Predlog skupne resolucije - RC-B8-0085/2016Predlog skupne resolucije
RC-B8-0085/2016

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o mornarjih Estonije in Združenega kraljestva, ki so bili pridržani v Indiji

20.1.2016 - (2016/2522(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
EFDD (B8-0085/2016)
PPE (B8-0090/2016)
ALDE (B8-0093/2016)
ECR (B8-0096/2016)
S&D (B8-0099/2016)

Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Inese Vaidere v imenu skupine PPE
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D
Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jana Žitňanská, Branislav Škripek v imenu skupine ECR
Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD

Postopek : 2016/2522(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0085/2016
Predložena besedila :
RC-B8-0085/2016
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o mornarjih Estonije in Združenega kraljestva, ki so bili pridržani v Indiji

(2016/2522(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, in zlasti njegovih členov 9, 10 in 14,

–  ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker so 12. oktobra 2013 v indijski zvezi državi Tamil Nadu pod obtožbo nezakonite posesti orožja v indijskih vodah pridržali 35-člansko posadko ladje MV Seaman Guard Ohio, ki je v zasebni lasti in pluje pod zastavo Sierre Leone ter s sedežem v ZDA (med njimi je 14 Estoncev in 6 Britancev, pa tudi Indijci in Ukrajinci);

B.  ker je bila posadka, kot kaže, na protipiratski misiji, ni pa izvedla agresivnih dejanj proti indijskim državljanom in vztrajno zanika, da bi karkoli zagrešila;

C.  ker so bile obtožbe kmalu zatem razveljavljene, vendar so se indijski organi pritožili, vrhovno sodišče pa je odredilo nadaljevanje sojenja; ker možje med tem ne smejo zapustiti Indije ali delati;

D.  ker med indijskimi oblastmi ter britanskimi in estonskimi oblastmi potekajo obsežne in redne izmenjave na najvišji ravni, tudi ministrski in na ravni predsednikov vlad; ker razgovori zajemajo tudi prošnjo za predčasno vrnitev štirinajstih estonskih in šestih britanskih članov posadke, saj opozarjajo na finančno in duševno stisko njihovih družin;

E.  ker je bil 12. januarja 2016 vsak od teh 35 mornarjev in varnostnikov kaznovanih z najvišjo možno kaznijo 5 let strogega zapora in plačilom globe v višini 3000 INR (40 EUR); ker so možje zdaj v zaporu Palajamokotai v zvezni državi Tamil Nadu; ker razmišljajo, da bi v predpisanem roku 90 dni vložili pritožbo;

F.  ker je ta razvoj dogodkov med mnogimi sprožil veliko presenečenje in osuplost;

1.  spoštuje suverenost in jurisdikcijo Indije nad njenim ozemljem ter priznava nedotakljivost indijskega pravnega sistema;

2.  deli utemeljeno zaskrbljenost in občutljivost Indije zaradi nedavnih izkušenj, povezanih s terorizmom;

3.  se zaveda, da je vpleteno osebje domnevno sodelovalo v nalogah boja proti piratstvu in da so se varnostne ekipe na krovu ladij izkazale za najučinkovitejšo obliko ukrepov proti piratstvu in zaslužijo podporo vse mednarodne skupnosti, tudi Indije;

4.  poziva indijske oblasti, naj zagotovijo, da bodo zadevo posadke ladje MV Seaman Guard Ohio obravnavali ob polnem spoštovanju človekovih in zakonskih pravic obtoženih, v skladu z obveznostmi iz številnih listin o človekovih pravicah, sporazumov in konvencij, ki jih je podpisala Indija;

5.  poziva indijske oblasti, naj bodo v tem primeru prizanesljive, rešijo sodne postopke v čim krajšem času ter vse udeležene osebe izpustijo pred zaključkom sodnih postopkov, da bi zmanjšali neugodne posledice zanje in njihove družine;

6.  predlaga, naj Indija razmisli o podpisu dokumenta iz Montreuxa z dne 18. septembra 2008, ki med drugim določa, kako uporabljati mednarodno pravo za dejavnosti zasebnih vojaških in varnostnih služb;

7.  poudarja, da med EU, njenimi državami članicami in Indijo obstajajo odlični dolgoletni odnosi; poziva Indijo in udeležene evropske države, naj zagotovijo, da ta dogodek ne bo negativno vplival na širše odnose; poudarja pomen tesnega gospodarskega, političnega in strateškega odnosa med Indijo, državami članicami EU ter EU;

8.  poziva EU in Indijo, naj izboljšata sodelovanje na področju pomorske varnosti in boja proti piratstvu, tudi z razvojem mednarodne doktrine in standardnih operativnih postopkov, da bi lahko v celoti izkoristili možnosti, ki jih nudi vloga Indije v tej regiji; poleg tega močno verjame, da bo to prispevalo k preprečevanju podobnih spornih primerov v prihodnosti;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter vladi in parlamentu Indije.