Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0085/2016Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0085/2016

  ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o pomorcima iz Estonije i Ujedinjene Kraljevine pritvorenima u Indiji

  20.1.2016 - (2016/2522(RSP))

  podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
  koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
  EFDD (B8-0085/2016)
  PPE (B8-0090/2016)
  ALDE (B8-0093/2016)
  ECR (B8-0096/2016)
  S&D (B8-0099/2016)

  Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
  Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Josef Weidenholzer u ime Kluba zastupnika S&D-a
  Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
  Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic u ime Kluba zastupnika ALDE-a
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

  Postupak : 2016/2522(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  RC-B8-0085/2016
  Podneseni tekstovi :
  RC-B8-0085/2016
  Doneseni tekstovi :

  Rezolucija Europskog parlamenta  o pomorcima iz Estonije i Ujedinjene Kraljevine pritvorenima u Indiji

  (2016/2522(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

  –  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima te posebno njegove članke 9., 10. i 14.,

  –  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora,

  –  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

  A.  budući da je 12. listopada 2013. posada privatnog broda MV Seaman Guard Ohio američke državne pripadnosti, koji je plovio pod zastavom Sijere Leonea, u sastavu od 35 članova (među kojima je 14 Estonaca i 6 Britanaca, a ostatak čine Indijci i Ukrajinci), uhićena u indijskoj saveznoj državi Tamil Nadu i optužena za ilegalno posjedovanje oružja u indijskim teritorijalnim vodama;

  B.  budući da su, prema navodima, članovi posade bili u protupiratskoj misiji, nisu bili agresivni prema stanovnicima Indije i uporno su poricali bilo kakvu upletenost u zločine;

  C.  budući da je optužnica protiv njih nedugo zatim poništena, no nakon žalbe indijskih vlasti Vrhovni sud naložio je da se sudski postupak nastavi; budući da članovi posade u tom razdoblju nisu smjeli raditi niti napustiti Indiju;

  D.  budući da se na najvišim razinama, uključujući ministarsku i premijersku, održava redovita i opsežna komunikacija između britanskih i estonskih te indijskih vlasti; budući da je u okviru tih razgovora upućen zahtjev za prijevremeni povratak 14 Estonaca i 6 Britanaca članova posade, imajući u vidu financijske teškoće i duševne tegobe njihovih obitelji;

  E.  budući da je 12. siječnja 2016. svaki od 35 mornara i čuvara osuđen na maksimalnih pet godina „stroge zatvorske kazne”, uz novčanu kaznu od tri tisuće rupija (40 eura); budući da se članovi posade trenutačno nalaze u zatvoru Palayamkottai u saveznoj državi Tamil Nadu; budući da razmatraju podnošenje žalbe na presudu u propisanom roku od 90 dana;

  F.  budući da je takav razvoj događaja izazvao opće iznenađenje i zaprepaštenost;

  1.  poštuje indijsku pravnu nadležnost i suverenost koju Indija ima nad svojim teritorijem te priznaje integritet pravnog sustava Indije;

  2.  dijeli opravdanu zabrinutost i osjetljivost Indije prema terorizmu, osobito u svjetlu nedavnih zbivanja;

  3.  prima na znanje da su, prema navodima, spomenuti članovi posade štitili brod od pirata te da su zaštitari na brodu dokazano najuspješnija mjera borbe protiv pirata te stoga zaslužuju potporu međunarodne zajednice, a time i Indije;

  4.  poziva indijske vlasti da se pobrinu za to da se u predmetu posade broda MV Seaman Guard Ohio u potpunosti poštuju ljudska i zakonska prava okrivljenika, u skladu s obvezama iz različitih povelja, ugovora i konvencija o ljudskim pravima čija je Indija potpisnica;

  5.  poziva indijske vlasti da pokažu razumijevanje i sudski postupak završe što je prije moguće te da sve članove posade puste na slobodu do završetka sudskog postupka kako bi negativnih posljedica za njih i njihove obitelji bilo što manje;

  6.  preporučuje da Indija razmotri potpisivanje Dokumenta iz Montreuxa od 18. rujna 2008. kojim se, među ostalim, definira primjena međunarodnog prava na djelovanje privatnih vojnih i zaštitarskih poduzeća;

  7.  naglašava dugotrajne sjajne odnose između EU-a i njegovih država članica te Indije; potiče Indiju i europske države kojih se predmet tiče da ne dopuste da taj incident negativno utječe na njihove odnose; ističe važnost uske gospodarske, političke i strateške povezanosti između Indije i država članica EU-a te samog EU-a;

  8.  poziva EU i Indiju da poboljšaju suradnju u pogledu pomorske sigurnosti i borbe protiv piratstva, između ostalog uvođenjem međunarodne doktrine i standardnih postupaka djelovanja, kako bi se u potpunosti iskoristio potencijal uloge koju Indija ima u regiji; štoviše, čvrsto vjeruje da će to doprinijeti tome da u budućnosti više ne dolazi do sličnih spornih slučajeva;

  9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te vladi i parlamentu Indije.