Predlog skupne resolucije - RC-B8-0083/2016Predlog skupne resolucije
RC-B8-0083/2016

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o Severni Koreji

20.1.2016 - (2016/2521(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B8-0083/2016)
EFDD (B8-0088/2016)
ECR (B8-0089/2016)
PPE (B8-0092/2016)
ALDE (B8-0094/2016)
S&D (B8-0098/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Kinga Gál, David McAllister, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Inese Vaidere v imenu skupine PPE
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Monica Macovei v imenu skupine ECR
Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE
Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni v imenu skupine EFDD
Helmut Scholz

Postopek : 2016/2521(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0083/2016
Predložena besedila :
RC-B8-0083/2016
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o Severni Koreji

(2016/2521(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Severni Koreji,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 6. januarja 2016 o domnevnem jedrskem poskusu v Severni Koreji,

–  ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja OZN z dne 6. januarja 2016 o jedrskem poskusu, ki ga je objavila Demokratična ljudska republika Koreja,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN 1718 (2006), 1874(2009), 2087(2013) in 2094(2013), ki Demokratični ljudski republiki Koreji izrecno prepovedujejo izvajanje jedrskih poskusov,

–  ob upoštevanju resolucije generalne skupščine OZN z dne 17. decembra 2015 o stanju človekovih pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji,

–  ob upoštevanju poročila OZN o Demokratični ljudski republiki Koreji za leto 2015: Potrebe in prednostne naloge („Democratic People’s Republic of Korea 2015: Needs and Priorities“),

–  ob upoštevanju resolucije Sveta OZN za človekove pravice z dne 27. marca 2015 o razmerah na področju človekovih pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji,

–  ob upoštevanju poročila preiskovalne komisije o človekovih pravicah v Demokratični ljudski republiki Koreji z dne 7. februarja 2014,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Konvencije o otrokovih pravicah in Konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, katerih podpisnica je Demokratična ljudska republika Koreja,

–  ob upoštevanju Konvencije proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja iz leta 1984,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker sta Svet Evropske unije in varnostni svet OZN obsodila poskus, za katerega Severna Koreja trdi, da je bil uspešen preizkus vodikove bombe, ki je bil izveden 6. januarja 2016, ki nedvomno krši njene mednarodne obveznosti v skladu z resolucijami varnostnega sveta OZN;

B.  ker širjenje jedrskega, kemičnega in biološkega orožja ter njihovih nosilcev pomeni grožnjo mednarodnemu miru in varnosti; ker je Severna Koreja leta 2003 odstopila od Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (pogodba NPT) in od leta 2006 izvaja jedrske poskuse, leta 2009 pa je uradno razglasila, da je razvila jedrsko orožje, kar pomeni, da se je grožnja za razvoj njenih jedrskih zmogljivosti nedvomno povečala; ker izvajanje nezakonitih jedrskih programov in programov balističnih izstrelkov ogroža mednarodni sistem neširjenja jedrskega orožja in povzroča tveganje, da se bodo napetosti v tej regiji še povečale;

C.  ker država s svojim gospodarstvom, ki se osredotoča na oborožene sile, še zdaleč ni uresničila zadanega cilja o močni in bogati državi in namesto tega s težnjami po pridobitvi orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev čedalje bolj osamlja in siromaši svoje prebivalce;

D.  ker EU odločno podpira zamisel o Korejskem polotoku brez jedrskega orožja in meni, da je ponovni začetek šeststranskih pogovorov bistvenega pomena za mir, varnost in stabilnost v tej regiji;

E.  ker je dajanje poudarka Severne Koreje vojaškim naložbam mogoče šteti za kriminalno zanemarjanje osnovnih potreb njenih državljanov, saj ima okrog 70 odstotkov od 24,6 milijona prebivalcev te države negotovo preskrbo s hrano in da je skoraj 30 odstotkov otrok, mlajših od petih let, akutno podhranjenih;

F.  ker so razmere na področju človekovih pravic v Severni Koreji že vrsto let izjemno napete; ker režim Severne Koreje skoraj ne sodeluje z OZN in zavrača vse resolucije Sveta OZN za človekove pravice in generalne skupščine OZN o človekovih pravicah v Severni Koreji; ker ne sodeluje s posebnim poročevalcem OZN o položaju človekovih pravic v tej državi in zavrača vsakršno pomoč visokega komisarja OZN za človekove pravice v okviru posebnih postopkov;

G.  ker je po resoluciji Sveta za človekove pravice z dne 27. marca 2015 prišlo do srečanja med severnokorejskimi diplomati in Marzukijem Darusmanom, posebnim poročevalcem Sveta za človekove pravice o stanju človekovih pravic v Severni Koreji;

H.  ker je Evropska unija zagovornica in podpornica človekovih pravic in demokracije v svetu; ker je Severna Koreja leta 2013 prekinila dialog z Evropsko unijo o človekovih pravicah; ker sta EU in Severna Koreja junija 2015 imeli srečanje v okviru političnega dialoga;

I.  ker je preiskovalna komisija OZN preiskala „sistematične, obsežne in hude kršitve človekovih pravic‟ v Severni Koreji in 7. februarja 2014 objavila poročilo o tem; ker je preiskovalna komisija v svojem poročilu sklenila, da so kršitve človekovih pravic Pjongjanga „brez primere v sodobnem svetu“ in ugotovila „skoraj popolno odrekanje pravice do svobode misli, vesti in veroizpovedi ter pravice do svobodnega mnenja, izražanja, informiranja in združevanja“; ker je preiskovalna komisija ugotovila, da gre pri teh kršitvah človekovih pravic pogosto za hudodelstva zoper človečnost; ker se je stanje na področju človekovih pravic v Severni Koreji od leta 2014 še poslabšalo;

J.  ker vlada Severne Koreje ne dovoljuje politične opozicije, svobodnih in pravičnih volitev, svobodnih medijev, verske svobode, svobode združevanja, kolektivnih pogajanj ali svobode gibanja;

K.  ker ima Severna Koreja obsežen in dobro strukturiran varnostni aparat, ki skrbno spremlja življenje skoraj vsakega državljana in ne dovoli nikakršnih temeljnih svoboščin;

L.  ker severnokorejski državni organi načrtno izvajajo zunajsodne usmrtitve, mučenje, samovoljno pridržanje in so odgovorni za izginotja, tudi ugrabitev tujih državljanov, ter v zaporih in „prevzgojnih taboriščih” pridržujejo več kot 100 000 ljudi;

M.  ker so prebivalci Severne Koreje v okolju politične in gospodarske osamitve, nenehnih naravnih nesreč in mednarodne rasti cen hrane in goriva že desetletja izpostavljeni nerazvitosti, slabi zdravstveni oskrbi in razširjeni podhranjenosti mater in otrok; ker Severna Koreja krši pravico svojih prebivalcev do hrane;

1.  odločno obsoja četrti jedrski poskus 6. januarja 2016, saj gre za nepotrebno in nevarno provokacijo in pomeni kršitev pomembnih resolucij varnostnega sveta OZN in resno ogroža mir in stabilnost na Korejskem polotoku in v severovzhodni Aziji; podpira, da bi mednarodna skupnost po tem zadnjem jedrskem poskusu sprejela smiselne in učinkovite sankcije;

2.  poziva Severno Korejo, naj nadaljnjih provokativnih ukrepov ne izvaja in naj popolnoma, preverljivo in nepovratno ustavi svoje jedrske in balistične programe ter opusti vse s tem povezane dejavnosti ter naj nemudoma izpolni vse svoje mednarodne obveznosti, vključno z resolucijami varnostnega sveta OZN in sveta guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo in drugimi mednarodnimi normami za razoroževanje in neširjenje orožja; poziva Severno Korejo, naj nemudoma podpiše in ratificira Pogodbo o celoviti prepovedi jedrskih poskusov ter izpolni svojo zavezo iz skupne izjave, sprejete 19. septembra 2005 v okviru šeststranskih pogovorov;

3.  potrjuje željo po diplomatski in politični rešitvi jedrskega vprašanja Severne Koreje; ponovno izraža podporo šeststranskim pogovorom in poziva k njihovemu ponovnemu začetku; spodbuja vse udeležence pogovorov, naj okrepijo svoja prizadevanja; poziva Severno Korejo, naj ponovno vzpostavi konstruktiven dialog z mednarodno skupnostjo, zlasti z udeleženci šeststranskih pogovorov, da bi na Korejskem polotoku dosegli trajen mir in varnost brez jedrskega orožja in Severni Koreji na najboljši način zagotovili uspešno in stabilno prihodnost;

4.  je prepričan, da je prišel čas, ko mora mednarodna skupnost konkretno ukrepati in ustaviti nekaznovanje storilcev; zahteva, da tisti, ki so najbolj odgovorni za hudodelstva zoper človečnost v Severni Koreji, odgovarjajo za svoja dejanja, da se jih privede pred Mednarodno kazensko sodišče in se jim naložijo usmerjene sankcije;

5.  poudarja, da je mednarodna skupnost že predolgo priča kršitvam, navedenim v poročilu preiskovalne komisije, od katerih številne sodijo med hudodelstva zoper človečnost;

6.  poziva severnokorejsko vlado, naj začne priporočila preiskovalne komisije nemudoma izvajati;

7.  poziva kitajsko vlado, naj v odnosu do Severne Koreje uporabi svoj vse večji vpliv ter politični in gospodarski vzvod, da se razmere ne bodo še poslabšale; poziva Ljudsko republiko Kitajsko, naj v sodelovanju z mednarodno skupnostjo sprejme vse potrebne ukrepe za ponovno vzpostavitev miru in stabilnosti na Korejskem polotoku; je seznanjen s podporo Ljudske republike Kitajske resoluciji varnostnega sveta OZN št. 2094 (2013); ugotavlja, da so se članice varnostnega sveta OZN soglasno odzvale na nedavni jedrski poskus Severne Koreje;

8.  poziva kitajsko vlado, naj v skladu s svojimi obveznostmi, ki jim ima kot pogodbenica konvencije OZN o beguncih, severnokorejskim beguncem, ki prečkajo mejo s Kitajsko, ne odreka pravice, da zaprosijo za azil, in naj jih ne vrača prisilno v Severno Korejo, temveč naj zaščiti njihove temeljne človekove pravice; poziva EU, naj glede tega izvaja diplomatski pritisk; ponovno poziva vse države, ki sprejmejo begunce iz Severne Koreje, naj spoštujejo ženevsko konvencijo iz leta 1951 in protokol iz leta 1967 in naj teh beguncev ne pošiljajo nazaj;

9.  pozdravlja resolucijo generalne skupščine OZN z dne 17. decembra 2015 o stanju človekovih pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji, ki so jo podprle vse države članice EU; poziva EU in države članice, naj še naprej obravnavajo izredno slabo stanje človekovih pravic v Severni Koreji;

10.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico Federico Mogherini, naj s pomočjo strokovnjakov iz Južne Koreje oblikuje strategijo EU glede Severne Koreje; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj spremlja nadaljnji razvoj dogodkov v Severni Koreji in o tem poroča Evropskemu parlamentu, tako da bo vprašanje človekovih pravic v tej državi še naprej visoko na dnevnem redu EU; meni, da ima lahko EU konstruktivno vlogo, če bo s severnokorejsko vlado kritično sodelovala;

11.  izraža svojo veliko zaskrbljenost zaradi vse slabšega stanja človekovih pravic v Severni Koreji; poziva severnokorejsko vlado, naj izpolni svoje obveznosti v okviru instrumentov za človekove pravice, pri katerih sodeluje, ter naj zagotovi, da bodo imeli humanitarne organizacije, neodvisni opazovalci spoštovanja človekovih pravic in posebni poročevalec OZN o stanju človekovih pravic v Severni Koreji možnost vstopa v državo in bodo deležni potrebnega sodelovanja;

12.  poziva severnokorejsko vlado, naj sistematično kratenje človekovih pravic takoj preneha uporabljati kot politično orodje za nadziranje in spremljanje svojega prebivalstva;

13.  ostro obsoja sistematično in obsežno uporabo smrtne kazni v tej državi; poziva severnokorejsko vlado, naj razglasi moratorij za vse usmrtitve, da bi smrtno kazen v bližnji prihodnosti odpravila; poziva Severno Korejo, naj konča zunajsodne uboje in prisilna izginotja, izpusti politične zapornike in svojim državljanom omogoči prosto potovanje, tako v državi kot zunaj nje; poziva Severno Korejo, naj omogoči svobodo izražanja ter svobodo tiska za nacionalne in mednarodne medije, vsem svojim državljanom pa necenzuriran dostop do interneta;

14.  poziva severnokorejsko vlado, naj ustavi državno podprti program prisilnega dela, v okviru katerega so tuje države pod nezakonitimi pogoji najele več deset tisoč severnokorejskih delavcev, večinoma rudarjev, delavcev za sečnjo ter tekstilnih in gradbenih delavcev, s čimer država ustvarja trdo valuto, ki ji omogoča ohranjanje režima; poudarja, da imajo v tem primeru odgovornost za zaščito pravic delavcev tudi države gostiteljice, ki bi morale zagotoviti spoštovanje delovnih standardov in standardov s področja človekovih pravic;

15.  obsoja hude omejitve svobode misli, vesti, vere ali prepričanja, mnenja in izražanja, mirnega zbiranja in združevanja, pa tudi diskriminacijo na podlagi sistema songbun, v katerem so ljudje razvrščeni po družbenih razredih, ki jih zanje določi država, in rojstvu, pri čemer se upoštevajo tudi politična stališča in vera;

16.  je posebej zaskrbljen zaradi izredno slabih prehranskih razmer, s katerimi se sooča država, in njihovih posledic za gospodarske, socialne in kulturne pravice prebivalstva; poziva Komisijo, naj ohrani obstoječe programe humanitarne pomoči in komunikacijske kanale s Severno Korejo ter naj zagotovi, da bosta pomoč in komunikacija dosegla ciljne skupine prebivalstva; poziva severnokorejske oblasti, naj vsem državljanom v skladu s potrebami in humanitarnimi načeli zagotovijo dostop do hrane in humanitarne pomoči;

17.  poziva severnokorejske oblasti, naj nujno rešijo vprašanje sistematičnih ugrabitev oseb in naj posredujejo vse informacije o državljanih tretjih držav, tudi iz Japonske in Južne Koreje, ki so jih v zadnjih desetletjih domnevno ugrabili njeni državni agenti, in naj ugrabljene ljudi, ki jih še vedno zadržuje, nemudoma vrne v domovino;

18.  poziva Severno Korejo, naj še naprej konstruktivno sodeluje z mednarodnimi sogovorniki za konkretno izboljšanje dejanskega položaja človekovih pravic, med drugim v obliki dialogov, uradnih obiskov države in več stikov med ljudmi;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisijo, vladam in parlamentom držav članic, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladi in parlamentu Demokratične ljudske republike Koreje, vladi in parlamentu Republike Koreje, vladi in parlamentu Ljudske republike Kitajske, vladi in parlamentu Združenih držav Amerike, vladi in parlamentu Ruske federacije, vladi in parlamentu Japonske, posebnemu poročevalcu OZN o položaju človekovih pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji in generalnemu sekretarju OZN.