Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0085/2016Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0085/2016

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la marinarii estoni și britanici reținuți în India

20.1.2016 - (2016/2522(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
EFDD (B8-0085/2016)
PPE (B8-0090/2016)
ALDE (B8-0093/2016)
ECR (B8-0096/2016)
S&D (B8-0099/2016)

Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Josef Weidenholzer în numele Grupului S&D
Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Branislav Škripek în numele Grupului ECR
Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic în numele Grupului ALDE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD

Procedură : 2016/2522(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0085/2016
Texte depuse :
RC-B8-0085/2016
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la marinarii estoni și britanici reținuți în India

(2016/2522(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), în special articolele 9, 10 și 14,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS),

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 12 octombrie 2013, cei 35 de membri (printre care 14 estoni și șase britanici, precum și indieni și ucraineni) ai echipajului navei MV Seaman Guard Ohio, bazate în SUA, navigând sub pavilion sierraleonez și deținută de un armator privat, au fost arestați în statul Tamil Nadu (India) și acuzați de posesie ilegală de arme în apele indiene;

B.  întrucât membrii echipajului se aflau, se pare, într-o misiune de combatere a pirateriei, nu au comis niciun act de agresiune împotriva cetățenilor indieni și au negat constant că ar fi săvârșit vreo ilegalitate;

C.  întrucât acuzațiile au fost respinse în scurt timp, dar autoritățile indiene au făcut apel și Curtea Supremă a ordonat continuarea procesului; întrucât membrii echipajului nu au putut să părăsească India și nici să lucreze în această perioadă;

D.  întrucât au avut loc contacte extinse și regulate la cele mai înalte niveluri între autoritățile indiene și omologii lor britanici și estoni, inclusiv la nivelul miniștrilor și al prim-miniștrilor; întrucât, în cadrul acestor discuții, s-a solicitat returnarea rapidă a celor 14 estoni și a celor șase britanici membri ai echipajului și s-a atras atenția asupra dificultăților financiare și angoasei cu care se confruntă familiile lor;

E.  întrucât, la 12 ianuarie 2016, cei 35 de marinari și gardieni au primit fiecare o pedeapsă maximă de „închisoare fermă” de cinci ani și o amendă de 3 000 INR (40 EUR); întrucât marinarii se află în prezent în închisoarea Palayamkottai din Tamil Nadu; întrucât aceștia iau în considerare să facă apel împotriva sentințelor în termenul prevăzut de 90 de zile;

F.  întrucât această turnură a evenimentelor a provocat surpriză și consternare în numeroase cercuri,

1.  respectă suveranitatea teritorială și judiciară a Indiei și recunoaște integritatea sistemului juridic indian;

2.  împărtășește preocuparea justificată și sensibilitatea Indiei față de terorism, date fiind experiențele recente;

3.  este conștient de faptul că, potrivit informațiilor disponibile, personalul implicat desfășura o misiune de combatere a pirateriei, iar echipajele de protecție la bord s-au dovedit a fi cea mai eficace metodă de luptă împotriva pirateriei și merită sprijinul comunității internaționale, inclusiv pe cel al Indiei;

4.  face apel la autoritățile indiene să asigure că cazul echipajului navei MV Seaman Guard Ohio este tratat respectând pe deplin drepturile omului și drepturile legale ale acuzaților, în conformitate cu obligațiile consacrate în diferitele carte, tratate și convenții privind drepturile omului la care India este semnatară;

5.  îndeamnă autoritățile indiene să acționeze cu simpatie în acest caz, să soluționeze procedurile judiciare cât mai rapid posibil și să elibereze întreg personalul vizat până la finalizarea proceselor judiciare, pentru a minimaliza efectele negative asupra persoanelor implicate și asupra familiilor lor;

6.  recomandă Indiei să ia în considerare semnarea Documentului de la Montreux din 18 septembrie 2008, care definește, printre altele, modul în care se aplică legislația internațională activităților societăților militare și de securitate private;

7.  subliniază excelentele relații de lungă durată dintre UE și statele sale membre și India; îndeamnă India și țările europene vizate să asigure că acest incident nu le afectează negativ relațiile în ansamblul lor; subliniază importanța unei relații economice, politice și strategice strânse între India și statele membre ale UE, precum și între India și UE;

8.  face apel la UE și la India să își intensifice cooperarea în chestiunile care țin de securitatea maritimă și de combaterea pirateriei, inclusiv prin elaborarea unei doctrine internaționale și a unor proceduri standard de operare, pentru a exploata pe deplin potențialul oferit de rolul Indiei în regiune; mai mult, este ferm convins că aceasta va contribui la prevenirea apariției în viitor a unor cazuri controversate similare;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și Guvernului și Parlamentului Indiei.