme de impact negativ al strămutărilor din proiectele de dezvoltare finanțate de UE; subliniază că UE ar trebui să își evalueze sprijinul financiar pe baza situației privind drepturile omului din această țară și a gradului în care guvernul etiopian promovează reforme în direcția democratizării;

14.  invită guvernul să includă comunitățile locale într-un dialog privind punerea în aplicare a oricărui proiect de dezvoltare de mare anvergură; își exprimă îngrijorarea cu privire la programul guvernului de strămutare forțată;

15.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la actualele condiții climatice devastatoare din Etiopia, care au înrăutățit situația umanitară din țară; invită UE și partenerii săi internaționali să își intensifice sprijinul pentru guvernul și poporul etiopian; salută contribuția anunțată recent de UE și invită Comisia să se asigure că această finanțare suplimentară este furnizată de urgență;

16.  reamintește că Etiopia este o țară de destinație, tranzit și origine importantă pentru migranți și solicitanți de azil și că găzduiește cea mai mare populație de refugiați din Africa; ia act, prin urmare, de adoptarea Agendei comune în materie de migrație și mobilitate dintre UE și Etiopia, care abordează problema refugiaților, controlul frontierelor și lupta împotriva traficului de ființe umane; invită, de asemenea, Comisia să monitorizeze îndeaproape toate proiectele inițiate recent în cadrul Fondului fiduciar al UE pentru Africa;

17.  își exprimă profunda preocupare în legătură cu situația economică și socială a populației acestei țări - în special femei și minorități, refugiați și persoane strămutate, al căror număr continuă să crească - din perspectiva crizei și a instabilității din regiune; își reiterează sprijinul pentru toate organizațiile umanitare care își desfășoară activitatea la fața locului și în țările-gazdă învecinate; susține apelurile comunității internaționale și ale organizațiilor umanitare de intensificare a asistenței acordate refugiaților și persoanelor strămutate;

18.  subliniază că sunt necesare planuri de investiții publice majore, în special în domeniul educației și al sănătății, dacă se dorește atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă; invită autoritățile etiopiene să se angajeze efectiv în atingerea acestor obiective;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Guvernului și Parlamentului Etiopiei, Comisiei, Consiliului,Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului de miniștri ACP-UE, instituțiilor Uniunii Africane, Secretarului General al ONU și Parlamentului Pan-african.

 

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate