Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0083/2016Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0083/2016

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Sjevernoj Koreji

20.1.2016 - (2016/2521(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
Verts/ALE (B8-0083/2016)
EFDD (B8-0088/2016)
ECR (B8-0089/2016)
PPE (B8-0092/2016)
ALDE (B8-0094/2016)
S&D (B8-0098/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Kinga Gál, David McAllister, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Monica Macovei u ime Kluba zastupnika ECR-a
Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Heidi Hautala u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni u ime Kluba zastupnika EFDD-a
Helmut Scholz

Postupak : 2016/2521(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0083/2016
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0083/2016
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o Sjevernoj Koreji

(2016/2521(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Sjevernoj Koreji,

–  uzimajući u obzir izjavu Federice Mogherini, potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, od 6. siječnja 2016. o navodnom testiranju nuklearnog oružja u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji,

–  uzimajući u obzir izjavu glavnog tajnika UN-a od 6. siječnja 2016. o testiranju nuklearnog oružja koje je najavila Demokratska Narodna Republika Koreja,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) i 2094(2013), kojima se Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji izričito zabranjuje testiranje nuklearnog oružja,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Opće skupštine UN-a od 17. prosinca 2015. o stanju u pogledu ljudskih prava u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji,

–  uzimajući u obzir izvješće UN-a iz travnja 2015. pod nazivom „Demokratska Narodna Republika Koreja 2015.: potrebe i prioriteti”,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća UN-a za ljudska prava od 27. ožujka 2015. o stanju u pogledu ljudskih prava u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji,

–  uzimajući u obzir izvješće Istražnog odbora za ljudska prava u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji od 7. veljače 2014.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvenciju o pravima djeteta i Konvenciju o iskorjenjivanju svih oblika diskriminacije žena, čija je stranka Demokratska Narodna Republika Koreja,

–  uzimajući u obzir Konvenciju protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja iz 1984.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da su Vijeće Europske unije i Vijeće sigurnosti UN-a osudili zbivanja od 6. siječnja 2016. koje Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK) naziva „uspješnim testiranjem hidrogenske bombe” i kojima očito krši svoje međunarodne obveze u okviru rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a;

B.  budući da širenje nuklearnog, kemijskog i biološkog oružja te tehnika njihove uporabe predstavlja prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti; budući da se DNRK 2003. godine povukao iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, da od 2006. testira nuklearno oružje te da je 2009. službeno objavio da je razvio nuklearno oružje, što dokazuje da je opasnost od razvoja njegovih nuklearnih kapaciteta sve veća; budući da se nastavak ilegalnih nuklearnih i raketnih programa kosi s međunarodnim režimom neširenja nuklearnog oružja te se njime riskira povećanje napetosti u regiji;

C.  budući da je DNRK, sa svojim vojno orijentiranim gospodarstvom, daleko od toga da ostvari svoj cilj i postane snažna i prosperitetna nacija nego, naprotiv, svojim radom na oružjima masovnog uništenja i tehnikama njihove uporabe sve više izolira i osiromašuje svoje stanovništvo;

D.  budući da EU čvrsto podupire ideju o Korejskom poluotoku bez nuklearnog oružja te smatra da je nastavak pregovora između šest strana ključan za uspostavu mira, sigurnosti i stabilnosti u regiji;

E.  budući da se usredotočenost DNRK-a na vojna ulaganja može smatrati svjesnim zanemarivanjem osnovnih potreba građana imajući u vidu činjenicu da otprilike 70 % od ukupno 24,6 milijuna stanovnika nema siguran pristup hrani te da je gotovo 30 % djece mlađe od pet godina u stanju akutne pothranjenosti;

F.  budući da je stanje u pogledu ljudskih prava u DNRK-u već mnogo godina iznimno problematično; budući da režim DNRK-a gotovo uopće nije surađivao s UN-om te je odbacio sve rezolucije Vijeća UN-a za ljudska prava i Opće skupštine UN-a o ljudskim pravima u Sjevernoj Koreji; budući da je odbio suradnju s posebnim izvjestiteljem UN-a o stanju ljudskih prava u zemlji te bilo kakvu pomoć visokog povjerenika UN-a za ljudska prava u okviru sustava posebnih postupaka;

G.  budući da se nakon rezolucije Vijeća za ljudska prava od 27. ožujka 2015. održao sastanak između sjevernokorejskih diplomata i Marzukija Darusmana, posebnog izvjestitelja za ljudska prava u Sjevernoj Koreji;

H.  budući da Europska unija brani i promiče ljudska prava i demokraciju širom svijeta; budući da je DNRK 2013. prekinuo dijalog o ljudskim pravima s Europskom unijom; budući da su EU i DNRK u lipnju 2015. održali krug političkog dijaloga;

I.  budući da je Istražni odbor UN-a istražio „sustavna, raširena i ozbiljna kršenja ljudskih prava” u Sjevernoj Koreji te je 7. veljače 2014. objavio izvješće o tome; budući da je Istražni odbor u svom izvješću zaključio da su kršenja ljudskih prava koje provodi Pjongjang „bez presedana u suvremenom svijetu” te je ustvrdio da je posrijedi „gotovo potpuno uskraćivanje prava na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijedi, kao i prava na slobodu mišljenja, izražavanja, informiranja i udruživanja”; budući da je Istražni odbor otkrio da se kršenja ljudskih prava u mnogim slučajevima mogu okarakterizirati zločinima protiv čovječnosti; budući da je stanje u pogledu ljudskih prava u DNRK-u od 2014. sve lošije;

J.  budući da je vlada DNRK-a zabranila svaki oblik političke oporbe, slobodne i poštene izbore, slobodu medija, vjersku slobodu, slobodu udruživanja, kolektivne pregovore i slobodu kretanja;

K.  budući da DNRK ima opsežnu i dobro razrađenu sigurnosnu mrežu kojom pomno nadzire živote gotovo svih građana i priječi svaki oblik temeljne slobode u zemlji;

L.  budući da su državne vlasti DNRK-a odgovorne za sustavna izvansudska smaknuća, proizvoljna uhićenja i nestanke, što se odnosi i na otmice stranih državljana, te slanje više od 100 tisuća osoba u zatvor ili logore za „reedukaciju”;

M.  budući da je stanovništvo DNRK-a desetljećima izloženo nedovoljnom razvoju, lošoj zdravstvenoj skrbi i visokim razinama pothranjenosti majki i djece, u kontekstu političke i ekonomske izolacije, periodičnih elementarnih nepogoda i rasta međunarodnih cijena hrane i goriva; budući da DNRK krši pravo svojega naroda na hranu;

1.  strogo osuđuje četvrto testiranje nuklearnog oružja provedeno 6. siječnja 2016. te ga smatra nepotrebnom i opasnom provokacijom, kršenjem relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a i ozbiljnom prijetnjom miru i sigurnosti na Korejskom poluotoku i u sjeveroistočnoj Aziji; podržava konkretne i učinkovite sankcije o kojima će nakon nedavnog nuklearnog testiranja odluku donijeti međunarodna zajednica;

2.  poziva DNRK da više ne pribjegava provokacijama te da u potpunosti i nepovratno obustavi svoje nuklearne i raketne programe, na način koji je moguće provjeriti, te da prestane sa svim povezanim aktivnostima i smjesta prihvati sve svoje međunarodne obveze, među kojima su i rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a i Vijeća guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju, i uskladi se s ostalim međunarodnim normama u vezi s razoružanjem i neširenjem oružja; poziva DNRK da bez odgađanja potpiše i ratificira Ugovor o zabrani testiranja nuklearnog oružja te da se pridržava svojih obveza iz zajedničke izjave od 19. rujna 2005. nakon kruga pregovora između šest strana;

3.  ističe svoju želju za diplomatskim i političkim rješenjem nuklearnog pitanja s DNRK-om; ponovno ističe svoju podršku pregovorima između šest strana i poziva na njihov nastavak; potiče sve sudionike tih pregovora da se više angažiraju; poziva DNRK da ponovno uspostavi konstruktivan odnos s međunarodnom zajednicom, a osobito sa sudionicima pregovora između šest strana, u cilju napretka prema trajnom miru i sigurnosti na Korejskom poluotoku bez nuklearnog oružja, što je i najbolji način za ostvarivanje prosperitetnije i stabilnije budućnosti za DNRK;

4.  uvjeren je da je došlo vrijeme da međunarodna zajednica poduzme konkretne mjere za okončanje nekažnjavanja počinitelja zločina; zahtijeva da se osobe koje snose najveću odgovornost za zločine protiv čovječnosti počinjene u DNRK-u pozovu na odgovornost, izvedu pred Međunarodni kazneni sud te da im se izreknu ciljane kazne;

5.  naglašava činjenicu da kršenja pod budnim okom međunarodne zajednice koja su opisana u izvješću Istražnog odbora, od kojih su mnoga zločini protiv čovječnosti, traju predugo;

6.  potiče vladu DNRK-a da smjesta provede preporuke Istražnog odbora;

7.  poziva vladu Narodne Republike Kine da upotrijebi svoj sve veći utjecaj te političku i ekonomsku moć nad DNRK-om i pobrine se za to da se trenutačno stanje ne pogorša; poziva Narodnu Republiku Kinu da u suradnji s međunarodnom zajednicom poduzme sve potrebne korake kako bi na Korejskom poluotoku ponovno zavladali mir i stabilnost; prima na znanje potporu koju je Narodna Republika Kina izrazila Rezoluciji 2094(2013) Vijeća sigurnosti UN-a; konstatira da među članovima Vijeća sigurnosti UN-a vlada konsenzus kad je riječ o nedavnom testiranju nuklearnog oružja koje je proveo DNRK;

8.  poziva vladu Narodne Republike Kine da u skladu s obvezama koje je preuzela kao potpisnica Konvencije UN-a o statusu izbjeglica sjevernokorejskim izbjeglicama koje prelaze granicu s Kinom ne uskraćuje pravo na azil niti da ih prisilno vraća u Sjevernu Koreju, nego da štiti njihova temeljna ljudska prava; poziva EU da u tu svrhu vrši diplomatski pritisak; ponovno poziva sve države koje su prihvatile izbjeglice iz DNRK-a da poštuju Ženevsku konvenciju iz 1951. te Protokol iz 1967. i ne vraćaju sjevernokorejske izbjeglice u DNRK;

9.  pozdravlja Rezoluciju Opće skupštine UN-a od 17. prosinca 2015. o stanju u pogledu ljudskih prava u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, koju su podržale sve države članice EU-a; poziva EU i njegove države članice da se nastave osvrtati na teško stanje u pogledu ljudskih prava u DNRK-u;

10.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Federicu Mogherini da iskoristi stručnost Republike Koreje prilikom donošenja strategije EU-a prema DNRK-u; poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da prati razvoj događaja u DNRK-u i o tome izvijesti Parlament kako bi pitanje ljudskih prava u DNRK-u ostalo među prioritetima političkog programa EU-a; vjeruje da EU treba imati konstruktivnu ulogu zahvaljujući svom kritičkom angažmanu s vladom DNRK-a;

11.  izražava duboku zabrinutost zbog stalnog pogoršanja stanja u pogledu ljudskih prava u DNRK-u; poziva vladu DNRK-a da ispuni svoje obveze u skladu s instrumentima za zaštitu ljudskih prava, čiji je potpisnik, te da se pobrine za to da humanitarne organizacije, neovisni promatrači za ljudska prava i posebni izvjestitelj UN-a za stanje ljudskih prava u DNRK-u mogu ući u zemlju te da im pruže potrebnu suradnju;

12.  poziva vladu DNRK-a da smjesta prestane upotrebljavati sustavno gaženje ljudskih prava kao politički instrument kontrole i praćenja vlastitog stanovništva;

13.  strogo osuđuje sustavnu i raširenu primjenu smrtne kazne u DNRK-u; poziva vladu DNRK-a da proglasi moratorij na sva smaknuća, u cilju ukidanja smrtne kazne u bliskoj budućnosti; poziva DNRK da stane na kraj izvansudskim smaknućima i prisilnim nestancima, oslobodi političke zatvorenike i dopusti svojim građanima da slobodno putuju unutar i izvan zemlje; poziva DNRK da dopusti slobodu izražavanja i medijsku slobodu i nacionalnim i međunarodnim medijima te građanima pruži necenzurirani pristup internetu;

14.  potiče vladu DNRK-a da obustavi svoj državno sponzoriran program prisilnog rada u sklopu kojeg su strane zemlje unajmile desetke tisuća sjevernokorejskih radnika pod nezakonitim uvjetima, i to ponajprije u rudarstvu, sječi šuma, tekstilnoj industriji i građevinskim projektima, što je stvorilo tvrdu valutu koja doprinosi održanju režima; ističe da se u tom slučaju odgovornost za zaštitu radničkih prava proteže na države domaćine, koje se trebaju pobrinuti za zaštitu standarda radničkih i ljudskih prava;

15.  osuđuje stroga ograničenja slobode misli, savjesti, vjeroispovijedi i uvjerenja, mišljenja i izražavanja, mirnog okupljanja i udruživanja, kao i diskriminaciju utemeljenu na sustavu songbun, prema kojemu se ljudi dijele prema rođenju i društvenoj klasi koju određuje država, a djelomično se u obzir uzimaju političko opredjeljenje i religija;

16.  izražava posebnu zabrinutost zbog nedostatka hrane u zemlji i utjecaja koji to ima na ostvarivanje gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava stanovništva; poziva Komisiju da nastavi s provođenjem postojećih programa humanitarne pomoći i održavanjem komunikacijskih kanala s DNRK-om te da osigura sigurnu isporuku pomoći ciljanim skupinama stanovništva; poziva vlasti DNRK-a da svim građanima osiguraju pristup hrani i humanitarnoj pomoći na temelju potreba, u skladu s humanitarnim načelima;

17.  poziva vlasti DNRK-a da hitno riješe pitanje sustavne otmice osoba, da dostave sve podatke o državljanima trećih zemalja, među kojima su i državljani Japana i Republike Koreje, za koje se sumnja da su ih u proteklim desetljećima oteli sjevernokorejski državni agenti, te da otete osobe smjesta vrate u njihove domovine;

18.  poziva DNRK da nastavi s konstruktivnom suradnjom s međunarodnim sugovornicima u cilju poticanja konkretnog napretka kad je riječ o stanju ljudskih prava na terenu, što se odnosi i na dijalog, službene državne posjete i više međuljudskog kontakta;

19.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, vladi i parlamentu Demokratske Narodne Republike Koreje, vladi i parlamentu Republike Koreje, vladi i parlamentu Narodne Republike Kine, vladi i parlamentu Sjedinjenih Američkih Država, vladi i parlamentu Ruske Federacije, vladi i parlamentu Japana, posebnom izvjestitelju UN-a za stanje ljudskih prava u DNRK-u i glavnom tajniku UN-a.