Közös állásfoglalási indítvány - RC-B8-0085/2016Közös állásfoglalási indítvány
RC-B8-0085/2016

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az Indiában fogva tartott észt és egyesült királyságbeli tengerészekről

20.1.2016 - (2016/2522(RSP))

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
EFDD (B8-0085/2016)
PPE (B8-0090/2016)
ALDE (B8-0093/2016)
ECR (B8-0096/2016)
S&D (B8-0099/2016)

Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Inese Vaidere a PPE képviselőcsoport nevében
Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Josef Weidenholzer az S&D képviselőcsoport nevében
Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Branislav Škripek az ECR képviselőcsoport nevében
Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic az ALDE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2016/2522(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B8-0085/2016
Előterjesztett szövegek :
RC-B8-0085/2016
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása az Indiában fogva tartott észt és egyesült királyságbeli tengerészekről

(2016/2522(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, különösen annak 9., 10. és 14. cikkére,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének Tengerjogi Egyezményére (UNCLOS),

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel 2013. október 12-én az Egyesült Államokból származó, Sierra Leone-i zászló alatt közlekedő, magántulajdonban lévő, MV Seaman Guard Ohio nevű hajó 35 fős legénységét (köztük 14 észt, 6 brit és több indiai, illetve ukrán állampolgárt) Tamil Naduban letartóztatták indiai felségvizeken illegális fegyvertartás vádjával;

B.  mivel a személyzet láthatólag kalózellenes megbízatást hajtott végre, nem lépett fel erőszakosan indiai polgárok ellen és következetesen tagadja, hogy bármi vétséget elkövetett volna;

C.  mivel nem sokkal ezt követően a vádakat ejtették, de az indiai hatóságok fellebbeztek és a legfelső bíróság elrendelte az eljárás lefolytatását; mivel a tengerészek nem hagyhatták el Indiát és nem is dolgozhattak ezen idő alatt;

D.  mivel az indiai hatóságok és brit, illetve észt kollegáik között széles körű, rendszeres párbeszéd zajlott, többek között a legmagasabb, miniszteri és miniszterelnöki szinten; mivel ezek során szó esett a legénységből a 14 észt és 6 brit állampolgár mihamarabbi hazautazásáról, figyelembe véve családjaik pénzügyi nehézségeit és lelki fájdalmait;

E.  mivel 2016. január 12-én mind a 35 tengerészt, illetve őrt a kiróható legsúlyosabb büntetésre, fejenként 5 év kényszermunkával egybekötött börtönbüntetésre és 3000 rúpia (40 €) pénzbírságra ítélték; mivel a férfiak jelenleg a Tamil Nadu-i Palayamkottai-i börtönben vannak; mivel az előírt 90 napon belül próbálnak fellebbezni az ítéletek ellen;

F.  mivel az események ilyen alakulása sokakat lepett és megdöbbentett;

1.  tiszteletben tartja India saját területén belüli szuverenitását és joghatóságát, és elismeri az indiai jogrendszer integritását;

2.  osztja India megalapozott aggályát és érzékenységét, mely a terrorizmussal összefüggő, közelmúltbeli tapasztalatokban gyökerezik;

3.  tudatában van annak, hogy az érintett személyzet állítólag kalózellenes feladatokat látott el, és hogy a fedélzeti védelmi egységek bizonyultak a leghatékonyabb, egyedüli eredményes intézkedésnek a kalózkodás elleni küzdelemben, így megérdemlik a nemzetközi közösség – többek között India – támogatását;

4.  felszólítja az indiai hatóságokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az MV Seaman Guard Ohio legénységének ügyében az alperesek emberi és törvényes jogainak maradéktalan tiszteletben tartása mellett járjanak el, összhangban az India által aláírt különböző emberi jogi chartákban, szerződésekben és egyezményekben rögzített kötelezettségekkel;

5.  sürgeti az indiai hatóságokat, hogy ebben az ügyben rokonszenvvel járjanak el, a lehető legrövidebb időn belül oldják meg a bírósági eljárásokat, és hogy ezek lezárása függvényében bocsássák szabadon az összes érintett személyzetet a rájuk és családjaikra gyakorolt kedvezőtlen hatás minimalizálása érdekében;

6.  javasolja, hogy India fontolja meg a 2008. szeptember 18-i montreux-i dokumentum aláírását, amely dokumentum többek között meghatározza, hogy miként kell a nemzetközi jogot a katonai és biztonsági magánvállalkozások tevékenységeire alkalmazni;

7.  kiemeli az EU, tagállamai és India között régóta fennálló, kiváló kapcsolatokat; kéri Indiát és az érintett európai országokat, hogy figyeljenek oda, hogy az incidens ne járjon negatív következményekkel a tágabb értelemben vett kapcsolatokra nézve; hangsúlyozza az uniós tagállamok, akárcsak az EU és India közötti szoros gazdasági, politikai és stratégiai kapcsolatok jelentőségét;

8.  felhívja az EU-t és Indiát, hogy fokozzák a tengeri közlekedés biztonságával és a kalóztámadások elleni küzdelemmel kapcsolatos együttműködést, többek között egy nemzetközi doktrína és szabványos működési eljárások kifejlesztése érdekében, hogy teljes mértékben ki lehessen használni az India által a térségben játszott szerep kínálta lehetőségeket; továbbá határozottan úgy véli, hogy ez hozzá fog járulni a hasonló vitás esetek megelőzéséhez a jövőben;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és India kormányának és parlamentjének.