Wspólny projekt rezolucji - RC-B8-0085/2016Wspólny projekt rezolucji
RC-B8-0085/2016

  WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie estońskich i brytyjskich marynarzy zatrzymanych w Indiach

  20.1.2016 - (2016/2522(RSP))

  złożony zgodnie z art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu
  zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
  EFDD (B8-0085/2016)
  PPE (B8-0090/2016)
  ALDE (B8-0093/2016)
  ECR (B8-0096/2016)
  S&D (B8-0099/2016)

  Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Inese Vaidere w imieniu grupy PPE
  Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D
  Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR
  Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

  Procedura : 2016/2522(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  RC-B8-0085/2016
  Teksty złożone :
  RC-B8-0085/2016
  Teksty przyjęte :

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie estońskich i brytyjskich marynarzy zatrzymanych w Indiach

  (2016/2522(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

  –  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (MPPOiP), w szczególności jego art. 9, 10 i 14,

  –  uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie prawa morza (UNCLOS),

  –  uwzględniając art. 135 ust. 5 oraz art. 123 ust. 4 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że w dniu 12 października 2013 r. załoga statku MV Seaman Guard Ohio, mającego bazę w USA, pływającego pod banderą Sierra Leone i należącego do prywatnego właściciela, licząca 35 osób (w tym 14 Estończyków i 6 Brytyjczyków, a także obywateli Indii i Ukrainy), została aresztowana w stanie Tamilnad (Indie) pod zarzutem nielegalnego posiadania broni na wodach Indii;

  B.  mając na uwadze, że załoga uczestniczyła najwyraźniej w operacji antypirackiej, nie prowadziła agresywnych działań przeciwko obywatelom Indii i niezmiennie zaprzecza, jakoby dopuściła się jakichkolwiek czynów niezgodnych z prawem;

  C.  mając na uwadze, że zarzuty wkrótce oddalono, jednak organy indyjskie wniosły apelację, a sąd najwyższy nakazał kontynuowanie procesu; mając na uwadze, że w tym czasie załoga nie mogła opuścić Indii ani pracować;

  D.  mając na uwadze, że między władzami Indii a ich brytyjskimi i estońskimi odpowiednikami nawiązano intensywne i regularne kontakty na wysokim szczeblu, w tym na szczeblu ministrów i premierów; mając na uwadze, że w ramach tych kontaktów złożono wniosek o szybki powrót 14 estońskich i 6 brytyjskich członków załogi, zwracając uwagę na trudną sytuację finansową i niepokój ich rodzin;

  E.  mając na uwadze, że w dniu 12 stycznia 2016 r. wszystkich 35 marynarzy i strażników skazano na maksymalny wymiar kary, czyli pięć lat „ścisłego więzienia”, i nałożono na nich grzywny w wysokości 3 000 rupii (INR) (40 EUR); mając na uwadze, że znajdują się oni obecnie w więzieniu w Palajamkottaj (stan Tamilnad); mając na uwadze, że rozważają oni odwołanie się od wyroku w przepisowym terminie 90 dni;

  F.  mając na uwadze, że taki obrót rzeczy był zaskoczeniem i wywołał konsternację w wielu kręgach;

  1.  szanuje suwerenność Indii na jej terytorium i na obszarze jej jurysdykcji oraz uznaje uczciwość indyjskiego systemu sądowniczego;

  2.  podziela uzasadnione obawy i wyczulenie Indii wynikające z niedawnych doświadczeń mających związek z terroryzmem;

  3.  zdaje sobie sprawę, że rzeczone osoby miały według doniesień uczestniczyć w operacji antypirackiej i że wykazano, iż obecność oddziałów obrony na pokładzie to jedyna i najskuteczniejsza metoda przeciwdziałania piractwu, przez co ich działania zasługują na poparcie wspólnoty międzynarodowej, w tym Indii;

  4.  apeluje do władz Indii, by zapewniły rozpatrywanie sprawy załogi MV Seaman Guard Ohio z pełnym poszanowaniem praw człowieka i innych uprawnień przysługujących oskarżonym na mocy prawa, zgodnie z obowiązkami zapisanymi w poszczególnych podpisanych przez Indie kartach, umowach i konwencjach dotyczących praw człowieka;

  5.  wzywa władze Indii, by działały w tej sprawie życzliwie, zakończyły postępowanie sądowe jak najszybciej i uwolniły wszystkich członków załogi do czasu zakończenia postępowania, by zminimalizować konsekwencje ponoszone przez nich i ich rodziny;

  6.  zaleca, by Indie rozważyły podpisanie dokumentu z Montreux z dnia 18 września 2008 r., który określa m.in. zasady stosowania prawa międzynarodowego do działań prywatnych prywatnych firm wojskowych i ochroniarskich;

  7.  podkreśla, że UE i jej państwa członkowskie od wielu lat utrzymują z Indiami doskonałe stosunki; apeluje do Indii i zainteresowanych krajów europejskich o zapewnienie, by omawiany incydent nie wpłynął negatywnie na ich ogólne stosunki; podkreśla znaczenie bliskich stosunków gospodarczych, politycznych i strategicznych między Indiami a państwami członkowskimi UE i samą UE;

  8.  wzywa UE i Indie do zacieśnienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa na morzu i zwalczania piractwa, w tym dzięki rozwijaniu międzynarodowej doktryny i obowiązujących procedur działania, by w pełni wykorzystać potencjał wynikający z roli odgrywanej przez Indie w tym regionie; ponadto jest głęboko przekonany, że przyczyni się to do zapobiegania podobnym spornym sprawom w przyszłości;

  9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz rządowi i parlamentowi Indii.