Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0085/2016Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0085/2016

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o námorníkoch Estónska a Spojeného kráľovstva zadržiavaných v Indii

20.1.2016 - (2016/2522(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
EFDD (B8‑0085/2016)
PPE (B8‑0090/2016)
ALDE (B8‑0093/2016)
ECR (B8‑0096/2016)
S&D (B8‑0099/2016)

Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Inese Vaidere v mene poslaneckého klubu PPE
Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D
Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Branislav Škripek v mene skupiny ECR
Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Postup : 2016/2522(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0085/2016
Predkladané texty :
RC-B8-0085/2016
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o námorníkoch Estónska a Spojeného kráľovstva zadržiavaných v Indii

(2016/2522(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), a najmä na jeho články 9, 10 a 14,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS),

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 12. októbra 2013 bola 35-členná posádka (vrátane 14 Estóncov a 6 Britov, ako aj Indov a Ukrajincov) námorného plavidla Seaman Guard Ohio registrovaného v USA, ktoré sa plavilo pod vlajkou Sierra Leone a bolo v súkromnom vlastníctve, zatknutá v štáte Tamil Nadu (India) a obvinená z nelegálnej držby zbraní v indických vodách;

B.  keďže posádka bola zjavne na protipirátskej misii, nevykonávala žiadne činy agresie voči indickým občanom a dôsledne popierala protiprávne konanie;

C.  keďže obvinenia boli čoskoro nato zrušené, ale indické orgány sa odvolali a najvyšší súd nariadil v súdnom konaní pokračovať; keďže dotknutí muži nemohli počas tohto obdobia odísť z Indie ani pracovať;

D.  keďže medzi indickými orgánmi a ich britskými a estónskymi náprotivkami došlo k intenzívnym a pravidelným kontaktom na najvyšších úrovniach, a to aj na ministerskej úrovni a na úrovni predsedov vlád; keďže to zahŕňalo žiadosť o skorý návrat 14 Estóncov a šiestich Britov z posádky, pričom sa upozorňovalo na finančné ťažkosti a duševné utrpenie ich rodinných príslušníkov;

E.  keďže 12. januára 2016 bol každému z 35 námorníkov a príslušníkov hliadky vymeraný maximálny trest piatich rokov nepodmienečného odňatia slobody a pokuta 3 000 INR (40 EUR); keďže títo muži sa v súčasnosti nachádzajú vo väzení v Palayamkottai v štáte Tamil Nadu; keďže zvažujú odvolať sa proti rozsudkom v stanovenej lehote 90 dní;

F.  keďže takýto vývoj udalostí vyvolal prekvapenie a zdesenie mnohých;

1.  rešpektuje zvrchovanosť Indie nad jej územím a jej jurisdikciou a uznáva integritu indického právneho systému;

2.  súhlasí s opodstatnenými obavami a citlivosťou Indie v súvislosti s terorizmom, a to na základe nedávnych skúseností;

3.  je si vedomý, že dotknutí členovia posádky boli údajne zapojení do úloh boja proti pirátstvu a že ochranné tímy na palube sa ukázali byť tým najúčinnejším protipirátskym opatrením a zasluhujú si podporu medzinárodného spoločenstva vrátane Indie;

4.  vyzýva indické orgány, aby zabezpečili, že prípad posádky námorného plavidla Seaman Guard Ohio sa bude posudzovať na základe plného dodržiavania ľudských a zákonných práv obvinených osôb v súlade so záväzkami zakotvenými v rôznych chartách, dohodách a dohovoroch o ľudských právach, ku ktorým sa India zaviazala;

5.  naliehavo vyzýva indické orgány, aby v tomto prípade konali s pochopením, čo najrýchlejšie uzavreli súdne konania a prepustili všetkých dotknutých členov posádky, kým tieto súdne procesy nebudú ukončené, s cieľom minimalizovať nepriaznivé účinky na účastníkov procesov a ich rodiny;

6.  odporúča, aby India zvážila podpísanie Dokumentu z Montreux z 18. septembra 2008, ktorý okrem iného vymedzuje spôsob, akým sa medzinárodné právo vzťahuje na činnosti súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností;

7.  vyzdvihuje dlhodobé vynikajúce vzťahy medzi EÚ a jej členskými štátmi a Indiou; naliehavo vyzýva Indiu a dotknuté európske krajiny, aby zabezpečili, že tento incident nebude mať negatívny vplyv na širšie vzťahy; zdôrazňuje význam úzkeho hospodárskeho, politického a strategického vzťahu medzi Indiou a členskými štátmi EÚ, ako aj samotnou EÚ;

8.  vyzýva EÚ a Indiu, aby zintenzívnili spoluprácu v záležitostiach námornej bezpečnosti a boja proti pirátstvu, a to aj prostredníctvom rozvoja medzinárodnej doktríny a štandardných operačných postupov, aby bolo možné plne využiť potenciál, ktorý predstavuje úloha Indie v regióne; navyše je pevne presvedčený, že to prispeje k predchádzaniu výskytu podobných kontroverzných prípadov v budúcnosti;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a vláde a parlamentu Indie.