Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0085/2016Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0085/2016

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om tilbageholdelse af estiske og britiske søfolk i Indien

20.1.2016 - (2016/2522(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
EFDD (B8-0085/2016)
PPE (B8-0090/2016)
ALDE (B8-0093/2016)
ECR (B8-0096/2016)
S&D (B8-0099/2016)

Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Inese Vaidere for EPP-Gruppen
Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen
Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Branislav Škripek for ECR-Gruppen
Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

Procedure : 2016/2522(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0085/2016
Indgivne tekster :
RC-B8-0085/2016
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om estiske og britiske søfolk, der tilbageholdes i Indien

(2016/2522(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), særlig artikel 9, 10 og 14,

–  der henviser til De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at den 35 mand store besætning (herunder 14 esterne og 6 briter samt indere og ukrainere) på det amerikanskbaserede, privatejede skib M/S Seaman Guard Ohio, der sejlede under Sierra Leones flag, den 12. oktober 2013 blev arresteret i staten Tamil Nadu (Indien) og tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse i indiske farvande;

B.  der henviser til, at besætningen tilsyneladende var på en mission til bekæmpelse af piratvirksomhed og ikke udførte nogen aggressive handlinger mod indiske borgere og konsekvent har nægtet enhver forseelse;

C.  der henviser til, at tiltalerne blev annulleret kort efter, men de indiske myndigheder har anket sagen og højesteret afgjort, at retssagen fortsætter; der henviser til, at mændene ikke har været i stand til at forlade Indien eller arbejde i denne periode;

D.  der henviser til, at omfattende og regelmæssig kontakt har fundet sted på højeste niveau mellem de indiske myndigheder og deres britiske og estiske modparter, herunder på minister- og premierministerniveau; der henviser til, at dette har omfattet anmodninger om hurtig udlevering af de 14 esterne og seks briter i besætningen under henvisning til deres familiers økonomiske problemer samt svie og smerte;

E.  der henviser til, at hver af de 35 søfolk og vagter den 12. januar 2016 blev idømt en maksimumsstraf på fem års fængsel og en bøde på 3 000 INR (40 EUR); der henviser til, at mændene nu befinder sig i Palayamkottai-fængslet i Tamil Nadu; der henviser til, at de overvejer at appellere dommene inden for fristen på 90 dage;

F.  der henviser til, at denne begivenhed har vakt overraskelse og bestyrtelse i mange kredse;

1.  respekterer Indiens suverænitet og jurisdiktion og anerkender integriteten af det indiske retssystem;

2.  deler Indiens velbegrundede bekymring og følsomhed, baseret på de seneste erfaringer i forbindelse med terrorisme;

3.  er klar over, at det involverede personale angiveligt deltog i opgaver til bekæmpelse af piratvirksomhed, og at sikkerhedsvagter ombord har vist sig at være den klart mest effektive foranstaltning til bekæmpelse af piratvirksomhed og fortjener støtte fra det internationale samfund, herunder Indien;

4.  opfordrer de indiske myndigheder til at sikre, at besætningsmedlemmerne fra M/S Seaman Guard Ohio behandles med fuld respekt for menneskerettighederne og de juridiske rettigheder for de tiltalte, i overensstemmelse med de forpligtelser, der er fastlagt i de forskellige menneskerettighedschartre, -aftaler og -konventioner, som Indien har undertegnet;

5.  opfordrer indtrængende de indiske myndigheder til at handle med sympati i dette tilfælde for at afslutte retssagerne så hurtigt som muligt og til at løslade alle berørte besætningsmedlemmer indtil afslutningen af de retslige procedurer for at minimere de negative virkninger for de berørte personer og deres familier;

6.  henstiller, at Indien overvejer at undertegne Montreuxdokumentet af 18. september 2008, som bl.a. fastlægger, hvordan international lovgivning finder anvendelse på private militær- og sikkerhedsselskaber (PMSC’er);

7.  fremhæver de langvarige fremragende forbindelser mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Indien; opfordrer indtrængende Indien og de pågældende europæiske lande til at sikre, at hændelsen ikke får en negativ virkning på de bredere forbindelser; understreger vigtigheden af tætte økonomiske, politiske og strategiske forbindelser mellem Indien og EU’s medlemsstater samt EU;

8.  opfordrer EU og Indien til at øge samarbejdet vedrørende maritim sikkerhed og bekæmpelse af piratvirksomhed, herunder gennem udvikling af internationale doktrin og operative standardprocedurer for fuldt ud at udnytte det potentiale, som Indiens rolle udgør i regionen; mener endvidere, at dette vil bidrage til at forebygge lignende stridsspørgsmål i at opstå i fremtiden;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Indiens regering og parlament.