Postup : 2016/2520(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0082/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0082/2016

Rozpravy :

PV 21/01/2016 - 12.2
CRE 21/01/2016 - 12.2

Hlasovanie :

PV 21/01/2016 - 14.2

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0023

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 171kWORD 103k
20.1.2016
PE575.984v01-00}
PE575.988v01-00}
PE575.989v01-00}
PE575.993v01-00}
PE575.997v01-00}
PE576.002v01-00}
PE576.003v01-00} RC1
 
B8-0082/2016}
B8-0086/2016}
B8-0087/2016}
B8-0091/2016}
B8-0095/2016}
B8-0100/2016}
B8-0121/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B8‑0082/2016)

EFDD (B8‑0086/2016)

ECR (B8‑0087/2016)

PPE (B8‑0091/2016)

ALDE (B8‑0095/2016)

GUE/NGL (B8‑0100/2016)

S&D (B8‑0121/2016)


o situácii v Etiópii (2016/2520(RSP))


Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Krzysztof Hetman, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Romana Tomc, Inese Vaidere v mene poslaneckého klubu PPE
Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Branislav Škripek v mene skupiny ECR
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL
Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Indrek Tarand, Davor Škrlec, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Etiópii (2016/2520(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Etiópii a na svoju poslednú rozpravu v pléne na túto tému v stredu 20. mája 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 23. decembra 2015 o nedávnych nepokojoch v Etiópii,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej a ministra zahraničných vecí Etiópskej federatívnej demokratickej republiky Tedrosa Adhanoma z 20. októbra 2015,

–  so zreteľom na tlačovú správu zo stretnutia PK/VP Federicy Mogheriniovej a ministra zahraničných vecí Etiópskej federatívnej demokratickej republiky Tedrosa Adhanoma z 13. januára 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ z 27. mája 2015o voľbách v Etiópii,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN pre podporu a ochranu práva na slobodu presvedčenia a prejavu Davida Kayea z 10. júla 2015 o prepustení etiópskych novinárov,

–  so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie týkajúce sa Etiópie pred Radou OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na ústavu Etiópskej federatívnej demokratickej republiky, ktorá bola prijatá 8. decembra 1994, a najmä na ustanovenia kapitoly III o základných právach a slobodách, ľudských a demokratických právach,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý Etiópia ratifikovala v roku 1994,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže posledné všeobecné voľby sa konali 24. mája 2015, po ktorých zostala strana Revolučný demokratický front etiópskeho ľudu (FPRDF) pri moci a získala všetky kreslá v národnom parlamente, čiastočne v dôsledku nedostatku priestoru pre kritické alebo nesúhlasné hlasy vo volebnom procese; keďže májové federálne voľby prebehli v celkovej atmosfére zastrašovania a obáv z absencie nezávislosti národnej volebnej komisie; keďže EPRDF je pri moci už 24 rokov od zvrhnutia vojenskej vlády v roku 1991;

B.  keďže v posledných dvoch mesiacoch zasiahla najväčší etiópsky región Oromia, v ktorom žije najväčšia etiópska etnická skupina, vlna masových protestov proti rozšíreniu mestských hraníc hlavného mesta Addis Abeba, v dôsledku ktorého poľnohospodárom hrozí, že budú vysťahovaní zo svojich pozemkov;

C.  keďže podľa medzinárodných organizácií pre ľudské práva bezpečnostné sily reagovali na vcelku pokojné demonštrácie násilím, pričom zabili najmenej 140 demonštrantov a zranili mnohých ďalších, čo môže predstavovať pravdepodobne najväčšiu krízu v Etiópii od vypuknutia násilia po voľbách v roku 2005; keďže však vláda pripustila len smrť desiatok ľudí a dvanástich členov bezpečnostných síl;

D.  keďže 14. januára 2016 sa vláda rozhodla zrušiť sporný plán rozsiahleho urbanistického rozvoja mesta; keďže v prípade, že by sa plán realizoval, územie mesta by sa rozšírilo dvadsaťnásobne; keďže v dôsledku rozširovania Addis Abeby už boli vysídlené milióny oromských poľnohospodárov, ktorí tak žijú v chudobe;

 

E.  keďže Etiópia je veľmi rozmanitá krajina, pokiaľ ide o náboženstvá a kultúry; keďže niektoré z najväčších etnických skupín, najmä Oromovia a Somálčania (Ogaden), sú vytláčané na okraj v prospech etnických skupín Amharov a Tigrejcov a v politike majú len slabé zastúpenie;

F.  keďže etiópske orgány svojvoľne zatkli niekoľkých pokojných demonštrantov, novinárov a vodcov opozičnej strany počas násilného potlačenia protestov v regióne Oromia; keďže zatknutým osobám hrozí mučenie a iné formy zlého zaobchádzania;

G.  keďže vláda označila prevažne pokojných demonštrantov za teroristov, uplatnila vyhlášku o boji proti terorizmu (zákon č. 652/2009) a nasadila proti nim vojenské sily;

H.  keďže 23: decembra 2015 orgány zatkli Bekeleho Gerbu, zástupcu predsedu Federálneho oromského kongresu (OFC), najväčšej registrovanej politickej strany v regióne Oromia; keďže Gerba bol uväznený a krátko potom údajne hospitalizovaný; keďže v súčasnosti nie je známe, kde sa nachádza;

I.  keďže aj ďalší hlavní predstavitelia OFC boli v posledných týždňoch svojvoľne zatknutí alebo sú prakticky v domácom väzení;

J.  keďže etiópske bezpečnostné sily sa do závažného porušovania ľudských práv v reakcii na pokojné protesty nezapojili prvýkrát a keďže je známe, že etiópska vláda systematicky potláča slobodu prejavu a združovania a zakazuje jednotlivcom vyjadrovať nesúhlas alebo odpor voči vládnym politikám, čím obmedzuje občiansky a politický priestor, a napríklad vedie politicky motivované trestné stíhania na základe mimoriadne prísneho zákona o boji proti terorizmu, likviduje nezávislé médiá, rozkladá základy občianskeho aktivizmu a potláča opozičné politické strany;

K.  keďže v decembri 2015 boli vedúci aktivisti, ako napríklad Getachew Shiferaw (šéfredaktor novín Negere Ethiopia), Yonathan Teressa (internetový aktivista) a Fikadu Mirkana (rozhlas a televízia Oromie), bezdôvodne zatknutí, hoci ich ešte etiópske orgány neobvinili;

L.  keďže etiópska vláda nariaďuje rozsiahle obmedzenia voči nezávislej občianskej spoločnosti a médiám; keďže podľa väzenského sčítania z roku 2014, ktoré uskutočnil Výbor na ochranu novinárov (CPJ), bola Etiópia na štvrtom mieste na svete v počte uväznených novinárov, pričom v predchádzajúcich piatich rokoch bolo uväznených najmenej 17 novinárov, 57 odborníkov v oblasti médií z Etiópie utieklo a niekoľko nezávislých periodík bolo zrušených na nátlak úradov; keďže Etiópia sa umiestnila na štvrtom mieste aj v rebríčku desiatich krajín s najväčšou cenzúrou podľa CPJ;

M.  keďže mnohí väzni svedomia, ktorí boli väznení v predchádzajúcich rokoch výlučne na základe legitímneho výkonu slobody prejavu a presvedčenia, vrátane novinárov a členov opozičných politických strán sú naďalej zadržiavaní; keďže niektorí z nich boli odsúdení v nespravodlivých procesoch, proti niektorým prebiehajú súdne procesy a niektorí sú stále zadržiavaní bez obvinenia vrátane Eskindera Nega, Temesghena Desalegna, Solomona Kebedeho, Yesufa Getachewa, Woubsheta Tayeho, Saleha Edrisa a Tesfalideta Kidaneho;

N.  keďže Andargachew Tsege, britsko-etiópsky občan a vodca opozičnej strany žijúci v exile, bol v júni 2014 zatknutý; keďže Tsege bol niekoľko rokov predtým v neprítomnosti odsúdený na smrť a od svojho zatknutia sa nachádza v cele smrti prakticky v izolácii;

O.  keďže etiópska vyhláška o charitatívnych organizáciách a združeniach vyžaduje od organizácií, ktoré obhajujú ľudské práva, aby vygenerovali 90 % finančných prostriedkov na svoje činnosti z miestnych zdrojov, čo viedlo k poklesu činnosti organizácií občianskej spoločnosti (OOS) a k zániku mnohých takýchto organizácií; keďže Etiópia zamietla odporúčania na zmenu vyhlášky o charitatívnych organizáciách a združeniach a vyhlášky o boji proti terorizmu, ktorú navrhlo niekoľko krajín počas preskúmania jej situácie v oblasti dodržiavania práv v rámci všeobecného pravidelného preskúmania Radou pre ľudské práva v máji 2014;

P.  keďže etiópska vláda zriadila de facto rozsiahlu blokádu regiónu Ogaden, ktorý má bohaté zásoby ropy a plynu; keďže pokusy medzinárodných médií a humanitárnych skupín o prácu a informovanie z regiónu zo strany sa považujú za trestné činy, ktoré sú podľa vyhlášky o boji proti terorizmu trestné; keďže existujú správy o vojnových zločinoch a hrubom porušovaní ľudských práv zo strany armády a vládnych polovojenských síl voči obyvateľom regiónu Ogaden;

Q.  keďže Etiópia, druhá najľudnatejšia krajina v Afrike, je podľa údajov jedným z najrýchlejšie rastúcich hospodárstiev v Afrike a v poslednom desaťročí zaznamenala mieru rastu 10 %; keďže napriek tomu je naďalej jednou z najchudobnejších krajín s HND na obyvateľa na úrovni 632 USD; keďže v indexe ľudského rozvoja za rok 2014 sa umiestnila na 173. mieste zo 187 krajín;

R.  keďže Etiópia zohráva kľúčovú úlohu v regióne a politickú podporu jej poskytujú západní darcovia a väčšina jej regionálnych susedov, najmä so zreteľom na jej úlohu hostiteľa Africkej únie (AÚ) a jej príspevok k operáciám OSN na udržiavanie mieru, bezpečnosti a partnerstvám pomoci so západnými krajinami;

S.  keďže hospodársky rast rýchlo napreduje (a vyznačuje sa vysokými zahraničnými investíciami okrem iného do poľnohospodárstva, stavebníctva a výrobných odvetví, veľkých rozvojových projektov, ako je výstavba vodných elektrární a plantáží, ako aj rozšíreným prenajímaním pôdy, a to často zahraničným spoločnostiam), mnohí ľudia, medzi nimi poľnohospodári a chovatelia, sú vyháňaní zo svojich domovov;

T.  keďže článok 40 ods. 5 etiópskej ústavy zaručuje etiópskym chovateľom právo na bezplatné pozemky určené na chov hospodárskych zvierat a obrábanie a právo na ochranu pred vysídlením z vlastného pozemku;

U.  keďže Etiópia podpísala Dohodu z Cotonou, ktorej článok 96 stanovuje, že dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd je významnou zložkou spolupráce medzi AKT a EÚ;

V.  keďže Etiópia zažíva najhoršie suchá v posledných desaťročiach, čo vedie k zvýšenej potravinovej neistote, mimoriadnej vychudnutosti a neobvyklému úhynu hospodárskych zvierat; keďže v krajine je v dôsledku povodní, násilných konfliktov kvôli obmedzeným zdrojom a sucha vysídlených takmer 560 000 ľudí; keďže etiópska vláda odhaduje, že 10,1 milióna osôb, z ktorých polovicu tvoria deti, potrebuje v dôsledku sucha núdzovú potravinovú pomoc;

W.  keďže Etiópia čelí stálemu prílivu migrantov a je hostiteľskou krajinou približne 700 000 utečencov, najmä z Južného Sudánu, Eritrey a Somálska; keďže EÚ a Etiópia podpísali 11. novembra 2015 spoločný program v oblasti migrácie a mobility (CAMM) s cieľom posilniť spoluprácu a dialóg medzi zmluvnými stranami v oblasti migrácie;

1.  dôrazne odsudzuje nedávne použitie neprimeranej sily zo strany bezpečnostných síl v Oromii a vo všetkých etiópskych regiónoch, ako aj zvýšený počet prípadov porušovania ľudských práv; vyjadruje sústrasť rodinám obetí a naliehavo vyzýva na okamžité prepustenie všetkých osôb uväznených za uplatňovanie svojho práva na pokojné zhromažďovanie a slobodu prejavu;

2.  pripomína etiópskej vláde jej záväzky v oblasti dodržiavania základných práv vrátane prístupu k spravodlivosti a práva na spravodlivý proces, ako sa ustanovuje v Africkej charte a iných medzinárodných a regionálnych nástrojoch v oblasti ľudských práv, ako aj v Dohode z Cotonou, a osobitne v jej článkoch 8 a 96;

3.  požaduje dôveryhodné, transparentné a nezávislé vyšetrenie zabitia demonštrantov a ďalších prípadov údajného porušenia ľudských práv v súvislosti s protestným hnutím, a vyzýva vládu, aby spravodlivo stíhala zodpovedné osoby prostredníctvom príslušných jurisdikcií;

4.  vyzýva vládu Etiópie, aby dodržiavala Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a Africkú chartu vrátane práva na pokojné zhromažďovanie, slobody prejavu a združovania; nalieha na vládu, aby okamžite pozvala osobitného spravodajcu OSN pre právo na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania a ďalších odborníkov OSN v oblasti ľudských práv na návštevu Etiópie, aby mohli informovať o situácii v krajine;

5.  víta rozhodnutie vlády úplne zastaviť hlavný plán osobitnej zóny pre Addis Abebu a Oromiu; požaduje, aby sa okamžite začal inkluzívny a transparentný politický dialóg, na ktorom sa zúčastní vláda, opozičné strany, zástupcovia občianskej spoločnosti a miestni obyvatelia, aby sa predišlo ďalšiemu násiliu alebo radikalizácii obyvateľstva;

6.  zdôrazňuje, že slobodné a nezávislé médiá sú základom toho, aby obyvateľstvo bolo informované, aktívne a aby sa angažovalo, a vyzýva etiópske orgány, aby zastavili obmedzovanie voľného toku informácií vrátane rušenia mediálneho vysielania a prenasledovania zástupcov médií, aby zaručili práva miestnej občianskej spoločnosti a médií a uľahčili v celej Etiópii prístup nezávislým novinárom a pozorovateľom v oblasti ľudských práv; berie na vedomie nedávne prepustenie blogerov skupiny Zone 9 a šiestich novinárov;

7.  žiada etiópske orgány, aby prestali používať protiteroristické právne predpisy (vyhláška o boji proti terorizmu č. 652/2009) na potláčanie politickej opozície, disidentov, obhajcov ľudských práv, ďalšie subjekty občianskej spoločnosti a nezávislých novinárov; takisto vyzýva etiópsku vládu, aby preskúmala svoje protiteroristické právne predpisy s cieľom zabezpečiť ich súlad s medzinárodným právom a zásadami v oblasti ľudských práv;

8.  odsudzuje neprimerané obmedzovanie práce v oblasti ľudských práv vyhláškou o charitatívnych organizáciách a združeniach, ktorá odopiera prístup týchto organizácií k základnému financovaniu, udeľuje agentúre pre charitatívne organizácie a združenia rozsiahle právomoci zasahovať do činnosti organizácií v oblasti ľudských práv a ohrozuje tiež obete porušovania ľudských práv tým, že porušuje zásady dôvernosti informácií;

9.  vyzýva etiópske orgány, aby zabránili akejkoľvek etnickej alebo náboženskej diskriminácii a aby podporili a prijali opatrenia v prospech mierového a konštruktívneho dialógu medzi všetkými komunitami;

10.  víta akčný plán Etiópie v oblasti ľudských práv z roku 2013 a vyzýva na jeho urýchlené a úplné vykonávanie;

11.  naliehavo vyzýva orgány, aby vykonali najmä odporúčanie pracovnej skupiny Rady OSN pre ľudské práva pre svojvoľné zadržiavanie a okamžite prepustili britského občana a politického aktivistu Andargachewa Tsegeho;

12.  zdôrazňuje, že dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu je kľúčové pre politiky EÚ na podporu rozvoja v Etiópii a v celom Africkom rohu; upozorňuje Africkú úniu na politickú, hospodársku a sociálnu situáciu v Etiópii, ktorá je jej hostiteľskou krajinou;

13.  vyzýva EÚ ako najväčšieho darcu, aby účinne monitorovala programy a politiky s cieľom zabezpečiť, aby rozvojová pomoc EÚ neprispievala k porušovaniu ľudských práv v Etiópii, a to najmä prostredníctvom programov súvisiacich s vysídľovaním farmárov a chovateľov, a aby vypracovala stratégie na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov v podobe vysídľovania v rámci rozvojových projektov financovaných EÚ; zdôrazňuje, že EÚ by mala prispôsobovať svoje opatrenia finančnej podpory podľa výsledkov krajiny v oblasti ľudských práv a podľa toho, do akej miery etiópska vláda podporuje reformy smerujúce k demokratizácii;

14.  vyzýva vládu, aby zapojila miestne komunity do dialógu o vykonávaní akýchkoľvek rozsiahlych rozvojových projektov; vyjadruje znepokojenie nad vládnym programom núteného presídľovania;

15.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad súčasnými ničivými klimatickými podmienkam v Etiópii, ktoré zhoršili humanitárnu situáciu v krajine; vyzýva EÚ, aby spolu so svojimi medzinárodnými partnermi zvýšila podporu určenú etiópskej vláde a obyvateľstvu; víta príspevok, ktorý nedávno ohlásila EÚ, a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že tieto dodatočné finančné prostriedky sa čo najskôr poskytnú;

16.  pripomína, že Etiópia je významnou destináciou, tranzitnou a východiskovou krajinou migrantov a žiadateľov o azyl a že hostí najvyšší počet utečencov v Afrike; preto berie na vedomie prijatie spoločného programu v oblasti migrácie a mobility medzi EÚ a Etiópiou, ktorý sa zaoberá otázkami utečencov, kontroly hraníc a boja proti obchodovaniu s ľuďmi; vyzýva tiež Komisiu, aby pozorne monitorovala všetky projekty, ktoré boli nedávno iniciované v rámci Trustového fondu EÚ pre Afriku;

17.  je hlboko znepokojený, vzhľadom na krízu a nestabilitu v regióne, hospodárskou a sociálnou situáciou obyvateľstva krajiny, najmä žien a menšín, utečencov a vysídlených osôb, ktorých počet sa neustále zvyšuje; opätovne vyjadruje podporu všetkým humanitárnym organizáciám pôsobiacim v teréne a v susedných hostiteľských krajinách; podporuje výzvy medzinárodného spoločenstva a humanitárnych organizácií na zintenzívnenie pomoci pre utečencov a vysídlené osoby;

18.  zdôrazňuje, že sú potrebné rozsiahle plány verejných investícií, najmä v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, ak sa majú dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja; vyzýva etiópske orgány, aby prijali skutočný záväzok dosiahnuť tieto ciele;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Etiópie, Komisii, Rade, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade ministrov AKT – EÚ, inštitúciám Africkej únie, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a Panafrickému parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia