Postup : 2016/2521(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0083/2016

Předložené texty :

RC-B8-0083/2016

Rozpravy :

PV 21/01/2016 - 12.3
CRE 21/01/2016 - 12.3

Hlasování :

PV 21/01/2016 - 14.3
CRE 21/01/2016 - 14.3

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0024

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 163kWORD 99k
20.1.2016
PE575.985v01-00}
PE575.990v01-00}
PE575.991v01-00}
PE575.994v01-00}
PE575.996v01-00}
PE576.000v01-00} RC1
 
B8-0083/2016}
B8-0088/2016}
B8-0089/2016}
B8-0092/2016}
B8-0094/2016}
B8-0098/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8-0083/2016)

EFDD (B8-0088/2016)

ECR (B8-0089/2016)

PPE (B8-0092/2016)

ALDE (B8-0094/2016)

S&D (B8-0098/2016)


o Severní Koreji (2016/2521(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Kinga Gál, David McAllister, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Inese Vaidere za skupinu PPE
Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Monica Macovei za skupinu ECR
Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE
Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni za skupinu EFDD
Helmut Scholz

Usnesení Evropského parlamentu o Severní Koreji (2016/2521(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Severní Koreji,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 6. ledna 2016 o údajné jaderné zkoušce v KLDR,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 6. ledna 2016 o jaderné zkoušce, jejíž provedení oznámila Korejská lidově demokratická republika,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) a 2094 (2013), které výslovně zakazují Korejské lidově demokratické republice provádět jaderné zkoušky,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 17. prosince 2015 o stavu lidských práv v Korejské lidově demokratické republice,

–  s ohledem na zprávu OSN z dubna 2015 s názvem „Korejská lidově demokratická republika v roce 2015: potřeby a priority“;

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 27. března 2015 o situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice,

–  s ohledem na zprávu vyšetřovací komise pro lidská práva v Korejské lidově demokratické republice ze dne 7. února 2014;

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu o právech dítěte a Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, jejichž smluvní stranou je Korejská lidově demokratická republika;

–  s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Rada Evropské unie a Rada bezpečnosti OSN odsoudily to, co KLDR označila za „úspěšnou zkoušku vodíkové bomby“, provedenou dne 6. ledna 2016, která je jednoznačně v rozporu s mezinárodními povinnostmi KLDR podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN;

B.  vzhledem k tomu, že šíření jaderných, chemických a biologických zbraní a jejich nosičů ohrožuje mezinárodní mír a bezpečnost; vzhledem k tomu, že KLDR v roce 2003 vypověděla Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, od roku 2006 provádí jaderné zkoušky a v roce 2009 oficiálně oznámila, že vyvinula jadernou zbraň, což znamená, že se výrazně zesílila hrozba, že KLDR bude zvyšovat své jaderné kapacity; vzhledem k tomu, že provádění ilegálních programů vývoje jaderných zbraní a balistických střel ohrožuje mezinárodní systém nešíření jaderných zbraní a může prohlubovat napětí v regionu;

C.  vzhledem k tomu, že tato země, jejíž hospodářství se soustředí na vojenský sektor, má daleko ke splnění svého deklarované cíle, tj. stát se silným a prosperujícím státem, a naopak svým úsilím o získání zbraní hromadného ničení a jejich nosičů zvyšuje izolaci a chudobu svého obyvatelstva;

D.  vzhledem k tomu, že EU rozhodně podporuje myšlenku Korejského poloostrova bez jaderných zbraní a domnívá se, že pro zachování míru a stability v regionu je naprosto nutné obnovit šestistranné rozhovory;

E.  vzhledem k tomu, že orientaci KLDR na vojenské investice lze posoudit jako trestuhodné zanedbávání základních potřeb obyvatelstva, neboť přibližně 70 % z celkových 24,6 milionu obyvatel země čelí obtížím při získávání potravin a téměř 30 % dětí do pěti let trpí akutní podvýživou;

F.  vzhledem k tomu, že stav lidských práv v KLDR je již po mnoho let mimořádně problematický; vzhledem k tomu, že režim KLDR téměř vůbec nespolupracuje s OSN a odmítá všechny rezoluce Rady OSN pro lidská práva a Valného shromáždění OSN týkající se lidských práv v Severní Koreji; vzhledem k tomu, že země nespolupracuje se zvláštním zpravodajem OSN pro lidská práva v této zemi a odmítá veškerou pomoc vysokého komisaře OSN pro lidská práva v rámci zvláštních procedur;

G.  vzhledem k tomu, že po přijetí rezoluce Rady pro lidská práva ze dne 27. března 2015 došlo ke schůzce severokorejských diplomatů s Marzukim Darusmanem, zvláštním zpravodajem UNHRC pro lidská práva v Severní Koreji;

H.  vzhledem k tomu, že Evropská unie se snaží obhajovat a prosazovat lidská práva a demokracii ve světě; vzhledem k tomu, že KLDR v roce 2013 přerušila dialog s EU o lidských právech; vzhledem k tomu, že v červnu 2015 se uskutečnilo jedno kolo politického dialogu mezi EU a KLDR;

I.  vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise OSN se zabývala „systematickým, široce rozšířeným a závažným porušováním lidských práv“ v Severní Koreji, o němž dne 7. února 2014 vydala zprávu; vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise dospěla ve své zprávě k závěru, že porušování lidských práv, jehož se Pchjongjang dopouští, „nemá v současném světě obdoby“ a že v této zemi je občanům „téměř zcela upíráno právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, stejně jako právo na svobodu názoru, projevu, informací a sdružování“; vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise v mnoha případech označila porušování lidských práv za zločiny proti lidskosti; vzhledem k tomu, že stav lidských práv se v KLDR od roku 2014 dále zhoršil;

J.  vzhledem k tomu, že vláda KLDR nepovoluje politickou opozici, svobodné a spravedlivé volby, svobodné sdělovací prostředky, svobodu náboženského vyznání, sdružování, kolektivního vyjednávání ani svobodu pohybu;

K.  vzhledem k tomu, že KLDR má rozsáhlý a dobře strukturovaný bezpečnostní systém, který sleduje život téměř každého občana a nedovoluje občanům požívat žádné ze základních svobod;

L.  vzhledem k tomu, že státní orgány KLDR se soustavně dopouštějí mimosoudních poprav, svévolného zadržování a mizení osob, a to včetně únosů cizích státních příslušníků, přičemž více než 100 000 osob se nachází ve vězení a v „převýchovných“ táborech;

M.  vzhledem k tomu, že v důsledku politické a hospodářské izolace země, opakujících se přírodních katastrof a růstu cen potravin a paliv na mezinárodních trzích trpí obyvatelstvo KLDR již po několik desetiletí zaostalostí a nedostatečnou zdravotní péčí a vysokou mírou podvýživy matek a dětí; vzhledem k tomu, že KLDR porušuje právo svých obyvatel na potraviny;

1.  ostře odsuzuje čtvrtou jadernou zkoušku ze dne 6. ledna 2016 jako zbytečnou a nebezpečnou provokaci, která je v rozporu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a představuje závažnou hrozbu míru a stabilitě na Korejském poloostrově a v severovýchodní Asii; vyslovuje se pro to, aby mezinárodní společenství v reakci na tuto jadernou zkoušku přijalo smysluplné a účinné sankce;

2.  žádá KLDR, aby upustila od dalších provokací a zcela ukončila svůj program vývoje jaderných zbraní a balistických střel, a to způsobem, který bude nevratný a ověřitelný, a aby ukončila veškeré s ním spojené činnosti a neprodleně začala plnit všechny své mezinárodní závazky včetně rezolucí Rady bezpečnosti OSN a rady guvernérů MAAE a ostatních mezinárodních norem v oblasti ozbrojení a nešíření jaderných zbraní; vyzývá KLDR, aby neprodleně podepsala a ratifikovala Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek a dostála svým závazkům plynoucí ze společného prohlášení přijatého na šestistranných rozhovorech dne 19. září 2005;

3.  potvrzuje, že si přeje, aby otázka jaderných zbraní KLDR byla vyřešena diplomatickou a politickou cestou; znovu zdůrazňuje, že podporuje šestistranné rozhovory, a žádá jejich obnovení; důrazně vyzývá všechny účastníky těchto rozhovorů k větší angažovanosti; vyzývá KLDR, aby obnovila konstruktivní vztahy s mezinárodním společenstvím, zejména s účastníky šestistranných rozhovorů, aby bylo možné dosáhnout trvalého míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově bez jaderných zbraní, což je zároveň nejlepší způsob, jak zajistit větší prosperitu a stabilitu pro KLDR;

4.  je přesvědčen, že nadešla doba, aby mezinárodní společenství přijalo konkrétní opatření k ukončení beztrestnosti pachatelů; požaduje, aby osoby, které nesou hlavní odpovědnost za zločiny proti lidskosti v KLDR, pohnány k odpovědnosti a postaveny před Mezinárodní trestní soud a aby na ně byly uvaleny cílené sankce;

5.  zdůrazňuje, že porušování lidských práv, o němž hovoří zpráva vyšetřovací komise a které v mnoha případech představuje zločiny proti lidskosti, probíhá již příliš dlouhou dobu za nečinného přihlížení mezinárodního společenství;

6.  důrazně žádá vládu KLDR, aby se neprodleně začalo řídit doporučeními vyšetřovací komise;

7.  vyzývá vládu Čínské lidové republiky, aby využila svého značného politického a ekonomického vlivu na KLDR k zamezení další eskalace situace; vyzývá Čínskou lidovou republiku, aby ve spolupráci s mezinárodním společenstvím přijala všechny nezbytné kroky k obnovení míru a stability na Korejském poloostrově; poukazuje na to, že Čínská lidová republika podpořila rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2094(2013); bere na vědomí shodný postoj členů Rady bezpečnosti OSN k nedávné jaderné zkoušce provedené KLDR;

8.  žádá vládu Čínské lidové republiky, aby v souladu se svými závazky jako jedné ze stran úmluvy OSN o uprchlících neupírala severokorejským uprchlíkům, kteří překračují hranice s Čínou, jejich právo na azyl a násilně je nenavracela do Severní Koreje, nýbrž chránila jejich základní lidská práva; vyzývá EU, aby za tímto účelem vyvíjela diplomatický nátlak; znovu vyzývá všechny státy, které přijímají uprchlíky z KLDR, aby dodržovaly Ženevskou úmluvu z roku 1951 a protokol z roku 1967 a neposílaly žádné severokorejské uprchlíky zpátky do KLDR;

9.  vítá rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 17. prosince 2015 o stavu lidských práv v Korejské lidově demokratické republice, pro niž hlasovaly všechny členské státy EU; vyzývá EU a její členské státy, aby se nadále zabývaly velmi špatným stavem lidských práv v KLDR;

10.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Federiku Mogheriniovou, aby při vytváření strategie EU vůči KLDR využila odborné kapacity Korejské republiky; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby situaci v KLDR nadále sledovala a podávala Parlamentu zprávy, aby otázka lidských práv v KLDR zůstala na čelních místech politické agendy EU; je přesvědčen, že EU by měla ve vztazích s KLDR hrát konstruktivní úlohu formou kritické angažovanosti;

11.  je vážně znepokojen neustálým zhoršováním stavu lidských práv v KLDR; vyzývá vládu KLDR, aby plnila své povinnosti vyplývající z lidskoprávních nástrojů, k nimž přistoupila, a aby humanitárním organizacím, nezávislým subjektům monitorujícím lidská práva a zvláštnímu zpravodaji OSN pro lidská práva v KLDR zajistila přístup do země a potřebnou spolupráci;

12.  vyzývá vládu KLDR, aby okamžitě přestala používat systematické potlačování lidských práv jako nástroj politické kontroly a sledování vlastního obyvatelstva;

13.  ostře odsuzuje systematické a masové používání trestu smrti v KLDR; vyzývá vládu KLDR, aby vyhlásila moratorium na vykonávání všech poprav s cílem trest smrti v blízké budoucnosti zcela zrušit; vyzývá KLDR, aby přestala provádět mimosoudní popravy a zajistila, že nebude docházet k násilnému mizení osob, aby propustila politické vězně a umožnila svým občanům svobodně se pohybovat uvnitř země i v zahraničí; vyzývá KLDR, aby vnitrostátním i mezinárodním sdělovacím prostředkům umožnila uplatňovat svobodu projevu a tisku a svým občanům poskytla přístup k internetu bez cenzury;

14.  důrazně žádá vládu KLDR, aby ukončila státní program nucených prací, v jehož rámci si cizí země protiprávně najímají desetitisíce severokorejských dělníků, kteří pracují zejména v těžebním, dřevařském, textilním průmyslu a ve stavebnictví, a jehož účelem je získávat tvrdou měnu a přispívat tak k udržení režimu; poukazuje na to, že v tomto případě mají odpovědnost za dodržování pracovních práv také hostitelské státy, které by měly též zajistit dodržování pracovních a lidskoprávních norem;

15.  odsuzuje rozsáhlé omezování svobody myšlení, svědomí, náboženství a přesvědčení, názoru a projevu, pokojného shromažďování a sdružování a diskriminaci na základě takzvaného systému „songbun“, který rozděluje lidi do sociálních skupin na základě jejich původu a s ohledem na politické názory a vyznání;

16.  je obzvláště znepokojen vážnou potravinovou situací v této zemi a jejím dopadem na hospodářská, sociální a kulturní práva obyvatel; vyzývá Komisi, aby pokračovala ve stávajících programech humanitární pomoci a zachovala komunikační kanály s KLDR a aby zajistila bezpečné doručení pomoci cílovým skupinám obyvatelstva; vyzývá orgány KLDR, aby v souladu s humanitárními zásadami zajistily všem občanům přístup k potravinové a humanitární pomoci podle jejich potřeb;

17.  vyzývá orgány KLDR, aby bezodkladně vyřešily problém systematických únosů, předaly veškeré informace o státních příslušnících třetích zemí, včetně Japonska a Korejské republiky, kteří byli v minulých desetiletích uneseni severokorejskými agenty, a neprodleně umožnily zadržovaným osobám návrat do jejich zemí;

18.  vyzývá KLDR, aby dále konstruktivně spolupracovala s mezinárodními mediátory v zájmu konkrétních výsledků v oblasti lidských práv, mimo jiné prostřednictvím dialogu, oficiálních návštěv země a zesílených mezilidských kontaktů;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládě a parlamentu Korejské lidově demokratické republiky, vládě a parlamentu Korejské republiky, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky, vládě a parlamentu Spojených států, vládě a parlamentu Ruské federace, vládě a parlamentu Japonska, zvláštnímu zpravodaji OSN pro stav lidských práv v KLDR a generálnímu tajemníkovi OSN.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí