Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0146/2016Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0146/2016

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη

  3.2.2016 - (2016/2537(RSP))

  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  ECR (B8-0146/2016)
  ALDE (B8-0169/2016)
  Verts/ALE (B8-0170/2016)
  PPE (B8-0177/2016)
  S&D (B8-0178/2016)

  Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Lara Comi, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Milan Zver, Andrey Kovatchev εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Victor Boştinaru, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Nicola Caputo εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Beatrix von Storch εξ ονόματος της Ομάδας ECR
  Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Barbara Lochbihler εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE


  Διαδικασία : 2016/2537(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B8-0146/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B8-0146/2016
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη

  (2016/2537(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λιβύη, και ειδικότερα εκείνα της 15ης Σεπτεμβρίου 2011[1], της 22ας Νοεμβρίου 2012[2], της 18ης Σεπτεμβρίου 2014[3] και της 15ης Ιανουαρίου 2015[4],

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013 με την οποία δημιουργείται η Αποστολή Συνοριακής Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη (EUBAM Λιβύης),

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση να ξεκινήσει η στρατιωτική επιχείρηση EU NAVFOR MED Σοφία στις 18 Μαΐου 2015, με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό, την κατάληψη και τη διάθεση των σκαφών και των λοιπών βασικών μέσων που χρησιμοποιούνται ή εικάζεται ότι χρησιμοποιούνται από τους λαθρεμπόρους ή τους διακινητές μεταναστών,

  –  έχοντας υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), Federica Mogherini, σχετικά με τη Λιβύη, ιδίως εκείνα της 30ής Απριλίου 2015, της 26ης και 27ης Μαΐου 2015, της 30ής Ιουνίου 2015, της 12ης Ιουλίου 2015, της 17ης Αυγούστου 2015, της 13ης και 22ας Σεπτεμβρίου 2015, της 9ης Οκτωβρίου 2015 και της 19ης και 26ης Νοεμβρίου 2015, της 14ης και της 17ης Δεκεμβρίου 2015, και της 7ης, της 11ης και 18ης Ιανουαρίου 2016,

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Λιβύη, της 18ης Ιανουαρίου 2016,

  –  έχοντας υπόψη την Πολιτική Συμφωνία για τη Λιβύη που υπογράφηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2015 στο Skhirat του Mαρόκου,

  –  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της υπουργικής συνάντησης στη Ρώμη σχετικά με την Λιβύη της 13ης Δεκεμβρίου 2015, που εγκρίθηκε από την Αλγερία, την Κίνα, την Αίγυπτο, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Ιορδανία, το Μαρόκο, τη Ρωσία, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Ισπανία, την Τυνησία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών και την Αφρικανική Ένωση,

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση 2259 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στην Λιβύη που εγκρίθηκε ομόφωνα στις 23 Δεκεμβρίου 2015,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας[5],

  –  έχοντας υπόψη την εθνική συνδιάσκεψη των φυλών της Λιβύης, η οποία έλαβε χώρα στην Τρίπολη τον Ιούλιο του 2011 και στην οποία εκφράστηκε η ανάγκη έγκρισης νόμου γενικής αμνηστίας προκειμένου να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος,

  –  έχοντας υπόψη τη συνάντηση πολιτικών ηγετών και ακτιβιστών στο Αλγέρι στις 11 Μαρτίου 2015,

  –  έχοντας υπόψη την δήλωση υπέρ του σχηματισμού Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη που υιοθέτησαν οι κυβερνήσεις της Αλγερίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Μαρόκου, της Ισπανίας, της Τυνησίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Καντάφι, η Λιβύη διέθετε το μεγαλύτερο οπλοστάσιο της νότιας Μεσογείου και έχει καταστεί, μετά την πτώση του δικτάτορα, μείζων κόμβος λαθρεμπορίου και διαμετακόμισης όπλων και βάση ανεφοδιασμού για όλους τους τρομοκράτες και εξτρεμιστές της περιοχής του Σαχέλ (Μάλι, Νίγηρας, Νιγηρία) και για τα κινήματα της αντιπολίτευσης στο Σουδάν, το Τσαντ και την Συρία·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο 2011, οι Λίβυοι κατέβηκαν στους δρόμους στο πλαίσιο της Αραβικής Άνοιξης, για να ακολουθήσουν εννέα μήνες εμφύλιας σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ υποστήριξε τους εξεγερμένους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αδιάκριτη κρατική καταστολή και ότι αυτή η υποστήριξη είχε αποφασιστική σημασία για την πτώση του καθεστώτος Καντάφι·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβυκή κοινωνία ήταν ανέκαθεν, πριν αλλά κυρίως μετά το πραξικόπημα, οργανωμένη βάσει φυλετικού συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμμαχίες φυλετικού χαρακτήρα μεταξύ εθνοτικών κοινοτήτων (πλειοψηφία Αράβων και μειονότητες Amazigh, Toubou και Tuareg) εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο δράμα που ταλανίζει την σημερινή Λιβύη·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ισλαμιστές διείσδυσαν στα σώματα ατάκτων που πολέμησαν εναντίον του Καντάφι, και ανέλαβαν σταδιακά τα ηνία, ορισμένοι δε από αυτούς διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχουν κατατάξει τις οργανώσεις Daesh, Ansar al-Sharia και al-Qaeda, όλες παρούσες στην Λιβύη, στις τρομοκρατικές οργανώσεις·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2012, το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο (NTC) παρέδωσε την εξουσία στο Γενικό Εθνικό Κογκρέσο (GNC), εκλεγμένη βουλή που επέλεξε στην συνέχεια μεταβατικό αρχηγό κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφοφόροι εξέλεξαν νέα βουλή για να αντικαταστήσει το GNC τον Ιούνιο 2014, και συγκεκριμένα την Βουλή των Αντιπροσώπων (ΒτΑ), η οποία μετέφερε την έδρα της στο Τομπρούκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πάλαι ποτέ GNC, στο οποίο κυριαρχούσαν οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι, συνεδρίασε εκ νέου χωρίς χρονοτριβή και επέλεξε τον δικό του Πρωθυπουργό, αμφισβητώντας την εξουσία της Βουλής των Αντιπροσώπων σε μία περίοδο συγκρούσεων κατά τη διάρκεια των οποίων ακόμη και η πρωτεύουσα Τρίπολη άλλαξε χέρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερες οι αντιμαχόμενες πλευρές λαμβάνουν, σύμφωνα με ισχυρισμούς, έξωθεν στήριξη, κυρίως από την Αίγυπτο, την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η πλευρά της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τομπρούκ), και από την Τουρκία και το Κατάρ, η πλευρά του νέου Γενικού Εθνικού Κογκρέσου·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Αύγουστο του 2014 και έπειτα, αυτά τα δύο πολιτικά σώματα (η Βουλή των Αντιπροσώπων στο Τομπρούκ, η οποία αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, και το νέο Γενικό Εθνικό Κογκρέσο που έχει αναδυθεί στην εξουσία στην Τρίπολη) διεκδικούν αμφότερα την διακυβέρνηση της χώρας και υποστηρίζονται αμφότερα από πολυάριθμα βαριά οπλισμένα σώματα ατάκτων, προσκείμενα σε διάφορες περιοχές, πόλεις και φυλές κάθε δυνατής προέλευσης·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Daesh, στις τάξεις του οποίου συγκαταλέγονται αλλοδαποί και Λίβυοι τρομοκράτες που επέστρεψαν στην πατρίδα τους μετά τον πόλεμο στο Ιράκ και στην Συρία, εκμεταλλεύθηκε το πολιτικό κενό και την απουσία σταθερής κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παλιννοστούντες συνοδεύονται από τζιχαντιστές προερχόμενους από άλλες χώρες και κατέλαβαν την πόλη της Derna στα ανατολικά της Βεγγάζης τον Νοέμβριο του 2014, διακηρύσσοντας την υποταγή τους στο Daesh· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι δυνάμεις ή οι σύμμαχοί τους έχουν εντωμεταξύ επεκτείνει τη δράση τους κατά μήκος του συνόλου της ακτογραμμής από τη Derna ως την Τρίπολη, συμπεριλαμβανομένων των Bayda, Βεγγάζης Ajdabiya, Abugrein και Misrata, και ο έλεγχός τους εκτείνεται σε περισσότερα από 200 χιλιόμετρα γύρω από τη Σύρτη, ενώ διαθέτουν επίσης βάση εκπαίδευσης στα δυτικά της Τρίπολης, κοντά στα σύνορα με τη Τυνησία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Daesh έχει ξεκινήσει τοπική εκστρατεία τρομοκράτησης - με αποκεφαλισμούς, εκτελέσεις και βομβαρδισμούς - ενώ ταυτόχρονα επεκτείνει την επικράτειά του, έχει τον έλεγχο των οδών και μπορεί να παρεμποδίσει τις συγκοινωνίες μεταξύ ανατολής και δύσης·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη συγκεντρώνει πλέον την ισχυρότερη δύναμη του Daesh εκτός Μέσης Ανατολής και αποτελεί προγεφύρωμα αυτού στην νότια Μεσόγειο, γεγονός που δημιουργεί σοβαρότατη απειλή τόσο εναντίον των ομόρων χωρών στο Σαχέλ και στη Σαχάρα, όσο και εναντίον της Ευρώπης μέσω τρομοκρατικών επιθέσεων·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Daesh διεξάγει μεγάλες επιθέσεις εναντίον σημαντικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Λιβύη, με στόχο να αυξήσει τους πόρους που έχει στη διάθεσή του για την διεξαγωγή του πολέμου και ελέγχοντας τις απέραντες ανατολικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην al-Sidra, στο Ra's Lanuf και στη Marsa al-Brega από τις 4 Ιανουαρίου και έπειτα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις απαραίτητες υποδομές που στηρίζουν τους οικονομικούς πόρους της Λιβύης και θέτοντας σε κίνδυνο τα απαραίτητα έσοδα για την ανοικοδόμηση της χώρας·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της Λιβύης ως κέντρου διαμετακόμισης για την εμπορία ανθρώπων που οδεύουν προς τα νότια σύνορα της Ευρώπης εντάθηκε ακόμη περισσότερο αφότου η χώρα βυθίστηκε στην αναρχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη εξακολουθεί να υποδέχεται εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων και αιτούντων άσυλο διαφόρων εθνικοτήτων, πολλοί εκ των οποίων ζουν υπό τραγικές συνθήκες και, ως εκ τούτου, αποτελούν στόχο για τους διακινητές·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώνεται περαιτέρω σε ολόκληρη τη χώρα, στην οποία περιπτώσεις αυθαίρετης κράτησης, απαγωγών, παράνομων εκτελέσεων, βασανιστηρίων και βίας κατά πολιτών, δημοσιογράφων, δημοσίων λειτουργών, πολιτικών προσωπικοτήτων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από όλες τις πλευρές, αποτελεί μια τραγική πραγματικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Φεβρουαρίου 2011, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέπεμψε την κατάσταση στη Λιβύη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΠΔ εξακολουθεί να έχει την αρμοδιότητα να διερευνά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί στη χώρα και να διώκει αυτούς που βαρύνονται με την ευθύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Ιουνίου 2011, το ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Μουαμάρ Καντάφι και τον Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι, και ότι οι υπόλοιποι ύποπτοι δεν τελούν υπό την επιτήρηση του Δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιβυκές αρχές επέμειναν ότι αυτοί πρέπει να δικαστούν στο πλαίσιο του εσωτερικού λιβυκού δικαίου·

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πολιτική διαδρομή του διαλόγου στην Λιβύη συμμετείχαν σημαντικά μέλη της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της χώρας, μεταξύ των οποίων μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Γενικό Εθνικό Κογκρέσο και το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλοι ανεξάρτητοι παράγοντες όπως τα δημοτικά συμβούλια, τα πολιτικά κόμματα, οι φυλετικοί ηγέτες και οργανώσεις γυναικών συνέβαλαν στην προώθηση μιας γνήσιας συμφιλίωσης·

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολιτική Συμφωνία της Λιβύης αποσκοπεί να διασφαλίσει τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού της Λιβύης, να εγκαταστήσει μια συναινετική κυβέρνηση που θα βασίζεται στην αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών, και να ενισχύσει τους κρατικούς θεσμούς, όπως την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των προβλημάτων που ταλανίζουν τη Λιβύη, δεν πρέπει να χαθεί καθόλου χρόνος στην προσπάθεια να συσταθεί Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας η οποία θα εργαστεί προς το συμφέρον του συνόλου του Λιβυκού λαού και θα θέσει τα θεμέλια για ειρήνη, σταθερότητα, ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας·

  ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Ιανουαρίου 2016 η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης (Τομπρούκ) απέρριψε την υποστηριζόμενη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ενώ ταυτόχρονα ενέκρινε την Λιβυκή Πολιτική Συμφωνία, η οποία παρέχει μια βάση για την πολιτική μετάβαση στη χώρα·

  ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία ασφαλής και πολιτικά σταθερή Λιβύη είναι απολύτως αναγκαία όχι μόνο για τους πολίτες της χώρας αλλά και για την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποστηριζόμενη από τον ΟΗΕ Πολιτική Συμφωνία για τη Λιβύη που υπογράφηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2015, υποστηρίζει ανεπιφύλακτα το Προεδρικό Συμβούλιο και συγχαίρει τον Ειδικό Εντεταλμένο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Martin Kobler, για το δύσκολο έργο του·

  2.  εκφράζει τη λύπη του διότι η πρώτη πρόταση για ενιαία κυβέρνηση απορρίφθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων στο Τομπρούκ· καλεί αμφότερα τα κύρια Σώματα της χώρας να εγκρίνουν το εν λόγω σχέδιο, το οποίο αποτελεί καίριο βήμα για την υλοποίηση της Πολιτικής Συμφωνίας της Λιβύης, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες για μία ειρηνική πορεία και σταθερότητα στην χώρα και προστατεύει όλους τους πολίτες της Λιβύης· παροτρύνει την Βουλή των Αντιπροσώπων και το Προεδρείο της να επιδείξει συμβιβαστικό πνεύμα και να συνεχίσει τις συζητήσεις για την σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου με σκοπό την υποστήριξη της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας όπως προβλέπεται στην Πολιτική Συμφωνία της Λιβύης·

  3.  θα αναγνωρίσει και θα υποστηρίξει την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που θα είναι καρπός της συναίνεσης μεταξύ των Λιβυκών κομμάτων ως τη μοναδική νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης· υπογραμμίζει ότι η Λιβύη έχει την ευθύνη της πολιτικής διεργασίας και τονίζει τη σημασία που έχει να συνεχίσει να είναι ανοικτή σε όλους ανεξαιρέτως, μεταξύ άλλων μέσω της εποικοδομητικής συμβολής των συμβουλίων των φυλών, της θετικής συμμετοχής των γυναικών και της κοινωνίας των πολιτών και των επωφελών συνεισφορών από πολιτικούς και τοπικούς παράγοντες προκειμένου να τροποποιηθεί και να εγκριθεί χωρίς χρονοτριβή ένα Σύνταγμα που θα σέβεται τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες·

  4.  καλεί τη διεθνή κοινότητα και τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, της ΕΕ, του Αραβικού Συνδέσμου και της Αφρικανικής Ένωσης να κάνουν επίδειξη της ετοιμότητάς τους να συνδράμουν τους Λίβυους στις δικές τους προσπάθειες να εφαρμόσουν επιτυχώς τη συμφωνία· αναμένει από τα κράτη μέλη και από τους διεθνείς οργανισμούς να διατηρήσουν επίσημες επαφές μόνο με ομάδες που τάσσεται υπέρ της Πολιτικής Συμφωνίας για τη Λιβύη· καλεί την ΕΕ να επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις όπως ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε βάρος ατόμων και οργανώσεων που παρεμποδίζουν την πολιτική συμφωνία της Λιβύης·

  5.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τον εν εξελίξει πόλεμο δια πληρεξουσίων μεταξύ ομάδων αλλοδαπών Σουνιτών· καλεί τους περιφερειακούς παράγοντες να απέχουν από δράσεις που μπορεί να οξύνουν τις διαιρέσεις και να υπονομεύσουν την μετάβαση σε μια σταθερή, χωρίς αποκλεισμούς και δημοκρατική Λιβύη, και οι οποίες ενδέχεται να αποσταθεροποιήσουν τις γειτονικές χώρες· διατηρεί την ισχυρή δέσμευση που έχει αναλάβει όσον αφορά την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική ενότητα και την δημοκρατική μετάβαση της Λιβύης·

  6.  καταδικάζει τις αποσταθεροποιητικές τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποίησε ο Daesh εναντίον του λαού της Λιβύης, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων, και εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην al-Sidra και στο Ra's Lanuf, καθώς και οποιαδήποτε απόπειρα διακοπής της διαδικασίας σταθεροποίησης της χώρας· καλεί το διεθνή συνασπισμό να επιλύσει το πρόβλημα της αυξανόμενης παρουσίας του Daesh στην Λιβύη, η οποία αποσταθεροποιεί την χώρα και απειλεί όχι μόνο τις γειτονικές χώρες του Σαχέλ και της Σαχάρας, αλλά και την ΕΕ·

  7.  τονίζει ότι τα διάτρητα λιβυκά σύνορα και η απουσία κεντρικού πολιτικού ελέγχου έχουν διευκολύνει πολύ τη διάδοση και λαθρεμπορία όπλων, όπως και την ανεμπόδιστη μετακίνηση ενόπλων λιβυκών και ξένων ομάδων· ανησυχεί για την εξάπλωση της ανασφάλειας λόγω της σύγκρουσης στην Λιβύη στους άμεσους γείτονές της, κυρίως την Αίγυπτο και την Τυνησία, αλλά και προς την Αλγερία· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει χρήση των εργαλείων της διπλωματίας της και της εξωτερικής της πολιτικής, στα πλαίσια της αρμοδιότητας της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και άλλων πολιτικών, όπως εκείνες για το εμπόριο και τη συνεργασία, προκειμένου να ενθαρρύνει τις χώρες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής να δραστηριοποιηθούν θετικά στην διαδικασία μετάβασης στην Λιβύη·

  8.  πιστεύει ότι η οικονομική ανάκαμψη είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της δημοκρατικής αλλαγής στη Λιβύη· παρέχει την αμέριστη υποστήριξή του στις νέες αρχές της Λιβύης στον αγώνα τους κατά των τρομοκρατών προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη προστασία του λαού της Λιβύης και των υποδομών της οικονομίας που έχουν καίρια σημασία·

  9.  υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της κοινοβουλευτικής διάστασης σχετικά με πολιτική λύση για την κρίση· τονίζει ότι τα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι βουλευτές του μπορούν να μοιρασθούν την θεσμική εμπειρία τους με τους φορείς της Λιβύης προκειμένου να τους στηρίξουν στην επιδίωξη ενός πολιτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς·

  10.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την τύχη των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στη Λιβύη, των οποίων η ήδη αφόρητη κατάσταση εξακολουθεί να επιδεινώνεται· ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στον συντονισμό των προσπαθειών του ΟΗΕ· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αυξανόμενες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές από την Βόρεια Αφρική, και ιδίως από τη Λιβύη· απευθύνει έκκληση στις λιβυκές αρχές αλλά και στα σώματα ατάκτων να εξασφαλίσουν την εξωτερική πρόσβαση σε κέντρα κράτησης, ειδικότερα αυτά για τους μετανάστες·

  11.  καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η οποία συντονίζει την δράση των κρατών μελών στην Λιβύη, να εστιάσουν την υποστήριξή τους στην οικοδόμηση του κράτους και των θεσμών και, από κοινού με τα κράτη μέλη, τον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ και τους περιφερειακούς εταίρους, να συμβάλουν στην μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας και τη δημιουργία, υπό τον έλεγχο της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, αποτελεσματικού εθνικού στρατού και αστυνομικών δυνάμεων ικανών να διασφαλίσουν τον έλεγχο σε όλη την επικράτεια και τα χωρικά ύδατα της Λιβύης, και να φυλάσσουν τα σύνορά της· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να δώσει προτεραιότητα στην στήριξη της μεταρρύθμισης του λιβυκού δικαστικού συστήματος, καθώς και άλλων τομέων που έχουν καίρια σημασία για τη δημοκρατική διακυβέρνηση·

  12.  στηρίζει την επιχείρηση EU NAVFOR MED Σοφία στις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση και τους λαθρεμπόρους που εκμεταλλεύονται τους πρόσφυγες· υπενθυμίζει ότι η επιτυχία της επιχείρησης συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα του πολιτικού διαλόγου στη Λιβύη και την ανάγκη αποκατάστασης της ειρήνης και της σταθερότητας στη χώρα· ζητεί να υπάρξει συμφωνία με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που θα επιτρέπει στην αποστολή της ΕΕ να πραγματοποιεί τις απαραίτητες επιχειρήσεις στα λιβυκά χωρικά ύδατα·

  13.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΕΕ έχει ήδη διαθέσει δέσμη 100 εκατομμυρίων EUR και είναι διατεθειμένη να προσφέρει άμεση στήριξη σε τομείς που θα τεθούν σε προτεραιότητα από κοινού με την νέα Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, μόλις αυτή συγκροτηθεί· καλεί την ΕΕ και τον ΟΗΕ να προβλέψουν βοήθεια για την συγκρότηση κρατικών θεσμών, την ασφάλεια και την διατήρηση της ειρήνης, καθώς και εκπαίδευση σε ό,τι αφορά τις ικανότητες αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων και καταστροφών, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση του κράτους δικαίου·

  14.  καλεί τα κράτη μέλη να μην ενεργούν μεμονωμένα αλλά να υποστηρίξουν την ΑΕ/ΥΕ στη διαμόρφωση συνολικής στρατηγικής, σε συντονισμό με την UNSMIL και τις αρχές της Λιβύης, προκειμένου να στηριχθεί η μετάβαση και η νέα κυβέρνηση της Λιβύης· πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και τα προγράμματα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης αποτελούν προτεραιότητα για τη χώρα, και καλεί την Επιτροπή, την ΑΕ/ΎΕ και τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να παράσχουν την απαραίτητη στήριξη σε αυτούς τους τομείς, εφόσον ζητηθεί από τη νέα κυβέρνηση·

  15.  τονίζει τη σημασία που έχει να αυξήσει η διεθνής κοινότητα την ανθρωπιστική χρηματοδότηση ώστε να καλυφθούν οι πλέον επείγουσες ανάγκες του πληθυσμού που έχει πληγεί βαρύτατα από την σύγκρουση στην Λιβύη· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθούν πόροι στις ανθρωπιστικές οργανώσεις προκειμένου να αξιολογήσουν καλύτερα την κατάσταση και να βελτιώσουν την δράση τους για την κάλυψη των αναγκών επί τόπου· καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι του Καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική·

  16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ένωση για τη Μεσόγειο, στο Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών, στο Συμβούλιο της Αφρικανικής Ένωσης και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.