Procedura : 2016/2521(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0083/2016

Teksty złożone :

RC-B8-0083/2016

Debaty :

PV 21/01/2016 - 12.3
CRE 21/01/2016 - 12.3

Głosowanie :

PV 21/01/2016 - 14.3
CRE 21/01/2016 - 14.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0024

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 166kWORD 100k
20.1.2016
PE575.985v01-00}
PE575.990v01-00}
PE575.991v01-00}
PE575.994v01-00}
PE575.996v01-00}
PE576.000v01-00} RC1
 
B8-0083/2016}
B8-0088/2016}
B8-0089/2016}
B8-0092/2016}
B8-0094/2016}
B8-0098/2016} RC1

złożony zgodnie z art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:

Verts/ALE (B8‑0083/2016)

EFDD (B8‑0088/2016)

ECR (B8‑0089/2016)

PPE (B8‑0092/2016)

ALDE (B8‑0094/2016)

S&D (B8‑0098/2016)


w sprawie Korei Północnej (2016/2521(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Kinga Gál, David McAllister, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Inese Vaidere w imieniu grupy PPE
Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli w imieniu grupy S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Monica Macovei w imieniu grupy ECR
Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE
Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD
Helmut Scholz

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Korei Północnej (2016/2521(RSP))  

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Korei Północnej,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini z dnia 6 stycznia 2016 r. w sprawie rzekomej próby jądrowej w KRLD,

–  uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ z dnia 6 stycznia 2016 r. w sprawie próby jądrowej ogłoszonej przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) i 2094(2013), które jednoznacznie zakazują Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej przeprowadzania prób jądrowych,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej,

–  uwzględniając raport ONZ z kwietnia 2015 r. zatytułowany „Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna w 2015 r. – potrzeby i priorytety”,

–  uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej,

–  uwzględniając sprawozdanie komisji śledczej do spraw sytuacji w zakresie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej z dnia 7 lutego 2014 r.,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, Konwencję o prawach dziecka oraz Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, których stroną jest Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna,

–  uwzględniając Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 1984 r.,

–  uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Rada Unii Europejskiej i Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiły przeprowadzony w dniu 6 stycznia 2016 r. przez KRLD „udany test bomby wodorowej”, który jest wyraźnie sprzeczny z zobowiązaniami międzynarodowymi tego kraju wynikającymi z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ;

B.  mając na uwadze, że rozprzestrzenianie broni jądrowej, chemicznej i biologicznej oraz środków jej przenoszenia stanowi zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; mając na uwadze, że KRLD wystąpiła z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2003 r., od 2006 r. przeprowadza próby jądrowe, a w 2009 r. oficjalnie ogłosiła, że stworzyła broń atomową, co oznacza wyraźny wzrost zagrożenia zwiększeniem jej potencjału jądrowego; mając na uwadze, że dalsze prowadzenie nielegalnego programu jądrowego i programu rakietowych pocisków balistycznych jest poważnym naruszeniem międzynarodowych zasad nierozprzestrzeniania broni jądrowej i grozi zwiększeniem napięć w regionie;

C.  mając na uwadze, że ze swoją skoncentrowaną na zastosowaniach wojskowych gospodarką państwo to jest dalekie od osiągnięcia wyznaczonego przez siebie celu, jakim jest stworzenie silnego i zamożnego narodu, a jego dążenie do pozyskania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia prowadzi do coraz większej izolacji i ubóstwa obywateli tego kraju;

D.  mając na uwadze, że UE zdecydowanie popiera koncepcję denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego i uznaje, że wznowienie rozmów sześciostronnych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w regionie;

E.  mając na uwadze, że ukierunkowanie KRLD na inwestycje wojskowe można uznać za karalne zaniedbanie podstawowych potrzeb jej obywateli w świetle faktu, że około 70 procent z 24,6 mln mieszkańców tego kraju dotyka problem braku bezpieczeństwa żywnościowego, a prawie 30 procent dzieci poniżej piątego roku życia jest skrajnie niedożywionych;

F.  mając na uwadze, że w KRLD od wielu lat panuje bardzo trudna sytuacja w zakresie praw człowieka; mając na uwadze, że reżim KRLD prawie w ogóle nie współpracował z ONZ i odrzucił wszystkie rezolucje Rady Praw Człowieka ONZ i Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotyczące praw człowieka w Korei Północnej; mając na uwadze, że nie współpracował on ze specjalnym sprawozdawcą ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w tym kraju i odrzucił wszelką pomoc wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka w ramach specjalnych procedur;

G.  mając na uwadze, że w następstwie rezolucji Rady Praw Człowieka z dnia 27 marca 2015 r. odbyło się spotkanie północnokoreańskich dyplomatów z Marzukim Darusmanem, specjalnym sprawozdawcą Rady Praw Człowieka ds. praw człowieka w Korei Północnej;

H.  mając na uwadze, że Unia Europejska jest obrońcą i orędownikiem praw człowieka i demokracji na świecie; mając na uwadze, że dialog na temat praw człowieka między UE a KRLD został zawieszony przez KRLD w 2013 r.; mając na uwadze, że UE i KRLD przeprowadziły jedną rundę dialogu politycznego w czerwcu 2015 r.;

I.  mając na uwadze, że komisja śledcza ONZ zbadała „regularne, powszechne i poważne naruszenia praw człowieka” w Korei Północnej oraz wydała sprawozdanie na ten temat dnia 7 lutego 2014 r.; mając na uwadze, że komisja śledcza stwierdziła w swoim sprawozdaniu, że naruszenia praw człowieka, jakich dopuszcza się Pjongjang, „nie mają precedensu we współczesnym świecie”, a także odnotowała „niemal całkowite stłumienie wolności myśli, sumienia i religii, a także swobody wyrażania opinii, wolności słowa, prawa do informacji i wolności zrzeszania się”; mając na uwadze, że komisja śledcza stwierdziła, iż w wielu przypadkach naruszenia praw człowieka stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości; mając na uwadze, że od 2014 r. sytuacja w zakresie praw człowieka w KRLD uległa pogorszeniu;

J.  mając na uwadze, że rząd KRLD nie zezwala na istnienie żadnej opozycji politycznej, przeprowadzanie wolnych i sprawiedliwych wyborów, ogranicza wolność mediów, wolność wyznania, wolność zrzeszania się, wolność zawierania układów zbiorowych i swobodę przemieszczania się;

K.  mając na uwadze, że KRLD posiada rozległy i dobrze zorganizowany system bezpieczeństwa, który ściśle monitoruje życie niemal każdego obywatela i nie pozwala na korzystanie z żadnej z podstawowych swobód w tym kraju;

L.  mając na uwadze, że władze państwowe KRLD regularnie dopuszczają się pozasądowych egzekucji i arbitralnych aresztowań oraz odpowiadają za zniknięcia obywateli, w tym uprowadzenia cudzoziemców, przetrzymując ponad 100 000 osób w więzieniach i obozach „reedukacji”;

M.  mając na uwadze, że ludność KRLD od dziesięcioleci boryka się z zacofaniem, niskim poziomem opieki zdrowotnej i wysokim poziomem niedożywienia matek i dzieci, w kontekście izolacji politycznej i gospodarczej, częstych klęsk żywiołowych oraz światowych podwyżek cen żywności i paliwa; mając na uwadze, że KRLD narusza prawo swoich obywateli do żywności;

1.  zdecydowanie potępia czwartą próbę jądrową przeprowadzoną dnia 6 stycznia 2016 r., uznając ją za niepotrzebną i niebezpieczną prowokację oraz za naruszenie odnośnych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i poważne zagrożenie dla pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim i w Azji Północno-Wschodniej; opowiada się za tym, aby po tej próbie jądrowej wspólnota międzynarodowa zdecydowała o nałożeniu poważnych i skutecznych sankcji;

2.  wzywa KRLD, aby powstrzymała się od dalszych prowokacyjnych działań i w sposób całkowity, weryfikowalny i nieodwracalny zrezygnowała z dalszego prowadzenia swojego programu jądrowego i programu rakietowych pocisków balistycznych, a także by zaprzestała prowadzenia wszelkich związanych z tym działań i natychmiast zapewniła zgodność z jej zobowiązaniami międzynarodowymi, w tym z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ i Rady Zarządzających MAEA oraz innymi międzynarodowymi normami dotyczącymi rozbrojenia i nierozprzestrzeniania; wzywa KRLD do niezwłocznego podpisania i ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych oraz do dotrzymania swoich zobowiązań określonych we wspólnym oświadczeniu z rozmów sześciostronnych z dnia 19 września 2005 r.;

3.  potwierdza pragnienie znalezienia dyplomatycznego i politycznego rozwiązania problemu jądrowego w KRLD; ponownie wyraża poparcie dla rozmów sześciostronnych i wzywa do ich wznowienia; domaga się większego zaangażowania ze strony wszystkich uczestników rozmów; wzywa KRLD do ponownego podjęcia konstruktywnych kontaktów ze wspólnotą międzynarodową, w szczególności z uczestnikami rozmów sześciostronnych, tak by doprowadzić do trwałego pokoju i bezpieczeństwa na wolnym od broni jądrowej Półwyspie Koreańskim, uznając, że jest to najlepszy sposób zapewnienia KRLD bardziej dostatniej i stabilnej przyszłości;

4.  jest przekonany, że nadszedł odpowiedni czas na podjęcie przez wspólnotę międzynarodową konkretnych działań kładących kres bezkarności sprawców; oczekuje, że osoby, na których spoczywa największa odpowiedzialność za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione w KRLD, odpowiedzą za swoje czyny, staną przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym i zostaną objęte ukierunkowanymi sankcjami;

5.  podkreśla, że wspólnota międzynarodowa zdecydowanie zbyt długo przygląda się bezczynnie naruszeniom opisanym w sprawozdaniu komisji śledczej, z których wiele stanowi zbrodnie przeciwko ludzkości;

6.  wzywa rząd KRLD do niezwłocznego wdrożenia zaleceń komisji śledczej;

7.  wzywa rząd Chińskiej Republiki Ludowej do wykorzystania swoich większych wpływów politycznych i gospodarczych w KRLD, aby zapobiec dalszej eskalacji tej sytuacji; wzywa Chińską Republikę Ludową do podjęcia we współpracy ze wspólnotą międzynarodową wszelkich niezbędnych kroków na rzecz przywrócenia pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim; zwraca uwagę, że Chińska Republika Ludowa poparła rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2094(2013); zwraca uwagę na konsensus wśród członków Rady Bezpieczeństwa ONZ w odpowiedzi na niedawną próbę jądrową KRLD;

8.  wzywa rząd Chińskiej Republiki Ludowej, aby zgodnie ze swymi zobowiązaniami jako strona konwencji ONZ dotyczącej statusu uchodźców nie odmawiał uchodźcom z Korei Północnej, którzy przekraczają granicę z Chinami, prawa do ubiegania się o azyl i nie zawracał ich siłą do Korei Północnej, lecz aby chronił ich podstawowe prawa człowieka; wzywa UE do wywarcia w tym celu presji dyplomatycznej; ponawia apel do wszystkich krajów, do których przybywają uchodźcy z KRLD, aby przestrzegały konwencji genewskiej z 1951 r. i protokołu z 1967 r. i nie odsyłały żadnych północnokoreańskich uchodźców do KRLD;

9.  z zadowoleniem przyjmuje rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, którą poparły wszystkie państwa członkowskie UE; wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby nadal podejmowały działania w celu poprawy trudnej sytuacji praw człowieka w KRLD;

10.  wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel Federikę Mogherini do wykorzystania ekspertów z Republiki Korei przy określaniu strategii UE wobec KRLD; wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel do monitorowania rozwoju sytuacji w KRLD i do przedstawienia Parlamentowi sprawozdania na ten temat, aby kwestia praw człowieka w KRLD pozostała istotnym elementem unijnej agendy politycznej; uważa, że UE ma do odegrania konstruktywną rolę dzięki krytycznemu zaangażowaniu wobec rządu KRLD;

11.  wyraża głębokie zaniepokojenie ciągłym pogarszaniem się sytuacji w zakresie praw człowieka w KRLD; wzywa rząd KRLD do wypełnienia zobowiązań wynikających z instrumentów praw człowieka, których jest stroną, oraz do zapewnienia organizacjom humanitarnym, niezależnym obserwatorom praw człowieka i specjalnemu sprawozdawcy ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w KRLD dostępu do tego kraju i niezbędnej współpracy;

12.  wzywa rząd KRLD, aby natychmiast przestał stosować praktykę systematycznego tłumienia praw człowieka jako narzędzia politycznego służącego kontroli i monitorowaniu własnych obywateli;

13.  zdecydowanie potępia systematyczne i szerokie stosowanie kary śmierci w KRLD; wzywa rząd KRLD do ogłoszenia moratorium na wykonanie wszystkich wyroków śmierci z myślą o zniesieniu kary śmierci w najbliższej przyszłości; wzywa KRLD do zaprzestania pozasądowych egzekucji i położenia kresu wymuszonym zaginięciom, do uwolnienia więźniów politycznych oraz zezwolenia obywatelom na swobodne podróżowanie, zarówno na obszarze kraju, jak i poza jego terytorium; wzywa KRLD do zapewnienia krajowym i międzynarodowym mediom wolności wypowiedzi i wolności prasy oraz do zezwolenia obywatelom na wolny od cenzury dostęp do internetu;

14.  wzywa rząd KRLD do rezygnacji ze państwowego programu pracy przymusowej, w ramach którego zagraniczne kraje zatrudniły nielegalnie dziesiątki tysięcy północnokoreańskich pracowników, głównie w górnictwie, przy wyrębie lasów, w przemyśle tekstylnym i budownictwie, i który był źródłem twardej waluty pomocnej w utrzymaniu reżimu; zwraca uwagę, że w tym przypadku odpowiedzialność za ochronę praw pracowniczych rozszerza się na państwa przyjmujące, które powinny zapewnić ochronę norm pracy i praw człowieka;

15.  potępia surowe ograniczenia wolności myśli, sumienia, religii i wyznania, wolności słowa i wolności wyrażania poglądów, wolności zgromadzeń i zrzeszania się, a także dyskryminację opartą na systemie songbun, który klasyfikuje ludzi na podstawie przypisywanej przez państwo klasy społecznej i urodzenia oraz bierze pod uwagę poglądy polityczne i religijne;

16.  wyraża szczególne zaniepokojenie dramatyczną sytuacją żywnościową panującą w tym kraju oraz jej wpływem na prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne ludności; wzywa Komisję do kontynuowania istniejących programów pomocy humanitarnej oraz utrzymania istniejących kanałów komunikacji z KRLD, a także do dopilnowania, aby pomoc bezpiecznie docierała do grup ludności, do których jest skierowana; wzywa władze KRLD do zapewnienia wszystkim obywatelom dostępu do żywności i pomocy humanitarnej w zależności od potrzeb i zgodnie z zasadami humanitarnymi;

17.  wzywa władze KRLD do pilnego rozwiązania problemu systematycznych uprowadzeń osób oraz do przekazania wszelkich informacji na temat obywateli państw trzecich, w tym obywateli Japonii i Republiki Korei, w odniesieniu do których istnieją podejrzenia, że w ostatnich dziesięcioleciach zostali uprowadzeni przez północnokoreańskich agentów, a także do umożliwienia uprowadzonym, którzy wciąż są przetrzymywani, natychmiastowego powrotu do swoich krajów;

18.  wzywa KRLD do dalszej konstruktywnej współpracy z partnerami międzynarodowymi w celu osiągnięcia konkretnej poprawy sytuacji praw człowieka w tym kraju, w tym za pomocą dialogu, oficjalnych wizyt w tym kraju oraz częstszych kontaktów osobistych;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Specjalnemu Przedstawicielowi UE ds. Praw Człowieka, rządowi i parlamentowi Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, rządowi i parlamentowi Republiki Korei, rządowi i parlamentowi Chińskiej Republiki Ludowej, rządowi i parlamentowi Stanów Zjednoczonych, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, rządowi i parlamentowi Japonii, specjalnemu sprawozdawcy ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w KRLD oraz sekretarzowi generalnemu ONZ.

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności