Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0083/2016Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0083/2016

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Severnej Kórei

20.1.2016 - (2016/2521(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B8‑0083/2016)
EFDD (B8‑0088/2016)
ECR (B8‑0089/2016)
PPE (B8‑0092/2016)
ALDE (B8‑0094/2016)
S&D (B8‑0098/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Kinga Gál, David McAllister, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Monica Macovei v mene skupiny ECR
Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE
Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni v mene skupiny EFDD
Helmut Scholz

Postup : 2016/2521(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0083/2016
Predkladané texty :
RC-B8-0083/2016
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Severnej Kórei

(2016/2521(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Severnej Kórei,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej zo 6. januára 2016 o údajnej jadrovej skúške v KĽDR,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN zo 6. januára 2016 o jadrovej skúške, ktorej uskutočnenie oznámila Kórejská ľudovodemokratická republika,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č.1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013) a č. 2094 (2013), v ktorých sa Kórejskej ľudovodemokratickej republike výslovne zakazuje uskutočňovanie jadrových skúšok,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN zo 17. decembra 2015 o situácii v oblasti ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike,

–  so zreteľom na správu OSN s názvom Kórejská ľudovodemokratická republika 2015: potreby a priority“ z apríla 2015,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 27. marca 2015 o situácii v oblasti ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike,

–  so zreteľom na správu vyšetrovacej komisie o ľudských právach v Kórejskej ľudovodemokratickej republike zo 7. februára 2014,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor o právach dieťaťa a Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorých je Kórejská ľudovodemokratická republika zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Rada Európskej únie a Bezpečnostná rada OSN odsúdili udalosť, ktorú KĽDR vyhlásila za „úspešnú skúšku vodíkovej bomby“ a ktorú uskutočnila 6. januára 2016, čo je jasným porušením jej medzinárodných záväzkov podľa rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN;

B.  keďže šírenie jadrových, chemických a biologických zbraní a prostriedkov umožňujúcich ich použitie predstavuje hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť; keďže v roku 2003 KĽDR odstúpila od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT), od roku 2006 uskutočňuje jadrové skúšky a v roku 2009 oficiálne vyhlásila, že vyrobila jadrovú zbraň, čo znamená, že hrozba jej ďalšieho pokroku v oblasti jadrových kapacít sa jasne zvýšila; keďže vykonávanie zakázaných jadrových programov a programov balistických rakiet ohrozuje medzinárodný režim nešírenia jadrových zbraní a predstavuje riziko zhoršenia napätej situácie v regióne;

C.  keďže krajina s hospodárstvom zameraným na zbrojenie má ďaleko od dosiahnutia stanoveného cieľa stať sa silným a prosperujúcim štátom a svojim úsilím o získanie zbraní hromadného ničenia a prostriedkov ich šírenia naopak ešte viac prehĺbila izoláciu a chudobu svojho ľudu;

D.  keďže EÚ rozhodne podporuje víziu Kórejského polostrova bez jadrových zbraní a považuje obnovenie šesťstranných rokovaní za nevyhnutné na dosiahnutie mieru, bezpečnosti a stability v regióne;

E.  keďže zameranie KĽDR na vojenské investície možno považovať za trestný čin páchaný z nedbanlivosti týkajúcej sa základných potrieb občanov, a to vzhľadom na skutočnosť, že približne 70 % z 24,6 milióna Severokórejčanov trpí nedostatkom potravín a takmer 30 % detí mladších ako päť rokov je vážne podvyživených;

F.  keďže situácia KĽDR v oblasti ľudských práv je už mnoho rokov mimoriadne problematická; keďže režim KĽDR takmer nespolupracoval s OSN a odmietol všetky rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva a Valného zhromaždenia OSN týkajúce sa dodržiavania ľudských práv v Severnej Kórei; keďže nespolupracoval s osobitným spravodajcom OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v krajine a odmietol všetku pomoc vysokého komisára OSN pre ľudské práva v rámci osobitných postupov;

G.  keďže v nadväznosti na rezolúciu Rady pre ľudské práva sa 27. marca 2015 uskutočnilo stretnutie medzi severokórejskými diplomatmi a Marzukim Darusmanom, osobitným spravodajcom pre situáciu v oblasti ľudských práv v Severnej Kórei

H.  keďže Európska únia chráni a presadzuje ľudské práva a demokraciu vo svete; keďže dialóg v oblasti ľudských práv medzi EÚ a KĽDR je od roku 2013 prerušený zo strany KĽDR; keďže posledné kolo politického dialógu medzi EÚ a KĽDR sa uskutočnilo v júni 2015;

I.  keďže vyšetrovacia komisia OSN vyšetrovala „systematické, rozsiahle a vážne porušovanie ľudských práv“ v Severnej Kórei a 7. februára 2014 o ňom vydala správu; keďže vyšetrovacia komisia vo svojej správe konštatovala, že porušovanie ľudských práv Pchjongjangom „nemá v súčasnom svete obdobu“ a zistila „takmer úplné popretie práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania, ako aj práva na slobodu názoru, prejavu, informácií a združovania sa“; keďže vyšetrovacia komisia zistila, že v mnohých prípadoch je porušovanie ľudských práv zločinom proti ľudskosti; keďže od roku 2014 sa situácia v oblasti ľudských práv v KĽDR ešte zhoršila;

J.  keďže vláda KĽDR nepovoľuje organizovanú politickú opozíciu, slobodné a spravodlivé voľby, slobodu médií, náboženskú slobodu, slobodu združovania, kolektívne vyjednávanie ani voľný pohyb osôb;

K.  keďže KĽDR má rozsiahly a dobre štruktúrovaný bezpečnostný systém, ktorý pozorne sleduje život takmer každého občana a znemožňuje akékoľvek základné slobody v krajine;

L.  keďže štátne orgány KĽDR sa systematicky dopúšťajú protizákonných vrážd, svojvoľného zatýkania a prípadov zmiznutia vrátanie zmiznutí formou únosov cudzích štátnych príslušníkov, pričom internujú viac ako 100 000 ľudí vo väzení a prevýchovných táboroch;

M.  keďže obyvatelia KĽDR po desaťročia žijú v zaostalosti, boria sa so zlou zdravotníckou starostlivosťou a vysokou úrovňou podvýživy matiek a detí, v kontexte politickej a hospodárskej izolácie, opakujúcich sa prírodných katastrof a medzinárodného zvyšovania cien potravín a palív; keďže KLDR porušuje právo svojho národa na výživu;

1.  dôrazne odsudzuje štvrtý jadrový test zo 6. januára 2016 ako zbytočnú a nebezpečnú provokáciu, porušenie príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a vážnu hrozbu pre mier a stabilitu na Kórejskom polostrove a v severovýchodnej Ázii; podporuje zmysluplné a účinné sankcie v nadväznosti na nedávnu jadrovú skúšku, o ktorých rozhodne medzinárodné spoločenstvo;

2.  naliehavo žiada KĽDR, aby sa zdržala ďalších provokatívnych akcií a vzdala sa svojho programu jadrových a balistických rakiet, a to úplným, preukázateľným a nezvratným spôsobom, aby zastavila všetky súvisiace činnosti a bezodkladne splnila všetky medzinárodné záväzky vrátane rezolúcií Bezpečnostnej rady a uznesení Rady guvernérov MAAE, ako aj iných medzinárodných noriem v oblasti odzbrojenia a nešírenia zbraní; vyzýva KĽDR, aby podpísala a ratifikovala Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok a aby bezodkladne plnila svoje záväzky vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia šesťstranných rozhovorov z 19. septembra 2005;

3.  potvrdzuje svoju vôľu diplomaticky a politicky riešiť jadrový problém KĽDR; opätovne zdôrazňuje svoju podporu šesťstranným rozhovorom a požaduje, aby sa obnovili; naliehavo vyzýva všetkých účastníkov šesťstranných rozhovorov, aby zintenzívnili svoje úsilie; vyzýva KĽDR, aby sa znovu konštruktívne zapojila do rokovaní s medzinárodným spoločenstvom, a najmä s účastníkmi šesťstranných rozhovorov, s cieľom dosiahnuť trvalý mier a bezpečnosť na Kórejskom polostrove bez jadrových zbraní, čo zároveň predstavuje najlepší spôsob zabezpečenia väčšej prosperity a stabilnej budúcnosti KĽDR;

4.  je presvedčený, že nastal čas, aby medzinárodné spoločenstvo prijalo konkrétne kroky na ukončenie beztrestnosti páchateľov; žiada, aby tí, ktorí sú najviac zodpovední za zločiny proti ľudskosti spáchané v KĽDR, boli braní na zodpovednosť, postavení pred Medzinárodný trestný súd a podrobení cieleným sankciám;

5.  zdôrazňuje skutočnosť, že porušovania popísané v správe vyšetrovacej komisie, z ktorých mnohé sú zločinmi proti ľudskosti, trvajú pred zrakom medzinárodného spoločenstva už príliš dlho;

6.  nalieha na vládu KĽDR, aby bezodkladne vykonala odporúčania vyšetrovacej komisie;

7.  vyzýva vládu Čínskej ľudovej republiky, aby využila svoj zvýšený vplyv a politické a hospodárske páky na KĽDR s cieľom zabezpečiť, aby sa situácia ďalej nevyhrocovala; vyzýva Čínsku ľudovú republiku, aby v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom obnoviť mier a stabilitu na Kórejskom polostrove; berie na vedomie podporu Čínskej ľudovej republiky, pokiaľ ide o rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2094 (2013); berie na vedomie zhodu medzi členmi Bezpečnostnej rady OSN v reakciách na nedávnu jadrovú skúšku KĽDR;

8.  naliehavo vyzýva vládu Čínskej ľudovej republiky, aby v súlade so svojimi záväzkami ako zmluvnej strany Dohovoru OSN o utečencoch neodopierala utečencom zo Severnej Kórey, ktorí prekročili hranice s Čínou, ich právo požiadať o azyl, ani ich násilne nevracala do Severnej Kórey, ale aby chránila ich základné ľudské práva; vyzýva EÚ, aby na tento účel vyvíjala diplomatický tlak; opakuje svoju výzvu všetkým krajinám, ktoré prijímajú utečencov z KĽDR, aby dodržiavali Ženevský dohovor z roku 1951 a protokol z roku 1967 a nevracali žiadnych severokórejských utečencov späť do KĽDR;

9.  víta rezolúciu Valného zhromaždenia OSN zo 17. decembra 2015 o situácii v oblasti ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike, ktorú podporili všetky členské štáty EÚ; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa naďalej zaoberali závažnou situáciou v oblasti ľudských práv v KĽDR;

10.  vyzýva PK/VP Federicu Mogheriniovú, aby využila odborné kapacity Kórejskej republiky pri formulovaní stratégie EÚ voči KĽDR; vyzýva PK/VP, aby sledovala ďalší vývoj v KĽDR a podávala správy Európskemu parlamentu, aby otázka ľudských práv v KĽDR zostala prioritou politickej agendy EÚ; je presvedčený, že EÚ môže zohrať konštruktívnu úlohu prostredníctvom svojej kritickej angažovanosti s vládou KĽDR;

11.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcim zhoršovaním situácie v oblasti ľudských práv v KĽDR; vyzýva vládu KĽDR, aby si splnila svoje povinnosti v rámci nástrojov ľudských práv, na ktorých sa podieľa, a aby zabezpečila vstup do krajiny humanitárnym organizáciám, nezávislým pozorovateľom dodržiavania ľudských práv a osobitnému spravodajcovi OSN pre oblasť ľudských práv v KĽDR a spolupracovala s nimi;

12.  vyzýva vládu KĽDR, aby okamžite prestala používať systematické potláčanie ľudských práv ako politický nástroj na kontrolu a sledovanie vlastného obyvateľstva;

13.  dôrazne odsudzuje systematické využívanie trestu smrti vo veľkom rozsahu v KĽDR; vyzýva vládu KĽDR, aby vyhlásila moratórium na všetky popravy s cieľom zrušiť trest smrti v blízkej budúcnosti; vyzýva KĽDR, aby skoncovala s mimosúdnymi popravami a násilnými zmiznutiami, prepustila politických väzňov a umožnila svojim občanom voľne cestovať v rámci krajiny, ako aj mimo nej; vyzýva KĽDR, aby umožňovala slobodu prejavu a slobodu tlače pre domáce aj zahraničné médiá, ako aj necenzurovaný prístup občanov k internetu;

14.  naliehavo žiada vládu KĽDR, aby ukončila svoj program sponzorovanej nútenej práce, v rámci ktorého cudzie krajiny za nezákonných podmienok prenajali desaťtisíce severokórejských pracovníkov na prácu hlavne v baníctve, ťažbe dreva, na textilných a stavebných projektoch a ktorý priniesol tvrdú menu na pomoc udržať režim; pripomína, že v tomto prípade sú hostiteľské štáty zodpovedné za ochranu pracovných práv a tieto štáty by mali zabezpečiť ochranu pracovných noriem a noriem v oblasti ľudských práv;

15.  odsudzuje tvrdé obmedzenia slobody myslenia, svedomia, náboženstva alebo viery, názorov a prejavu, pokojného zhromažďovania a združovania, diskrimináciu založenú na systéme songbun, ktorý označuje ľudí na základe štátom určenej spoločenskej triedy a narodenia a obsahuje aj posúdenie politických názorov a vierovyznania;

16.  vyjadruje osobitné znepokojenie nad vážnosťou potravinovej situácie v krajine a jej vplyvu na ekonomické, sociálne a kultúrne práva obyvateľstva; vyzýva Komisiu, aby zachovala súčasné programy humanitárnej pomoci a komunikačné kanály s KĽDR a aby zaistila ich bezpečné dodanie cieleným skupinám obyvateľstva; vyzýva orgány KĽDR, aby zabezpečili všetkým občanom prístup k potravinovej a humanitárnej pomoci podľa potrieb, a to v súlade s humanitárnymi zásadami;

17.  vyzýva orgány KĽDR, aby urýchlene vyriešili problém systematických únosov osôb a odovzdali všetky informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín vrátane Japonska a Kórejskej republiky, v prípade ktorých panuje podozrenie, že ich v posledných desaťročiach uniesli severokórejskí štátni agenti, a aby vrátili tieto unesené osoby, ktoré sú stále zadržiavané, do ich domovských krajín;

18.  vyzýva KĽDR, aby pokračovala v konštruktívnych vzťahoch s medzinárodnými partnermi s cieľom podporiť konkrétne zlepšenia v oblasti ľudských práv v teréne, a to aj prostredníctvom dialógov, oficiálnych návštev v krajine a medziľudských kontaktov;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému predstaviteľovi EÚ pre ľudské práva, vláde a parlamentu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, vláde a parlamentu Kórejskej republiky, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky, vláde a parlamentu Spojených štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, vláde a parlamentu Japonska, osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v KĽDR a generálnemu tajomníkovi OSN.