Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta - RC-B8-0085/2016Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
RC-B8-0085/2016

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar baħħara Estonjani u tar-Renju Unit detenuti fl-Indja

20.1.2016 - (2016/2522(RSP))

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
EFDD (B8-0085/2016)
PPE (B8-0090/2016)
ALDE (B8-0093/2016)
ECR (B8-0096/2016)
S&D (B8-0099/2016)

Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE
Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D
Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR
Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD

Proċedura : 2016/2522(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
RC-B8-0085/2016
Testi mressqa :
RC-B8-0085/2016
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar baħħara Estonjani u tar-Renju Unit detenuti fl-Indja

(2016/2522(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), b'mod partikolari l-Artikoli 9, 10 u 14 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi fit-12 ta' Ottubru 2013 l-ekwipaġġ ta' 35 persuna (inklużi 14-il Estonjan u 6 Brittaniċi, kif ukoll Indjani u Ukreni) tal-bastiment privat MV Seaman Guard Ohio, li jtajjar il-bandiera tas-Sierra Leone u bbażat fl-Istati Uniti, kien arrestat fl-istat tat-Tamil Nadu (l-Indja) u akkużat b'pussess illegali ta' armi fl-ilmijiet tal-Indja;

B.  billi l-ekwipaġġ apparentement kien fuq missjoni kontra l-pirati, ma wettaq l-ebda att aggressiv kontra ċittadini Indjani u b'mod konsistenti ċaħad li wettaq imġiba ħażina;

C.  billi l-akkużi twaqqgħu immedjatament wara imma l-awtoritajiet Indjani appellaw u l-Qorti Suprema ordnat li jsir il-proċess; billi l-irġiel ma setgħux iħallu l-Indja jew jaħdmu matul dak il-perjodu;

D.  billi kienu involuti trattativi b'mod estensiv u regolari fl-ogħla livelli bejn l-awtoritajiet tal-Indja u l-kontropartijiet Brittaniċi u Estonjani tagħhom, inkluż f'livell ministerjali kif ukoll tal-Prim Ministri; billi dan inkluda talba għar-ritorn bikri tal-14-il Estonjan u s-sitt Brittaniċi minn fost l-ekwipaġġ, filwaqt li nġibdet l-attenzjoni għat-tbatija finanzjarja tal-familji tagħhom u s-sofferenza mentali;

E.  billi fit-12 ta' Jannar 2016 kull wieħed mill-35 baħri u gwardji ingħata s-sentenza massima ta' 5 snin "ħabs iebes" u mmultat 3,000 rupee (40 EUR); billi l-irġiel issa jinsabu fil-ħabs ta' Palayamkottai, fit-Tamil Nadu; billi huma qed jikkunsidraw li jressqu appell kontra s-sentenzi fi żmien preskritt ta' 90 jum;

F.  billi din il-bidla fil-ġrajjiet qajmet stagħġib u biża' minn diversi nħawi;

1.  Jirrispetta s-sovranità u l-ġuriżdizzjoni tal-Indja fuq it-territorju tagħha u jirrikonoxxi l-integrità tas-sistema legali tal-Indja;

2.  Jikkondividi t-tħassib u sensittività fundati sew tal-Indja abbażi tal-esperjenza reċenti fir-rigward tat-terroriżmu;

3.  Jinsab konxju li l-persunal involut kien irrapportat impenjat fuq ħidma kontra l-pirati u li t-timijiet tal-protezzjoni abbord urew li kienu l-miżura unika l-iktar effettiva kontra l-piraterija u li jistħoqqilhom l-appoġġ tal-komunità internazzjonali, inkluż tal-Indja;

4.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Indja jiżguraw li l-każ tal-ekwipaġġ tal-MV Seaman Guard Ohio jiġi trattat fuq bażi ta' rispett sħiħ għad-drittijiet tal-bniedem u legali tal-konvenuti, bi qbil mal-obbligi mniżżla f'diversi karti tad-drittijiet tal-bniedem, trattati u konvenzjonijiet li l-Indja ffirmat għalihom;

5.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Indja biex jużaw att ta' simpatija f'dan il-każ, ħalli jsolvu l-proċedimenti legali malajr kemm jista' jkun, u biex jeħilsu l-persunal kollu kkonċernat sakemm jingħalqu l-proċessi ġudizzjarji sabiex jimminimizzaw l-effetti ħżiena fuq dawk involuti u l-familji tagħhom;

6.  Jirrakkomanda li l-Indja tikkunsidra li tiffirma d-Dokument ta' Montreux tat-18 ta' Settembru 2008 li, inter alia, jiddefinixxi kif id-dritt internazzjonali japplika għall-attivitajiet ta' kumpaniji militari u tas-sigurtà privati (PMSCs);

7.  Jenfasizza r-relazzjonijiet fit-tul u eċċellenti li jeżistu bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha u l-Indja; iħeġġeġ lill-Indja u l-pajjiżi Ewropej ikkonċernati biex jiżguraw li dan l-inċident ma jitħalliex jaffettwa b'mod negattiv relazzjonijiet usa'; jenfasizza l-importanza ta' relazzjoni ekonomika, politika u strateġika mill-qrib bejn l-Indja u l-Istati Membri tal-UE kif ukoll l-UE;

8.  Jistieden lill-UE u lill-Indja jżidu l-kooperazzjoni f'materji ta' sigurtà marittima u ta' kontra l-piraterija, inkluż permezz tal-iżvilupp tad-duttrina internazzjonali u ta' proċeduri ta' operat standard, sabiex jisfruttaw b'mod sħiħ il-potenzjal offrut mir-rwol tal-Indja fir-reġjun; jemmen bis-sħiħ, barra minn hekk, li dan se jikkontribwixxi biex jiġu evitati milli jseħħu każijiet kontenzjużi simili fil-futur;

9.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, u lill-Gvernijiet u lill-Parlament tal-Indja.